قوانین جدید مالیاتی

مالیات مقطوع فروش کالا و خدمات مودیان مالیاتی (سال 1401)

مالیات مقطوع برای مشاغل طبق تبصره ماده ۱۰۰ ق م م  معادل 67.200.000.000 ریال جهت مالیات مقطوع مشاغل   ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم   طبق تبصره ماده 100 مودیان ق م م مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به کسب و کارها و مشاغل خود را برای یک سال مالیاتی تهیه و تنظیم نماید. منظور از مودیان مالیاتی مذکور در ماده ۱۰۰ ق م م اشخاص حقیقی می‌باشند. مودیان مالیاتی بایستی برای هر یک از کسب و کار یا هر محل شغلی به صورت جداگانه تنظیم کنند. مودیان مالیاتی (اشخاص) بایستی تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق مراجعه به پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. اظهارنامه مالیاتی 1401 تبصره ماده ۱۰۰ ق م م   طبق تبصره ماده 100 ق م م  سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات برخی از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد را […]

قوانین مالیات های مستقیم

حق تمبر افزایش سرمایه

حق تمبر افزایش سرمایه   حق تمبر چیست طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سهام و سهم الشرکه ثبتی نزد سازمان ثبت شرکت‌ها کلیه شرکتهای داخلی (ایرانی) به استثنای شرکتهای تعاونی به ارزش اسمی و ثبتی مربوطه به میزان نیم در هزار (۰/۰۰۰۵) حق تمبر دریافت می‌گردد. مهلت پرداخت حق تمبر سهام از تاریخ ثبت قانونی شرکت حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید ظرف مدت ۲ ماه پرداخت گردد. حق تمبر افزایش سرمایه   طی تبصره ماده ۴۸ حق تمبر افزایش سرمایه و سهام اضافی منتشر شده از تاریخ ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها به میزان نیم در هزار (0/0005) بایستی پرداخت گردد. مهلت پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه   طی تبصره ماده ۴۸ ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت افزایش سهام و سهم الشرکه نزد اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر بایستی پرداخت گردد. نکته مهم   حق تمبر افزایش سرمایه برای شرکت‌های در مورد شرکت‌هایی که قبلا کاهش سرمایه داده‌اند تا میزانی که قبلا حق تمبر پرداختکرده‌اند مشمول حق تمبر دیگری نمی‌شود. اگر حق تمبر افزایش سرمایه پرداخت نگردد جریمه دارد؟   طبق ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم پرداخت و تخلف در خصوص حق تمبر ، علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابرحق تمبر متعلقه جریمه […]