ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ شرکت پیمانکاری-خدماتی

دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰

بر مبنای سود فعالیت و سود ناویژه

شرکت پیمانکاری-خدماتی

 

 

طبق آخرین ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ضرایب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه  بر مبنای اینتاکد چایگزین ضرایب علی‌الراس مالیاتی گردید.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مقالات قبلی مراجعه نمایید.

 

اینتاکد با جزئیات بیشتر در مقالات پیشین شرح داده شده است.

 

 

نسبت سود فعالیت و سود ناویژه شرکت پیمانکاری-خدماتی سال ۱۴۰۰

ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
از درآمد ناشی از عملیات بانکی، واسطه گری
مالی،سود(کارمزد)وجرایم دریافتی پس از
کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده
۲۰ بانکها ۳۰۱۰۰۱۰
و هزینه وامهای دریافتی
از درآمد ناشی از عملیات مالی، واسطه گری
مالی،سود(کارمزد)وجرایم دریافتی پس از
کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده
۲۰ مؤسسات  مالی و اعتباری  غیربانکی ۳۰۱۰۰۲۰
و هزینه وامهای دریافتی
از کارمزد وجریمه دریافتی ۸ موسسات  و صندوقهای اعطای وام قرض الحسنه ۳۰۱۰۰۳۰
در صورت داشتن اطلاعات  خرید و فروش۵۵
درصد مابه التفاوت  خرید و فروش درغیر
اینصورت۵  .درصد مبلغ فروش
صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز( اعم از
فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی
۳۰۱۰۰۴۰
در صورت داشتن اطلاعات  خرید و فروش۵۵
درصد مابه التفاوت  خرید و فروش درغیر
اینصورت۱ درصد مبلغ فروش
معاملات  انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال( به استثنای صرافیها و
اشخاص دارای مجوز )
۳۰۱۰۰۵۰
۲۵ شرکت های لیزینگ  (واسپاری) ۳۰۱۰۰۶۰
از مابه التفاوت  خرید و فروش وسایردرامدها ۵۰ شرکت های سرمایه گذاری ۳۰۱۰۰۷۰
۵۰ شرکتهای تأمین  سرمایه ۳۰۱۰۰۸۰
ازدرآمد ناشی از  واسطه گری
مالی،سود(کارمزد)و جرایم دریافتی و سایر ۵۰ سایر واسطه گری های مالی ۳۰۱۰۰۹۰
درآمدها وفق مقررات
ازکارمزد دریافتی ۵۰  کارگزاران  بورس انواع کاﻻ و اوراق بهادار ۳۰۱۰۱۰۰
ازکارمزد دریافتی ۵۰ سازمانها و شرکت های بورس انواع کاﻻ، اوراق بهادار و فرابورس ۳۰۱۰۱۱۰
ازحق بیمه دریافتی(پس ازکسرحق بیمه
اتکایی پرداختی)
۳۵  بیمه های مستقیم ۳۰۱۰۱۲۰
از حق بیمه دریافتی(پس از کسر  حق بیمه
اتکایی پرداختی)
۳۵  بیمه های اتکایی ۳۰۱۰۱۳۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۷  کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین  اجتماعی و صندوق کشاورزی) ۳۰۱۰۱۴۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۰  کارگزاران بیمه سازمان تأمین  اجتماعی ۳۰۱۰۱۵۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۱۸ کارگراران بیمه صندوق کشاورزی ۳۰۱۰۱۶۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۵ نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی ) ۳۰۱۰۱۷۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۱۸ نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی ۳۰۱۰۱۸۰
شعب و نمایندگی مؤسسات  و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء
تذکر: بابت سایر و صولی ها ۶۵درصد ۱۵ مشمولین تبصره ۵ ماده  ۱۰۹ق.م.م )صرفا بابت حق بیمه نامه های ۳۰۱۰۱۹۰
صادره در ایران
درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد و تخلفات، جرائم، ضبط
۵۰ انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر
مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ  و از این قبیل( به استثناء بانکها،
۳۰۱۰۲۰۰
مؤسسات  مالی و اعتباری  و صندوقهای اعطای وام )
۳۰  انجام فعالیت لیزینگ توسط  سایراشخاص(به استثنای شرکتهای
لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی )
۳۰۱۰۲۱۰
۶۵ شعب و نمایندگی مؤسسات  و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء
مشمولین تبصره ۵ ماده  ۱۰۹ق.م.م )بابت سایر وصولی ها( به استثنای
۳۰۱۰۲۲۰
 حق بیمه نامه های صادره در ایران )
ازکارمزد دریافتی ۶۰ سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال ۳۰۱۰۲۳۰
۶ بهره برداری از نیروگاههای برق (تولیدبرق) ۳۰۲۰۰۱۰
۵ فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای ۳۰۲۰۰۲۰
۷ فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط  شرکتهای توزیع نیروی برق ۳۰۲۰۰۳۰
اصلاح  و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای
۱۰ طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (درصورتیکه ۳۰۲۰۰۴۰
مصالح، لوازم و تجهیزات توسط پیمانکار تأمین  شود)
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
اصلاح  و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای
۱۶ طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (درصورتیکه ۳۰۲۰۰۵۰
مصالح، لوازم و تجهیزات توسط کارفرما تأمین  شود )
از آب بها ۱۵  تصفیه  و توزیع آب (لوله کشی شده) ۳۰۲۰۰۶۰
تذکر:درمورد فروش آب  تصفیه  نشده توسط
سازمان آب منطقه ای و سایر شرکت ها و ۱۰  تصفیه  و توزیع آب برای مصارف غیرخانگی ۳۰۲۰۰۷۰
مؤسسات  آبرسانی از این ردیف استفاده شود.
از آب بها ۱۴ عملیات آبرسانی ۳۰۲۰۰۸۰
۳۰ ارائه خدمات تخلیه چاه، لوله بازکنی، فاضلاب ۳۰۲۰۰۹۰
از وجوه دریافتی ۱۰ ارائه خدمات  تصفیه  و دفع فاضلاب ۳۰۲۰۱۰۰
۱۵ فروش انشعاب آب و فاضلاب  و ارائه خدمات مربوط ۳۰۲۰۱۱۰
۱۵ تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری ۳۰۲۰۱۲۰
از اجرت دریافتی ۲۵ ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتورآب، برق وگاز ۳۰۲۰۱۳۰
۱۸ فروش انشعاب برق ۳۰۲۰۱۴۰
۱۲ لوله کشی آب وگاز(داخل ساختمان): درصورتیکه کل مصالح، لوازم وتجهیزات موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار ۳۰۲۰۱۵۰
تأمین  شود.
۲۰ لوله کشی آب و گاز(داخل ساختمان): درصورتیکه مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیاز توسط کارفرما تأمین  شود و مابقی هزینه ها ۳۰۲۰۱۶۰
توسط پیمانکارتأمین  شود.
از آب بها وسایروجوه دریافتی حاصل از ارائه
خدمات به مشترکین ومشتریان
۸ آب آشامیدنی تصفیه شده(لوله کشی) ۳۰۲۰۱۷۰
درآمدارائه خدمات تلفن،تلگراف،تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از  صدور  قبض و یا  صدور  کارت های اعتباری  تلفن همراه وعمومی)،
۱۶ کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی
شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات
۳۰۳۰۰۱۰
مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه( به استثنا خدمات اطلاع رسانی
اینترنت)
۱۸ ارائه خدمات اطلاع رسانی اینترنت و سرویس های محلی( اعم از
صدور  کارت، فروش فضای اینترنتی وغیره)
۳۰۳۰۰۲۰
۱۲ فروش بسته های پیامکی ۳۰۳۰۰۳۰
ازکارمزد دریافتی ۲۰ دفاترمخابراتی ارائه خدمات تلفن(طرف قرارداد باشرکت مخابرات) ۳۰۳۰۰۴۰
پس ازکسروجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید مرجع مذکور ۱۵ دفاتر خدمات انتظامی، اداری(پلیس+ ۱۰) ۳۰۳۰۰۵۰
۱۸ دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۳۰۳۰۰۶۰
۱۷ دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۳۰۳۰۰۷۰
۱۹ دفاترکفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی ۳۰۳۰۰۸۰
۱۶ دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه ۳۰۳۰۰۹۰
۱۶ سایر دفاتر خدمات الکترونیک ۳۰۳۰۱۰۰
پس از کسرپرداختی به شرکت مخابرات شرکت پست جمهوری اسلامی  ایران ( بابت ارائه خدمات پستی
تذکر: بابت فروش کارتن،پاکت وغیره از ضریب۱۰ درصد و بابت درآمد اجاره صندوق های پستی ازضریب۲۵درصداستفاده شود. ۸ شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز و غیره اعم از داخلی و خارجی به جزء فروش اوراق بهادار “تمبر” وکمکهای دریافتی از دولت) ۳۰۳۰۱۱۰
از وجوه دریافتی ۲۰ مؤسسات ی که محصوﻻت و پاکات پستی حمل وتوزیع می نمایند (غیرازپست جمهوری اسلامی ایران ) ۳۰۳۰۱۲۰
ازکارمزد دریافتی ۲۰ دفاترپستی ارائه خدمات پستی(طرف قرارداد باشرکت پست) ۳۰۳۰۱۳۰
۲ خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی و رانندگی ۳۰۳۰۱۴۰
۲۰ خدمات پیک موتوری وماشینی ۳۰۳۰۱۵۰
۶۰ واگذاری حق اﻻمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول(توسط شرکت
های مخابراتی)
۳۰۳۰۱۶۰
درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات
(اعم از  صدور قبضویا صدور کارت های اعتباری تلفن همراه و
۴۵ عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی
شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات
۳۰۳۰۱۷۰
مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه( به استثنا خدمات اطلاع رسانی
اینترنت-)صرفا درصورت کارمزدی بودن
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۶۰ خدمات پیک موتوری و ماشینی -درصورت کارمزدی بودن ۳۰۳۰۱۸۰
۱۰ واگذاری حق اﻻمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست دوم و به بعد ۳۰۳۰۱۹۰
۶۰ اجاره تلفن ۳۰۳۰۲۰۰
حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و
۱۴ مسافر اعم از شهری و بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از
قبیل تاکسی ها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه
۳۰۴۰۰۱۰
باری و مسافری سبک و سنگین -)غیرکارمزدی
۱۴ حمل و نقل و پیمانکاری  حمل و نقل درون مرزی ریلی بار و مسافر
اعم از شهری و بین شهری -غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۲۰
ازکارمزد دریافتی ۱۷ آژانس ها وتاکسی تلفنی ۳۰۴۰۰۳۰
ازکمیسیون دریافتی ۳۱ مؤسسات  و شرکتهای مجازی(اینترنتی)که درزمینه حمل بار و مسافر اشتغال دارند ۳۰۴۰۰۴۰
۲۸ حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و
مسافر-غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۵۰
۲۰ حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برونمرزی ریلی بار و مسافر- غیرکارمزدی ۳۰۴۰۰۶۰
۱۱ حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی بار
و مسافر-غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۷۰
۱۱ حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی بار
و مسافر – غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۸۰
۲۵ حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل بارومسافردرون و برون مرزی
(زمینی،آبی و هوایی-)کارمزدی
۳۰۴۰۰۹۰
اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی( در صورتی که
ازاجاره دریافتی ۱۹ پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیرو نگهداری و غیره به عهده ۳۰۴۰۱۰۰
اجاره دهنده باشد)
اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی( در صورتی که
ازاجاره دریافتی ۲۴ پرداخت حقوق راننده،کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده ۳۰۴۰۱۱۰
اجاره دهنده نباشد)
ازکارمزد دریافتی ۶۰ اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی-کارمزدی ۳۰۴۰۱۲۰
اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ازاجاره دریافتی ۲۵ ساختمانی،دکل حفاری نفت،جرثقیل وغیره(درصورتیکه
پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده
۳۰۴۰۱۳۰
اجاره دهنده باشد)
اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ازاجاره دریافتی ۳۰ ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره (درصورتیکه
پرداختحقوقراننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری و غیره به عهده
۳۰۴۰۱۴۰
اجاره دهنده نباشد)
ازکارمزد دریافتی ۶۰ اجاره دهنده انواع ماشین آﻻت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ساختمانی،دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره -کارمزدی
۳۰۴۰۱۵۰
۲۰ صاحبان ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و
…که شخصا به فعالیت اشتغال دارند
۳۰۴۰۱۶۰
ازکارمزد دریافتی ۲۸ دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلیاعم از بارومسافر(زمینی،
آبی و هوایی)
۳۰۴۰۱۷۰
ازکارمزد دریافتی ۲۸ دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بارومسافر
(زمینی،آبی و هوایی)
۳۰۴۰۱۸۰
از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی ۵۸ اشخاص، شرکتها و مؤسسات ی که در اخذ ویزا فعالیت دارند ۳۰۴۰۱۹۰
۱۳  سازمان های توریستی،مؤسسات  ودفاترخدمات ایرانگردی و جهانگردی(سیاحتی وزیارتی) ۳۰۴۰۲۰۰
۵۰ مدیران گروه حج وزیارت ۳۰۴۰۲۱۰
۲۵ باسکول وقپاندار وخدمات توزین بار ۳۰۴۰۲۲۰
۲۰ بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کاﻻ ۳۰۴۰۲۳۰
۲۰ انبارداری ۳۰۴۰۲۴۰
۲۲ سایرفعالیتهای پشتیبانی حمل و نقل ۳۰۴۰۲۵۰
۲۰ سرایداری ۳۰۴۰۲۶۰
۱۳ سردخانه جهت نگهداری موادغذایی ۳۰۴۰۲۷۰
۲۵ مؤسسات  و اداره کنندگان انواع پارکینگ ۳۰۴۰۲۸۰
۳۰ اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیما ۳۰۴۰۲۹۰
ازکارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری زمینی ۳۰۴۰۳۰۰
ازکارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی ۳۰۴۰۳۱۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
ازکارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی ۳۰۴۰۳۲۰
ازعوارضدریافتی ۲۰ عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها ۳۰۴۰۳۳۰
۴۲  سازمان های توریستی، مؤسسات  ودفاترخدمات ایرانگردی و
جهانگردی-درصورت کارمزدی بودن
۳۰۴۰۳۴۰
بابت برگزاری سمینار، همایش،کنفرانس،مراسم جشن و مهمانی، یاد بود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد. ۱۵ انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( پنج ستاره) ۳۰۵۰۰۱۰
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار ۱۲.۵ انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( چهار ستاره) ۳۰۵۰۰۲۰
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار ۱۰ انواع هتل، هتل آپارتمان و متل(سه ستاره) ۳۰۵۰۰۳۰
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
بابت برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم
جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل چهار ۹ انواع هتل، هتل آپارتمان و متل( یک و دو ستاره) ۳۰۵۰۰۴۰
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
۹ مجتمع های اقامتی ۳۰۵۰۰۵۰
۹ مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافرخانه(درجه یک) ۳۰۵۰۰۶۰
۷ مهمانسرا، مهمانپذیر و مسافرخانه(درجه دووسه) ۳۰۵۰۰۷۰
۱۴ زائرسراوپانسیون ۳۰۵۰۰۸۰
۱۸ انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی ۳۰۵۰۰۹۰
۱۸ موسسات  دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و
اردوگاهها
۳۰۵۰۱۰۰
۱۸ کافه قنادی(درجه ۱) ۳۰۶۰۰۱۰
۳۳ کافه تریا وکافه نان ۳۰۶۰۰۲۰
۳۳ کافی شاپ ۳۰۶۰۰۳۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ قهوه خانه و چایخانه (باسروغذا) ۳۰۶۰۰۴۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۰ قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا) ۳۰۶۰۰۵۰
۱۳ بوفه داران ۳۰۶۰۰۶۰
۲۰ اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری،
فلافل ونظایرآن-)ممتاز
۳۰۶۰۰۷۰
۱۹ اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری،
فلافل ونظایرآن-)درجه یک
۳۰۶۰۰۸۰
۱۵ اغذیه فروشی( شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ و ماهی سوخاری،
فلافل ونظایرآن-)درجه دووسه
۳۰۶۰۰۹۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۲۰ تاﻻرها و سالن های پذیرایی -ممتاز ۳۰۶۰۱۰۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ تاﻻرها و سالن های پذیرایی -معمولی ۳۰۶۰۱۱۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۲۰ رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس -ممتاز ۳۰۶۰۱۲۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس -معمولی ۳۰۶۰۱۳۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۲۰ سفره خانه های سنتی -ممتاز ۳۰۶۰۱۴۰
تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ سفره خانه های سنتی -معمولی ۳۰۶۰۱۵۰
۲۰ چلوکباب و چلو خورش -ممتاز ۳۰۶۰۱۶۰
۱۸ چلوکباب و چلو خورش -درجه یک ۳۰۶۰۱۷۰
۱۵ چلوکباب و چلو خورش -درجه دووسه ۳۰۶۰۱۸۰
۱۸ جگرکی ۳۰۶۰۱۹۰
۱۸ طباخی ۳۰۶۰۲۰۰
۱۸ کبابی ۳۰۶۰۲۱۰
۱۸ حلیم،آش وغیره ۳۰۶۰۲۲۰
۲۲ تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی-بیرون بر-)
ممتاز
۳۰۶۰۲۳۰
۱۲ تهیه و پخش غذای آماده (بدون داشتن سالن پذیرایی-بیرون بر-)
معمولی
۳۰۶۰۲۴۰
۲۰ تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانی ها و مجالس مختلف ۳۰۶۰۲۵۰
۵۰ بابت سرو قلیان در قهوه خانه، سفره خانه و … ۳۰۶۰۲۶۰
۱۴ کافه قنادی (درجه  دو) ۳۰۶۰۲۷۰
۲۵ تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانی ها و مجالس مختلف (درصورتی
که مواد اولیه توسط کارفرماتهیه شود)
۳۰۶۰۲۸۰
۲۵ عدل بندی و بسته بندی انواع کاﻻی داخلی یا بین المللی (حق الزحمه ای) ۳۰۷۰۰۱۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ پخش دارو، فرآورده های پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی
(درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد).
۳۰۷۰۰۲۰
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ پخش موادغذایی(درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع
کننده باشد).
۳۰۷۰۰۳۰
تذکر:درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ پخش سایر کاﻻها و تجهیزات (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده باشد).
۳۰۷۰۰۴۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۰ عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین وسایر
وسایل نقلیه موتوری داخلی
۳۰۷۰۰۵۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۵۰ عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین وسایر
وسایل نقلیه موتوری خارجی
۳۰۷۰۰۶۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ عاملین و نمایندگی های فروش انواع کاﻻهای داخلی(به استثنای
خودرو-حق الزحمه ای)
۳۰۷۰۰۷۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۵۵ عاملین و نمایندگی های فروش انواع کاﻻهای خارجی(به استثنای
خودرو-حق الزحمه ای)
۳۰۷۰۰۸۰
از حق العمل دریافتی ۴۰ حق العملکاری انواع کاﻻ و امانتکار تجاری(به غیر از حق العملکار
گمرکی)
۳۰۷۰۰۹۰
از حق العمل دریافتی ۳۰ حق العمل کارگمرکی برای امور واردات و صادرات ۳۰۷۰۱۰۰
۷۰ دﻻلیا حق العملکار انواع طلا  و ارز( -حق الزحمه ای) ۳۰۷۰۱۱۰
۳۳ مشاورین ودﻻﻻن املاک ( اعم از اجاره ، معاملات  قطعی یا شرطی) ۳۰۷۰۱۲۰
۵۰ نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین( -حق الزحمه ای) ۳۰۷۰۱۳۰
۴۸ دﻻل اتومبیل ۳۰۷۰۱۴۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۸  واسطه گری سایرانواع کاﻻها وخدمات ۳۰۷۰۱۵۰
۳۵ عاملین خرید و فروش کاﻻوخدمات مجازاینترنتی-کاﻻوخدمات
داخلی
۳۰۷۰۱۶۰
۴۵ عاملین خرید و فروش کاﻻوخدمات مجازاینترنتی-کاﻻوخدمات
خارجی
۳۰۷۰۱۷۰
ازکارمزد دریافتی ۲۲ نمایندگی های فروشگاه های زنجیره ای( فرانچایز گیرنده-)
کارمزدی
۳۰۷۰۱۸۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۷۵ بازاریابی کاﻻهای خارجی و یا کمیسیونرخارجی ۳۰۸۰۰۱۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ بازاریابی انواع کاﻻ و خدمات داخلی( اعم از حضوری و مجازی) ۳۰۸۰۰۲۰
۳۳ مؤسسات  و آژانسهای تبلیغاتی و نمایندگی های بخش انواع آگهی
که به انجام فعالیت های رسانه ای اعم از صوتی،تصویری،محیطی،
چاپی وخدمات تبلیغ شامل بازاریابی، مشاوره، ساخت و تولید
۳۰۸۰۰۳۰
تیزرهایتبلیغاتی و…فعالیت دارند.
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۳۰ دفاتر و نمایندگی های پذیرش آگهی روزنامه ۳۰۸۰۰۴۰
۷۰ درآمد اشخاص حقیقی ناشی از همکاری در هرگونه تبلیغات و
آگهی
۳۰۸۰۰۵۰
۳۰ مؤسسات ی که به کار نمایش یا حراج کاﻻهای دیگران اشتغال دارند ۳۰۸۰۰۶۰
از اجاره دریافتی تذکر : درمورد واگذاری
دست دوم ۴۰درصدازتفاوت اجاره دریافتی ۵۰ واگذاری غرفه های نمایشگاهی(دست اول) ۳۰۸۰۰۷۰
وپرداختی
۲۵ ارائه کارت های تخفیفی درحوزه خدماتی،رفاهی و درمانی و … ۳۰۸۰۰۸۰
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امورمالیاتی ذیربط
۱۵ مهدکودک وپیش دبستانی ۳۰۹۰۰۱۰
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط ۱۲ آموزش ابتدایی ۳۰۹۰۰۲۰
۱۸ آموزش متوسطه ( دوره های اول و دوم) ۳۰۹۰۰۳۰
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط ۱۸ هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش ۳۰۹۰۰۴۰
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط ۱۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۳۰۹۰۰۵۰
۴ مؤسسات آموزش وپرورش افراد استثنایی ۳۰۹۰۰۶۰
پس ازکسرحقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط ۱۸ آموزشگاه های درسی زبان خارجی ۳۰۹۰۰۷۰
۱۸ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم گلدوزی، خیاطی و قالیبافی ۳۰۹۰۰۸۰
۱۸ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آرایشگری ۳۰۹۰۰۹۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۳۵ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آواز،موسیقی و نقاشی وسایر فعالیتهای هنری ۳۰۹۰۱۰۰
۲۰ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم صنایع دستی ۳۰۹۰۱۱۰
۳۵ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم بازیگری ۳۰۹۰۱۲۰
۳۵ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم عکاسی وفیلمبرداری ۳۰۹۰۱۳۰
۲۵ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم اموررایانه ای،ماشین نویسی،
حسابداری،مدیریت واموراداری
۳۰۹۰۱۴۰
۱۸ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم نقشه برداری ونقشه کشی ۳۰۹۰۱۵۰
۱۸ مؤسسات  و آموزشگاههای تعلیم امور مربوط به الکترونیک، رادیو،
تلویزیون، تلفن های ثابت، همراهوغیره
۳۰۹۰۱۶۰
۲۰ آموزش رباتیک ۳۰۹۰۱۷۰
۳۰ آموزشگاههای تعلیم ساخت طلا وجواهر ۳۰۹۰۱۸۰
پس ازکسروجوه پرداختی به مربی طبق
تاییدیه اداره امور مالیاتی مربوطه
۱۸ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی(درصورتیکه وسیله نقلیه
متعلق به آموزشگاه باشد)
۳۰۹۰۱۹۰
پس از کسر سهم مربی و وسیله نقلیه به شرط
اعلام ریزمبالغ پرداختی مذکوربه اداره امور مالیاتی ذیربط توسط آموزشگاه(درغیر
اینصورت ضریب آنان۱۵  از کل وجوه
۳۰ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی(درصورتیکه وسیله نقلیه
متعلق به آموزشگاه نباشد)
۳۰۹۰۲۰۰
دریافتیبدونکسروجوهپرداختیمذکور)
پس از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید
فرودگاه رسیده باشد
۱۰ آموزش خلبانی ۳۰۹۰۲۱۰
۲۰ سایرآموزشگاههای علمی آزاد ۳۰۹۰۲۲۰
۵۰ خدمات اخذ پذیرش تحصیلی و مشاوره و راهنمایی درامورتحصیلی ۳۰۹۰۲۳۰
پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با  تائیدیه مرجع مذکور ۱۵ مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی(صرفابابت آموزش تئوری) ۳۰۹۰۲۴۰
موسسات  فرهنگی هنری دارای مجوز ازوزارت فرهنگ وارشاد
۱۷ اسلامی  که در امر آموزش مهارت های زندگی، پرورش استعدادو ۳۰۹۰۲۵۰
خلاقیت  و از این قبیل آموزش ها فعالیت دارند.
۲۰ کتابخانه ها وسالنهای مطالعه ۳۰۹۰۲۶۰
۱۶ چاپخانه ممتاز شامل انواع ماشینهای چاپ( افست، یک رنگ،
چندرنگ، دیفتروک، هلیوگراور، روتاتیو، فلکسو و نظایر آنها)
۳۱۰۰۰۱۰
تذکر:چنانچه سطح ورق ماشینهای افست
یک چاپخانه بیش از۶۰%سطح کل ورق های
آن را تشکیل داده باشد، حسب مورد از
ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این
۱۳ چاپخانه افست -درجه یک(دارای ماشینهای بیشاز۱۲ورق باشد) ۳۱۰۰۰۲۰
صورت جزء چاپخانه مسطح محسوب میگردد.
تذکر:چنانچه سطح ورق ماشینهای افست
یک چاپخانه بیش از۶۰%سطح کل ورق های
آن را تشکیل داده باشد، حسب مورد از
ضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر این
۱۰ چاپخانه افست -درجه دو(دارای ماشینهای۱۲ورق وکمترباشد) ۳۱۰۰۰۳۰
صورت جزء چاپخانه مسطح محسوب میگردد.
تذکر:چاپخانه هاییکه دارای ماشین آﻻت
غیر اتوماتیک می باشند نصف ضریب این ۱۰ چاپخانه مسطح ۳۱۰۰۰۴۰
ردیف
۱۳ چاپ روی کاغذ نایلون و سلوفان، محصوﻻتﻻستیکی و پلاستیکی ،
چوب وغیره
۳۱۰۰۰۵۰
۱۰ صحافی بصورت سنتی ۳۱۰۰۰۶۰
۱۷ صحافی بصورت ماشینی ۳۱۰۰۰۷۰
۱۰ گراورسازی ولیتوگرافی ۳۱۰۰۰۸۰
ازدستمزددریافتی ۳۰ چاپخانه با دریافت کاغذ و مقوا از سفارش دهنده اقدام به چاپ می
نماید
۳۱۰۰۰۹۰
۲۰ چاپ سیلک اسکرین، عکس برگردان و اوزالید ۳۱۰۰۱۰۰
۴۵ مشاوره درامورحقوقی ۳۱۱۰۰۱۰
۵۵ اموروکالت ۳۱۱۰۰۲۰
۵۰ کارشناس رسمی دادگستری ۳۱۱۰۰۳۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۳۰پس از کسر پرداختی به دفتریارپاداش
کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون
سردفتران ودفتریاران بابت حق بیمه و دفتراسنادرسمی ۳۱۱۰۰۴۰
بازنشستگی، ازکارافتادگی و امور رفاهی و
درمانی
۶۰ دفتریاراسنادرسمی ۳۱۱۰۰۵۰
۴۵ دفترازدواج وطلاق ۳۱۱۰۰۶۰
از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی
به کادر حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق ۶۰ مؤسسات حسابداری وحسابرسی ۳۱۱۰۰۷۰
تاییدیه اداره کل امور مالیاتی ذیربط
از وجوه دریافتی ۴۰ حسابداروحسابرس ۳۱۱۰۰۸۰
۴۵ مدیریت، مشاوره و نظارت در امور بانکی، مالی، مالیاتی ۳۱۱۰۰۹۰
۴۵ مدیریت، مشاوره و نظارت در امور فنی، مدیریتی و اداری ۳۱۱۰۱۰۰
۴۵ خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور ۳۱۱۰۱۱۰
۴۰ مطالعات فنی، مالی واقتصادی وتحلیل و امکان سنجی طرح تولید ۳۱۱۰۱۲۰
۵۰ امورکارشناسی(سایررشته ها) ۳۱۱۰۱۳۰
۲۲ تحقیقات خاک شناسی، کاوش، نمونه برداری وآزمایش خاک ۳۱۱۰۱۴۰
۲۵ مراکزپژوهش وتحقیقات دارویی ۳۱۱۰۱۵۰
۲۵ مراکزپژوهش وتحقیقات کشاورزی ۳۱۱۰۱۶۰
۲۵ مراکزپژوهش وتحقیقات پزشکی ۳۱۱۰۱۷۰
۲۵ مراکزپژوهش وتحقیقات صنعتی ۳۱۱۰۱۸۰
۲۵ مراکزپژوهش وتحقیقات علوم اجتماعی ۳۱۱۰۱۹۰
۲۵ سایرمراکزپژوهشی و تحقیقاتی ۳۱۱۰۲۰۰
۲۵ انتقال دانش فنی، دارایی های فکری، تعلیمات و کمک های فنی مربوطه ۳۱۱۰۲۱۰
۴۵ واگذاری انواع حق اﻻمتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت و پروانه
بهره برداری توسط دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق اﻻمتیاز
۳۱۱۰۲۲۰
دفاتراسنادرسمی-)دست اول
۲۰ واگذاری حق اﻻمتیاز دفاتر اسناد رسمی ۳۱۱۰۲۳۰
۱۲ خدمات فتوکپی، پرینت، پرس انواع کارت ها( شناسایی و )… و امثال
آن
۳۱۱۰۲۴۰
۵۰ تألیف،ترجمه،تصنیف،نویسندگی ۳۱۱۰۲۵۰
۲۰ بابت چاپ آگهی در انواع روزنامه، مجله، نشریات و ژورنال ۳۱۱۰۲۸۰
۳۰ دارالترجمهاسنادومدارک(مترجمینرسمیوغیررسمی) ۳۱۱۰۲۹۰
۲۳ ارائه خدمات رایانهای درمحیط های نرم افزاری ورد و فتوشاپ نظیر
تایپ،طراحی آرم و تبدیل فرمتهای مختلف صوتی و تصویری به
۳۱۱۰۳۰۰
یکدیگر
۲۰ ارائه خدمات رایانه ای نظیر مشاوره، تهیه نقشه، طرح ویا اجرا و
پشتیبانی سیستمهای رایانه ای
۳۱۱۰۳۱۰
۲۰ خدمات برنامه نویسی وپردازش داده ها، تولید و  صدور  کارت های
مغناطیسی
۳۱۱۰۳۲۰
۲۰ طراحی و گرافیک کتاب، پوستر و غیره ۳۱۱۰۳۳۰
۱۴ ارائه خدمات رایانه ای نظیر طراحی و ایجاد محیط های اطلاعاتی  بر
روی شبکه های(تولیدداخل)وجهانی(طراحی صفحات وب)
۳۱۱۰۳۴۰
۱۸ کافینت وگیمنت ۳۱۱۰۳۵۰
از وجوه دریافتی ۸۰ واگذاری حق بهره برداری از معادن از قبیل دریافت اجاره ماهیانه یا
پورسانت ازمواد استخراجی ویاازطریقدیگر
۳۱۱۰۳۶۰
از اجرت دریافتی ۵۰ متولی امورموقوفه ۳۱۱۰۳۷۰
پس از کسر وجوه پرداختی بابت تحصیل حق اﻻمتیازمذکور ۴۵ واگذاری انواع حق اﻻمتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت و پروانه
بهره برداری توسط   دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق اﻻمتیاز
دفاتراسنادرسمی-)دست دوم
۳۱۱۰۳۸۰
شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان
مدیریت که درامور مطالعه و تهیه طرح راه وساختمان،تأسیسات،
۱۴ خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت(عالیه و ۳۱۲۰۰۱۰
کارگاهی)، محاسبات فنی و…فعالیت دارند و دریافتی آنها براساس
فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه گردد
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
سایر اشخاص حقوقی که درامور مطالعه و تهیه طرح راه وساختمان،
۲۰ تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
(عالیه وکارگاهی)،محاسبات فنی و…فعالیت دارند و مشمول
۳۱۲۰۰۲۰
ضوابط وتعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند
۳۶ شرکت های مهندسی مشاور ومهندسین ناظری که برعملیات اجرایی
پروژه نظارت دارند( به استثناء نظارت عالیه وکارگاهی )و مطابقت
عملیات اجرایی را با پروانه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی
۳۱۲۰۰۳۰
پروژه گواهی نماید
۲۰ اشخاص حقوقی که در انجام مطالعه،  تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط دربخش کشاورزی فعالیت دارند.
۳۱۲۰۰۴۰
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صلاحیت وضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها براساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۱۲ پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی (در
صورتیکه کل مصالح و لوازم موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه
توسط پیمانکارتأمین  شود-)دست اول
۳۱۲۰۰۵۰
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صلاحیت وضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها براساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد
۱۱ پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی (در
صورتیکه کل مصالح و لوازم موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه
توسط  پیمانکارتأمین  شود-)دست دوم
۳۱۲۰۰۶۰
دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
تذکر:جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صلاحیت وضوابط سازمان مدیریت می باشند ودریافتی آنها براساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد. ۲۰ پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی (درصورتیکه مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیاز توسط کارفرما تأمین
شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکارتأمین  شود – دست اول)
۳۱۲۰۰۷۰
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی (در
صلاحیت وضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها براساس فهرست بها یا تعرفه
۱۸ صورتیکه مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیاز توسط کارفرما تأمین
شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکارتأمین  شود -)
۳۱۲۰۰۸۰
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد دست دوم
دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات
مجریان ذیصلاح که فعالیت موضوع این بند را انجام می دهند از نسبت سود ناویژه این بند
استفاده گردد
۳۲ پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی (در
صورتیکه تأمین  مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط کارفرما تأمین  گردد و پیمانکار صرفا بابت انجام
مدیریت و سرپرستی فنی و اجرایی پروژه، ازکارفرما حق الزحمه و
یادستمزد دریافت نماید(پیمان مدیریت)
۳۱۲۰۰۹۰
۱۵ پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی توسط
پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند( در صورتی
که کل مصالح، لوازم وتجهیزات موردنیاز و هزینه اجرای پروژه
۳۱۲۰۱۰۰
توسط  پیمانکارتأمین  شود)
پیمانکاری امور راه وساختمان و تأسیسات فنی وتأسیساتی توسط
۱۷ پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند( در صورتی
که مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیازتوسط کارفرماتأمین  شودو
۳۱۲۰۱۱۰
مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکارتأمین  شود).
۱۸ معمار ساختمان که فقط اجرت ساخت دریافت می دارد. ۳۱۲۰۱۲۰
۱۸ ارائه خدمات مرتبط با فعالیت های آتش نشانی و آموزش اطفاء حریق ۳۱۲۰۱۳۰
۲۰ نقاشی، رنگ آمیزی انواع ساختمان و کف سابی انواع ساختمان ۳۱۲۰۱۴۰
۲۵ سیمکشی الکتریکی و برقکار ساختمان ۳۱۲۰۱۵۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۱۶ آسفالت کاری و ایزوﻻسیون انواع ساختمان و تأسیسات ۳۱۲۰۱۶۰
۱۲ تجهیز،نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی
(درصورتیکه کل مصالح و لوازم موردنیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکارتأمین  شود)
۳۱۲۰۱۷۰
۲۰ تجهیز،نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی
(درصورتیکه مصالح، لوازم و تجهیزات موردنیازتوسط کارفرما
تأمین  شودومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکارتأمین  شود)
۳۱۲۰۱۸۰
۱۸ مبخ کوبی، نقشه کشی وخط کشی جاده وخیابان، تعمیر، بازسازی و نصب علائم رانندگی وگاردریل ۳۱۲۰۱۹۰
۳۰ تهیه طرح بهره برداری از معادن و مشاوره فنی ۳۱۲۰۲۰۰
۱۵ حفاری، آتشباری و انفجار معدن ۳۱۲۰۲۱۰
از اجرت دریافتی ۱۲ حفر انواع چاه و قنات ۳۱۲۰۲۲۰
از اجرت دریافتی ۱۴ ﻻیروبی قنات، رودخانه، سد و نظایر آنها ۳۱۲۰۲۳۰
۱۸ خدمات رادیوگرافی و نشت یابی،تست مخازن وتعمیرات تأسیسات مختلف نفتی و گازی ۳۱۲۰۲۴۰
۱۸ خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات مکانیکی
ساختمان
۳۱۲۰۲۵۰
۱۸ خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات برقی و
الکترونیکی، سمعی و بصری و مخابراتی
۳۱۲۰۲۶۰
۱۸ خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تجهیزات طبی،
آزمایشگاهی وبیمارستانی
۳۱۲۰۲۷۰
۱۸ سایر خدمات مربوط به نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت
تجهیزات وتأسیسات
۳۱۲۰۲۸۰
تذکر:ساختمانهای درحال ساخت و ناتمام
متناسب بامیزان پیشرفت عملیات ساختمان و  درآمدحاصله مشمول نرخ این ردیف میشود.
۱۵درصداز وجوه دریافتی پس از کسر ارزش
روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای
مقررات ماده ۶۴ق.م.م تعیین شده یا ارزش
خرید عرصه، هر کدام که بیشتر باشد
ساخت وفروش انواع ساختمانها ۳۱۲۰۲۹۰
۲۵ قالب بندی ساختمان ۳۱۲۰۳۰۰
۲۵ آسفالت کاری و ایزوﻻسیون انواع ساختمان و تأسیسات – صرفا
اجرت بگیر
۳۱۲۰۳۱۰
۱۶ حفاری وشمع ریزی بادستگاه های هیدرولیکی ۳۱۲۰۳۲۰
۳۶ مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند( به استثناء
نظارت عالیه وکارگاهی- ) دارای دفتر کار
۳۱۲۰۳۳۰
۴۵ مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند( به استثناء
نظارت عالیه وکارگاهی – )فاقد دفتر کار
۳۱۲۰۳۴۰
اشخاص حقیقی که درامور مطالعه وتهیه طرح راه وساختمان،
۲۰ تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
(عالیه وکارگاهی)،محاسبات فنی و…فعالیت دارند و مشمول
۳۱۲۰۳۵۰
ضوابط وتعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند -دارای دفترکار
اشخاص حقیقی که درامور مطالعه وتهیه طرح راه وساختمان،
۳۰ تأسیسات، خاک شناسی و مقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
(عالیه وکارگاهی)،محاسبات فنی و…فعالیت دارند و مشمول
۳۱۲۰۳۶۰
ضوابط و تعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند -بدون دفتر کار
۲۰ اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه،  تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط دربخش کشاورزی فعالیت دارند -دارای دفترکار
۳۱۲۰۳۷۰
۳۰ اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه،  تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند – بدون دفتر کار
۳۱۲۰۳۸۰
۳۵ مؤسسات کاریابی ومشاوره درامورکاریابی ۳۱۳۰۰۱۰
شرکتهای خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که درچارچوب
۱۰ اساسنامه( که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و ۳۱۳۰۰۲۰
شهرکهای صنعتی ایران میرسد)فعالیت می نمایند
۹ شرکتهای تأمین  نیروی انسانی که فعالیت آنها با مجوز از مراجع
ذیصلاح  و تحت نظارت انجمن صنفی کارفرمایی خدمات خانگی
بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه درخصوص بیمه و دستمزد
۳۱۳۰۰۳۰
پرسنل شاغل خود اقدام نمایند
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۱۳ موسسات تأمین نیروی کار خدماتی،پشتیبانی،نگهبانی،آشپزخانه،
حمل و نقل و…
۳۱۳۰۰۴۰
از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به متخصصین طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی ذیربط ۵۰ مؤسساتی که متخصصین فنی دراختیارشرکتهاوکارخانجات قرار میدهند ۳۱۳۰۰۵۰
از وجوه دریافتی ۳۰ برگزاری آزمونهای استخدامی، آزمایشی، آموزشی و نظایر آنها ۳۱۳۰۰۶۰
۳۵ موسسات تأمین نیروی کار خدماتی،پشتیبانی،نگهبانی،آشپزخانه،
حمل و نقل و-…درصورت کارمزدی بودن
۳۱۳۰۰۷۰
پس از کسر عوارض شهرداری ۱۵ تئاتروتماشاخانه ۳۱۴۰۰۱۰
پس از کسر عوارض شهرداری ۱۱ سینما-ممتاز ۳۱۴۰۰۲۰
پس از کسر عوارض شهرداری ۹ سینما-درجه یک ۳۱۴۰۰۳۰
پس از کسر عوارض شهرداری ۷ سینما-درجه دووسه ۳۱۴۰۰۴۰
۲۵ انواع باشگاه های ورزشی ۳۱۴۰۰۵۰
۲۵ انواع استادیوم های ورزشی ۳۱۴۰۰۶۰
۲۵ موسسات وتیمهای ورزشی ۳۱۴۰۰۷۰
۴۵ مربیان وکادرفنی رشته فوتبال-داخلی ۳۱۴۰۰۸۰
۵۰ مربیان وکادرفنی رشته فوتبال-خارجی ۳۱۴۰۰۹۰
۴۰ مربیان و کادر فنی رشته های والیبال وبسکتبال-داخلی ۳۱۴۰۱۰۰
۴۵ مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال-خارجی ۳۱۴۰۱۱۰
۳۵ مربیانوکادرفنی سایر رشته های ورزشی-داخلی ۳۱۴۰۱۲۰
۴۰ مربیانوکادرفنی سایر رشته های ورزشی-خارجی ۳۱۴۰۱۳۰
۵۰ ورزشکاران رشته فوتبال-داخلی ۳۱۴۰۱۴۰
۶۰ ورزشکاران رشته فوتبال-خارجی ۳۱۴۰۱۵۰
۴۰ ورزشکاران رشته های والیبال وبسکتبال-داخلی ۳۱۴۰۱۶۰
۵۰ ورزشکاران رشته های والیبال وبسکتبال-خارجی ۳۱۴۰۱۷۰
۳۵ ورزشکاران سایررشته های ورزشی-داخلی ۳۱۴۰۱۸۰
۴۵ ورزشکاران سایر رشته های ورزشی-خارجی ۳۱۴۰۱۹۰
۳۵ استخر،سونا وجکوزی و سایر مجموعه های آبی-درجه یک ۳۱۴۰۲۰۰
۲۵ استخر،سوناوجکوزی وسایرمجموعه های آبی-درجه دو ۳۱۴۰۲۱۰
۴۵ انواع سالن ماساژ(برقی) ۳۱۴۰۲۲۰
۲۲ انواع سالن ماساژ(غیربرقی) ۳۱۴۰۲۳۰
ازفروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۰ تفرجگاه ها،اماکن تفریحی وغارها ۳۱۴۰۲۴۰
ازفروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۰ مجموعه بازی کودکان وشهربازی ۳۱۴۰۲۵۰
ازفروش بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۰ کلوپهای تفریحی(به جزگیمنت) ۳۱۴۰۲۶۰
۳ باغ وحش ۳۱۴۰۲۷۰
از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۳۰ موزه ها و اماکن تاریخی، مناطق حفاظت شده و نظایر آنها ۳۱۴۰۲۸۰
از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۳۰ چشمه های آبگرم ومعدنی ۳۱۴۰۲۹۰
۲۰ تلهکابین وامثال آن ۳۱۴۰۳۰۰
۶۰ سینما(بابت پخش آگهی) ۳۱۴۰۳۱۰
۵۰ باشگاه های پاتیناژ، بولینگ و نظایر آنها ۳۱۴۰۳۲۰
۱۰ اشخاصی که به نگهداری و نمایش حیوانات اشتغال دارند ۳۱۴۰۳۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۱۸ متخصص اطفال ۳۱۵۰۰۱۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۸ فوق تخصص قلب کودکان ۳۱۵۰۰۲۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۶ فوق تخصص گوارش و اعصاب کودکان ۳۱۵۰۰۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۴ فوق تخصص کودکان شامل: عفونی، ایمونولوژی وآلرژی،
نفرولوژی، غدد و متابولیسم، هماتولوژی و آنکولوژی، ریه،
روماتولوژی وفوق تخصص نوزادان
۳۱۵۰۰۴۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۰ متخصص داخلی،عفونی وبیماریهای گرمسیری ۳۱۵۰۰۵۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۰ فوق تخصص گوارش وکبد ۳۱۵۰۰۶۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۰ فوق تخصص غدد داخلی ومتابولیسم،هماتولوژیوآنکولوژی،
نفرولوژی، ریه، روماتولوژی
۳۱۵۰۰۷۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۸ متخصص پوست ومو ۳۱۵۰۰۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۰ فلوشیپهای مربوط به پوست ومو ۳۱۵۰۰۹۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۷ متخصص مغزواعصاب وفلوشیپ ام اس ۳۱۵۰۱۰۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۰ فوق تخصص مغز و اعصاب، الکترومیوگرافی و هدایت عصبی
محیطی وسایرفلوشیپهای مربوط
۳۱۵۰۱۱۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۵ متخصص اعصاب وروان(روانپزشک) ۳۱۵۰۱۲۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۷ فلوشیپ وفوق تخصص اعصاب وروان ۳۱۵۰۱۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۶ متخصص قلب وعروق وفلوشیپهای مربوط ۳۱۵۰۱۴۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۵ متخصص طب اورژانس،پزشکی اجتماعی،طب کارو…. ۳۱۵۰۱۵۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۸ متخصص پزشکی فیزیکی وتوانبخشی ۳۱۵۰۱۶۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۸ متخصص بیهوشی ۳۱۵۰۱۷۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۳ فـلوشـیـپ درد،مـراقـبـت های ویـژه(ICU)،بیهوشی قلب و بیهوشی جراحی مغز و اعصاب ۳۱۵۰۱۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۵ سایرمتخصصین(غیرجراح) ۳۱۵۰۱۹۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۳۰ سایرفوق تخصص ها(غیرجراح) ۳۱۵۰۲۰۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۲۸ متخصص جراحی عمومی ۳۱۵۰۲۱۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۴۰ فوق تخصص جراحیپلاستیک ،ترمیمی وسوختگی ۳۱۵۰۲۲۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۲۶ فوق تخصص جراحی کودکان ۳۱۵۰۲۳۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۵ فوق تخصص های جراحی قلب وعروق،پیونداعضاء،عروق و تروما،توراکس(قفسه سینه)وفلوشیپهای مربوط ۳۱۵۰۲۴۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۲ متخصص گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن ۳۱۵۰۲۵۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۵ فوق تخصص وفلوشیپهای مربوط به گوش وحلق وبینی ۳۱۵۰۲۶۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۳ متخصص ارتوپدی ۳۱۵۰۲۷۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۶ فوق تخصص ارتوپدی وفلوشیپهای زانو،ستون فقرات،دست و… ۳۱۵۰۲۸۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۲ متخصص چشم ۳۱۵۰۲۹۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۵ فوق تخصص وفلوشیپهای چشم ۳۱۵۰۳۰۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۴ متخصص جراحی مغزواعصاب ۳۱۵۰۳۱۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۳ فلوشیپ جراحی قائده جمجمه،استری وتاکسی ۳۱۵۰۳۲۰
مطب
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۴ متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی) ۳۱۵۰۳۳۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۵ فوق تخصص وفلوشیپهای مربوط به کلیه ومجاری ادراری ۳۱۵۰۳۴۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۰ متخصص زنان وزایمان ونازایی ۳۱۵۰۳۵۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۵ فوق تخصص وفلوشیپهای مربوط به زنان وزایمان ونازایی ۳۱۵۰۳۶۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۰ سایرمتخصصین(جراح) ۳۱۵۰۳۷۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۳۵ سایرفوق تخصص ها(جراح) ۳۱۵۰۳۸۰
مطب
۶۰ انجام هرگونه عمل زیبایی(غیرترمیمی)وکاشت مو و ابرو در مطب ۳۱۵۰۳۹۰
۲۵ انجام هر گونه عمل جراحی ترمیمی و کاشت مو و ابرو در کلینیک
ها و مراکز درمانی توسط متخصصین پوست
۳۱۵۰۴۰۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی نظیر درمان ترک اعتیادو… ۱۵ پزشکان عمومی ۳۱۵۰۴۱۰
درمطب
از وجوه دریافتی ۱۵ پزشکان داروساز ۳۱۵۰۴۲۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۲۲ کایروپرکتیکر(پزشک کایروپراکتیک) ۳۱۵۰۴۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت ،اعمال”
جراحی و سایرخدمات پزشکی مربوطه در ۲۲ پزشکان طب سنتی ومکمل(طب سوزنی،هومیوپاتیو)… ۳۱۵۰۴۴۰
مطب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۲۵ دندانپزشکان عمومی ۳۱۵۰۴۵۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۲۷ متخصص بیماری های دهان و تشخیص و دندانپزشکی جامعه نگر ۳۱۵۰۴۶۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۲۶ متخصص دندانپزشکی اطفال ۳۱۵۰۴۷۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۴ متخصص درمان ریشه، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و جراحی لثه
(پریو)
۳۱۵۰۴۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۶ متخصص ارتودنسی ۳۱۵۰۴۹۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۸ متخصص پروتزهای دندانی ۳۱۵۰۵۰۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۴۲ متخصص جراحی دهان وفک وصورت ۳۱۵۰۵۱۰
کارکرد پزشکان، دندانپزشکان ، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی،
۴۵ رواندرمانی،تغذیه ورژیم درمانی و…درمراکزدرمانی(اعم از
بیمارستان،درمانگاه و- )…  در صورت ارائه قراردادو اسناد و
۳۱۵۰۵۲۰
مدارک مثبته درآمدی وعدم ارائه اسناد ومدارک هزینه ها
۵۰ کارکرد پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی،
روان درمانی،تغذیه ورژیم درمانی و…درمراکزدرمانی(اعم از
بیمارستان، درمانگاه و-)…  در صورت عدم ارائه قراردادو اسناد و
۳۱۵۰۵۳۰
مدارک مثبته
۴۵ سایراعمال زیبایی(به غیرازکاشت مو)درکلینیک یا مراکز درمانی ۳۱۵۰۵۴۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکان حقوق بگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی ۱۱ بیمارستان-درجه یک ۳۱۶۰۰۱۰
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال۲واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکانحقوقبگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی ۸.۵ بیمارستان-درجه دو ۳۱۶۰۰۲۰
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال۲واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکانحقوقبگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی ۷.۵ بیمارستان-درجه سه وچهار ۳۱۶۰۰۳۰
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال۲واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکان حقوق بگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور درمانگاه خصوصی(دی کلینیک ومراکزجراحی محدود)که دارای
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی ۱۶ تخت بیمارستانی،اورژانس،بخش های تخصصی،جراحی و ۳۱۶۰۰۴۰
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد پاراکلینیکی
مشمول مالیات آنان با اعمال۳واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکانحقوقبگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد
۱۴ درمانگاه خصوصی(پلیکلینیک)درصورتیکه دارای اورژانس،
بخشهای تخصصی وخدمات پاراکلینیکی باشد.
۳۱۶۰۰۵۰
مشمول مالیات آنان با اعمال۳واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یاحق
العلاج (به استثنای پزشکانحقوقبگیر)،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هرپزشک به اداره امورمالیاتی
ذیربط اعلام  گردد .در غیر این صورت درآمد
۱۲ درمانگاه خصوصی(پلیکلینیک)درصورتیکه فاقد اورژانس،
بخشهای تخصصی وخدمات پاراکلینیکی باشد.
۳۱۶۰۰۶۰
مشمول مالیات آنان با اعمال۳واحد افزایش به
ضرایب مربوط وبدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۲۰ درمانگاه چندتخصصی مغزواعصاب وروان(خدمات تشخیصی،
مشاورهای ودرمانی سرپائی)
۳۱۶۰۰۷۰
۲۵ کلینیکهای دندانپزشکی ۳۱۶۰۰۸۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
به کد های ۳۱۵۰۴۰۰ و ۳۱۵۰۵۴۰رجوع شود. کلینیکهای پوست وموبابت اعمال جراحی زیبایی ۳۱۶۰۰۹۰
۴۰ کلینیکهای چشم پزشکی ۳۱۶۰۱۰۰
۱۷ مراکزخدمات درمانی ناباروری ۳۱۶۰۱۱۰
۱۳ مراکز تصویربرداری ارائه دهنده خدمات رادیولوژی، ماموگرافی،
سیتی اسکن وام آرآی
۳۱۶۰۱۲۰
۲۰ سونوگرافی ۳۱۶۰۱۳۰
۱۴ مراکزرادیوتراپی،شیمی درمانی،پزشکی هسته ای وسزیمتراپی ۳۱۶۰۱۴۰
۲۶ آندوسکوپی، سنگ شکن ۳۱۶۰۱۵۰
۲۶ سایرفعالیت های پاراکلینیکی نظیر اکو کاردیوگرافی، سنجش تراکم استخوان، نوارمغز، نوارقلب، تست ورزش و… ۳۱۶۰۱۶۰
۱۲ آزمایشگاه های تشخیص طبی ۳۱۶۰۱۷۰
۲۰ رادیولوژی دندان( پانورکس) ۳۱۶۰۱۸۰
۲۰ دامپزشکان ۳۱۷۰۰۱۰
۲۰ بیمارستانها، کلینیکها و مؤسسات  درمانی دامپزشکی ۳۱۷۰۰۲۰
۳۵ کلینیک حیوانات خانگی ۳۱۷۰۰۳۰
۱۷ فیزیوتراپی توانبخشی ۳۱۸۰۰۱۰
اشخاصی(اعم از حقیقی وحقوقی)که اداره بخش های پاراکلینیکی،
۲۰ آزمایشگاهی، تخصصی و …را در مراکز امور درمان به عهده دارند
(درصورتیکه پرداخت هزینه پرسنل،خرید دارو، موادمصرفی،
۳۱۸۰۰۲۰
تعمیرات وسایل و تجهیزات طبق قرارداد به عهده اداره کنندگان باشد)
اشخاصی(اعم از حقیقی وحقوقی)که اداره بخشهای پاراکلینیکی،
آزمایشگاهی، تخصصی و … را در مراکز امور درمان به عهده دارند
۶۰ (درصورتیکه تأمین هزینه های پرسنل ،خریددارو،موادمصرفی، ۳۱۸۰۰۳۰
تعمیرات وسایل وتجهیزات به عهده مراکز تشخیص و درمان بوده و
اداره کنندگان طبق قرارداد از این بابت هزینه ای پرداخت نکنند )
۲۰ مراکزترک اعتیاد و باز توانی معتادان ۳۱۸۰۰۴۰
۲۲ کمک دندانپزشک تجربی ۳۱۸۰۰۵۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوطه درمطب
۱۵ مامایی ۳۱۸۰۰۶۰
۲۱ ﻻبراتوار دندانسازی و دندانساز تجربی ۳۱۸۰۰۷۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوط
۱۸ بیناییسنجی ۳۱۸۰۰۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت وسایر
خدمات پزشکی مربوط
۱۵ شنوایی سنجی،کاردرمانی وگفتاردرمانی ۳۱۸۰۰۹۰
۲۶ مشاوره، روان درمانی، روانشناسی ۳۱۸۰۱۰۰
۲۸ مشاوره تغذیه ورژیم درمانی ۳۱۸۰۱۱۰
۱۰ مراکزنگهداری معلولین وسالمندان وخدمات مددکاری اجتماعی ۳۱۸۰۱۲۰
۲۵ مشاوره و ارائه کلیه خدمات پرستاری، پزشکی و توانبخشی در منزل ۳۱۸۰۱۳۰
۳۰ تزریقات و پانسمان و واکسیناسیون ۳۱۸۰۱۴۰
۳۰ ارائه خدمات آمبوﻻنسوفوریتهایپزشکیمربوط ۳۱۸۰۱۵۰
از وجوه دریافتی ۲۰ گیاه پزشکان،مؤسسات وکلینیکهای گیاه پزشکی وسایرامور
مرتبط بامهندسی کشاورزی
۳۱۸۰۱۶۰
۱۰ پایگاه های سلامت که وظیفه مراقبت های اولیه سلامت را به عهده
دارند
۳۱۸۰۱۷۰
۲۸ کارگردان ۳۱۹۰۰۱۰
۳۰ مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبلاژ ، مدیر فیلم برداری،
مدیر هنری، مجری طرح، دبیر و مدیر اجرایی مراسم سینمایی
۳۱۹۰۰۲۰
۳۰ بازیگرتئاتروسینما ۳۱۹۰۰۳۰
۲۰ فیلمنامه نویس ۳۱۹۰۰۴۰
۴۰ گویندگی، سخنرانی، مداحی و نظایر آنها ۳۱۹۰۰۵۰
۲۵ تصویربردار،فیلمبردار،عکاس صحنه وپشت صحنه انواع فیلم و سریال ۳۱۹۰۰۶۰
۲۵ صداگذار و صدابردارانواع فیلم وسریال ۳۱۹۰۰۷۰
۲۵ چهره پرداز و گریمور انواع فیلم و سریال ۳۱۹۰۰۸۰
۲۵ نورپرداز و دکوراتور(طراح صحنه و لباس، فنی و مجری طرح صحنه) ۳۱۹۰۰۹۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۲۵ بدلکار ۳۱۹۰۱۰۰
۲۵ نوازنده و آهنگساز انواع فیلم و سریال ۳۱۹۰۱۱۰
۲۵ مجری جشنواره های سینمایی و گوینده( دوبلور) انواع فیلم و سریال ۳۱۹۰۱۲۰
۲۵ جلوه های ویژه( بصری، کامپیوتری و میدانی) انواع فیلم و سریال ۳۱۹۰۱۳۰
۲۵ منشی صحنه، تدوینگر( مونتور)، انیماتور، منتقد، تبلیغات انواع فیلم و
سریال
۳۱۹۰۱۴۰
۲۰ دستیاران تصویربردار،فیلمبردار، صداگذار، صدابردار، چهره پرداز، نورپرداز، دکوراتور، جلوه های ویژه و… ۳۱۹۰۱۵۰
۱۲ تکثیر و توزیع نسخ نمایش فیلم خانگی(ویدئوخانگی) ۳۱۹۰۱۶۰
۱۲ توزیع کننده فیلمهای سینمایی(دفاترپخش) ۳۱۹۰۱۷۰
۳۰ فیلمبرداری، صداگذاری، میکس و مونتاژ انواع فیلم از مجالس
عمومی یاخصوصی
۳۱۹۰۱۸۰
۴۰ اجرای نمایش،آواز،حرکات موزون،سیرک،شعبده بازی ونظایر
آنها
۳۱۹۰۱۹۰
۴۰ اجرای کنسرت موسیقی ۳۱۹۰۲۰۰
۱۲ عکاسی-درجه یک ۳۱۹۰۲۱۰
۸ عکاسی-درجه دو ۳۱۹۰۲۲۰
۲۵ چاپ و ظهور انواع عکس و فیلم ۳۱۹۰۲۳۰
۲۰ دستیاران مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبلاژ ، مدیر فیلم
برداری، مدیر هنری، مجری طرح، دبیر و مدیر اجرایی مراسم
۳۱۹۰۲۴۰
سینمایی
تذکر:بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰درصداز وجوه دریافتی
۴۰ آرایشگاه مردانه- ممتاز ۳۲۰۰۰۱۰
تذکر:بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰درصداز وجوه دریافتی
۳۰ آرایشگاه مردانه- درجه  یک ۳۲۰۰۰۲۰
تذکر:بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰درصداز وجوه دریافتی
۲۵ آرایشگاه مردانه- درجه  دو و غیره ۳۲۰۰۰۳۰
تدکر۱:بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵ درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰درصداز وجوه دریافتی ۴۵ آرایشگاه زنانه-ممتاز ۳۲۰۰۰۴۰
تدکر۱:بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵
درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت
۳۵ آرایشگاه زنانه-درجه یک ۳۲۰۰۰۵۰
پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰درصداز
وجوه دریافتی
تدکر۱:بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی)، پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵
درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت
۲۵ آرایشگاه زنانه-درجه دو وغیره ۳۲۰۰۰۶۰
پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰درصداز
وجوه دریافتی
۳ گرمابه ۳۲۰۰۰۷۰
۱۳ لباس شویی، خشک شویی و اتوشویی، سفید شویی و آب شویی،
مبل شویی،پرده شویی
۳۲۰۰۰۸۰
۲۰ قالیشویی ۳۲۰۰۰۹۰
از اجرت دریافتی و۹.۵درصدازفروش لوازم و قطعات مربوطه ۲۵ تنظیم و میزان فرمان، باﻻنس چرخ، کمک فنرسازی، جلوبندی و
تعمیرومکانیک انواع خودرو و نیز تعمیر و تعویض لوازم و قطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۱۰
از اجرت دریافتی و۹.۵درصدازفروش لوازم و قطعات مربوطه ۲۵ گازسوز نمودن انواع خودرو ۳۲۱۰۰۲۰
از اجرت دریافتی و۹.۵درصدازفروش لوازم و قطعات مربوطه ۲۵ آهنگری، تراشکاری، جوشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی
قسمتهای مختلف انواع خودرو
۳۲۱۰۰۳۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع ﻻستیک
تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از
ضریب۴.۶درصد،۶.۷درصدو۲.۴درصد و
بابت فروش سایرلوازم وقطعات مصرفی از
۲۲ تعویض روغن و فیلتر، تنظیم باد و پنچرگیری و سایر خدمات مشابه انواع وسائط نقلیه ۳۲۱۰۰۴۰
ضریب۹.۵درصداستفاده شود.
از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع باتری
تولید داخل، وارداتی و مستعمل به ترتیب از
ضریب۸درصد،۱۷.۶درصدو۶درصد و
بابت فروش سایرلوازم وقطعات مصرفی از
۲۵ خدمات تعمیر و نصب و تعویض انواع باتری، دینام و برق اتومبیل و
ماشین آﻻت
۳۲۱۰۰۵۰
ضریب۹.۵درصداستفاده شود.
از اجرت دریافتی و۱۰.۷درصدازفروش
لوازم و قطعات مربوطه
۲۵ خدمات مربوط به نصب وتعمیررادیوپخش،دزدگیروغیره ۳۲۱۰۰۶۰
از اجرت دریافتی و۱۳.۶درصدازفروش
لوازم و قطعات مربوطه
۲۰ تشک دوزی و تودوزی انواع خودرو ۳۲۱۰۰۷۰
از اجرت دریافتی و۸.۵درصدازفروش لوازم
و قطعات مربوطه
۲۳ تعمیر انواع دوچرخه و سه چرخه( اعم از موتوری و غیر موتوری) ۳۲۱۰۰۸۰
از اجرت دریافتی و۸.۵درصدازفروش لوازم
و قطعات مربوطه
۲۵ تعمیر و سرویس انواع ماشین آﻻت کشاورزی ۳۲۱۰۰۹۰
از اجرت دریافتی و۸.۵درصدازفروش لوازم
و قطعات مربوطه
۲۵ تعمیر و سرویس انواع ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی ۳۲۱۰۱۰۰
از اجرت دریافتی و۸.۵درصدازفروش لوازم
و قطعات مربوطه
۲۵ تعمیر و سرویس انواع ماشین آﻻت صنعتی، نساجی، چاپ و غیره ۳۲۱۰۱۱۰
از اجرت دریافتی وبابت فروش لوازم و
تذکر: نسبت قطعات مربوطه ۹.۵درصد
به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع میگردد۵۰ازکارمزد،سودیاتخفیف دریافتی ۲۲ تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین( خودروهای تولید و مونتاژ داخل) ۳۲۱۰۱۲۰
از اجرت دریافتی وبابت فروش لوازم و
تذکر: نسبت قطعات مربوطه ۹.۵درصد
به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت و توزیع ۲۸ تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین( خودروهای وارداتی) ۳۲۱۰۱۳۰
میگردد۵۰ازکارمزد،سودیاتخفیف دریافتی
۲۳ اتوکارواش وشستشوی اتومبیل ۳۲۱۰۱۴۰
۴۰ تعمیرگاه های انواع وسایل نقلیه وماشین آﻻت که از واحدهای داخلی خود پورسانت دریافت می کنند ۳۲۱۰۱۵۰
از اجرت دریافتی ۲۵ سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب وراه اندازی( غیر مذکوردراین مجموعه) ۳۲۱۰۱۶۰
از اجرت دریافتی ۲۵ نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع رایانه و ماشینهای اداری ۳۲۱۰۱۷۰
از اجرت دریافتی ۲۸ تعمیر، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع تلفن همراه ۳۲۱۰۱۸۰
از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیر، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع آسانسور و پله برقی ۳۲۱۰۱۹۰
از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیر کننده، مخراج کار، مرصع کار و قلمزن انواع طلا  و جواهر ۳۲۱۰۲۰۰
تعمیر و سرویس انواع لوازم خانگی برقی نظیریخچال، فریزر، آب
سردکن، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، بخاری وشومینه، اجاق
۲۰ گاز، آب گرمکن، انواع کولر، انواع تلوزیون، رادیو و ضبط و سایر دستگاه های صوتی و تصویری، جاروبرقی، اتو، انواع لوازم آرایشی ۳۲۱۰۲۱۰
برقی،چرخ گوشت، مخلوط کن، سماور و پنکه و ازاین قبیل و
قطعات ولوازم یدکی مربوط
۱۶ تعمیرکار انواع کیف و کفش ۳۲۱۰۲۲۰
۲۵ تعمیرکننده عینک ۳۲۱۰۲۳۰
۲۵ نصاب انواع کاغذ دیواری ۳۲۱۰۲۴۰
۲۵ نصاب انواع شیشه ۳۲۱۰۲۵۰
۲۵ نصاب انواع کابینت( چوبی، امدی اف، و)… ۳۲۱۰۲۶۰
۱۴ تعمیر و بازسازی انواع سیلندر وکپسول گاز، رگﻻتور و شیر سیلندر ۳۲۱۰۲۷۰
۲۰ تعمیر کننده انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه ۳۲۱۰۲۸۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
تذکر:بابت فروش  لوازم ۱۰.۳درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع کشتی و لنج ۳۲۱۰۲۹۰
تذکر:بابت فروش  لوازم ۱۰.۳درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) ۳۲۱۰۳۰۰
تذکر:بابت فروش  لوازم ۸.۵درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا ۳۲۱۰۳۱۰
تذکر:بابت فروش  لوازم ۸.۵درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع هواپیما و هلی کوپتر ۳۲۱۰۳۲۰
تذکر:بابت فروش  لوازم ۸.۵درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع گلایدر ، کایت و بالون ۳۲۱۰۳۳۰
تذکر:بابت فروش  لوازم ۱۰درصد ۲۵ تعمیر کننده انواع دستگاه ها و تجهیزات باﻻ برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل، نقاله ۳۲۱۰۳۴۰
از اجرت دریافتی ۲۴ شارژکننده انواع ریبون، تونر و کارتریج ۳۲۱۰۳۵۰
تذکر:بابت فروش قطعات ولوازم مربوطه ۸
درصد
۲۵ تعمیر کننده انواع ژنراتور وموتورهای مولد برق، ترانسفورماتور ۳۲۱۰۳۶۰
از اجرت دریافتی ۲۲ تعمیر و نصب انواع دزدگیر، سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده و مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی ۳۲۱۰۳۷۰
از اجرت دریافتی ۲۸ تعمیر انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی، انواع گوشی تلفن( به غیر ازتلفن همراه ) ۳۲۱۰۳۸۰
از اجرت دریافتی ۲۰ تعمیر و سرویس کننده انواع ساعت ۳۲۱۰۳۹۰
نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع
از اجرت دریافتی ۲۵ دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، ۳۲۱۰۴۰۰
سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فنکویل، پکیج
از اجرت دریافتی ۲۵ نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع پمپ،
الکتروموتور، کمپرسور، دیگ و ماشین بخار
۳۲۱۰۴۱۰
از اجرت دریافتی ۲۵ نصب، راه اندازی و تعمیر انواع دستگاه  تصفیه  آب ۳۲۱۰۴۲۰
از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیرکنندها دواتو وسایل موسیقی و موزیک ۳۲۱۰۴۳۰
از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیر کننده انواع چتر و عصا ۳۲۱۰۴۴۰
۲۵ نصب کننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل ۳۲۱۰۴۵۰
۲۵ پرکنی،شستشو و خشک کردن پر ۳۲۲۰۰۱۰
۳ جمع آوری شیر(کارمزدی) ۳۲۲۰۰۲۰
۶ کارخانجات وکارگاه های ذرت خشک کنی، برنج و شالی کوبی ۳۲۲۰۰۳۰
۵ پرکننده سیلندر و کپسولهای گاز مایع ۳۲۲۰۰۴۰
تذکر :بابت فروش انواع مکملها، روغن،
ضدیخ و غیره از ضریب ۹.۵از وجوه دریافتی ۱۵ جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی ۳۲۲۰۰۵۰
استفاده شود
تذکر :بابت فروش انواع مکملها، روغن،
ضدیخ و غیره از ضریب ۹.۵از وجوه دریافتی ۱۵ جایگاه سوختگیری گازی و CNG( کارمزدی) ۳۲۲۰۰۶۰
استفاده شود
۴ سوخت رسانی به انواع کشتی، قطار و هواپیما ۳۲۲۰۰۷۰
۱۴ پرکننده بالک گلیسیرین،استون و غیره ۳۲۲۰۰۸۰
۱۲ پرکننده کپسول آتشنشانی ۳۲۲۰۰۹۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۳۲ خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر-)ممتاز ۳۲۲۰۱۰۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۲۲ خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر-)درجه یک ۳۲۲۰۱۱۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۱۹ خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفا اجرت بگیر-)درجه دو و غیره ۳۲۲۰۱۲۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۲۷ خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه( صرفا اجرت بگیر- ) ممتاز ۳۲۲۰۱۳۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۱۴ خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه( صرفا اجرت بگیر- ) درجه  یک ۳۲۲۰۱۴۰
تذکر:بابت تعمیرات لباس ۱۲درصد ۱۱ خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه( صرفا اجرت بگیر- ) درجه  دو و غیره ۳۲۲۰۱۵۰
از اجرت دریافتی ۲۰ لحاف دوزی ۳۲۲۰۱۶۰
از اجرت دریافتی ۱۵ دارکشی،رفوگری،ورکارگری و پرداخت قالی ۳۲۲۰۱۷۰
۲۳ ارائه خدمات نرم افزاری پس ازفروش،خدمات پشتیبانی ومشاوره ۳۲۲۰۱۸۰
۲۰ خاک شویان طلا ۳۲۲۰۱۹۰
۵۰ تعیین کننده عیارطلا (ریگیر)،جواهرونقره ۳۲۲۰۲۰۰
۱۴ کلیدساز ۳۲۲۰۲۱۰
از اجرت دریافتی ۲۰ تابلو نویسی و پرده نویسی ۳۲۲۰۲۲۰
۳۰ کرایه دهنده انواع لوازم خانگی، منزل و ظروف ۳۲۲۰۲۳۰
۱۵ عملیات غواصی وکمک و نجات ۳۲۲۰۲۴۰
۱۶ انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله، نماشویی، شستن معابر،
ساختمان ها و جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه
۳۲۲۰۲۵۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۱۴ انجام خدمات فضای سبز نظیر چمن کاری، درخت کاری، بذر، سم
وکود پاشی و سایرخدمات مشابه
۳۲۲۰۲۶۰
۳۰ خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره،
تدفین، مراسم تشییع جنازه ویادبود، مراسم جشن ومهمانی، قرعه
کشی و نظایر آنها( در صورتی که هزینه ها بر عهده برگزار کننده
۳۲۲۰۲۷۰
باشد)
۶۵ خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره،
تدفین، مراسم تشییع جنازه ویادبود، مراسم جشن ومهمانی، قرعه
کشی و نظایر آنها( در صورتی که هزینه ها توسط کارفرما تأمین
۳۲۲۰۲۸۰
شود)
۲۸ معاینه وبازرسی فنی و کنترل کیفی تجهیزات، ماشین آﻻت وسایر انواع کاﻻ ۳۲۲۰۲۹۰
۲۵ مراکز معاینه فنی و بازرسی انواع خودرو های سبک، سنگین و موتورسیکلتها ۳۲۲۰۳۰۰
۲۲ امورکارشناسی خودرو شامل تشخیص رنگ، کارکردو…و بازرسی فنی وکنترل کیفیت قطعات خودرو ۳۲۲۰۳۱۰
۲۸ بازرسی کمی و بارشماری انواع کاﻻ ۳۲۲۰۳۲۰
۱۸ پرکننده و تکثیر کننده انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پرشده) ۳۲۲۰۳۳۰
۲۷ طراحی واجرای دکوراسیون منازل،فروشگاه ها، ادارات و… ۳۲۲۰۳۴۰
۱۲ چاپ و تکمیل انواع پارچه -غیر کارمزدی ۳۲۲۰۳۵۰
۲۵ چاپ و تکمیل انواع پارچه -کارمزدی ۳۲۲۰۳۶۰
۲۵ کشتار انواع احشام، دامو طیور( کارمزدی) ۳۲۲۰۳۷۰
۲۵ خدمات قطع اشجار(کارمزدی) ۳۲۲۰۳۸۰
۲۰ نقاشی، خطاطی، تابلونویسی و پرده نویسی(کارمزدی) ۳۲۲۰۳۹۰
۶۵ کرایه دهنده انواع لباس عروس ۳۲۲۰۴۰۰
۲۵ پیراهن دوز اجرت بگیر-تکیدوز ۳۲۲۰۴۱۰
۱۵ پیراهندوزاجرتبگیر-سریدوز ۳۲۲۰۴۲۰
۲۵ نصاب انواع کفپوش و پارکت چوبی ۳۲۲۰۴۳۰
۳۰ اجاره لوازم و تجهیزات پزشکی ۳۲۲۰۴۴۰
۴۰ کرایه دهنده لوازم ورزشی ۳۲۲۰۴۵۰
۱۰ برش انواع کاغذو مقوا ۳۲۲۰۴۶۰
۶۰ دﻻل انواع عتیقه ۳۲۲۰۴۷۰
۲۵ نصب و اجاره داربست فلزی ۳۲۲۰۴۸۰
۲۵ آهنگر و آلومنیوم ساز ۳۲۲۰۴۹۰
۲۲ حلبی ساز اجرت بگیر ۳۲۲۰۵۰۰
۲۰ قلمزن صنایع دستی ومصنوعات تزئینی ۳۲۲۰۵۱۰
تذکر:درصورتیکه مالک نباشد۸۰درصداز تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی ۳۵ کرایه و اجاره دهنده انواع کاست،سی دی و …فیلم و سریال ۳۲۲۰۵۲۰
تولیدکنندگان اجرت بگیرغیرمذکور در این مجموعه (تولیدکاﻻی
۲۵ متعلق به دیگری و سپس تحویل آن به مالک اصلی درصورتیکه مواد، لوازم  و قطعات اساسی تولید توسط مالک اصلی کاﻻ تأمین شود و سایرهزینه های تولید توسط تولیدکننده تأمین  شود) ۳۲۲۰۵۳۰
۲۵ اجاره دهنده وکرایه دهنده سایر انواع کاﻻ که در این مجموعه قید نگردیده است ۳۲۲۰۵۴۰
۳۰درصدازحق عضویت،وجوه دریافتی به
،موجب قانون ازدرآمد یاحق الزحمه اعضا
کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و نظایر آن (در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق اتحادیه ها، تشکل های غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانون ها و
۳۲۲۰۵۵۰
مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده۲۱۹)ق.م.م
۲۵ تعمیرونصب انواع پرده ۳۲۲۰۵۶۰
۳۰ کرایه دهنده انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب ۳۲۲۰۵۷۰
۴۵ کرایه دهنده حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی ۳۲۲۰۵۸۰
۵ فروشنده شالی ۳۲۲۰۵۹۰
۴۰ سایرفعالیتهای خدماتی غیر مذکور در این سامانه ۳۲۲۰۶۰۰
ملاحظات سود فعالیت۱۴۰۰ شرح فعالیت( بخش خدمات) کد یونیک
۳۵ انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله، نماشویی، شستن معابر،
ساختمان ها وجداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه-کارمزدی
۳۲۲۰۶۱۰
۲۵ پرکننده و تکثیر کننده انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن-اجرتبگیر ۳۲۲۰۶۲۰
۲۵ برش انواع کاغذ و مقوا – اجرت بگیر ۳۲۲۰۶۳۰
۲۵ نصب و اجاره داربست فلزی در بخش صنعت ۳۲۲۰۶۴۰


کارشناسان ما با شماره ۶۶۱۲۷۷۴۵-۰۲۱ در کنار شما هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب