حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ کارگران

حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲

تفسیر بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲

این متن درباره بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به حقوق و مزایا (مزد) سال ۱۴۰۲ است که توسط شورای عالی کار تصویب شده است. بخشنامه حاوی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن می‌باشد. شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، بعد از بحث و بررسی، با در نظر گرفتن مصالح کارگران، نگهداری نیروی کارآمد و ماهر، انتظام مزدی در کارگاه‌ها و شرایط اقتصادی جامعه، حداقل مزد سال ۱۴۰۲ را تعیین نمود.

جدول مقایسه ای حقوق ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

شرح سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ تفاوت
حقوق پایه روزانه ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال ۲۷%
حقوق ماهانه ۳۰ روزه ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال ۲۷%
حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۸.۴۶%
کمک هزینه اقلام مصرفی ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۹.۴۱%
پایه سنوات(۳۰ روزه) ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال ۰%
حق اولاد یک فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال ۲۷%
حق اولاد دو فرزند ۸.۳۵۹.۵۰۰ ریال ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ ریال ۲۷%
دستمزد ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ریال ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال ۲۸.۶۷%
دستمزد ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ ریال ۸۰.۴۹۱.۱۲۴ ریال ۲۷.۶۱%
دستمزد ماهانه ۳۰ روز با ۲ فرزند ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ریال ۸۵.۷۹۹.۴۰۸ ریال ۲۷.۵۷%

تشریح بخشنامه حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲

الف- بخشنامه مزد ۱۴۰۲ بر اساس قانون کار، حداقل مزد روزانه کارگران، اعم از قرارداد دایم یا موقت، با مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شده است. همچنین، سایر سطوح مزد نیز با افزایش روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت و روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است. با این حال، با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال کمتر شود.

در تبصره ۳ به این موضوع پرداخته شده است که، پرداخت پایه (سنوات) به کارگران با یک سال سابقه کار یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنواتی در سال ۱۴۰۲ است.

ب- به طور کلی، پایه سنواتی در روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال برای این گروه کارگران پرداخت خواهد شد. همچنین در تبصره ای دیگر گفته شده که، کارگران فصلی برای مدت کارکرد در سال ۱۴۰۱، می توانند مقدار پایه سنواتی خود را دریافت کنند.

در تبصره ۱ بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ آورده شده است که پرداخت پایه سنواتی برای گروه یک با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای طرح های طیقه بندی مشاغل صورت می گیرد. تبصره ۳ نیز اعلام می کند که کارگران دائم و موقت با یک سال سابقه کار و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات در همان کارگاه مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

پ- در ادامه مصوبه ای به منظور افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و تسهیل تثبیت و تسری به تمامی کارگران، تصویب شده است. طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۲، کارفرمایان باید به ازای هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بن خوایار یا همان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به آنان پرداخت کنند.

ت- ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و همچنین در مورد کارگران کارمزدی و ارتقاء طبقه شغلی نیز در این مصوبه تعیین شده است.

ث- این مصوبه شامل دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستانی به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال دارند، نمی‌شود. واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری حقوق و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام کنند.

۰۲۱-۶۶۱۲۷۷۴۵

دستورالعمل نحوه اجرا مصوبه ها

در ادامه نحوه اجرای این مصوبه ها را بررسی می کنیم:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

طبق بخشنامه حقوق و مزایا، از ابتدای سال ۱۴۰۲، حقوق تمامی کارگران باید با افزایش ۲۱ درصد نسبت به آخرین حقوق دریافتی آن‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین، مبلغ روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نیز باید به حقوق آن‌ها اضافه شود.

تبصره‌هایی نیز در این بخشنامه وجود دارد که نحوه محاسبه حقوق کارگران را توضیح می‌دهد، به عنوان مثال اگر حقوق حاصل از افزایش حقوق کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال باشد، مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال ملاک خواهد بود. همچنین، تمامی عوامل دیگری که در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل محاسبه می‌شوند، نیز باید با افزایش ۲۱ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه شود. در نهایت، ضرایب جداول مزدی نیز باید با افزایش ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

تبصره ۳ بخشنامه مربوط به مزایای مالی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل را تغییر داده است. این تغییرات شامل افزایش ۲۱ درصدی ضرایب جداول مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته (۱۴۰۱) می‌شود.

در ضمن، این ضرایب به عنوان ملاک برای تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه‌هایی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، در سال ۱۴۰۲ استفاده می‌شوند.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۲

در بخشنامه حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۲ برای کارگرانی که یک سال سابقه خدمت دارند، متناسب با گروه شغلی مربوط، معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱ این بند می‌گوید که مزد سنوات (پایه) در سال ۱۴۰۲ مشمول افزایش ۲۱ درصد نمی‌شود. همچنین، تبصره ۲ این بند می‌گوید که همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقا

در واحدهایی که طبقه‌بندی مشاغل مصوب دارند، ارتقاء شغل کارکنان و افزایش مزد ناشی از آن، باید مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد. اما در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء باید بر اساس رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

مشاوره تلفنی

دستورالعمل نحوه اجرای بخشنامه

این متن درباره بخشنامه ای است که نحوه اعمال افزایش حقوق کارمندان با کارمزد در سال ۱۴۰۲ را تعیین می کند.

۱-نحوه اعمال ۲۱ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

بر اساس این بخشنامه، نرخ کارمزدی کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) در مقایسه با سال قبل ۲۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین، در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۲۱ درصد افزایش یابد.

همچنین، در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال در روز باشد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال بخشنامه خواهد بود.

۲-چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

بخش ثابت مزد در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۲۱ درصد در مورد کارگران فاقد قسمت ثابت مزد به صورت ثابت ۸۳.۵۹۶ ریال در روز پرداخت خواهد شد. در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال در روز باشد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال خواهد بود.

۳-اعطای مزد سنوات

به علاوه افزایش کارمزد، کارگران می‌توانند بر اساس مزد سنواتی که برای آن‌ها تعیین شده و با توجه به اینکه آیا مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند یا نه، مستحق حقوق خود شوند. برای این منظور، دستورالعمل‌هایی در بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است که کارگران با توجه به آن، حقوق مربوط به مزد سنوات را دریافت خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب