ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱ شرکت تولیدی

از آن‌جایی که پس‌از سال 1397 ضرایب علی‌الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردیده است؛ ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه در تاریخ 1402/05/24 بر مبنای اینتا کد جایگزین ضرایب علی الراس مالیاتی گردید. که بر این اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال 1401 می‌توان به محاسبه حدودی مالیات مشاغل و کسب و کارها دست پیدا کرد.

دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱

بر مبنای سود فعالیت و سود ناویژه

شرکت تولیدی

مقدمه

از آن‌جایی که پس‌از سال ۱۳۹۷ ضرایب علی‌الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردیده است؛ ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ بر مبنای اینتا کد جایگزین ضرایب علی الراس مالیاتی گردید. که بر این اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال ۱۴۰۱ می‌توان به محاسبه حدودی مالیات مشاغل و کسب و کارها دست پیدا کرد.

اینتاکد با تعاریف و جزئیات بیشتری در مقاله‌های پیش‌تر آورده شده است.

نسبت سود فعالیت و سود ناویژه بخش تولید سال ۱۴۰۱

ملاحظات
سود ناویژه
نسبت سود
ناویژه
ملاحظات
سود فعالیت
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۰/۴ ۸ انواع حبوبات نظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و … ۱۰۱۰۰۱۰
۵/۶ ۴/۳ انواع چای(خشک کردن،سورت(طبقه بندی) وبسته بندی چای) ۱۰۱۰۰۲۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع گیاهان طبی ودارویی ۱۰۱۰۰۳۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع گیاهان دریایی واسفنج ۱۰۱۰۰۴۰
۱۰/۴ ۸ انواع بذرو پیازگل وگیاه وسبزیجات ۱۰۱۰۰۵۰
۱۰/۴ ۸ انواع نهال،نشاء،قلمه،درختچه،گیاهان زینتی وغیرزینتی ۱۰۱۰۰۶۰
۸/۷ ۶/۷ انواع میوه ومرکبات ۱۰۱۰۰۷۰
۸/۷ ۶/۷ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی ۱۰۱۰۰۸۰
۷/۸ ۶ انواع دانه های روغنی ۱۰۱۰۰۹۰
۷/۸ ۶ انواع رطب وخرما ۱۰۱۰۱۰۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع کاه،یونجه،سبوس وعلوفه جات ۱۰۱۰۱۱۰
۱۰/۴ ۸ سدر و حنا ۱۰۱۰۱۲۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج،گزنگبین،سقز،کتیرا و … ۱۰۱۰۱۳۰
۱۰/۴ ۸ انواع  تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و… ۱۰۱۰۱۴۰
۷/۸ ۶ انواع احشام ودام خوراکی(زنده) ۱۰۱۰۱۵۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع پرندگان خوراکی(زنده) ۱۰۱۰۱۶۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع آبزیان خوراکی(زنده) ۱۰۱۰۱۷۰
۹/۳۶ ۷/۲ زنبورعسل ۱۰۱۰۱۸۰
۹/۳۶ ۷/۲ کرم ابریشم ۱۰۱۰۱۹۰
۹/۳۶ ۷/۲ حیوانات خانگی و پرندگان غیرخوراکی ۱۰۱۰۲۰۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع ماهیهای تزئینی و سایرآبزیان غیرخوراکی ۱۰۱۰۲۱۰
۱۰/۴ ۸ پرانواع مرغ وطیور ۱۰۱۰۲۲۰
۱۰/۴ ۸ انواع پوست خام و روده(فرآوری نشده) ۱۰۱۰۲۳۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع کود حیوانی ۱۰۱۰۲۴۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع کود گیاهی ۱۰۱۰۲۵۰
۴/۶۸ ۳/۶ انواع کود حاصل از بازیافت پسماندهای خانگی شهری و روستایی(کمپوست) ۱۰۱۰۲۶۰
۱۰/۴ ۸ سریشوم ۱۰۱۰۲۷۰
از اجرت دریافتی ۲۰/۸ از اجرت دریافتی ۱۶ انواع چای(خشک کردن،سورت(طبقه بندی) وبسته بندی چای-)صرفا اجرت بگیر ۱۰۱۰۲۸۰
۸/۳۲ ۶/۴ صرفابسته بندی و فروش چای ۱۰۱۰۲۹۰
۷/۲۸ ۵/۶ انواع بذر گندم و جو ۱۰۱۰۳۰۰
۱۰/۴ ۸ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و… ۱۰۱۰۳۱۰
۳/۲۵ ۲/۵ گوشت قرمز و سفید شامل گوشت انواع  احشام، دام و طیور( کشتار، انجماد، بسته بندی) ۱۰۲۰۰۱۰
۹/۸۸ ۷/۶ گوشت انواع  ماهی و سایر آبزیان خوراکی( عمل آوری، انجماد، خشم و نمک سود کردن و
بسته بندی)
۱۰۲۰۰۲۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل ۱۰۲۰۰۳۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور و آبزیان ۱۰۲۰۰۴۰
۱۰/۴ ۸ کنسروانواع گوشت قرمزوسفید ۱۰۲۰۰۵۰
۱۶/۶۴ ۱۲/۸ انواع کنسرو خاویار ۱۰۲۰۰۶۰
۱۰/۴ ۸ انواع تخم ماهی ۱۰۲۰۰۷۰
۱۳/۵۲ ۱۰/۴ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت ۱۰۲۰۰۸۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ سایر فرآوردههای گوشتی ۱۰۲۰۰۹۰
۴/۹۴ ۳/۸ انواع شیر و ترکیبات آن ۱۰۲۰۱۰۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع بستنی ۱۰۲۰۱۱۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع شیرخشک ۱۰۲۰۱۲۰
۶/۷۶ ۵/۲ سایرفرآوردههای لبنی نظیر انواع خامه،ماست،پنیرو مایه پنیر،دوغ،کره و روغن حیوانی،
کشک و غیره
۱۰۲۰۱۳۰
۹/۱ ۷ انواع تخم مرغ و سایر طیور ۱۰۲۰۱۴۰
۱۰/۴ ۸ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایر آنها ۱۰۲۰۱۵۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع عسل ۱۰۲۰۱۶۰
۷/۸ ۶ آرد،پرک و بلغورانواع غلات ۱۰۲۰۱۷۰
از مجموع درآمد حاصل از مجموع درآمد حاصل از
از فروش آرد کیسه گیری ۲/۰۸ فروش آرد کیسه گیری شده، ۱/۶ آرد  گندم( خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت مصوب) ۱۰۲۰۱۸۰
شده، سبوس و فضوﻻت سبوس و فضوﻻت
از مجموع درآمد حاصل از مجموع درآمد حاصل از
از فروش آرد کیسه گیری ۵/۷۲ فروش آرد کیسه گیری شده، ۴/۴ آرد گندم( خرید گندم غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت آزاد) ۱۰۲۰۱۹۰
شده، سبوس و فضوﻻت سبوس و فضوﻻت
۱۰/۴ ۸ کنسروانواع غلات ۱۰۲۰۲۰۰
۹/۳۶ ۷/۲ خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد ۱۰۲۰۲۱۰
۷/۸ ۶ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه ۱۰۲۰۲۲۰
۱۰/۴ ۸ انواع آرد،پرک،لپه و بلغورحبوبات ۱۰۲۰۲۳۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ کنسرو انواع حبوبات ۱۰۲۰۲۴۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر و خمیرحاصل ازآنها ۱۰۲۰۲۵۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع دمنوشهای گیاهی ۱۰۲۰۲۶۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی ۱۰۲۰۲۷۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و… ۱۰۲۰۲۸۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع آبمیوه،انواع شربت،کنسانتره و شیره انواع میوه جات ۱۰۲۰۲۹۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع سرکه،آبغوره و آبلیمو ۱۰۲۰۳۰۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع کمپوت،کنسرو،رب،مربا و سس ۱۰۲۰۳۱۰
۱۰/۴ ۸ انواع شوروترشی میوه و سبزیجات ۱۰۲۰۳۲۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع خشکبارومیوه خشک،پودر و یا خمیرانواع میوه ۱۰۲۰۳۳۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع  آجیل نظیر تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و … وپودر، خلال و خمیر حاصل ازآنها ۱۰۲۰۳۴۰
۲۹/۱۲ ۲۲/۴ پاک کردن، شستن، شکستن، شورکاری، بودادن، درجه بندی وبسته بندی انواع  پسته، بادام،
گردو،تخمه،کشمش ونظایر آنها( صرفا اجرت  بگیر)
۱۰۲۰۳۵۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع زعفران ۱۰۲۰۳۶۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع ادویه جات و سبزی خشک ۱۰۲۰۳۷۰
۶/۵ ۵ انواع روغن نباتی ۱۰۲۰۳۸۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع کره گیاهی و مارگارین ۱۰۲۰۳۹۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی ۱۰۲۰۴۰۰
۴/۸۱ ۳/۷ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و سایر مکملها ۱۰۲۰۴۱۰
۷/۴۱ ۵/۷ انواع گلوکزونشاسته از آرد گندم ۱۰۲۰۴۲۰
۶/۶۳ ۵/۱ انواع گلوکز و نشاسته از آرد ذرت ۱۰۲۰۴۳۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع نمک ۱۰۲۰۴۴۰
۵/۸۵ ۴/۵ انواع  قند و شکر( از چغندر یا نیشکر) ۱۰۲۰۴۵۰
۵/۲ ۴ انواع قند (تولیدشده از شکر) ۱۰۲۰۴۶۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع آبمعدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده ۱۰۲۰۴۷۰
۱۰/۶۶ ۸/۲ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنی های گازدار ۱۰۲۰۴۸۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع یخ ۱۰۲۰۴۹۰
۱۳/۵۲ ۱۰/۴ فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره ۱۰۲۰۵۰۰
۱۴/۰۴ ۱۰/۸ انواع  شیرینی( تولید کننده و خرده فروشی توام) ۱۰۲۰۵۱۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع شیرینی (صرفا تولید کننده ) ۱۰۲۰۵۲۰
۱۰/۴ ۸ انواع کیک، بیسکویت،کلوچه،ویفرونظایر آنها(بسته بندی شده) ۱۰۲۰۵۳۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع سوهان،گز،پشمک،قطاب،باقلوا،راحتالحلقوم و نظایر آنها ۱۰۲۰۵۴۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها ۱۰۲۰۵۵۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها مکانیزه ۱۰۲۰۵۶۰
۷/۸ ۶ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها سنتی ۱۰۲۰۵۷۰
۱۰/۴ ۸ انواع حلوا شکری و ارده مکانیزه ۱۰۲۰۵۸۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع حلواشکری وارده سنتی ۱۰۲۰۵۹۰
۱۴/۵۶ ۱۱/۲ انواع  چیپس، پفک، ذرت بوداده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه ۱۰۲۰۶۰۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع اسانس های خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه ۱۰۲۰۶۱۰
۹/۷۵ ۷/۵ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد ۱۰۲۰۶۲۰
۱۳/۵۲ ۱۰/۴ انواع غذاهای آماده طبخ ۱۰۲۰۶۳۰
۳/۷۷ ۲/۹ انواع نان سنتی ۱۰۲۰۶۴۰
۵/۰۷ ۳/۹ انواع نان حجیم،نیمه حجیم،خشک،رژیمی،جو و تست صنفی و صنعتی ۱۰۲۰۶۵۰
۲۰/۸ ۱۶ آردگندم-صرفا اجرت بگیر ۱۰۲۰۶۶۰
۹/۳۶ ۷/۲ روغن کشی و تصفیه روغن ۱۰۲۰۶۷۰
۲۰/۸ ۱۶ نمک کوبی-اجرت بگیر ۱۰۲۰۶۸۰
۲۰/۸ ۱۶ انواع قندوشکر(ازچغندر یا نیشکر) – صرفا اجرت بگیر ۱۰۲۰۶۹۰
۲۰/۸ ۱۶ انواع قند(تولید شده ازشکر) – صرفا اجرت بگیر ۱۰۲۰۷۰۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ تولید انواع  کیک یزدی، نان قندی، پیراشکی، نان بستنی و سایر نانهای شیرین توسط  واحدهای
صنفی وصنعتی
۱۰۲۰۷۱۰
۸/۳۲ ۶/۴ عرضه مستقیم انواع گوشت دام و طیوربه صورت قطعه بندی و بسته بندی شده به مصرف
کنندگان نهایی
۱۰۲۰۷۲۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ استخراج موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛سنگ آهک،سنگ گچ،شن و
ماسه، پوکه معدنی،نمک آبی و سنگی،سنگﻻشه ساختمانی و نظایرآن(صرفا استخراج)
۱۰۳۰۰۱۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ استخراج و فرآوری مواد معدنیمصالح ساختمانیونمکهاشامل؛سنگآهک،سنگگچ،
شنوماسه،پوکهمعدنی،نمکآبیوسنگی،سنگﻻشهساختمانیونظایرآن(استخراجو
فرآوریتوأم)
۱۰۳۰۰۲۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ استخراج مواد معدنی غیرفلزی شامل؛نیتراتها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،
خاکهای صنعتی و نظایر آنها(صرفااستخراج)
۱۰۳۰۰۳۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ استخراج و فرآوری مواد معدنیغیرفلزیشامل؛نیتراتها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،
نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها( استخراج و فرآوری توأم)
۱۰۳۰۰۴۰
۱۱/۱۸ ۸/۶ استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛آهن،طلا،کروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،
مولیبدن وسایرفلزات(صرفااستخراج)
۱۰۳۰۰۵۰
۱۳/۱۳ ۱۰/۱ استخراج مواد معدنی فلزیشامل؛آهن،طلا،کروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،
مولیبدن وسایرفلزات (استخراج و فرآوری توأم)
۱۰۳۰۰۶۰
۱۱/۱۸ ۸/۶ استخراج سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،
انواع عقیق و نظایر آنها(صرفااستخراج)
۱۰۳۰۰۷۰
۱۳/۱۳ ۱۰/۱ استخراج سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،
انواع عقیق و نظایر آنها(استخراجوفرآوریتوأم)
۱۰۳۰۰۸۰
۱۴/۱۷ ۱۰/۹ استخراج نفت وگاز ۱۰۳۰۰۹۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع سنگهای ساختمانی(سنگبری و سنگ کوبی) – تولید ۱۰۴۰۰۱۰
۷/۸ ۶ انواع سیمان ۱۰۴۰۰۲۰
۷/۸ ۶ انواع گچ وآ هک ۱۰۴۰۰۳۰
۷/۸ ۶ انواع شن و ماسه ۱۰۴۰۰۴۰
۵/۵۹ ۴/۳ انواع آجر ۱۰۴۰۰۵۰
۴/۲۹ ۳/۳ آجرسنتی(دستی) ۱۰۴۰۰۶۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز ۱۰۴۰۰۷۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ملات و بتن آماده، قطعات  بتونی و سیمانی نظیر تیربرق،تیرچه،ایرانیت،لوله،تراورس
و…
۱۰۴۰۰۸۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع موزائیک ۱۰۴۰۰۹۰
۱۰/۴ ۸ اشیاءتزئینی،کناف و  قطعات  پیش ساخته گچی ۱۰۴۰۱۰۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصوﻻت مشابه ۱۰۴۰۱۱۰
۱۰/۴ ۸ انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایق های حرارتی و برودتی مشابه ۱۰۴۰۱۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع بتونه ۱۰۴۰۱۳۰
۱۰/۴ ۸ سایرانواع مصالح ساختمانی ۱۰۴۰۱۴۰
۶/۵ ۵ بازیافتانواع نخاله های ساختمانی ۱۰۴۰۱۵۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی،لباسشویی و رختشویی ۱۰۵۰۰۱۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش ۱۰۵۰۰۲۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ انواع رسوبگیر،جرمگیروموادضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایرانواع موادپاک کنندهو
تمیزکننده
۱۰۵۰۰۳۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع اسیدهای چرب ۱۰۵۰۰۴۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ ضدیخ سیمان و بتون ۱۰۵۰۰۵۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی) ۱۰۵۰۰۶۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع مواد،ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید،مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها
۱۰۵۰۰۷۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع موادمحترقه ازقبیل باروت،شوره،زرنیخ،گوگرد،فسفروامثال آن ۱۰۵۰۰۸۰
۷/۵۴ ۵/۸ انواع کودشیمیایی،سموم و موادحشره کش ۱۰۵۰۰۹۰
۷/۵۴ ۵/۸ سایرانواع مواد دفع آفات نباتی و کشاورزی ۱۰۵۰۱۰۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع کبریت ۱۰۵۰۱۱۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع پودر،کف و خمیرآتشنشانی ۱۰۵۰۱۲۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ انواع چسب های صنعتی ومعمولی نظیرموکت،کفش،چوب،آهن،پی وی سی و نظایر آنها ۱۰۵۰۱۳۰
۱۱/۸۳ ۹/۱ انواع رنگ صنعتی نظیرخودروسازی،کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی ۱۰۵۰۱۴۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ سایرانواع رنگها نظیرساختمانی،نساجی و غیره ۱۰۵۰۱۵۰
۸/۴۵ ۶/۵ انواع رزین ۱۰۵۰۱۶۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع تینر ۱۰۵۰۱۷۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع جوهر و مرکبچاپ ۱۰۵۰۱۸۰
۸/۴۵ ۶/۵ انواع لعاب کاشی، سرامیک،سفال،چینی و…. ۱۰۵۰۱۹۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع موم ۱۰۵۰۲۰۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع شمع روشنایی ۱۰۵۰۲۱۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع نوارخام و کاست ویدیو وانواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها ۱۰۵۰۲۲۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهورآنها ۱۰۵۰۲۳۰
۹/۲۳ ۷/۱ سایرمواد و  لوازم  مصرفی شیمیایی درصنعت عکاسی و فیلمبرداری ۱۰۵۰۲۴۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ انواع گازهای صنعتی ۱۰۵۰۲۵۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ انواع الکل صنعتی و غیرطبی ۱۰۵۰۲۶۰
۱۰/۱۴ ۷/۸ انواع گازهای طبی ۱۰۵۰۲۷۰
۱۱/۵۷ ۸/۹ انواع روغن های پایه نفتی و محصوﻻت مشابه ۱۰۶۰۰۱۰
۹/۱ ۷ انواع قیروآسفالت ۱۰۶۰۰۲۰
۹/۱ ۷ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون ۱۰۶۰۰۳۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ انواع روغن جلا و پارافین ۱۰۶۰۰۴۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ انواع واکس و پولیش ۱۰۶۰۰۵۰
۱۱/۵۷ ۸/۹ سایرانواع فرآورده های نفتی ۱۰۶۰۰۶۰
۵/۳۳ ۴/۱ بازیافت انواع ضایعات و پسماندهای نفتی و روغن کارکرده ۱۰۶۰۰۷۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ تغلیظ و بسته بندی قیر ۱۰۶۰۰۸۰
۷/۴۱ ۵/۷ انواع قیر از وکیوم باتوم ۱۰۶۰۰۹۰
۱۴/۶۹ ۱۱/۳ انواع  داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع  آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص،
کپسول،پودر،اسپری،ژل،پماد و کرم طبی
۱۰۷۰۰۱۰
۱۱/۷ ۹ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات ۱۰۷۰۰۲۰
۱۵/۶ ۱۲ انواع موادنیرو زا،مکملهای پروتئینی و امثال آن ۱۰۷۰۰۳۰
۱۴/۶۹ ۱۱/۳ انواع الکل ومواد ضدعفونی کننده طبی ۱۰۷۰۰۴۰
۱۱/۷ ۹ انواع آمال گام،گچ دندان و نظایر آنها ۱۰۷۰۰۵۰
۱۱/۷ ۹ انواع گازاستریل،تنس وپلاست، باندهای کشی و نظایر آنها ۱۰۷۰۰۶۰
۱۱/۷ ۹ سایر لوازم  طبی مصرفی نظیرسرنگ،سوزن سرنگ و نظایر آنها ۱۰۷۰۰۷۰
۱/۹۵ ۱/۵ بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی ۱۰۷۰۰۸۰
۱۴/۳ ۱۱ انواع  محصوﻻت، مواد و  لوازم   آرایشی ، رنگهای  آرایشی  و نظایر آنها ۱۰۸۰۰۱۰
۱۴/۳ ۱۱ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها ۱۰۸۰۰۲۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع محصوﻻت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و  لوازم  بهداشتی ۱۰۸۰۰۳۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع شانه،فرچه،برس،موچین،ناخن گیر،تیغ خودتراش وسایرانواع  لوازم   آرایشی  و
بهداشتی غیرالکتریکی
۱۰۸۰۰۴۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره ۱۰۸۰۰۵۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع  پنبه( به استثنای پنبه هیدروفیل) ۱۰۹۰۰۱۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ پنبه هیدروفیل ۱۰۹۰۰۲۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع پشم،مو و کرک ۱۰۹۰۰۳۰
۹/۸۸ ۷/۶ پیله کرم ابریشم و ابریشم خام ۱۰۹۰۰۴۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع نخ والیاف طبیعی ازجنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،جوت،
چله و کاموا
۱۰۹۰۰۵۰
۸/۰۶ ۶/۲ انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون،پلاستیک،پلی استر،آکرولیک،ویسکوز،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره
۱۰۹۰۰۶۰
۶/۵ ۵ انواع پارچه های تریکو و کشباف ۱۰۹۰۰۷۰
۱۱/۵۷ ۸/۹ انواع پارچه ابریشم،حریرومخمل ۱۰۹۰۰۸۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع پارچه چتایی و گونی ۱۰۹۰۰۹۰
۴/۹۴ ۳/۸ انواع کیسه از گونی،چتایی و نظایرآن ۱۰۹۰۱۰۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ انواع پارچه زریباف،ترمه باف وگلابتون دوز ۱۰۹۰۱۱۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع پارچه های مبلی وپرده ای ۱۰۹۰۱۲۰
۷/۹۳ ۶/۱ سایرانواع پارچه ۱۰۹۰۱۳۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ ۱۰۹۰۱۴۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع روتختی، روبالشی،رومیزی، رومبلی و نظایر آنها ۱۰۹۰۱۵۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ ۱۰۹۰۱۶۰
۱۰/۷۹ ۸/۳ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب ۱۰۹۰۱۷۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع فتیله و توری چراغ ۱۰۹۰۱۸۰
۴/۹۴ ۳/۸ انواع قالی،قالیچهدستباف ۱۰۹۰۱۹۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع تابلوفرشماشینی ۱۰۹۰۲۰۰
۴/۹۴ ۳/۸ انواع تابلوفرشدستباف ۱۰۹۰۲۱۰
۷/۱۵ ۵/۵ انواع زیلووجاجیم،گلیمونمد ۱۰۹۰۲۲۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع فرش و قالیچه  ماشینی(کارخانجات و کارگاه های دارای مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل) ۱۰۹۰۲۳۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع فرش و قالیچه  ماشینی(کارخانجات و کارگاه های دارای مراحل بافندگی و تکمیل ) ۱۰۹۰۲۴۰
۵/۸۵ ۴/۵ انواع فرش و قالیچه  ماشینی(کارخانجات و کارگاه های فقط دارای مرحله بافندگی) ۱۰۹۰۲۵۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع موکت،پادری و روفرشی ماشینی ۱۰۹۰۲۶۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع پتو ۱۰۹۰۲۷۰
۸/۹۷ ۶/۹ انواع پشتی ۱۰۹۰۲۸۰
۱۱/۵۷ ۸/۹ حجله،خنچه و سایر لوازم  مورد استفاده درمراسم عقدوعروسی ۱۰۹۰۲۹۰
۱۱/۵۷ ۸/۹ انواع پرچم ۱۰۹۰۳۰۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع پنبه- صرفا اجرت  بگیر ۱۰۹۰۳۱۰
۱۷/۹۴ ۱۳/۸ انواع پارچه های تریکو و کشباف- صرفا اجرت  بگیر ۱۰۹۰۳۲۰
۱۶/۱۲ ۱۲/۴ دوخت و فروش توأم انواع پرده ۱۰۹۰۳۳۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ دوزنده و فروشنده انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب ۱۰۹۰۳۴۰
۷/۱۵ ۵/۵ نمدمال و نمدفروش ۱۰۹۰۳۵۰
۱۳/۳۹ ۱۰/۳ انواع پشتی- صرفا اجرت  بگیر ۱۰۹۰۳۶۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع البسه زیرمردانه و بچه گانه ۱۱۰۰۰۱۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ انواع  البسه زیرزنانه ۱۱۰۰۰۲۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع  پیراهن  اعم ازمردانهوبچگانه ۱۱۰۰۰۳۰
۱۳ ۱۰ انواع  پیراهن زنانه ۱۱۰۰۰۴۰
۶/۵ ۵ انواع  جوراب  اعم ازمردانه، زنانه و بچه گانه ۱۱۰۰۰۵۰
۱۰/۴ ۸ انواع کلاه، دستکش وکمربند ۱۱۰۰۰۶۰
۱۱/۳۱ ۸/۷ انواع روسری،شال،مقنعهوچادرزنانه ۱۱۰۰۰۷۰
۱۴/۶۹ ۱۱/۳ انواع لباسعروس ۱۱۰۰۰۸۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع لباس با کاربری ویژه نظیر انواع لباس، دستکش وکلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس
بیمارو بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها
۱۱۰۰۰۹۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع لباس ورزشی ۱۱۰۰۱۰۰
۶/۵ ۵ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم ازمردانه،زنانه و بچه گانه ۱۱۰۰۱۱۰
۱۱/۳۱ ۸/۷ انواع پوشاک و البسه ازجنس جیرو چرم ۱۱۰۰۱۲۰
۱۰/۴ ۸ سایر انواع  پوشاک  اعم  از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم) ۱۱۰۰۱۳۰
۱۰/۴ ۸ کاﻻو  لوازم  خرازی ۱۱۰۰۱۴۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور)و روده فرآوری شده ۱۱۱۰۰۱۰
۷/۵۴ ۵/۸ انواع چرم طبیعی ۱۱۱۰۰۲۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک ۱۱۱۰۰۳۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع مصنوعات چرمی ۱۱۱۰۰۴۰
۶/۷۶ ۵/۲ انواع کفش چرمی و غیرچرمی ۱۱۱۰۰۵۰
۶/۷۶ ۵/۲ اجزاء انواع کیف وکفش ازهرجنس ۱۱۱۰۰۶۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع کیف،ساک وچمدان،کمربندونظایر آنهاچرمی و غیرچرمی ۱۱۱۰۰۷۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع زین ویراق، ترکبند، افسارو نظایر آنها چرمی و غیرچرمی ۱۱۱۰۰۸۰
۱۰/۹۲ ۸/۴ انواع روکش صندلی و عرقگیراتومبیل و سایر لوازم  تودوزی اتومبیل ۱۱۱۰۰۹۰
۵/۰۷ ۳/۹ انواع پوست دباغی شده ۱۱۱۰۱۰۰
۸/۵۸ ۶/۶ انواع یخچال،فریزر،آبسردکن،ماشین لباسشویی، ظرفشویی و  قطعات  و  لوازم   یدکی   مربوط  به آنها ۱۱۲۰۰۱۰
۸/۵۸ ۶/۶ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه و  قطعات  و  لوازم   یدکی   مربوط  به آنها ۱۱۲۰۰۲۰
۸/۵۸ ۶/۶ انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و  قطعات  و  لوازم   یدکی   مربوطه ۱۱۲۰۰۳۰
۸/۵۸ ۶/۶ سایردستگاه های صوتی و تصویری و  قطعات  و  لوازم   یدکی  مربوط به آنها ۱۱۲۰۰۴۰
۷/۸ ۶ انواع چرخ خیاطی خانگی و  لوازم   یدکی   مربوطه ۱۱۲۰۰۵۰
۹/۳۶ ۷/۲ سایر لوازم  خانگی نظیر جارو برقی ، اتو، چرخ گوشت،آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذاساز، پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و  قطعات  و  لوازم   یدکی  مربوط به آنها ۱۱۲۰۰۶۰
۹/۳۶ ۷/۲ انواع  لوازم  آرایشی  برقی و قطعات و لوازم  یدکی  مربوطه ۱۱۲۰۰۷۰
۸/۵۸ ۶/۶ انواع هود و هواکش خانگی ۱۱۲۰۰۸۰
۷/۹۳ ۶/۱ انواع رایانه، ماشین های اداری و تجهیزات جانبی ۱۱۳۰۰۱۰
۸/۳۲ ۶/۴  قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشین های اداری ۱۱۳۰۰۲۰
۵/۴۶ ۴/۲ انواع نرم افزار ۱۱۳۰۰۳۰
۷/۵۴ ۵/۸  لوازم مصرفی رایانه و ماشین های اداری نظیر دیسکت، سیدی، دی وی دی، ریبون، تونر،کارتریج و غیره ۱۱۳۰۰۴۰
۱۶/۷۷ ۱۲/۹ تولید انواع نرم افزاربه موجب قرارداد ۱۱۳۰۰۵۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع  چراغ های بیمارستانی( اتاق عمل و نظایر آن) ۱۱۴۰۰۱۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  لوازم وتجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی،کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیرازویلچر)ونظایرآنها ۱۱۴۰۰۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها ۱۱۴۰۰۳۰
۹/۴۹ ۷/۳ اتواع دماسنج طبی ۱۱۴۰۰۴۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع لوازم وتجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها ۱۱۴۰۰۵۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایرتجهیزات وابسته ۱۱۵۰۰۱۰
۱۵/۲۱ ۱۱/۷ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک ۱۱۵۰۰۲۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم  مربوطه -عینک ساز ۱۱۵۰۰۳۰
۹/۸۸ ۷/۶ انواع عینک آفتابی ۱۱۵۰۰۴۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ژنراتور، موتورهای مولدبرق، ترانسفور ماتور و قطعات و لوازم  مربوطه ۱۱۶۰۰۱۰
۱۰/۴ ۸ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم  مربوطه ۱۱۶۰۰۲۰
۸/۷۱ ۶/۷ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آن ها
۱۱۶۰۰۳۰
۷/۸ ۶ انواع سیم وکابل برق،آنتن، شبکه، فیبرنوری ۱۱۶۰۰۴۰
۷/۸ ۶ کلیدوپریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای الکترونیک و نظایر آنها ۱۱۶۰۰۵۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ﻻمپ،چراغ،نورافکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی ۱۱۶۰۰۶۰
۱۱/۳۱ ۸/۷ انواع آیینه وشمعدان،لوستروآباژور ۱۱۶۰۰۷۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع دزدگیر،دوربین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشداردهنده ۱۱۶۰۰۸۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی ۱۱۶۰۰۹۰
۷/۸ ۶ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی و قطعات یدکی وجانبی آنها ۱۱۶۰۱۰۰
۷/۸ ۶ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه و قطعات یدکی وجانبی آنها ۱۱۶۰۱۱۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع دماسنج های صنعتی ۱۱۶۰۱۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  وسایل،  لوازم  و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس) ۱۱۶۰۱۳۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۶۰۱۴۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۶۰۱۵۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع کنتورآب و برق وگاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه ۱۱۶۰۱۶۰
۱۰/۴ ۸ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی ۱۱۶۰۱۷۰
۹/۵ ۷/۳ انواع هودوهواکش صنعتی ۱۱۶۰۱۸۰
۹/۵ ۷/۳ انواع دستگاههای تهویه،کولر، هواساز، چیلر، برج خنک کننده و قطعات وتجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۱۱۶۰۱۹۰
۹/۵ ۷/۳ انواع هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ و لوازم یدکی مربوط به آنها ۱۱۶۰۲۰۰
۹/۵ ۷/۳ انواع فنکویل،پکیج و قطعات وتجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۱۱۶۰۲۱۰
۹/۵ ۷/۳ انواع پمپ،الکتروموتور،کمپرسور،تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۶۰۲۲۰
۹/۵ ۷/۳ انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۱۱۶۰۲۳۰
۹/۵ ۷/۳ انواع کوره، مشعل های کوره و قطعات مربوط به آن ۱۱۶۰۲۴۰
۹/۵ ۷/۳ انواع دستگاه تصفیه آب ۱۱۶۰۲۵۰
۸/۷ ۶/۷ انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۶۰۲۶۰
۴/۸ ۳/۷ بازیافت انواع باطری و پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی ۱۱۶۰۲۷۰
۱۱/۰۵ ۸/۵ انواع خودرو سبک و سنگین ۱۱۷۰۰۱۰
۴/۸ ۳/۷ انواع  لوازم و قطعات یدکی، شاسی، انواع کفی، اتاق و بدنه، مخازن گازی، کولرو سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع  خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرقگیرو سایر لوازم تودوزی اتومبیل) ۱۱۷۰۰۲۰
۸/۷ ۶/۷ انواع موتورسیکلت،دوچرخه وسه چرخه موتوری ۱۱۷۰۰۳۰
۸/۷ ۶/۷ انواع چرخهای موتوری معلولین ۱۱۷۰۰۴۰
۸/۷ ۶/۷  لوازم  یدکی و قطعات وتجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه و چرخهای موتوری معلولین ۱۱۷۰۰۵۰
۸/۷ ۶/۷ انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین( بدون موتور) ۱۱۷۰۰۶۰
۸/۷ ۶/۷  لوازم  یدکی ، قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه ،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جزﻻستیک) ۱۱۷۰۰۷۰
۷/۱۵ ۵/۵ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو،موتورسیکلت،دوچرخه و ماشین آﻻت ۱۱۷۰۰۸۰
۸/۷ ۶/۷ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۷۰۰۹۰
۹/۵ ۷/۳ انواع  قایق(  اعم  از تفریحی، ورزشی و غیره )و  لوازم و قطعات جانبی مربوطه ۱۱۷۰۱۰۰
۷/۹ ۶/۱ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،ترامواوتجهیزاتو قطعات جانبیو لوازم متعلقهآن ۱۱۷۰۱۱۰
۷/۹ ۶/۱ انواع هواپیما و هلیکوپترو لوازم  یدکی و قطعات وتجهیزات مربوط به آنها ۱۱۷۰۱۲۰
۷/۹ ۶/۱ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم  یدکی و قطعات وتجهیزات مربوط به آنها ۱۱۷۰۱۳۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجاکننده، جک، جرثقیل، نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها ۱۱۸۰۰۱۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ انواع آسانسور،پله برقی وتجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۲۰
۸/۳ ۶/۴ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها
۱۱۸۰۰۳۰
۹/۲ ۷/۱ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و  لوازم ، تجهیزات و  قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۴۰
۹/۲ ۷/۱ انواع  ماشین آلات متالوژی و  لوازم ، تجهیزات و  قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۵۰
۹/۲ ۷/۱ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و  قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۶۰
۹/۲ ۷/۱ ماشین آلات عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۷۰
۹/۲ ۷/۱ ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۸۰
۹/۲ ۷/۱ ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۰۹۰
۹/۲ ۷/۱ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه ۱۱۸۰۱۰۰
۱۶/۸ ۱۲/۹ طراحی، مونتاژونصب انواع آسانسوروپله برقی ۱۱۸۰۱۱۰
تذکر:تولید کننده لوله
پروفیل و قوطی(نورد
سرد)۱۲.۷درصد
۸/۳ تذکر:تولید کننده لوله پروفیل
وقوطی(نوردسرد)۹درصد
۶/۴ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف  برقی )، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور
۱۱۹۰۰۱۰
۸/۳ ۶/۴  قطعات آهنی،فوﻻدی و چدنی حاصل از ریخته گری ۱۱۹۰۰۲۰
۸/۳ ۶/۴ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی( به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف  برقی )، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورس و پودر فلزات مزبور
۱۱۹۰۰۳۰
۸/۳ ۶/۴  قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری ۱۱۹۰۰۴۰
۱۴/۸ ۱۱/۴ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی ۱۱۹۰۰۵۰
۹/۲ ۷/۱ برشکاری، پرسکاری، تراشکاری، جوشکاری، چرخکاری، خمکاری، سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت(سندبلاست )ومدلسازی انواع فلز ۱۱۹۰۰۶۰
۹/۲ ۷/۱ ذوب، تصفیه، ریخته گری، تغلیظ، کربونیزه و سفت کردن انواع  فلز ۱۱۹۰۰۷۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ آبکاری و لعاب کاری، رنگ کاری کوره ای و استاتیک و گالوانیزه کردن انواع فلز ۱۱۹۰۰۸۰
۹/۲ ۷/۱ انواع داربست فلزی ۱۱۹۰۰۹۰
۹/۲ ۷/۱  قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی،پلودکل ۱۱۹۰۱۰۰
۸/۳ ۶/۴ انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته ۱۱۹۰۱۱۰
۹/۲ ۷/۱ انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره) ۱۱۹۰۱۲۰
۹/۲ ۷/۱ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی) ۱۱۹۰۱۳۰
۹/۲ ۷/۱ انواع   لوازم  بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها( فلزی) ۱۱۹۰۱۴۰
۹/۲ ۷/۱ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار، زنجیر،فنرو)… ۱۱۹۰۱۵۰
۹/۲ ۷/۱ انواع  ابزار و  لوازم  بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها( غیرالکتریکی) ۱۱۹۰۱۶۰
۹/۲ ۷/۱ دریچه وکانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی) ۱۱۹۰۱۷۰
۹/۲ ۷/۱ انواع میز، مبل، صندلی،کمد، ویترین،کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تختخواب،گهواره و نظایرآنها(فلزی) ۱۱۹۰۱۸۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی ) ۱۱۹۰۱۹۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی) ۱۱۹۰۲۰۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور وشیرسیلندرگاز ۱۱۹۰۲۱۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم  مربوطه ۱۱۹۰۲۲۰
۹/۲۳ ۷/۱ انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی) ۱۱۹۰۲۳۰
۱۱/۱۸ ۸/۶ انواع گاوصندوق وکشوهای ایمنی ۱۱۹۰۲۴۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع قالب های صنعتی وکارگاهی(فلزی) ۱۱۹۰۲۵۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع پرده کرکره وکرکره فلزی و قطعات و لوازم  مربوطه ۱۱۹۰۲۶۰
۱۱/۱۸ ۸/۶ انواع  لوازم وتجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها ۱۱۹۰۲۷۰
۹/۲ ۷/۱ انواع کلیدخام ۱۱۹۰۲۸۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع تابلو،گاردریل وعلائم راهنمایی ورانندگی(فلزی) ۱۱۹۰۲۹۰
۱۰/۲۷ ۷/۹ انواع بلبرینگ وچرخهای ثابت و متحرک ۱۱۹۰۳۰۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع وزنه( به استثناء وزنه ورزشی) ۱۱۹۰۳۱۰
۷/۴۱ ۵/۷ بازیافت ضایعات و قراضه انواع  فلزات آهنی و غیر آهنی( به استثناء فلزات گرانبها) ۱۱۹۰۳۲۰
۱۲/۰۹ ۹/۳ اوراق،اسقاط وبازیافت انواع خودرو و ماشین آلات ۱۱۹۰۳۳۰
۹/۲۳ ۷/۱ سایرمصنوعات فلزی ۱۱۹۰۳۴۰
۶/۵ ۵ استحصال و جداسازی فلز مولیبدن از کنسانتره مس ۱۱۹۰۳۵۰
۱۸/۶ ۱۴/۳ برشکاری، پرسکاری، تراشکاری، جوشکاری، چرخکاری، خمکاری، سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت(سندبلاست )ومدلسازی انواع فلز- صرفا اجرت  بگیر ۱۱۹۰۳۶۰
۱۸/۶ ۱۴/۳ ذوب، تصفیه، ریخته گری، تغلیظ، کربونیزه و سفت کردن انواع  فلز – صرفا اجرت بگیر ۱۱۹۰۳۷۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ آبکاری و لعاب کاری ،رنگ کاری کوره ای و استاتیک وگالوانیزه کردن انواع فلز-صرفا اجرت بگیر ۱۱۹۰۳۸۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ تولیدکننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پلودکل- صرفا اجرت بگیر ۱۱۹۰۳۹۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ آهنگروآلومینیوم سازاجرت بگیر ۱۱۹۰۴۰۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی – )صرفا اجرت بگیر ۱۱۹۰۴۱۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ انواع   لوازم  بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها( فلزی) اجرت بگیر ۱۱۹۰۴۲۰
۲۰/۴۱ ۱۵/۷ حلبی ساز اجرت بگیر ۱۱۹۰۴۳۰
۱۸/۵۹ ۱۴/۳ انواع سیلندر وکپسول گاز،رگلاتور وشیرسیلندرگاز- صرفا اجرت بگیر ۱۱۹۰۴۴۰
۲۳/۲۷ ۱۷/۹ انواع قالبهای صنعتی وکارگاهی(فلزی-)صرفا تولیدکننده اجرت بگیر ۱۱۹۰۴۵۰
۱۶/۷۷ ۱۲/۹ اوراق کننده خودرو، ماشین آﻻت و نظایر آن و اوراق فروش ۱۱۹۰۴۶۰
۵/۵۹ ۴/۳ استحصال وجداسازی طلاونقره ازکنسانتره مس ۱۲۰۰۰۱۰
۷/۸ ۶ شمش وسایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره ۱۲۰۰۰۲۰
۶/۸۹ ۵/۳ شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیورآﻻت) ۱۲۰۰۰۳۰
۶/۱۱ ۴/۷ انواع سکه طلا ۱۲۰۰۰۴۰
۶/۱۱ ۴/۷ انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده برروی طلاوپلاتین) ۱۲۰۰۰۵۰
۲۱/۷۱ ۱۶/۷ تولیدکننده شمش و سایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره- صرفا اجرت بگیر ۱۲۰۰۰۶۰
۲۱/۷۱ ۱۶/۷ تولید کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع  سکه و
زیورآﻻت-) صرفا اجرت بگیر
۱۲۰۰۰۷۰
۲۷/۶۹ ۲۱/۳ تولید کننده انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین،
سنگهای قیمتی و یاسنگهای قیمتی نصب شده برروی طلاوپلاتین-) صرفا اجرت بگیر
۱۲۰۰۰۸۰
۷/۱۵ ۵/۵ انواع الوار،تیروتخته،چهارتراش،تراورس و فرآورده های جنگلی ۱۲۱۰۰۱۰
۷/۱۵ ۵/۵ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمی کاور و کش چوبی ۱۲۱۰۰۲۰
۸/۸۴ ۶/۸ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد، ویترین، قفسه،فایل و نظایر آنها(چوبی،ام دی اف و)… ۱۲۱۰۰۳۰
۸/۰۶ ۶/۲ میزوصندلی ونیمکت مدارس ۱۲۱۰۰۴۰
۱۰/۴ ۸ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف )… ۱۲۱۰۰۵۰
۱۰/۴ ۸ انواع کفپوش وپارکت چوبی ۱۲۱۰۰۶۰
۹/۶۲ ۷/۴ انواع درب و پنجره چوبی و سایرمصنوعات چوبی ساختمان ۱۲۱۰۰۷۰
۱۰/۴ ۸ انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی ۱۲۱۰۰۸۰
۸/۰۶ ۶/۲ انواع پوشال کولر ۱۲۱۰۰۹۰
۸/۸۴ ۶/۸ انواع قاب عکس،قاب تابلو و غیره ۱۲۱۰۱۰۰
۸/۰۶ ۶/۲ هیزم و زغال چوب ۱۲۱۰۱۱۰
۷/۱۵ ۵/۵ انواع  حصیر و جارو دستی( چوبی)، قرقره، دوک و ماسوره چوبی، چوب پنبه، بادبزن ۱۲۱۰۱۲۰
۴/۰۳ ۳/۱ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی ۱۲۱۰۱۳۰
۸/۸۴ ۶/۸ انواع قالب های صنعتی وکارگاهی(چوبی) ۱۲۱۰۱۴۰
۷/۱۵ ۵/۵ سایرمصنوعاتچوبی ۱۲۱۰۱۵۰
۱۱/۱۸ ۸/۶ انواع  درب ضد سرقت ۱۲۱۰۱۶۰
۱۵/۲۱ ۱۱/۷ تولیدوفروش توأم انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد، ویترین،قفسه،فایلونظایر آنها(چوبی،ام دی اف )… ۱۲۱۰۱۷۰
۲۰/۰۲ ۱۵/۴ انواع قالب های صنعتی وکارگاهی(چوبی-)تولیدکننده اجرت بگیر ۱۲۱۰۱۸۰
۸/۷۱ ۶/۷ میله، لوله،گلوله، توده، پودرونظایر آنهاشیشه ای ۱۲۲۰۰۱۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و)… ۱۲۲۰۰۲۰
۸/۷۱ ۶/۷ شیشه انواع وسائط نقلیه ۱۲۲۰۰۳۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع بطری وشیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی ۱۲۲۰۰۴۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان) ۱۲۲۰۰۵۰
۸/۷۱ ۶/۷ انواع ظروف شیشه ای،بلوری وکریستال ۱۲۲۰۰۶۰
۸/۷۱ ۶/۷ حباب لوستروﻻمپ ۱۲۲۰۰۷۰
۸/۷۱ ۶/۷ سایرانواع مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای،بلوری وکریستالی ۱۲۲۰۰۸۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع دکوراسیون ومیزشیشه ای ۱۲۲۰۰۹۰
۱۱/۳۱ ۸/۷ انواع آکواریوم و قطعات وتجهیزات جانبی ۱۲۲۰۱۰۰
۸/۷۱ ۶/۷ سایر محصوﻻت شیشه ای ۱۲۲۰۱۱۰
۷/۸ ۶ بازیافت انواع شیشه ۱۲۲۰۱۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع گرانول،مستربچ و کامپاندوسایرمواداولیه پلاستیک ۱۲۳۰۰۱۰
۸/۱۹ ۶/۳ انواع کائوچو(خام) ۱۲۳۰۰۲۰
۱۰/۴ ۸ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو ۱۲۳۰۰۳۰
۱۰/۴ ۸ انواع فوم و ابرواسفنج ۱۲۳۰۰۴۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس
پلاستیک
۱۲۳۰۰۵۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس
فایبرگلاس
۱۲۳۰۰۶۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس
ﻻستیک
۱۲۳۰۰۷۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیرانواع درب وپنجره، پارکت،کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک ۱۲۳۰۰۸۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع   لوازم  بهداشتی
پلاستیکی ساختمان
۱۲۳۰۰۹۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع لوله واتصاﻻت ازجنس پلی اتیلن ۱۲۳۰۱۰۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایرآنها ازجنس پلاستیک ۱۲۳۰۱۱۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد، فایل، جالباسی، قفسه، ویترین ونظایرآنها ازجنس فایبرگلاس وپلکسی گلاس ۱۲۳۰۱۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ظروف،جعبه،مخازن ومصنوعات تزئینی ازجنس پلاستیک ،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایرآنها
۱۲۳۰۱۳۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ظروف یکبارمصرف پلاستیکی وکیسه نایلون ۱۲۳۰۱۴۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع ظروفﻻستیکی ۱۲۳۰۱۵۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی ۱۲۳۰۱۶۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع قالب های صنعتی وکارگاهی ازجنسﻻستیک و پلاستیک ۱۲۳۰۱۷۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع علائم راهنمایی و رانندگی ازجنسﻻستیک و پلاستیک ۱۲۳۰۱۸۰
۶/۸۹ ۵/۳ بازیافت انواع پلیمرها(پلاستیک ) ۱۲۳۰۱۹۰
۴/۸۱ ۳/۷ بازیافت انواع ﻻستیکها(راورها) ۱۲۳۰۲۰۰
۹/۴۹ ۷/۳ انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه ۱۲۳۰۲۱۰
۹/۴۹ ۷/۳ سایر انواع محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس وپلکسیگلاس ۱۲۳۰۲۲۰
۹/۴۹ ۷/۳ سایر انواع محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک ۱۲۳۰۲۳۰
۸/۷۱ ۶/۷ بازیافت انواع پت ۱۲۳۰۲۴۰
۱۵/۶ ۱۲ بازسازی و فروش انواع ﻻستیکهای مستعمل وسایل نقلیه ۱۲۳۰۲۵۰
۶/۶۳ ۵/۱ مواداولیه انواع کاغذومقوا ۱۲۴۰۰۱۰
۶/۶۳ ۵/۱ انواع کاغذومقوا ۱۲۴۰۰۲۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع ظروف،جعبه،کارتن،پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی ۱۲۴۰۰۳۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک و نظایرآنها ۱۲۴۰۰۴۰
۷/۴۱ ۵/۷ انواع دفتر، دفترچه، تقویم، سررسیدو نظایرآنها ۱۲۴۰۰۵۰
۸/۳۲ ۶/۴ انواع پوشه،کلاسور ،زونکن وسایرانواع نوشت افزارو لوازم التحریر ۱۲۴۰۰۶۰
۹/۱ ۷ انواع  لوازم مهندسی ۱۲۴۰۰۷۰
۹/۱ ۷ انواع پوستر،کارت پستال،کارت عروسی،کارت ویزیت ونظایرآنها ۱۲۴۰۰۸۰
۹/۱ ۷ انواع آلبوم ۱۲۴۰۰۹۰
۹/۱ ۷ انواع نسخ،آثارو تابلوهای نقاشی وخطاطی ۱۲۴۰۱۰۰
۹/۱ ۷ کاغذدیواری ۱۲۴۰۱۱۰
۶/۶۳ ۵/۱ بازیافت انواع کاغذومقوا ۱۲۴۰۱۲۰
۸/۳۲ ۶/۴ سایرمصنوعات کاغذی ومقوایی ۱۲۴۰۱۳۰
۲۰/۶۷ ۱۵/۹ انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-تولیدکننده اجرت بگیر ۱۲۴۰۱۴۰
۳/۲۵ ۲/۵ انتشارکتاب ۱۲۴۰۱۵۰
۴/۱۶ ۳/۲ انتشارانواع روزنامه،مجله،نشریات و ژورنال ۱۲۴۰۱۶۰
۱۶/۶۴ ۱۲/۸ انواع توتون وتنباکو وسایرانواع محصوﻻت دخانی ۱۲۵۰۰۱۰
۱۶/۶۴ ۱۲/۸ انواع سیگار ۱۲۵۰۰۲۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ تهیه کننده انواع فیلم وسریال تلویزیونی، سینمایی،آموزشی، تبلیغاتی، انیمیشن(پویانمایی)، مستندوغیره ۱۲۶۰۰۱۰
۱۲/۴۸ ۹/۶ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه ۱۲۶۰۰۲۰
درموردهر
کدام ازاقلام از
نسبت مربوطه
استفاده شود.
درموردهرکدام از اقلام از نسبت
مربوطه استفاده شود.
سیسمونی کودک ۱۲۶۰۰۳۰
۱۳/۵۲ ۱۰/۴ انواع گل و میوه مصنوعی ۱۲۶۰۰۴۰
۲۰/۸ ۱۶ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی ۱۲۶۰۰۵۰
۵/۷۲ ۴/۴ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانمازو سایر لوازم عبادی ۱۲۶۰۰۶۰
۱۰/۴ ۸ انواع چتروعصا ۱۲۶۰۰۷۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ انواع پلاک،کلیشه و مهروآرم ۱۲۶۰۰۸۰
اجرت بگیر ۳۱درصد ۱۴/۵۶ اجرت بگیر ۲۴درصد ۱۱/۲ سورت وبسته بندی انواع کاﻻوموادغذایی ۱۲۶۰۰۹۰
۲۰/۸ ۱۶ قلیان و لوازم جانبی ۱۲۶۰۱۰۰
۱۴/۵۶ ۱۱/۲ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی) ۱۲۶۰۱۱۰
۱۰/۴ ۸ ظروف و سایرانواع محصوﻻت چینی، سفالی و سرامیک ۱۲۶۰۱۲۰
۱۱/۴۴ ۸/۸ عمل آوری، انجماد و بسته بندی گوشت انواع  ماهی و سایر آبزیان خوراکی ۱۲۶۰۱۳۰
۱۰/۴ ۸ سندبلاست ومدلسازی انواع فلز ۱۲۶۰۱۴۰
۲۸/۰۸ ۲۱/۶ تراشکاری، حکاکی، خمکاری، سوراخکاری، ماتکاری، سندبلاست و نقاشی انواع  شیشه ۱۲۶۰۱۵۰
۲۸/۰۸ ۲۱/۶ چوب بری، رنده کاری و پرسکاری، حکاکی، خراطی، مشبک کاری، رنگ کار و پلی استرکارانواع چوب ۱۲۶۰۱۶۰
۸/۳۲ ۶/۴ حلاجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ و الیاف طبیعی ومصنوعی ۱۲۶۰۱۷۰
۱۶/۶۴ ۱۲/۸ حجاری وحکاکی انواع سنگ ۱۲۶۰۱۸۰
۱۳/۵۲ ۱۰/۴ انواع جعبه جواهروزیورآﻻت ۱۲۶۰۱۹۰
۱۰/۴ ۸ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیرانواع افشانه،شوکر،باتوم و… ۱۲۶۰۲۰۰
۲۶ ۲۰ تهیه کننده انواع فیلم وسریال تلویزیونی، سینمایی،آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویانمایی)، مستندوغیره- صرفا اجرت بگیر ۱۲۶۰۲۱۰
۱۶/۶۴ ۱۲/۸ حلاجی، ریسندگی، تابندگی و سیگاره پیچ انواع نخ و الیاف طبیعی ومصنوعی- صرفا اجرت بگیر ۱۲۶۰۲۲۰
۱۵/۶ ۱۲ استخراج رمز ارز( ارز دیجیتال)توسط اشخاص دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و
تجارت یاسایرمراجع ذیصلاح
۱۲۶۰۲۳۰
۳۱/۲ ۲۴ استخراج رمز ارز( ارز دیجیتال)توسط سایر اشخاص( به استثنای اشخاص دارای مجوز) ۱۲۶۰۲۴۰
معادل۹۰
درصدنسبت
سودکاﻻی
تولیدشده در
ردیف مربوطه
معادل۸۰درصد
نسبت سودکاﻻی
تولیدشده در ردیف مربوطه
تولیدانواع کاﻻبه صورت تحویل موادو قطعات اساسی تولیدبه تولیدکنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کاﻻ براساس قرارداد و درقبال پرداخت اجرت ساخت ۱۲۶۰۲۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب