جرائم مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

جرایم مالیاتی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی (ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی)

جرایم مالیاتی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی (ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی)

بر اساس ماده ۲۲ قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور عدم رعایت قانون و تخلفات حسب مورد، جرائم متعلقه به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر کدام که بیشتر باشد.

۲- عدم ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

 – عدم عضویت در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده (سوء استفاده) از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.

راهنمای کامل سامانه مودیان مالیاتی

۳- اعلام نکردن شماره حسابهای بانکی کسب و کارها

عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی (کسب و کارها و مشاغل مشمول ثبت نام) که گردش مالی واحد از طریق حسابهای بانکی مربوطه انجام می‌ شود به سازمان امور مالیاتی، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت ‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.

۴- عدم ارائه صورتحساب الکترونیکی چاپی به مشتریان

عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار (مشتریان)، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب الکترونیکی چاپ شده، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ های صادره مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر کدام که بیشتر باشد.

۵- رعایت نکردن احکام ماده‌های قانونی ۱۲، ۱۳ و ۱۴

عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره های مربوطه به جرائم مالیاتی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

تبصره ۱- مبلغ جرائم ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی کشور، هر سال توسط سازمان امو مالیاتی اعلام خواهد گردید.
تبصره ۲ – سازمان امور مالیاتی نمی‌ تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جرائم موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌ های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳- در صورت اعمال جرائم موضوع بند های «الف» و «ث» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌‌شود. در صورت اعمال جرائم مذکور در بند «ب»، جرائم مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۲ (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

« اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌ دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان ‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش‌های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌‌نماید، ثبت و صورتحساب‌های صادره را به سازمان ارسال کنند. »
تبصره – حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌ های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ماده ۱۳ (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

« در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب ‌و کار (واحد اقتصادی)، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به ‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند. »
تبصره- در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذیربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می‌ باشند.

ماده ۱۴ (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

اشخاص مشمولی (اعم از حقیقی و حقوقی) که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب ‌و کار اقدام می ‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام‌ شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

فهرست مطالب