ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱ شرکت بازرگانی

دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱

بر مبنای سود فعالیت و سود ناویژه

شرکت بازرگانی

 

مقدمه

از آنجایی‌که بعد از سال ۱۳۹۷ ضرایب علی الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردیده است ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ بر مبنای اینتا کد جایگزین آن گردید بر این اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال ۱۴۰۱ می توان به محاسبه حدودی مالیات مشاغل و کسب و کارها دست پیدا کرد.

اینتا کد

اینتا کد

اینتاکد یا کد مالیاتی  (International standard industrial classification) مکانیزمی برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی کسب و کارها می باشد. طبق این مکانیزم سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت ها را به سه دسته: تولید، خدمات و بازرگانی تقسیم بندی کرده و این فعالیت ها را به زیر گروه‌هایی ارتباط داده است.

در زمان ثبت نام کسب و کارها در نظام مالیاتی کشور register.tax.gov.ir و تکمیل اطلاعات ثبت نام مربوطه یکی از قسمت هایی که بایستی توسط مودیان مالیاتی صورت پذیرد انتخاب نوع فعالیت بر اساس اینتا کد است که بر اساس آن نوع فعالیت کسب و کار خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد.

لازم به ذکر است به اینتا کد کاربران و مودیان مالیاتی دسترسی نداشته و فقط ممیزان و ماموران رسیدگی مالیاتی به اینتا کد و ضرایب مالیاتی دسترسی داشته که در زمان محاسبه مالیات کسب و کار مربوطه از آن استفاده می‌نمایند.

 

نسبت سود فعالیت و سود ناویژه بخش بازرگانی – سال ۱۴۰۱

 

ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۰ ۱.۵ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۱۱
۲.۵ ۱.۹ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۰۱۲
۱۰.۴ ۸.۰ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۰۱۴
۲.۳ ۱.۸ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-صادرات ۲۰۱۰۰۱۵
۱۲.۵ ۹.۶ گندم، جو،ذرت و سایر انواع  غلات-واردات ۲۰۱۰۰۱۶
۲.۶ ۲.۰ انواع  برنج-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۲۱
۳.۶ ۲.۸ انواع  برنج-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  برنج-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۲۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع  برنج-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  برنج-صادرات ۲۰۱۰۰۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  برنج-واردات ۲۰۱۰۰۲۶
۲.۰ ۱.۵ انواع  برنج-خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه وتره بار) ۲۰۱۰۰۲۷
۲.۶ ۲.۰ انواع  حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و-… عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۰۳۱
۴.۷ ۳.۶ انواع  حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و-… عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۰۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع حبوباتنظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و-…خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۳۳
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع حبوباتنظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و-…خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۳۴
۳.۳ ۲.۵ انواع حبوبات نظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و-…صادرات ۲۰۱۰۰۳۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع حبوبات نظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و-…واردات ۲۰۱۰۰۳۶
۲.۰ ۱.۵ انواع  حبوبات نظیرنخود،لوبیا،عدس،ماش و-…خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین
میوه وتره بار)
۲۰۱۰۰۳۷
۲.۶ ۲.۰ انواع چای-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۴۱
۴.۷ ۳.۶ انواع چای-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۴۲
۸.۷ ۶.۷ انواع چای-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۴۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۴ ۸.۸ انواع چای-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۴۴
۳.۳ ۲.۵ انواع چای-صادرات ۲۰۱۰۰۴۵
۱۱.۴ ۸.۸ انواع چای-واردات ۲۰۱۰۰۴۶
۲.۰ ۱.۵ انواع چای-خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه وتره بار) ۲۰۱۰۰۴۷
۵.۷ ۴.۴ انواع گیاهان طبی ودارویی -عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۵۱
۸.۱ ۶.۲ انواع گیاهان طبی ودارویی -عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۵۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع گیاهان طبی ودارویی -خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع گیاهان طبی ودارویی -خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گیاهان طبی ودارویی -صادرات ۲۰۱۰۰۵۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع گیاهان طبی ودارویی -واردات ۲۰۱۰۰۵۶
۵.۷ ۴.۴ انواع گیاهان دریایی واسفنج-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۶۱
۸.۱ ۶.۲ انواع گیاهان دریایی واسفنج-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۶۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع گیاهان دریایی واسفنج-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۶۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع گیاهان دریایی واسفنج-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گیاهان دریایی واسفنج-صادرات ۲۰۱۰۰۶۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع گیاهان دریایی واسفنج-واردات ۲۰۱۰۰۶۶
۵.۷ ۴.۴ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۷۱
۸.۱ ۶.۲ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۷۲
۱۲.۵ ۹.۶ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۷۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-صادرات ۲۰۱۰۰۷۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع بذر وپیاز گل وگیاه وسبزیجات-واردات ۲۰۱۰۰۷۶
۵.۷ ۴.۴ انواع  نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۰۸۱
۸.۱ ۶.۲ انواع  نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۰۸۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع نهال،نشاء،قلمه و درختچه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع نهال،نشاء،قلمه و درختچه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع نهال،نشاء،قلمه ودرختچه-صادرات ۲۰۱۰۰۸۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع نهال،نشاء،قلمه ودرختچه-واردات ۲۰۱۰۰۸۶
۵.۷ ۴.۴ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۹۱
۸.۱ ۶.۲ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۹۲
تذکر:درجه دو و سه۱۳
درصد
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۰۹۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-صادرات ۲۰۱۰۰۹۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع گل طبیعی وگیاهان زینتی-واردات ۲۰۱۰۰۹۶
۴.۳ ۳.۳ انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۰۱
۸.۱ ۶.۲ انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۰۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۰۳
۲۳.۹ ۱۸.۴ انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع میوه و مرکبات-صادرات ۲۰۱۰۱۰۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع میوه و مرکبات-واردات ۲۰۱۰۱۰۶
۱.۳ ۱.۰ انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه وتره بار) ۲۰۱۰۱۰۷
۴.۳ ۳.۳ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۱۰۱۱۱
۸.۱ ۶.۲ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۱۱۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی- خرده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۱۰۱۱۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۳.۹ ۱۸.۴ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۱۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-صادرات ۲۰۱۰۱۱۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات ۲۰۱۰۱۱۶
۱.۳ ۱.۰ انواع  سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا
عرضه درمیادین میوه و تره بار)
۲۰۱۰۱۱۷
۴.۲ ۳.۲ چغندر و نیشکر-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۲۱
۶.۲ ۴.۸ چغندر و نیشکر-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۲۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ چغندر و نیشکر-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ چغندر و نیشکر-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۲۴
۴.۶ ۳.۵ چغندر و نیشکر-صادرات ۲۰۱۰۱۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ چغندر و نیشکر-واردات ۲۰۱۰۱۲۶
۴.۲ ۳.۲ انواع دانه‌های روغنی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۳۱
۶.۲ ۴.۸ انواع دانه‌های روغنی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۳۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع دانه‌های روغنی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۳۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع دانه‌های روغنی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۳۴
۴.۲ ۳.۲ انواع دانه‌های روغنی-صادرات ۲۰۱۰۱۳۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع دانه‌های روغنی-واردات ۲۰۱۰۱۳۶
۲.۹ ۲.۲ انواع رطب و خرما-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۴۱
۴.۷ ۳.۶ انواع رطب و خرما-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۴۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع رطب و خرما-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۴۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع رطب و خرما-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۴۴
۳.۴ ۲.۶ انواع رطب و خرما-صادرات ۲۰۱۰۱۴۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع رطب و خرما-واردات ۲۰۱۰۱۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۱ ۱.۶ انواع  کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۱۵۱
۳.۳ ۲.۵ انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۱۵۲
۷.۳ ۵.۶ انواع کاه،یونجه،سبوس وعلوفه جات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۵۳
۷.۵ ۵.۸ انواع کاه،یونجه،سبوس وعلوفه جات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۵۴
۲.۳ ۱.۸ انواع کاه، یونجه،سبوس وعلوفه جات-صادرات ۲۰۱۰۱۵۵
۱۲.۵ ۹.۶ انواع کاه،یونجه،سبوس وعلوفه جات-واردات ۲۰۱۰۱۵۶
۴.۶ ۳.۵ سدر و حنا-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۶۱
۶.۵ ۵.۰ سدر و حنا-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۶۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ سدر و حنا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۶۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ سدر و حنا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۶۴
۴.۶ ۳.۵ سدر و حنا-صادرات ۲۰۱۰۱۶۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ سدر و حنا-واردات ۲۰۱۰۱۶۶
۴.۷ ۳.۶ سریشوم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۷۱
۶.۵ ۵.۰ سریشوم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۷۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ سریشوم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ سریشوم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۷۴
۴.۷ ۳.۶ سریشوم-صادرات ۲۰۱۰۱۷۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ سریشوم-واردات ۲۰۱۰۱۷۶
۲.۹ ۲.۲ انواع  احشام و دام خوراکی(زنده-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۱۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  احشام و دام خوراکی(زنده-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۱۸۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع احشام ودام خوراکی(زنده-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۸۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع احشام ودام خوراکی(زنده-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع احشام ودام خوراکی(زنده-)صادرات ۲۰۱۰۱۸۵
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع احشام ودام خوراکی(زنده-)واردات ۲۰۱۰۱۸۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۹۲
۱۲.۵ ۹.۶ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۱۹۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۱۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)صادرات ۲۰۱۰۱۹۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع پرندگان خوراکی(زنده-)واردات ۲۰۱۰۱۹۶
۳.۴ ۲.۶ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۰۲
۱۲.۵ ۹.۶ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۰۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۰۴
۳.۴ ۲.۶ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)صادرات ۲۰۱۰۲۰۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع آبزیان خوراکی(زنده-)واردات ۲۰۱۰۲۰۶
۳.۴ ۲.۶ زنبورعسل-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۱۱
۴.۹ ۳.۸ زنبورعسل-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۱۲
۱۲.۵ ۹.۶ زنبورعسل-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ زنبورعسل-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۱۴
۳.۴ ۲.۶ زنبورعسل-صادرات ۲۰۱۰۲۱۵
۳۶.۴ ۲۸.۰ زنبورعسل-واردات ۲۰۱۰۲۱۶
۳.۴ ۲.۶ کرم ابریشم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۲۱
۴.۹ ۳.۸ کرم ابریشم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۲۲
۱۲.۵ ۹.۶ کرم ابریشم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۲۳
۱۲.۵ ۹.۶ کرم ابریشم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۲۴
۳.۴ ۲.۶ کرم ابریشم-صادرات ۲۰۱۰۲۲۵
۳۶.۴ ۲۸.۰ کرم ابریشم-واردات ۲۰۱۰۲۲۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۳۱
۴.۹ ۳.۸ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۳۲
۱۲.۵ ۹.۶ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۳۳
۱۲.۵ ۹.۶ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۳۴
۳.۴ ۲.۶ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-صادرات ۲۰۱۰۲۳۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ سایرحیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-واردات ۲۰۱۰۲۳۶
۴.۶ ۳.۵ پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۴۱
۶.۵ ۵.۰ پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۴۲
۸.۳ ۶.۴ پر انواع مرغ و طیور-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۴۳
۸.۸ ۶.۸ پر انواع مرغ وطیور-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۴۴
۴.۶ ۳.۵ پر انواع مرغ وطیور-صادرات ۲۰۱۰۲۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ پر انواع مرغ وطیور-واردات ۲۰۱۰۲۴۶
۵.۷ ۴.۴ انواع  پوست خام و روده( فرآوری نشده-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۲۵۱
۸.۱ ۶.۲ انواع  پوست خام و روده( فرآوری نشده-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۲۵۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع پوست خام و روده(فرآوری نشده-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع پوست خام و روده(فرآوری نشده-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پوست خام و روده(فرآوری نشده-)صادرات ۲۰۱۰۲۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پوست خام و روده(فرآوری نشده-)واردات ۲۰۱۰۲۵۶
۵.۷ ۴.۴ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۲۶۱
۸.۱ ۶.۲ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۲۶۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۲.۵ ۹.۶ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۰۱۰۲۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۱۰۲۶۴
۵.۷ ۴.۴ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-صادرات ۲۰۱۰۲۶۵
۱۴.۶ ۱۱.۲ امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع  دام، طیور و آبزیان-واردات ۲۰۱۰۲۶۶
۴.۶ ۳.۵ انواع کود حیوانی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع کود حیوانی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۷۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع کود حیوانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کود حیوانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کود حیوانی-صادرات ۲۰۱۰۲۷۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کود حیوانی-واردات ۲۰۱۰۲۷۶
۳.۴ ۲.۶ انواع کود گیاهی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کود گیاهی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۸۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع کود گیاهی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۲۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کود گیاهی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۲۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کود گیاهی-صادرات ۲۰۱۰۲۸۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کود گیاهی-واردات ۲۰۱۰۲۸۶
۱۵.۶ ۱۲.۰ خردکردن وفروش انواع سبزی خرد شده ۲۰۱۰۲۹۳
۳۶.۴ ۲۸.۰ پوست خز، سنجاب وچین چیﻻ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۳۰۳
۳۶.۴ ۲۸.۰ پوست خز،سنجاب وچین چیﻻ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۳۰۴
۳۶.۴ ۲۸.۰ پوست خز،سنجاب و چین چیﻻ-واردات ۲۰۱۰۳۰۶
۳.۹ ۳.۰ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و …– عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۳۱۱
۳.۹ ۳.۰ انواع موادژنی از قبیل اسپرم و …– عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۳۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و … –خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۱۰۳۱۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و … –خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۱۰۳۱۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۹ ۳.۰ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و … –صادرات ۲۰۱۰۳۱۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و …– واردات ۲۰۱۰۳۱۶
۲.۵ ۱.۹ انواع  گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۰۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۰۱۲
۶.۵ ۵.۰ انواع گوشت قرمز وسفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۱۳
۹.۹ ۷.۶ انواع گوشت قرمز و سفیداحشام ودام و طیور-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع گوشت قرمز و سفیداحشام و دام و طیور-صادرات ۲۰۲۰۰۱۵
۱۲.۵ ۹.۶ انواع گوشت قرمز و سفید احشام ودام و طیور-واردات ۲۰۲۰۰۱۶
۲.۰ ۱.۵ انواع گوشت قرمز و سفید احشام ودام و طیور-خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه
و تره‌بار)
۲۰۲۰۰۱۷
۳.۳ ۲.۵ گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۲۲
۱۱.۷ ۹.۰ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-صادرات ۲۰۲۰۰۲۵
۱۶.۶ ۱۲.۸ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-واردات ۲۰۲۰۰۲۶
۲.۰ ۱.۵ گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی(صرفاعرضه درمیادین میوه و
تره‌بار)
۲۰۲۰۰۲۷
۵.۷ ۴.۴ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۲۰۰۳۱
۸.۱ ۶.۲ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۰۳۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۲۰۰۳۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-صادرات ۲۰۲۰۰۳۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  کله وپاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-واردات ۲۰۲۰۰۳۶
۵.۷ ۴.۴ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۴۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۴۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-صادرات ۲۰۲۰۰۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ پودر و خمیر انواع گوشت دام، طیور و آبزیان-واردات ۲۰۲۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۵۲
۱۲.۴ ۹.۵ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۵۴
۴.۶ ۳.۵ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-صادرات ۲۰۲۰۰۵۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-واردات ۲۰۲۰۰۵۶
۵.۷ ۴.۴ انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۶۱
۸.۱ ۶.۲ انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۶۲
۲۱.۸ ۱۶.۸ انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۶۳
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کنسرو خاویار-صادرات ۲۰۲۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کنسرو خاویار-واردات ۲۰۲۰۰۶۶
۵.۷ ۴.۴ انواع تخم ماهی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع تخم ماهی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۷۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع تخم ماهی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۰۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع تخم ماهی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۰۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع تخم ماهی-صادرات ۲۰۲۰۰۷۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع تخم ماهی-واردات ۲۰۲۰۰۷۶
۳.۳ ۲.۵ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآوردههای گوشتی-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآوردههای گوشتی-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۰۸۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت وسایر فرآوردههای گوشتی-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۰۸۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت وسایر فرآوردههای گوشتی-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۰۸۴
۴.۷ ۳.۶ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآوردههای گوشتی-صادرات ۲۰۲۰۰۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآوردههای گوشتی-واردات ۲۰۲۰۰۸۶
۲.۰ ۱.۵ انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت وسایر فرآوردههای گوشتی-خرده
فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه وتره بار)
۲۰۲۰۰۸۷
۳.۸ ۲.۹ انواع شیر و ترکیبات آن وسایرفرآوردههای لبنی نظیرانواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۰۹۱
۸.۱ ۶.۲ انواع شیر و ترکیبات آن و سایرفرآوردههای لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره-عمده فروشی (وارداتی)
۲۰۲۰۰۹۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع شیروترکیباتآنوسایرفرآوردههایلبنینظیرانواع خامه،ماست،دوغ،کره،
کشکوغیره-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۰۹۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع شیروترکیبات آن وسایرفرآوردههای لبنی نظیرانواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآوردههای لبنی نظیرانواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره-صادرات
۲۰۲۰۰۹۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآوردههای لبنی نظیرانواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره-واردات
۲۰۲۰۰۹۶
۱.۳ ۱.۰ انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآوردههای لبنی نظیرانواع خامه، ماست، دوغ، کره،
کشک وغیره – خرده فروشی(صرفا عرضه درمیادین میوه وتره بار)
۲۰۲۰۰۹۷
۵.۷ ۴.۴ انواع بستنی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۰۱
۸.۳ ۶.۴ انواع بستنی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۰۲
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع بستنی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۰۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع بستنی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع بستنی-صادرات ۲۰۲۰۱۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع بستنی-واردات ۲۰۲۰۱۰۶
۴.۴ ۳.۴ انواع شیرخشک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۱۱
۷.۸ ۶.۰ انواع شیرخشک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۱۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع شیرخشک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۱۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع شیرخشک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شیرخشک-صادرات ۲۰۲۰۱۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع شیرخشک-واردات ۲۰۲۰۱۱۶
۲.۷ ۲.۱ انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۲۲
۹.۱ ۷.۰ انواع تخم مرغ و سایرطیور-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۲۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع تخم مرغ و سایرطیور-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۲۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع تخم مرغ و سایرطیور-صادرات ۲۰۲۰۱۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع تخم مرغ و سایرطیور-واردات ۲۰۲۰۱۲۶
۳.۴ ۲.۶ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۳۱
۴.۹ ۳.۸ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۳۲
۱۲.۵ ۹.۶ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۳۳
۱۲.۵ ۹.۶ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۳۴
۳.۴ ۲.۶ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-صادرات ۲۰۲۰۱۳۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ تخم مرغ مایع، پودرتخم مرغ و نظایرآنها-واردات ۲۰۲۰۱۳۶
۴.۸ ۳.۷ انواع عسل-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع عسل-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۴۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع عسل-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع عسل-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع عسل-صادرات ۲۰۲۰۱۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع عسل-واردات ۲۰۲۰۱۴۶
۲.۹ ۲.۲ آرد، پرک و بلغور انواع  غلات-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۱۵۱
۴.۹ ۳.۸ آرد، پرک و بلغور انواع  غلات-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۱۵۲
۱۰.۴ ۸.۰ آرد، پرک و بلغور انواع  غلات-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۱۵۳
۱۲.۵ ۹.۶ آرد، پرک و بلغور انواع غلات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۵۴
۳.۴ ۲.۶ آرد، پرک و بلغور انواع  غلات-صادرات ۲۰۲۰۱۵۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ آرد، پرک و بلغور انواع  غلات-واردات ۲۰۲۰۱۵۶
۲.۶ ۲.۰ آرد گندم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۶۱
۴.۹ ۳.۸ آرد گندم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۶۲
۶.۵ ۵.۰ آرد گندم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۶۳
۸.۸ ۶.۸ آرد گندم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۶۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ آرد گندم-صادرات ۲۰۲۰۱۶۵
۱۲.۵ ۹.۶ آرد گندم-واردات ۲۰۲۰۱۶۶
۳.۳ ۲.۵ کنسرو انواع غلات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۷۱
۶.۵ ۵.۰ کنسرو انواع غلات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۷۲
۱۲.۴ ۹.۵ کنسرو انواع غلات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ کنسرو انواع غلات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۷۴
۴.۶ ۳.۵ کنسرو انواع غلات-صادرات ۲۰۲۰۱۷۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ کنسرو انواع غلات-واردات ۲۰۲۰۱۷۶
۴.۲ ۳.۲ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۸۱
۶.۵ ۵.۰ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۸۲
۱۰.۴ ۸.۰ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۸۳
۱۲.۵ ۹.۶ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۱۸۴
۴.۶ ۳.۵ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-صادرات ۲۰۲۰۱۸۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات ۲۰۲۰۱۸۶
۲.۱ ۱.۷ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۱۹۲
۷.۸ ۶.۰ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۲۰۱۹۳
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۱۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-صادرات ۲۰۲۰۱۹۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  ماکارونی، رشته و محصوﻻت آردی مشابه-واردات ۲۰۲۰۱۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۲۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۲۰۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع  آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۲۰۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع آرد،پرک،لپه وبلغورحبوبات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۰۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع آرد،پرک،لپه وبلغورحبوبات-صادرات ۲۰۲۰۲۰۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع آرد،پرک،لپه وبلغورحبوبات-واردات ۲۰۲۰۲۰۶
۳.۳ ۲.۵ کنسرو انواع حبوبات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۱۱
۶.۵ ۵.۰ کنسرو انواع حبوبات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۱۲
۱۱.۷ ۹.۰ کنسرو انواع حبوبات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ کنسرو انواع حبوبات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۱۴
۴.۶ ۳.۵ کنسرو انواع حبوبات-صادرات ۲۰۲۰۲۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ کنسرو انواع حبوبات-واردات ۲۰۲۰۲۱۶
۳.۳ ۲.۵ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۲۱
۸.۳ ۶.۴ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۲۴
۵.۷ ۴.۴ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-صادرات ۲۰۲۰۲۲۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ قهوه،کاکائو،نسکافه،پودر وخمیر حاصل از آنها-واردات ۲۰۲۰۲۲۶
۵.۷ ۴.۴ انواع دم نوشهای گیاهی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع دم نوشهای گیاهی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۳۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع دم نوشهای گیاهی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۳۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع دم نوشهای گیاهی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع دم نوشهای گیاهی-صادرات ۲۰۲۰۲۳۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع دم نوشهای گیاهی-واردات ۲۰۲۰۲۳۶
۵.۷ ۴.۴ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۴۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۴۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-صادرات ۲۰۲۰۲۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-واردات ۲۰۲۰۲۴۶
۵.۷ ۴.۴ انواع  مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-… عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۲۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-… عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۲۵۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-…خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-…خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-…صادرات ۲۰۲۰۲۵۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع موادجنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و-…واردات ۲۰۲۰۲۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع آبمیوه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع آبمیوه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۶۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع آبمیوه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۶۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع آبمیوه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع آبمیوه-صادرات ۲۰۲۰۲۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع آبمیوه-واردات ۲۰۲۰۲۶۶
۵.۷ ۴.۴ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۷۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۷۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-صادرات ۲۰۲۰۲۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-واردات ۲۰۲۰۲۷۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  سرکه، آبغوره و آبلیمو-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۲۸۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع  سرکه، آبغوره و آبلیمو-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۲۸۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع سرکه،آبغوره وآبلیمو-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۸۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع سرکه،آبغوره وآبلیمو-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع سرکه،آبغوره وآبلیمو-صادرات ۲۰۲۰۲۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع سرکه،آبغوره وآبلیمو-واردات ۲۰۲۰۲۸۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۲۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۲۹۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع کمپوت،کنسرو،رب،مرباوسس-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۲۹۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع کمپوت،کنسرو،رب،مرباوسس-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۲۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کمپوت،کنسرو،رب،مرباوسس-صادرات ۲۰۲۰۲۹۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کمپوت،کنسرو،رب،مرباوسس-واردات ۲۰۲۰۲۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۰۱
۸.۱ ۶.۲ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۰۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۰۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-صادرات ۲۰۲۰۳۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-واردات ۲۰۲۰۳۰۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۳۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۳۱۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر،خلال و خمیرحاصل ازآنها-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۳۱۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر،خلال و خمیرحاصل ازآنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۳۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر،خلال و خمیرحاصل ازآنها-صادرات ۲۰۲۰۳۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر،خلال و خمیرحاصل ازآنها-واردات ۲۰۲۰۳۱۶
۳.۱ ۲.۴ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۲۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-صادرات ۲۰۲۰۳۲۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-واردات ۲۰۲۰۳۲۶
۱.۸ ۱.۴ انواع روغن نباتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۳۱
۴.۴ ۳.۴ انواع روغن نباتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۳۲
۷.۸ ۶.۰ انواع روغن نباتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۳۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع روغن نباتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع روغن نباتی-صادرات ۲۰۲۰۳۳۵
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع روغن نباتی-واردات ۲۰۲۰۳۳۶
۴.۳ ۳.۳ انواع کره گیاهی و مارگارین-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۴۱
۸.۱ ۶.۲ انواع کره گیاهی و مارگارین-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۴۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۴۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کره گیاهی و مارگارین-صادرات ۲۰۲۰۳۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع کره گیاهی و مارگارین-واردات ۲۰۲۰۳۴۶
۲.۳ ۱.۸ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۵۱
۳.۳ ۲.۵ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۵۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷.۳ ۵.۶ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۵۳
۷.۵ ۵.۸ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۵۴
۲.۳ ۱.۸ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-صادرات ۲۰۲۰۳۵۵
۱۲.۵ ۹.۶ انواع کنجاله،تفاله،ملاس وضایعات گیاهی-واردات ۲۰۲۰۳۵۶
۲.۹ ۲.۲ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۳۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۳۶۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۳۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۳۶۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)صادرات
۲۰۲۰۳۶۵
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع  خوراک دام، طیور و آبزیان( تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوﻻت نباتی و
سایرمکملها-)واردات
۲۰۲۰۳۶۶
۳.۴ ۲.۶ موادغذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۷۱
۴.۹ ۳.۸ موادغذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۷۲
۳۵.۴ ۲۷.۲ موادغذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۷۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ موادغذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۷۴
۳.۴ ۲.۶ موادغذایی حیوانات خانگی-صادرات ۲۰۲۰۳۷۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ موادغذایی حیوانات خانگی-واردات ۲۰۲۰۳۷۶
۳.۸ ۲.۹ انواع گلوکزونشاسته-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع گلوکزونشاسته-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۸۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع گلوکزونشاسته-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع گلوکزونشاسته-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع گلوکزونشاسته-صادرات ۲۰۲۰۳۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع گلوکزونشاسته-واردات ۲۰۲۰۳۸۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نمک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نمک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۹۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع نمک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۳۹۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع نمک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۳۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع نمک-صادرات ۲۰۲۰۳۹۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع نمک-واردات ۲۰۲۰۳۹۶
۲.۶ ۲.۰ انواع قندوشکر-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۰۱
۶.۲ ۴.۸ انواع قندوشکر-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۰۲
۷.۸ ۶.۰ انواع قندوشکر-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۰۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع قندوشکر-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع قندوشکر-صادرات ۲۰۲۰۴۰۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع قندوشکر-واردات ۲۰۲۰۴۰۶
۲.۰ ۱.۵ انواع  قند و شکر( از چغندر یا نیشکر-)خرده فروشی( صرفا در میادین میوه و تره بار) ۲۰۲۰۴۰۷
۴.۰ ۳.۱ انواع  آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۴۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۴۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع آبمعدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۱۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع آبمعدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع آبمعدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-صادرات ۲۰۲۰۴۱۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع آبمعدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-واردات ۲۰۲۰۴۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۲۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۲۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-صادرات ۲۰۲۰۴۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع نوشابه، ماءالشعیر و سایرنوشیدنیهای گازدار-واردات ۲۰۲۰۴۲۶
۵.۷ ۴.۴ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک و غیره-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۴۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک و غیره-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۳۲
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک و غیره-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۴۳۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک و غیرهه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک وغیره-صادرات ۲۰۲۰۴۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  فرآوردههای یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک،یخمک و غیره-واردات ۲۰۲۰۴۳۶
۴.۳ ۳.۳ انواع شیرینی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع شیرینی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۴۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع شیرینی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۴۳
۲۱.۸ ۱۶.۸ انواع شیرینی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شیرینی-صادرات ۲۰۲۰۴۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شیرینی-واردات ۲۰۲۰۴۴۶
۳.۳ ۲.۵ انواع کیک، بیسکویت،کلوچه،ویفر و نظایرآنها(بسته بندی شده-(عمده فروشی)تولید
داخل)
۲۰۲۰۴۵۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها(بسته بندی شده)-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۵۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها(بسته بندی شده)-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۲۰۴۵۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها(بسته بندی شده)-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها(بسته بندی شده)-صادرات ۲۰۲۰۴۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها(بسته بندی شده)-واردات ۲۰۲۰۴۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  سوهان، گز، پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۲۰۴۶۱
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها – عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۶۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع سوهان،گز، پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایرآنها – خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۲۰۴۶۳
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع سوهان، گز، پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایرآنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۴۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع سوهان، گز، پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایرآنها-صادرات ۲۰۲۰۴۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع سوهان، گز، پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایرآنها-واردات ۲۰۲۰۴۶۶
۳.۳ ۲.۵ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۷۱
۱۰.۴ ۸.۰ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۷۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۷۳
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-صادرات ۲۰۲۰۴۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-واردات ۲۰۲۰۴۷۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۳ ۲.۵ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکر پنیر، پولکی و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۴۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکر پنیر، پولکی و نظایر آنها-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۴۸۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکر پنیر، پولکی و نظایر آنها-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۰۲۰۴۸۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۲۰۴۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکر پنیر، پولکی و نظایر آنها-صادرات ۲۰۲۰۴۸۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-واردات ۲۰۲۰۴۸۶
۳.۳ ۲.۵ انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۹۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۴۹۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۴۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع حلوا شکری و ارده-صادرات ۲۰۲۰۴۹۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع حلوا شکری و ارده-واردات ۲۰۲۰۴۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۵۰۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۵۰۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۰۲۰۵۰۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۰۲۰۵۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-
صادرات
۲۰۲۰۵۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-واردات ۲۰۲۰۵۰۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۱۲
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۱۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-صادرات ۲۰۲۰۵۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع اسانس‌های خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-واردات ۲۰۲۰۵۱۶
۵.۴ ۴.۱ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۲۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۲۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-صادرات ۲۰۲۰۵۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-واردات ۲۰۲۰۵۲۶
۵.۷ ۴.۴ انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۳۲
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۳۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع غذاهای آماده طبخ-صادرات ۲۰۲۰۵۳۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع غذاهای آماده طبخ-واردات ۲۰۲۰۵۳۶
۲.۸ ۲.۲ انواع نان سنتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۴۱
۳.۸ ۲.۹ انواع نان سنتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۴۲
۳.۹ ۳.۰ انواع نان سنتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۴۳
۴.۹ ۳.۸ انواع نان سنتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۴۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع نان سنتی-صادرات ۲۰۲۰۵۴۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع نان سنتی-واردات ۲۰۲۰۵۴۶
۲.۸ ۲.۲ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۵۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۵۵۲
۷.۶ ۵.۹ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۲۰۵۵۳
۱۰.۴ ۸.۰ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۲۰۵۵۴
۳.۴ ۲.۶ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-صادرات ۲۰۲۰۵۵۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-واردات ۲۰۲۰۵۵۶
۳.۴ ۲.۶ ضایعات انواع نان-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۶۱
۳.۸ ۲.۹ ضایعات انواع نان-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۶۲
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع نان-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع نان-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۲۰۵۶۴
۳.۴ ۲.۶ ضایعات انواع نان-صادرات ۲۰۲۰۵۶۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات انواع نان-واردات ۲۰۲۰۵۶۶
۴.۴ ۳.۴ انواع یخ-عمده فروشی ۲۰۲۰۵۷۱
۱۰.۴ ۸.۰ انواع یخ-خرده فروشی ۲۰۲۰۵۷۳
۲.۳ ۱.۸ پسته خام و مغزپسته خام-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۸۱
۱۱.۴ ۸.۸ پسته خام و مغزپسته خام-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۲۰۵۸۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۵ ۴.۲ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آن-عمده فروشی( تولید داخل)
۲۰۳۰۰۱۱
۸.۳ ۶.۴ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آن-عمده فروشی( وارداتی)
۲۰۳۰۰۱۲
۱۸.۲ ۱۴.۰ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آن-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۱۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آن-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آنن-صادرات
۲۰۳۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمکها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه،پوکه
معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ ﻻشه ساختمانی و نظایر آن-واردات
۲۰۳۰۰۱۶
۵.۵ ۴.۲ مواد معدنی غیر فلزی شامل؛نیتراتها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای
صنعتی و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۲۱
۸.۳ ۶.۴ موادمعدنیغیرفلزی شامل؛نیتراتها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،خاکهای
صنعتیو نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۲۲
۱۷.۲ ۱۳.۲ مواد معدنی غیر فلزی شامل؛نیتراتها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای
صنعتی و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۲۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ موادمعدنیغیرفلزی شامل؛نیتراتها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،خاکهای
صنعتیو نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۲۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ مواد معدنی غیر فلزی شامل؛نیتراتها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای
صنعتی و نظایر آنها-صادرات
۲۰۳۰۰۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ موادمعدنیغیرفلزی شامل؛نیتراتها،فسفاتها،سولفاتها،گرافیت،نسوزها،خاکهای
صنعتیو نظایر آنها-واردات
۲۰۳۰۰۲۶
۵.۵ ۴.۲ مواد معدنی غیر فلزی شامل؛نیتراتها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای
صنعتی و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۳۱
۷.۸ ۶.۰ موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن
و سایرفلزات-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۳۲
۱۷.۲ ۱۳.۲ موادمعدنیفلزیشامل؛آهن،طﻻ،کروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،مولیبدن
وسایرفلزات-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۳۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن
و سایرفلزات-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ موادمعدنیفلزیشامل؛آهن،طﻻ،کروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،مولیبدن
وسایرفلزات-صادرات
۲۰۳۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن
و سایرفلزات-واردات
۲۰۳۰۰۳۶
۵.۵ ۴.۲ سنگها وکانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع
عقیق و نظایرآنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۴۱
۷.۸ ۶.۰ سنگهاوکانیهایقیمتیونیمهقیمتیمانند؛الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،انواع
عقیقو نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۴۲
۱۷.۲ ۱۳.۲ سنگها وکانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع
عقیق و نظایرآنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۳۰۰۴۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ سنگها وکانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع
عقیق و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۳۰۰۴۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ سنگها وکانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع
عقیق و نظایرآنها-صادرات
۲۰۳۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سنگها وکانی‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع
عقیق و نظایرآنها-واردات
۲۰۳۰۰۴۶
۵.۷ ۴.۴ ضایعات سنگ-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۳۰۰۵۱
۶.۲ ۴.۸ ضایعات سنگ-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۳۰۰۵۲
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات سنگ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۳۰۰۵۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات سنگ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۳۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ ضایعات سنگ-صادرات ۲۰۳۰۰۵۵
۴.۶ ۳.۵ نفت وگاز-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۳۰۰۶۱
۶.۵ ۵.۰ نفت وگاز-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۳۰۰۶۲
۱۲.۵ ۹.۶ نفت و گاز-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۳۰۰۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ نفت و گاز-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۳۰۰۶۴
۴.۶ ۳.۵ نفت و گاز-صادرات ۲۰۳۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ نفت و گاز-واردات ۲۰۳۰۰۶۶
۴.۹ ۳.۸ انواع  سنگهای ساختمانی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۴۰۰۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  سنگهای ساختمانی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۴۰۰۱۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع سنگهای ساختمانی-صادرات ۲۰۴۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع سنگهای ساختمانی-واردات ۲۰۴۰۰۱۶
۳.۸ ۲.۹ انواع سیمان-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع سیمان-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع سیمان-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۲۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۲.۵ ۹.۶ انواع سیمان-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع سیمان-صادرات ۲۰۴۰۰۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع سیمان-واردات ۲۰۴۰۰۲۶
۳.۷ ۲.۸ انواع گچ و آهک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع گچ و آهک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۳۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع گچ و آهک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۳۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع گچ و آهک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع گچ و آهک-صادرات ۲۰۴۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع گچ و آهک-واردات ۲۰۴۰۰۳۶
۳.۴ ۲.۶ انواع شن و ماسه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع شن و ماسه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۴۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع شن و ماسه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع شن و ماسه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع شن و ماسه-صادرات ۲۰۴۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع شن و ماسه-واردات ۲۰۴۰۰۴۶
۳.۸ ۳.۰ انواع آجر-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع آجر-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۵۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع آجر-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع آجر-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۵۴
۴.۶ ۳.۵ انواع آجر-صادرات ۲۰۴۰۰۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع آجر-واردات ۲۰۴۰۰۵۶
۴.۸ ۳.۷ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۶۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۶۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-صادرات ۲۰۴۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع آجرنما،تزئینی و نسوز-واردات ۲۰۴۰۰۶۶
۳.۸ ۳.۰ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۴۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۴۰۰۷۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۴۰۰۷۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۴۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…صادرات
۲۰۴۰۰۷۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع ملات وبتون آماده،قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیر برق،تیرچه،ایرانیت،لوله
،تراورسو-…واردات
۲۰۴۰۰۷۶
۳.۸ ۳.۰ انواع موزائیک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۸۲
۱۲.۲ ۹.۴ انواع موزائیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع موزائیک-صادرات ۲۰۴۰۰۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع موزائیک-واردات ۲۰۴۰۰۸۶
۴.۸ ۳.۷ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۹۱
۸.۳ ۶.۴ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۹۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۰۹۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۸.۷ ۱۴.۴ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-صادرات ۲۰۴۰۰۹۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات ۲۰۴۰۰۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  کاشی، سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۴۰۱۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  کاشی، سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۴۰۱۰۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع کاشی،سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کاشی،سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کاشی،سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-صادرات ۲۰۴۰۱۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کاشی،سرامیک و سفال و محصوﻻت مشابه-واردات ۲۰۴۰۱۰۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  چینی بهداشتی ساختمانی و محصوﻻت مشابه -عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۴۰۱۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  چینی بهداشتی ساختمانی و محصوﻻت مشابه -عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۴۰۱۱۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوﻻت مشابه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۱۳
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوﻻت مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوﻻت مشابه-صادرات ۲۰۴۰۱۱۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوﻻت مشابه-واردات ۲۰۴۰۱۱۶
۴.۸ ۳.۷ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۴۰۱۲۱
۸.۱ ۶.۲ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۴۰۱۲۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۴۰۱۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۴۰۱۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-صادرات ۲۰۴۰۱۲۵
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-واردات ۲۰۴۰۱۲۶
۴.۸ ۳.۷ انواع بتونه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۳۱
۸.۱ ۶.۲ انواع بتونه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۳۲
۱۲.۲ ۹.۴ انواع بتونه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۳۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع بتونه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع بتونه-صادرات ۲۰۴۰۱۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع بتونه-واردات ۲۰۴۰۱۳۶
۳.۳ ۲.۵ سایرا نواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۴۱
۸.۳ ۶.۴ سایرا نواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۴۲
۱۰.۴ ۸.۰ سایرا نواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ سایرا نواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۴۴
۵.۷ ۴.۴ سایرا نواع مصالح ساختمانی-صادرات ۲۰۴۰۱۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایرا نواع مصالح ساختمانی-واردات ۲۰۴۰۱۴۶
۳.۸ ۳.۰ انواع  نخاله های ساختمانی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۴۰۱۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  نخاله های ساختمانی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۴۰۱۵۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۴۰۱۵۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۴۰۱۵۴
۴.۶ ۳.۵ انواع نخاله های ساختمانی-صادرات ۲۰۴۰۱۵۵
۳.۶ ۲.۸ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۱۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-صادرات ۲۰۵۰۰۱۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-واردات ۲۰۵۰۰۱۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۳ ۲.۵ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۵۰۰۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۰۲۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۰۵۰۰۲۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۰۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-صادرات ۲۰۵۰۰۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-واردات ۲۰۵۰۰۲۶
۴.۷ ۳.۶ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده
و تمیز کننده-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده
و تمیز کننده-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۵۰۰۳۲
۱۵.۱ ۱۱.۶ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایرانواع موادپاککننده
وتمیزکننده-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۳۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده
و تمیز کننده -خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۵۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایرانواع موادپاککننده
وتمیزکننده-صادرات
۲۰۵۰۰۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع رسوب گیر، جرمگیر ومواد ضدعفونی کننده(غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده
و تمیز کننده-واردات
۲۰۵۰۰۳۶
۳.۶ ۲.۸ انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۴۲
۱۰.۱ ۷.۸ انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۴۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع اسیدهای چرب-صادرات ۲۰۵۰۰۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع اسیدهای چرب-واردات ۲۰۵۰۰۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۷ ۳.۶ ضدیخ سیمان و بتون-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ ضدیخ سیمان و بتون-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۵۲
۱۱.۸ ۹.۱ ضدیخ سیمان و بتون-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضدیخ سیمان و بتون-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ ضدیخ سیمان و بتون-صادرات ۲۰۵۰۰۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ ضدیخ سیمان و بتون-واردات ۲۰۵۰۰۵۶
۳.۶ ۲.۸ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۶۲
۹.۲ ۷.۱ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۰۶۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۰۶۴
۴.۶ ۳.۵ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- صادرات ۲۰۵۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)- واردات ۲۰۵۰۰۶۶
۳.۶ ۲.۸ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-عمده فروشی( تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنهاا-عمده فروشی( وارداتی)
۲۰۵۰۰۷۲
۹.۲ ۷.۱ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-خرده فروشی( تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۷۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع مواد،ترکیباتومعرفهایشیمیاییآزمایشگاهینظیرانواع اسید،اکسید،مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-خرده فروشی( وارداتی)
۲۰۵۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-صادرات
۲۰۵۰۰۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات
مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-واردات
۲۰۵۰۰۷۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۷ ۳.۶ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۰۸۲
۱۱.۸ ۹.۱ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۰۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-صادرات ۲۰۵۰۰۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-واردات ۲۰۵۰۰۸۶
۳.۸ ۲.۹ انواع  کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۰۹۲
۹.۲ ۷.۱ انواع کودشیمیایی،سموموموادحشرهکشودفعآفاتنباتیوکشاورزی-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۰۹۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع  کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۰۹۴
۴.۷ ۳.۶ انواع کودشیمیایی،سموموموادحشرهکشودفعآفاتنباتیوکشاورزی-صادرات ۲۰۵۰۰۹۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-واردات ۲۰۵۰۰۹۶
۳.۶ ۲.۸ انواع کبریت-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع کبریت-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۰۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۸ ۹.۱ انواع کبریت-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کبریت-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کبریت-صادرات ۲۰۵۰۱۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کبریت-واردات ۲۰۵۰۱۰۶
۳.۶ ۲.۸ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۵۰۱۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۱۱۲
۱۱.۸ ۹.۱ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-صادرات ۲۰۵۰۱۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  پودر، کف و خمیر آتش نشانی-واردات ۲۰۵۰۱۱۶
۴.۷ ۳.۶ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۵۰۱۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۵۰۱۲۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۵۰۱۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۵۰۱۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-صادرات
۲۰۵۰۱۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چسبهای صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی وی سی و نظایر
آنها-واردات
۲۰۵۰۱۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۱۳۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع  رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۱۳۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی،کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۱۳۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی،کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۱۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی،کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-صادرات ۲۰۵۰۱۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی،کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-واردات ۲۰۵۰۱۳۶
۳.۳ ۲.۵ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۴۱
۸.۳ ۶.۴ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۴۲
۱۱.۷ ۹.۰ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۴۴
۵.۷ ۴.۴ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-صادرات ۲۰۵۰۱۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ سایرانواع رنگها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-واردات ۲۰۵۰۱۴۶
۴.۷ ۳.۶ انواع رزین-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع رزین-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۵۲
۱۱.۸ ۹.۱ انواع رزین-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع رزین-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع رزین-صادرات ۲۰۵۰۱۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع رزین-واردات ۲۰۵۰۱۵۶
۴.۷ ۳.۶ انواع تینر-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع تینر-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۶۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۸ ۹.۱ انواع تینر-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۶۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع تینر-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع تینر-صادرات ۲۰۵۰۱۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع تینر-واردات ۲۰۵۰۱۶۶
۴.۷ ۳.۶ انواع جوهر و مرکب چاپ-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع جوهر و مرکب چاپ-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۷۲
۱۲.۶ ۹.۷ انواع جوهر و مرکب چاپ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۷۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع جوهر و مرکب چاپ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع جوهر و مرکب چاپ-صادرات ۲۰۵۰۱۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع جوهر و مرکب چاپ-واردات ۲۰۵۰۱۷۶
۴.۷ ۳.۶ انواع  لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-…. عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۵۰۱۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-…. عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۱۸۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-….خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۸۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-….خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-….صادرات ۲۰۵۰۱۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و-….واردات ۲۰۵۰۱۸۶
۴.۷ ۳.۶ انواع موم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع موم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۹۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع موم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۱۹۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع موم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۱۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع موم-صادرات ۲۰۵۰۱۹۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع موم-واردات ۲۰۵۰۱۹۶
۴.۷ ۳.۶ انواع شمع روشنایی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۰۱
۸.۳ ۶.۴ انواع شمع روشنایی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۰۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۸ ۹.۱ انواع شمع روشنایی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع شمع روشنایی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شمع روشنایی-صادرات ۲۰۵۰۲۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شمع روشنایی-واردات ۲۰۵۰۲۰۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۲۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۲۱۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۵۰۲۱۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۵۰۲۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-صادرات ۲۰۵۰۲۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع نوارخام و کاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهورآنها-واردات ۲۰۵۰۲۱۶
۳.۶ ۲.۸ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۲۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۲۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-صادرات ۲۰۵۰۲۲۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-واردات ۲۰۵۰۲۲۶
۳.۶ ۲.۸ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۵۰۲۳۱
۶.۵ ۵.۰ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۲۳۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۴.۳ ۱۱.۰ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی درصنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۵۰۲۳۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی درصنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۳۴
۴.۶ ۳.۵ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی درصنعت عکاسی و فیلمبرداری-صادرات ۲۰۵۰۲۳۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی درصنعت عکاسی و فیلمبرداری-واردات ۲۰۵۰۲۳۶
۴.۷ ۳.۶ انواع  گازهای صنعتی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۵۰۲۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  گازهای صنعتی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۵۰۲۴۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۴۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گازهای صنعتی-صادرات ۲۰۵۰۲۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع گازهای صنعتی-واردات ۲۰۵۰۲۴۶
۴.۷ ۳.۶ انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۵۲
۱۰.۱ ۷.۸ انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۵۰۲۵۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۵۰۲۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع الکل صنعتی-صادرات ۲۰۵۰۲۵۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع الکل صنعتی-واردات ۲۰۵۰۲۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۶۰۰۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۶۰۰۱۲
۹.۱ ۷.۰ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۱۴
۴.۹ ۳.۸ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه -صادرات ۲۰۶۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  روغنهای پایه نفتی و محصوﻻت مشابه -واردات ۲۰۶۰۰۱۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع قیر و آسفالت-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۲۱
۶.۲ ۴.۸ انواع قیر و آسفالت-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۲۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع قیر و آسفالت-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع قیر و آسفالت-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۲۴
۶.۲ ۴.۸ انواع قیر و آسفالت-صادرات ۲۰۶۰۰۲۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع قیر و آسفالت-واردات ۲۰۶۰۰۲۶
۴.۹ ۳.۸ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۳۱
۶.۲ ۴.۸ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۳۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۳۴
۶.۲ ۴.۸ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-صادرات ۲۰۶۰۰۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع محصوﻻت ایزوگام و ایزوﻻسیون-واردات ۲۰۶۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع روغن جلا و پارافین-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۴۱
۶.۲ ۴.۸ انواع روغن جلا و پارافین-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۴۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع روغن جلا و پارافین-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۴۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع روغن جلا و پارافین-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۴۴
۶.۲ ۴.۸ انواع روغن جلا و پارافین-صادرات ۲۰۶۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع روغن جلا و پارافین-واردات ۲۰۶۰۰۴۶
۴.۹ ۳.۸ انواع واکس و پولش-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۵۱
۶.۲ ۴.۸ انواع واکس و پولش-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۵۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع واکس و پولش-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع واکس و پولش-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۵۴
۶.۲ ۴.۸ انواع واکس و پولش-صادرات ۲۰۶۰۰۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع واکس و پولش-واردات ۲۰۶۰۰۵۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۰ ۳.۱ سایر انواع  فرآورده های نفتی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۶۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ سایر انواع  فرآورده های نفتی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۶۰۰۶۲
۹.۱ ۷.۰ سایر انواع فرآوردههای نفتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۶۰۰۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ سایر انواع فرآوردههای نفتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۶۰۰۶۴
۴.۹ ۳.۸ سایر انواع فرآوردههای نفتی-صادرات ۲۰۶۰۰۶۵
۲۲.۸ ۱۷.۶ سایر انواع فرآوردههای نفتی-واردات ۲۰۶۰۰۶۶
۵.۹ ۴.۵ انواع  داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع  آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص،
کپسول،پودر،اسپری،ژل،پمادوکرمطبی-عمده فروشی
۲۰۷۰۰۱۱
تذکر۱:بابت حق فنی
مسئوﻻن فنی داروخانه‌هااز
نسبت سود۲۶درصداستفاده
شود.تذکر۲:بابت فروش
محصوﻻت آرایشی و
۵.۲ ۴.۰ داروخانه‌ها(صرفا بابت فروش دارو بجزتک نسخه‌ای و خاص) ۲۰۷۰۰۱۳
بهداشتیدرداروخانههااز
نسبتهای سود۱۳درصد
استفاده شود.
۱۵.۶ ۱۲.۰ داروخانه ها(صرفابابت فروش داروی تک نسخه‌ای) ۲۰۷۰۰۱۴
۶.۲ ۴.۸ انواع  داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع  آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص،
کپسول،پودر،اسپری،ژل،پمادوکرم طبی-صادرات
۲۰۷۰۰۱۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع  آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص،
کپسول،پودر،اسپری،ژل،پمادوکرم طبی-واردات
۲۰۷۰۰۱۶
۲.۰ ۱.۵ داروخانهها(صرفابابت فروش داروهای خاص مربوط به بیماران خاص وصعب العلاج– با
تأییدیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)
۲۰۷۰۰۱۷
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۳ ۲.۵ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۷۰۰۲۱
۶.۸ ۵.۲ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۷۰۰۲۲
۹.۰ ۶.۹ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۷۰۰۲۳
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۷۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-صادرات ۲۰۷۰۰۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-واردات ۲۰۷۰۰۲۶
۸.۸ ۶.۸ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۷۰۰۳۱
۱۲.۵ ۹.۶ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۳۲
۲۰.۵ ۱۵.۸ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۷۰۰۳۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۳۴
۹.۴ ۷.۲ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-صادرات ۲۰۷۰۰۳۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی وامثال آن-واردات ۲۰۷۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۷۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۷۰۰۴۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۷۰۰۴۳
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-صادرات ۲۰۷۰۰۴۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-واردات ۲۰۷۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۷۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۵۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۷ ۹.۰ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۷۰۰۵۳
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-صادرات ۲۰۷۰۰۵۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  مواد ولوازم طبی مصرفی-واردات ۲۰۷۰۰۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع گازهای طبی-عمده فروشی(تولید داخل) ۲۰۷۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع گازهای طبی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۶۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع گازهای طبی-خرده فروشی(تولید داخل) ۲۰۷۰۰۶۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع گازهای طبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۷۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گازهای طبی-صادرات ۲۰۷۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع گازهای طبی-واردات ۲۰۷۰۰۶۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۸۰۰۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۸۰۰۱۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-خرده فروشی( تولید
داخل)
۲۰۸۰۰۱۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۸۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-صادرات ۲۰۸۰۰۱۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع  محصوﻻت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-واردات ۲۰۸۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۸۰۰۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۸۰۰۲۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۸۰۰۲۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۸۰۰۲۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-صادرات ۲۰۸۰۰۲۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-واردات ۲۰۸۰۰۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۸۰۰۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۸۰۰۳۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۸۰۰۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۸۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-صادرات ۲۰۸۰۰۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع محصوﻻت پنبه‌ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-واردات ۲۰۸۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع شانه،فرچه، برس، موچین، ناخنگیر، تیغ خود تراش و سایرانواع لوازم آرایشی و
بهداشتی غیر الکتریکی-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۸۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع شانه،فرچه،برس،موچین،ناخنگیر،تیغخودتراشوسایرانواع لوازمآرایشیو
بهداشتیغیرالکتریکی-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۸۰۰۴۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع شانه،فرچه، برس، موچین، ناخنگیر، تیغ خود تراش و سایرانواع لوازم آرایشی و
بهداشتی غیر الکتریکی-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۸۰۰۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع شانه،فرچه، برس، موچین، ناخنگیر، تیغ خود تراش و سایرانواع لوازم آرایشی و
بهداشتی غیر الکتریکی-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۸۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع شانه،فرچه، برس، موچین، ناخنگیر، تیغ خود تراش و سایرانواع لوازم آرایشی و
بهداشتی غیر الکتریکی-صادرات
۲۰۸۰۰۴۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع شانه،فرچه، برس، موچین، ناخنگیر، تیغ خود تراش و سایرانواع لوازم آرایشی و
بهداشتی غیر الکتریکی – واردات
۲۰۸۰۰۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۲ ۴.۰ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۸۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۸۰۰۵۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۸۰۰۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۸۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-صادرات ۲۰۸۰۰۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر انواع  محصوﻻت مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-واردات ۲۰۸۰۰۵۶
۳.۹ ۳.۰ انواع پنبه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع پنبه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۱۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع پنبه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پنبه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پنبه-صادرات ۲۰۹۰۰۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پنبه-واردات ۲۰۹۰۰۱۶
۴.۹ ۳.۸ انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۲۲
۱۰.۸ ۸.۳ انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۲۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پشم، مو و کرک-صادرات ۲۰۹۰۰۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پشم، مو و کرک-واردات ۲۰۹۰۰۲۶
۴.۹ ۳.۸ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۳۱
۸.۳ ۶.۴ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۳۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۲.۵ ۹.۶ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۳۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-صادرات ۲۰۹۰۰۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ پیله کرم ابریشم وابریشم خام-واردات ۲۰۹۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت، چله و کاموا-عمده فروشی( تولید داخل)
۲۰۹۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت، چله و کاموا-عمده فروشی( وارداتی)
۲۰۹۰۰۴۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت،چلهوکاموا-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۹۰۰۴۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت،چلهوکاموا-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۹۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت،چلهوکاموا-صادرات
۲۰۹۰۰۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه،پشم،ابریشم،کرک،مو،کنف،چتایی،کتانی،
جوت،چلهوکاموا-واردات
۲۰۹۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۹۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-عمده فروشی(وارداتی)
۲۰۹۰۰۵۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۰۹۰۰۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-خرده فروشی(وارداتی)
۲۰۹۰۰۵۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۶ ۳.۵ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-صادرات
۲۰۹۰۰۵۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع نخ، طناب والیاف مصنوعی ازجنس نایلون،پلاستیک،پلی‌استر،آکرولیک،ویسکوز،،
چیپس،پلی اکریل،استرچ وغیره-واردات
۲۰۹۰۰۵۶
۵.۲ ۴.۰ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۶۱
۵.۲ ۴.۰ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۶۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۶۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۶۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-صادرات ۲۰۹۰۰۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع پارچه‌های تریکو و کشباف-واردات ۲۰۹۰۰۶۶
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۹۰۰۷۱
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۰۹۰۰۷۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۰۹۰۰۷۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۰۹۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-صادرات ۲۰۹۰۰۷۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل،زریباف،ترمه باف و گلابتون دوز-واردات ۲۰۹۰۰۷۶
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه چتایی وگونی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۸۱
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه چتایی وگونی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۸۲
۱۱.۶ ۸.۹ انواع پارچه چتایی وگونی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۸۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع پارچه چتایی وگونی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۸۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۶ ۳.۵ انواع پارچه چتایی وگونی-صادرات ۲۰۹۰۰۸۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع پارچه چتایی وگونی-واردات ۲۰۹۰۰۸۶
۳.۹ ۳.۰ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۹۲
۱۱.۶ ۸.۹ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۰۹۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۰۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-صادرات ۲۰۹۰۰۹۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایرآن-واردات ۲۰۹۰۰۹۶
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۰۱
۳.۹ ۳.۰ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۰۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۰۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-صادرات ۲۰۹۰۱۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع پارچه‌های مبلی و پرده‌ای-واردات ۲۰۹۰۱۰۶
۳.۹ ۳.۰ سایر انواع پارچه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۱۱
۳.۹ ۳.۰ سایر انواع پارچه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۱۲
۱۰.۷ ۸.۲ سایر انواع پارچه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ سایر انواع پارچه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۱۴
۴.۶ ۳.۵ سایر انواع پارچه-صادرات ۲۰۹۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر انواع پارچه-واردات ۲۰۹۰۱۱۶
۴.۹ ۳.۸ انواع پرده-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پرده-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۲۲
۱۶.۱ ۱۲.۴ انواع پرده-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۲۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع پرده-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۲۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع پرده-صادرات ۲۰۹۰۱۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پرده-واردات ۲۰۹۰۱۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۹۰۱۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۹۰۱۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۳۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-صادرات ۲۰۹۰۱۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-واردات ۲۰۹۰۱۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۹۰۱۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۹۰۱۴۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۴۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-صادرات ۲۰۹۰۱۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-واردات ۲۰۹۰۱۴۶
۴.۹ ۳.۸ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۹۰۱۵۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی( وارداتی) ۲۰۹۰۱۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-صادرات ۲۰۹۰۱۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-واردات ۲۰۹۰۱۵۶
۴.۹ ۳.۸ انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۶۲
۱۲.۵ ۹.۶ انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۶۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۶۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع فتیله و توری چراغ-صادرات ۲۰۹۰۱۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع فتیله و توری چراغ-واردات ۲۰۹۰۱۶۶
۳.۹ ۳.۰ انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۷۲
۶.۱ ۴.۷ انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۷۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع قالی، قالیچه دستباف-صادرات ۲۰۹۰۱۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع قالی، قالیچه دستباف-واردات ۲۰۹۰۱۷۶
۴.۹ ۳.۸ انواع تابلو فرش-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع تابلو فرش-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۸۲
۱۵.۲ ۱۱.۷ انواع تابلو فرش-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۸۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع تابلو فرش-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع تابلو فرش-صادرات ۲۰۹۰۱۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع تابلو فرش-واردات ۲۰۹۰۱۸۶
۴.۹ ۳.۸ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۹۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۱۹۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۱۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-صادرات ۲۰۹۰۱۹۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع زیلو و جاجیم،گلیم و نمد-واردات ۲۰۹۰۱۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع فرش و قالیچه ماشینی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع فرش و قالیچه ماشینی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۰۲
۸.۱ ۶.۲ انواع فرش و قالیچه ماشینی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۰۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع فرش و قالیچه ماشینی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۰۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۶ ۳.۵ انواع فرش و قالیچه ماشینی-صادرات ۲۰۹۰۲۰۵
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع فرش و قالیچه ماشینی-واردات ۲۰۹۰۲۰۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  موکت، پادری و روفرشی ماشینی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۰۹۰۲۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  موکت، پادری و روفرشی ماشینی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۰۹۰۲۱۲
۹.۱ ۷.۰ انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۱۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-صادرات ۲۰۹۰۲۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-واردات ۲۰۹۰۲۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع پتو-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پتو-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع پتو-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۲۳
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع پتو-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پتو-صادرات ۲۰۹۰۲۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع پتو-واردات ۲۰۹۰۲۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع پشتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پشتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع پشتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۳۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع پشتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پشتی-صادرات ۲۰۹۰۲۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پشتی-واردات ۲۰۹۰۲۳۶
۴.۹ ۳.۸ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۹۰۲۴۱
۸.۳ ۶.۴ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۴۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۴.۲ ۱۸.۶ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۰۹۰۲۴۳
۲۹.۱ ۲۲.۴ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۴۴
۵.۷ ۴.۴ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-صادراتی ۲۰۹۰۲۴۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-واردات ۲۰۹۰۲۴۶
۴.۹ ۳.۸ انواع پرچم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پرچم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۵۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع پرچم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع پرچم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پرچم-صادرات ۲۰۹۰۲۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع پرچم-واردات ۲۰۹۰۲۵۶
۴.۹ ۳.۸ ضایعات انواع مواد نسجی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۶۱
۸.۳ ۶.۴ ضایعات انواع مواد نسجی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۶۲
۱۰.۸ ۸.۳ ضایعات انواع مواد نسجی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۰۹۰۲۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع مواد نسجی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۰۹۰۲۶۴
۵.۷ ۴.۴ ضایعات انواع مواد نسجی-صادرات ۲۰۹۰۲۶۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات انواع مواد نسجی-واردات ۲۰۹۰۲۶۶
تذکر:عمده فروشی انواع
جوراب تولید داخل۵.۲ ۴.۷ ۳.۶ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۱۱
درصد
۸.۳ ۶.۴ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۱۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر:خرده فروشی انواع
جوراب تولیدداخل۱۳ ۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۱۳
درصد
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-صادرات ۲۱۰۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-واردات ۲۱۰۰۰۱۶
۴.۷ ۳.۶ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۲۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۲۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۲۳
۳۲.۵ ۲۵.۰ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-صادرات ۲۱۰۰۰۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پیراهن اعم از مردانه،زنانه و بچگانه-واردات ۲۱۰۰۰۲۶
۴.۷ ۳.۶ انواع کلاه،دستکش وکمربند-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۳۱
۸.۳ ۶.۴ انواع کلاه،دستکش وکمربند-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۳۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کلاه،دستکش وکمربند-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۳۳
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع کلاه،دستکش وکمربند-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کلاه،دستکش وکمربند-صادرات ۲۱۰۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کلاه،دستکش وکمربند-واردات ۲۱۰۰۰۳۶
۴.۷ ۳.۶ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۰۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۰۰۰۴۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۱۰۰۰۴۳
۲۶.۰ ۲۰.۰ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-خرده فروشی( وارداتی) ۲۱۰۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-صادرات ۲۱۰۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-واردات ۲۱۰۰۰۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶.۹ ۵.۳ انواع لباس عروس-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۵۱
۱۱.۴ ۸.۸ انواع لباس عروس-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۵۲
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع لباس عروس-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۵۳
۴۹.۴ ۳۸.۰ انواع لباس عروس-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۵۴
۸.۳ ۶.۴ انواع لباس عروس-صادرات ۲۱۰۰۰۵۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع لباس عروس-واردات ۲۱۰۰۰۵۶
۴.۶ ۳.۵ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید داخل)
۲۱۰۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-عمده فروشی( وارداتی)
۲۱۰۰۰۶۲
۱۴.۷ ۱۱.۳ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۰۰۰۶۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۰۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-صادرات
۲۱۰۰۰۶۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع لباس با کاربری ویژه(به غیر از ورزشی)نظیرانواع لباس،دستکش کلاه ایمنی،لباس
کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-واردات
۲۱۰۰۰۶۶
۴.۷ ۳.۶ انواع لباس ورزشی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع لباس ورزشی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۷۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۷.۳ ۱۳.۳ انواع لباس ورزشی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۷۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع لباس ورزشی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع لباس ورزشی-صادرات ۲۱۰۰۰۷۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع لباس ورزشی-واردات ۲۱۰۰۰۷۶
۵.۲ ۴.۰ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۰۰۰۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۰۰۰۸۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۰۰۰۸۳
۳۹.۰ ۳۰.۰ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۰۰۰۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-صادرات ۲۱۰۰۰۸۵
۲۲.۱ ۱۷.۰ انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-واردات ۲۱۰۰۰۸۶
۴.۷ ۳.۶ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۹۲
۱۸.۲ ۱۴.۰ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۰۹۳
۴۳.۷ ۳۳.۶ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-صادرات ۲۱۰۰۰۹۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع پوشاک والبسه ازجنس جیر و چرم-واردات ۲۱۰۰۰۹۶
۴.۷ ۳.۶ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۰۰۱۰۱
۸.۳ ۶.۴ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۰۰۱۰۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۴.۳ ۱۱.۰ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۰۰۱۰۳
۳۲.۵ ۲۵.۰ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۰۰۱۰۴
۵.۷ ۴.۴ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)صادرات
۲۱۰۰۱۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر انواع  پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و
چرم-)واردات
۲۱۰۰۱۰۶
۴.۷ ۳.۶ کاﻻ و لوازم خرازی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۱۱۱
۸.۳ ۶.۴ کاﻻ و لوازم خرازی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۱۱۲
۱۹.۰ ۱۴.۶ کاﻻ و لوازم خرازی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۱۱۳
۲۳.۹ ۱۸.۴ کاﻻ و لوازم خرازی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۱۱۴
۵.۷ ۴.۴ کاﻻ و لوازم خرازی-صادرات ۲۱۰۰۱۱۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ کاﻻ و لوازم خرازی-واردات ۲۱۰۰۱۱۶
۸.۳ ۶.۴ انواع پوشاک استوک و دست دوم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۱۲۲
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع پوشاک استوک و دست دوم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۱۲۴
۳۰.۳ ۲۳.۳ انواع پوشاک ازپوست خز،سنجاب،چین چیلا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۰۰۱۳۳
۳۶.۴ ۲۸.۰ انواع پوشاک ازپوست خز،سنجاب،چین چیلا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۰۰۱۳۴
۳۶.۴ ۲۸.۰ انواع پوشاک ازپوست خز،سنجاب،چین چیلا-واردات ۲۱۰۰۱۳۶
۱۷.۳ ۱۳.۳ سایر انواع  پوشاک بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم – )خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۰۰۱۴۳
۴۳.۷ ۳۳.۶ سایر انواع  پوشاک بچه گانه( غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم -)خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۰۰۱۴۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۶ ۲.۸ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع  روده فرآوری شده-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۱۰۰۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع  روده فرآوری شده-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۱۰۰۱۲
۱۱.۸ ۹.۱ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع  روده فرآوری شده-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۱۱۰۰۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع روده فرآوری شده-خرده فروشی( وارداتی) ۲۱۱۰۰۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع  روده فرآوری شده-صادرات ۲۱۱۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  پوست دباغی شده( ساﻻمبور) و انواع  روده فرآوری شده-واردات ۲۱۱۰۰۱۶
۳.۰ ۲.۳ انواع چرم طبیعی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع چرم طبیعی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۲۲
۱۳.۳ ۱۰.۲ انواع چرم طبیعی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع چرم طبیعی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع چرم طبیعی-صادرات ۲۱۱۰۰۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چرم طبیعی-واردات ۲۱۱۰۰۲۶
۳.۰ ۲.۳ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۳۲
۱۳.۷ ۱۰.۵ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۳۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-صادرات ۲۱۱۰۰۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چرم مصنوعی نظیر جیر،ورنی و نبوک-واردات ۲۱۱۰۰۳۶
۳.۶ ۲.۸ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۴۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۰.۱ ۷.۸ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۴۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-صادرات ۲۱۱۰۰۴۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-واردات ۲۱۱۰۰۴۶
۴.۶ ۳.۵ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۵۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۵۳
۳۹.۰ ۳۰.۰ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-صادرات ۲۱۱۰۰۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کفش چرمی و غیر چرمی-واردات ۲۱۱۰۰۵۶
۴.۳ ۳.۳ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۶۲
۸.۸ ۶.۸ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۱۰۰۶۳
۱۰.۴ ۸.۰ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-صادرات ۲۱۱۰۰۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ اجزاء انواع کیف و کفش از هرجنس-واردات ۲۱۱۰۰۶۶
۴.۷ ۳.۶ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۱۰۰۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۱۰۰۷۲
۱۸.۲ ۱۴.۰ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۱۰۰۷۳
۳۹.۰ ۳۰.۰ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۱۰۰۷۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-صادرات ۲۱۱۰۰۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-واردات ۲۱۱۰۰۷۶
۴.۷ ۳.۶ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۱۰۰۸۱
۸.۳ ۶.۴ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۸۲
۱۹.۴ ۱۴.۹ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۱۰۰۸۳
۴۳.۷ ۳۳.۶ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۱۰۰۸۴
۵.۷ ۴.۴ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-صادرات ۲۱۱۰۰۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع زین و یراق، ترک بند، افسار و نظایرآنها چرمی و غیر چرمی-واردات ۲۱۱۰۰۸۶
۴.۷ ۳.۶ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۱۰۰۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۱۰۰۹۲
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۱۰۰۹۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۱۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-صادرات ۲۱۱۰۰۹۵
۲۱.۸ ۱۶.۸ انواع روکش صندلی و عرقگیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-واردات ۲۱۱۰۰۹۶
۹.۱ ۷.۰ گیوه فروشی ۲۱۱۰۱۰۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۶ ۲.۰ انواع  یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۲۰۰۱۱
۳.۹ ۳.۰ انواع  یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۲۰۰۱۲
۵.۲ ۴.۰ انواع  یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۲۰۰۱۳
۶.۵ ۵.۰ انواع یخچال،فریزر،آبسردکن،ماشینلباسشویی،ظرفشوییو نظایر آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۲۰۰۱۴
۲.۶ ۲.۰ انواع  یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-صادرات ۲۱۲۰۰۱۵
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها -واردات ۲۱۲۰۰۱۶
۲.۶ ۲.۰ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۲۱
۴.۶ ۳.۵ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۲۲
۴.۶ ۳.۵ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۲۳
۷.۸ ۶.۰ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۲۴
۳.۳ ۲.۵ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-صادرات ۲۱۲۰۰۲۵
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری، شومینه-واردات ۲۱۲۰۰۲۶
۳.۳ ۲.۵ قطعات ولوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق
گاز، آبگرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه-عمده فروشی
۲۱۲۰۰۳۱
۱۰.۴ ۸.۰ ققطعات ولوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق
گاز، آبگرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه-خرده فروشی
۲۱۲۰۰۳۳
۴.۶ ۳.۵ قطعات ولوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق
گاز، آبگرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه-صادرات
۲۱۲۰۰۳۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ قطعات ولوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق
گاز، آبگرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه-واردات
۲۱۲۰۰۳۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۶ ۲.۰ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری- عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۲۰۰۴۱
۴.۶ ۳.۵ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۲۰۰۴۲
۵.۹ ۴.۵ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۲۰۰۴۳
۷.۲ ۵.۵ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۴۴
۲.۶ ۲.۰ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-صادرات ۲۱۲۰۰۴۵
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-واردات ۲۱۲۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و
همراه و نظایر آنها-عمده فروش
۲۱۲۰۰۵۱
۱۱.۷ ۹.۰ قطعاتولوازمیدکیدستگاههایالکتریکی،صوتیتصویری،مخابراتی،تلفنثابتو
همراهو نظایر آنها-خردهفروش
۲۱۲۰۰۵۳
۴.۶ ۳.۵ قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و
همراه و نظایر آنها-صادرات
۲۱۲۰۰۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و
همراه و نظایر آنها-واردات
۲۱۲۰۰۵۶
۲.۶ ۲.۰ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۶۲
۷.۲ ۵.۵ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۶۳
۱۰.۴ ۸.۰ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۶۴
۳.۴ ۲.۶ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۲۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۲۰۰۶۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۵ ۲.۷ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۲۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۲۰۰۷۲
۹.۱ ۷.۰ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۲۰۰۷۳
۱۰.۴ ۸.۰ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۲۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-صادرات
۲۱۲۰۰۷۵
۱۳.۰ ۱۰.۰ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذاساز،
پلوپز، بخارپز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی
مربوط به آنها-واردات
۲۱۲۰۰۷۶
۳.۳ ۲.۵ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۸۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۸۳
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۲۰۰۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۲۰۰۸۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۳ ۲.۵ انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۹۱
۸.۳ ۶.۴ انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۹۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۲۰۰۹۳
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۲۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ انواع هود و هواکش خانگی-صادرات ۲۱۲۰۰۹۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع هود و هواکش خانگی-واردات ۲۱۲۰۰۹۶
۱.۸ ۱.۴ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۳۰۰۱۱
۲.۹ ۲.۲ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۳۰۰۱۲
۳.۹ ۳.۰ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۳۰۰۱۳
۳.۹ ۳.۰ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۳۰۰۱۴
۲.۳ ۱.۸ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-صادرات ۲۱۳۰۰۱۵
۱۸.۲ ۱۴.۰ انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-واردات ۲۱۳۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۳۰۰۲۱
۳.۹ ۳.۰ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۳۰۰۲۲
۹.۱ ۷.۰ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۳۰۰۲۳
۱۰.۴ ۸.۰ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۳۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-صادرات ۲۱۳۰۰۲۵
۱۸.۲ ۱۴.۰ قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-واردات ۲۱۳۰۰۲۶
۱۰.۹ ۸.۴ انواع نرم افزار-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۳۰۰۳۱
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع نرم افزار-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۳۰۰۳۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع نرم افزار-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۳۰۰۳۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع نرم افزار-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۳۰۰۳۴
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع نرم افزار-صادرات ۲۱۳۰۰۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع نرم افزار-واردات ۲۱۳۰۰۳۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۷ ۲.۱ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۳۰۰۴۱
۳.۹ ۳.۰ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۳۰۰۴۲
۱۱.۷ ۹.۰ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۳۰۰۴۳
۱۴.۳ ۱۱.۰ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۳۰۰۴۴
۳.۴ ۲.۶ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-صادرات
۲۱۳۰۰۴۵
۱۸.۲ ۱۴.۰ لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی‌دی، دی‌وی‌دی، ریبون، تونر،
کارتریج‌ و غیره-واردات
۲۱۳۰۰۴۶
۳.۸ ۲.۹ انواع چراغ‌های بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع چراغ‌های بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۱۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع چراغ‌های بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۱۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع چراغ‌های بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  چراغهای بیمارستانی( اطاق عمل و نظایر آن-)صادرات ۲۱۴۰۰۱۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  چراغهای بیمارستانی( اطاق عمل و نظایر آن-)واردات ۲۱۴۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۴۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۴۰۰۲۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۰.۴ ۸.۰ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۴۰۰۲۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۴۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-صادرات
۲۱۴۰۰۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم وتجهیزات پزشکی،جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی،
تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از
ویلچر) و نظایر آنها-واردات
۲۱۴۰۰۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۳۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-صادرات ۲۱۴۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایرآنها-واردات ۲۱۴۰۰۳۶
۳.۸ ۲.۹ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی ونظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی ونظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۴۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها-خردهفروش(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی ونظایر آنها-خردهفروش(وارداتی) ۲۱۴۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی ونظایر آنها-صادرات ۲۱۴۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی ونظایر آنها-واردات ۲۱۴۰۰۴۶
۲۶.۰ ۲۰.۰ انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۴۰۰۵۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۴۰۰۵۴
۲۶.۰ ۲۰.۰ انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی-واردات ۲۱۴۰۰۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۵۰۰۱۱
۳.۹ ۳.۰ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیانواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۵۰۰۱۲
۷.۵ ۵.۸ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۵۰۰۱۳
۷.۵ ۵.۸ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۵۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-صادرات
۲۱۵۰۰۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ،
ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-واردات
۲۱۵۰۰۱۶
۳.۹ ۳.۰ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۵۰۰۲۱
۶.۲ ۴.۸ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۵۰۰۲۲
۱۸.۷ ۱۴.۴ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۵۰۰۲۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۲.۹ ۱۷.۶ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۵۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-صادرات ۲۱۵۰۰۲۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-واردات ۲۱۵۰۰۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۵۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۵۰۰۳۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۵۰۰۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۵۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات ۲۱۵۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-واردات ۲۱۵۰۰۳۶
۳.۹ ۳.۰ انواع عینک آفتابی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۵۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع عینک آفتابی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۵۰۰۴۲
۲۰.۵ ۱۵.۸ انواع عینک آفتابی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۵۰۰۴۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع عینک آفتابی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۵۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع عینک آفتابی-صادرات ۲۱۵۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع عینک آفتابی-واردات ۲۱۵۰۰۴۶
۴.۶ ۳.۵ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۱۱
۷.۸ ۶.۰ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۰۱۲
۹.۱ ۷.۰ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۱۳
۱۱.۷ ۹.۰ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۰۱۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۲ ۴.۰ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۰۱۵
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع ژنراتور،موتورهای مولد برق،ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-واردات ۲۱۶۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۲۳
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۰۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-واردات ۲۱۶۰۰۲۶
۳.۸ ۲.۹ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۰۳۲
۱۱.۳ ۸.۷ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۳۳
۱۳.۵ ۱۰.۴ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-صادرات
۲۱۶۰۰۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و
امثال آنها-واردات
۲۱۶۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای
الکترونیک و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۴۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶.۵ ۵.۰ انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای
الکترونیک و نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۰۴۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع سیموکابلبرق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلیدوپریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخوکیتهای
الکترونیکو نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۴۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای
الکترونیک و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای
الکترونیک و نظایر آنها-صادرات
۲۱۶۰۰۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع سیم و کابل برق،آنتن،شبکه،فیبرنوری،کلید و پریز،فیوز،سرپیچ،دوشاخ وکیتهای
الکترونیک و نظایر آنها-واردات
۲۱۶۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۶۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۰۵۲
۱۱.۲ ۸.۶ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۵۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۵۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-صادرات ۲۱۶۰۰۵۵
۲۳.۹ ۱۸.۴ انواع  ﻻمپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-واردات ۲۱۶۰۰۵۶
۴.۷ ۳.۶ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۶۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۰۶۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۶۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۶۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۷ ۴.۴ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-صادرات ۲۱۶۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع  آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور-واردات ۲۱۶۰۰۶۶
۳.۸ ۲.۹ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۰۷۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۰۷۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-صادرات ۲۱۶۰۰۷۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-واردات ۲۱۶۰۰۷۶
۳.۸ ۲.۹ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۶۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۰۸۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۸۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-صادرات ۲۱۶۰۰۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-واردات ۲۱۶۰۰۸۶
۳.۳ ۲.۵ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۹۲
۹.۱ ۷.۰ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۰۹۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۰۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-صادرات ۲۱۶۰۰۹۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-واردات ۲۱۶۰۰۹۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۹ ۲.۲ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۰۱
۲.۹ ۲.۲ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۰۲
۳.۹ ۳.۰ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۰۳
۳.۹ ۳.۰ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-صادرات ۲۱۶۰۱۰۵
۱۶.۹ ۱۳.۰ انواع گوشی تلفن ثابت و همراه-واردات ۲۱۶۰۱۰۶
۴.۸ ۳.۷ انواع دماسنج های صنعتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  دماسنج های صنعتی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۱۱۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع دماسنج های صنعتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع دماسنج های صنعتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع دماسنج های صنعتی-صادرات ۲۱۶۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع دماسنج های صنعتی-واردات ۲۱۶۰۱۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس-)عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۶۰۱۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۱۲۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس – )خرده فروش( تولید
داخل)
۲۱۶۰۱۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس – )خرده فروش( وارداتی) ۲۱۶۰۱۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس-)صادرات ۲۱۶۰۱۲۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی( به استثناء کفش و لباس-)واردات ۲۱۶۰۱۲۶
۴.۸ ۳.۷ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۳۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۳۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۳۴
۵.۷ ۴.۴ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۱۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۶۰۱۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۶۰۱۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۶۰۱۴۲
۱۳.۷ ۱۰.۵ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۴۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۱۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۶۰۱۴۶
۴.۸ ۳.۷ انواع  کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۶۰۱۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتورخوان و لوازم و قطعات مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۱۵۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتورخوان و لوازم و قطعات مربوطه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۶۰۱۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتورخوان و لوازم و قطعات مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۱۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتورخوان و لوازم و قطعات مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۱۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتورخوان و لوازم و قطعات مربوطه-واردات ۲۱۶۰۱۵۶
۴.۸ ۳.۷ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و
شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۶۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و
شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۱۶۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و
شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۶۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و
شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۱۶۴
۵.۷ ۴.۴ ابزارووسایلاندازهگیریدقیقعلمیووسایلکنترلکیفیتالکترونیک،کنترلو
شمارشزمانومقاومتهایالکتریکی-صادرات
۲۱۶۰۱۶۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک،کنترل و
شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-واردات
۲۱۶۰۱۶۶
۴.۸ ۳.۷ انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۷۲
۱۶.۵ ۱۲.۷ انواع هود و هواکش صنعتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۱۷۳
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع هود و هواکش صنعتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۱۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع هود و هواکش صنعتی-صادرات ۲۱۶۰۱۷۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع هود و هواکش صنعتی-واردات ۲۱۶۰۱۷۶
۲.۹ ۲.۲ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۱۸۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶.۰ ۴.۶ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۸۳
۷.۵ ۵.۸ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۶۰۱۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-
صادرات
۲۱۶۰۱۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع دستگاههای تهویه،هواساز،چیلر،برج خنک کننده،هیتر،یونیت،سیستمهای حرارت
مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-
واردات
۲۱۶۰۱۸۶
۲.۹ ۲.۲ انواع  پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۹۱
۴.۶ ۳.۵ انواع  پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۱۹۲
۵.۹ ۴.۵ انواع پمپ،الکترو موتور،کمپرسور،تجهیزات،قطعات ولوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۱۹۳
۷.۲ ۵.۵ انواع پمپ،الکترو موتور،کمپرسور،تجهیزات،قطعات ولوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۱۹۴
۳.۳ ۲.۵ انواع پمپ،الکترو موتور،کمپرسور،تجهیزات،قطعات ولوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۱۹۵
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع پمپ،الکترو موتور،کمپرسور،تجهیزات،قطعات ولوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۶۰۱۹۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۹ ۲.۲ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۲۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۲۰۲
۶.۰ ۴.۶ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۶۰۲۰۳
۷.۵ ۵.۸ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۶۰۲۰۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات ۲۱۶۰۲۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات ۲۱۶۰۲۰۶
۲.۹ ۲.۲ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۱۲
۶.۰ ۴.۶ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۱۳
۷.۵ ۵.۸ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-صادرات ۲۱۶۰۲۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کوره،مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-واردات ۲۱۶۰۲۱۶
۳.۸ ۲.۹ انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۲۱
۵.۲ ۴.۰ انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۲۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۲۳
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۲۴
۳.۹ ۳.۰ انواع دستگاه تصفیه آب-صادرات ۲۱۶۰۲۲۵
۱۸.۲ ۱۴.۰ انواع دستگاه تصفیه آب-واردات ۲۱۶۰۲۲۶
۲.۹ ۲.۲ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۳۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۳۲
۷.۹ ۶.۱ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۳۳
۱۰.۴ ۸.۰ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۶۰۲۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع چرخ خیاطی صنعتی،چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۶۰۲۳۶
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع چراغها و تابلوهای نئون و فلورسنت-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۴۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع چراغها و تابلوهای نئون و فلورسنت-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۶۰۲۴۴
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع لوازم اسکی و اسکیت-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۵۳
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع لوازم اسکی و اسکیت-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۵۴
۳.۹ ۳.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)عمده فروش(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۶۱
۳.۹ ۳.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)عمده فروش(وارداتی) ۲۱۶۰۲۶۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)خردهفروش(تولیدداخل) ۲۱۶۰۲۶۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)خردهفروش(وارداتی) ۲۱۶۰۲۶۴
۳.۹ ۳.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)صادرات ۲۱۶۰۲۶۵
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع دستگاههای استخراج رمز دارایی(ماینر-)واردات ۲۱۶۰۲۶۶
۳.۵ ۲.۷ انواع  خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۷۰۰۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۷۰۰۱۲
۳.۶ ۲.۸ انواع  خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۱۳
۵.۷ ۴.۴ انواع  خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  خودرو سبک و سنگین-صادرات ۲۱۷۰۰۱۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  خودرو سبک و سنگین-واردات ۲۱۷۰۰۱۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۶ ۲.۰ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۲۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-صادرات
۲۱۷۰۰۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم و قطعات یدکی،شاسی،کفی،اتاق،بدنه و سایرتجهیزات جانبی وکمکی انواع
خودرو سبک و سنگین( به جز ﻻستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر
لوازم تودوزی اتومبیل-واردات
۲۱۷۰۰۲۶
۲.۶ ۲.۰ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۳۱
۴.۹ ۳.۸ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۳۲
۷.۲ ۵.۵ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۳۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-صادرات ۲۱۷۰۰۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-واردات ۲۱۷۰۰۳۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۶ ۲.۰ انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۴۱
۴.۹ ۳.۸ انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۴۲
۸.۷ ۶.۷ انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۴۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۴۴
۳.۴ ۲.۶ انواع چرخهای موتوری معلولین-صادرات ۲۱۷۰۰۴۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع چرخهای موتوری معلولین-واردات ۲۱۷۰۰۴۶
۳.۳ ۲.۵ لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه
و چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ لوازمیدکیوقطعاتوتجهیزاتجانبیمربوطبهانواع موتورسیکلت،دوچرخه،سهچرخه
وچرخهایموتوریمعلولین-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۵۲
۱۱.۱ ۸.۵ لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه
و چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه
و چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۵۴
۴.۶ ۳.۵ لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه
و چرخهای موتوری معلولین-صادرات
۲۱۷۰۰۵۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه
و چرخهای موتوری معلولین-واردات
۲۱۷۰۰۵۶
۲.۶ ۲.۰ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۷۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور) – عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۷۰۰۶۲
۱۱.۱ ۸.۵ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور) -خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۶۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور) -خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۶۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور) – صادرات ۲۱۷۰۰۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور) – واردات ۲۱۷۰۰۶۶
۳.۳ ۲.۵ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۷۲
۱۱.۱ ۸.۵ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-صادرات
۲۱۷۰۰۷۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ لوازم یدکی،قطعات وتجهیزات جانبی انواع دوچرخه،سه چرخه،چرخهای معلولین و
کالسکه بدون موتور(به جز ﻻستیک)-واردات
۲۱۷۰۰۷۶
۲.۶ ۲.۰ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۸۲
۶.۰ ۴.۶ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۰۸۳
۸.۷ ۶.۷ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۰۸۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-صادرات
۲۱۷۰۰۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع ﻻستیک،تیوپ،روکشﻻستیک و تایرانواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر
انواع ماشین آﻻت-واردات
۲۱۷۰۰۸۶
۲.۶ ۲.۰ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۹۲
۱۳.۴ ۱۰.۳ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۰۹۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۰۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۷۰۰۹۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۷۰۰۹۶
۲.۶ ۲.۰ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۷۰۱۰۲
۱۳.۴ ۱۰.۳ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۰۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۷۰۱۰۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-صادرات ۲۱۷۰۱۰۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  قایق( اعم از تفریحی، ورزشی و غیره )و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-واردات ۲۱۷۰۱۰۶
۲.۶ ۲.۰ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۱۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۱۱۲
۱۱.۱ ۸.۵ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۱۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-
صادرات
۲۱۷۰۱۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع قطار،لوکوموتیو،واگن،تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-واردات ۲۱۷۰۱۱۶
۲.۶ ۲.۰ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۷۰۱۲۲
۱۱.۱ ۸.۵ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۷۰۱۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-صادرات ۲۱۷۰۱۲۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع هواپیماوهلیکوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-واردات ۲۱۷۰۱۲۶
۲.۶ ۲.۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۳۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸۰۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۱۳۲
۱۱.۱ ۸.۵۰۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۳۳
۱۴.۶ ۱۱.۲۰۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۱۳۴
۳.۴ ۲.۶۰۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-صادرات ۲۱۷۰۱۳۵
۱۸.۷ ۱۴.۴۰۰ انواع گلایدر،کایت،بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-واردات ۲۱۷۰۱۳۶
۴.۷ ۳.۶۰۰ فروشنده انواع خودرو سبک و سنگین دست دوم ۲۱۷۰۱۴۳
۱۹.۸ ۱۵.۲۰۰ فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۷۰۱۵۳
۲۶.۰ ۲۰ فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۱۵۴
از کارمزد، سود و
دریافتی
۴۰.۳ ۳۱ فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت ازاجناسی که ازشرکت
های طرف قرارداد دریافت و توزیع میکنند-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۷۰۱۶۳
از کارمزد، سود و
دریافتی
۵۲.۰ ۴۰ فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت ازاجناسی که ازشرکت
های طرف قرارداد دریافت و توزیع میکنند-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۷۰۱۶۴
۳.۱ ۲.۴۰۰ فروشندهﻻستیکمستعمل-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۷۰۱۷۳
۳.۱ ۲.۴۰۰ فروشنده ﻻستیک مستعمل-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۷۰۱۷۴
۱۶.۶ ۱۲.۸۰۰ ﻻستیک خودروهای سنگین، ماشین آﻻت راه سازی، معدن و کشاورزی-  واردات ۲۱۷۰۱۸۶
۳.۱ ۲.۴۰۰ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۱۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۱۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-صادرات
۲۱۸۰۰۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع دستگاهها و تجهیزات باﻻبرنده و جابجا کننده،جک،جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم
یدکی مربوط به آنها-واردات
۲۱۸۰۰۱۶
۳.۰ ۲.۳ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۲۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع آسانسور،پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۲۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۳۱
۴.۶ ۳.۵ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۳۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۹ ۴.۵ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۳۳
۸.۵ ۶.۵ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۳۴
۳.۳ ۲.۵ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-صادرات
۲۱۸۰۰۳۵
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  ماشین آﻻت و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگلداری، دامداری، مرغ داری و
پرورش ماهی و قطعات ولوازم مربوط به آنها-واردات
۲۱۸۰۰۳۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۴۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۴۲
۶.۵ ۵.۰ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه  -خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۴۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه  -خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۴۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۴۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  ماشین آﻻت و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۴۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۵۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶.۵ ۵.۰ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۵۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۵۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۵۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  ماشین آﻻت متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۵۶
۳.۰ ۲.۳ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی
خراجی
۲۱۸۰۰۶۲
۶.۵ ۵.۰ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۶۳
۱۱.۴ ۸.۸ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۶۴
۳.۴ ۲.۶ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۶۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ ماشین آﻻت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۶۶
۳.۰ ۲.۳ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۷۱
۴.۹ ۳.۸ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۷۲
۶.۵ ۵.۰ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۷۳
۱۱.۴ ۸.۸ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۱۸۰۰۷۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۷۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۷۶
۳.۰ ۲.۳ ماشین آﻻت عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۸۰۰۸۱
۴.۹ ۳.۸ ماشین آﻻت عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۸۰۰۸۲
۶.۵ ۵.۰ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۸۳
۱۱.۴ ۸.۸ ماشین آﻻت عمل آوری موادغذایی،نوشابه و توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۸۴
۳.۴ ۲.۶ ماشین آﻻت عملآوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۸۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ ماشین آﻻت عملآوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۸۶
۳.۰ ۲.۳ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۹۱
۴.۹ ۳.۸ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۹۲
۷.۸ ۶.۰ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۰۹۳
۱۱.۴ ۸.۸ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۰۹۴
۳.۴ ۲.۶ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۰۹۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ ماشین آﻻت تولیدمنسوجات،کفش و پوشاک،چرم و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۰۹۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۰ ۲.۳ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۸۰۱۰۱
۴.۹ ۳.۸ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۸۰۱۰۲
۶.۵ ۵.۰ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۸۰۱۰۳
۱۱.۴ ۸.۸ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۸۰۱۰۴
۳.۴ ۲.۶ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-صادرات ۲۱۸۰۱۰۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ سایر ماشین آﻻت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-واردات ۲۱۸۰۱۰۶
۱۱.۱ ۸.۵ انواع  لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آﻻت صنعتی، متالوژی، معدنی، استخراج، راه
وساختمان،عمل آوری موادغذایی،نوشابه و توتون و تنباکو،منسوجات،کفش،پوشاک،
کشاورزی وباغبانی،جنگلداری،دامداری،مرغداری و پرورش ماهی و نظایر آنها-
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۸۰۱۱۳
۱۲.۴ ۹.۵ انواع  لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آﻻت صنعتی، متالوژی، معدنی، استخراج، راه
وساختمان،عمل آوری موادغذایی،نوشابه و توتون و تنباکو،منسوجات،کفش،پوشاک،
کشاورزی و باغبانی،جنگلداری،دامداری،مرغداری و پرورش ماهی و نظایر آنها-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۸۰۱۱۴
۱.۷ ۱.۳ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-
عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۱۱
۲.۲ ۱.۷ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-
عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۱۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۱ ۲.۴ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۱۳
۳.۴ ۲.۶ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۱۴
۱.۷ ۱.۳ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-
صادرات
۲۱۹۰۰۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  محصوﻻت فلزی آهنی، فوﻻدی و چدنی شامل انواع  شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق،
صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل( غیر از
مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور –
واردات
۲۱۹۰۰۱۶
۱.۶ ۱.۲ قطعاتآهنی،فوﻻدیوچدنیحاصلاز ریختهگری-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۲۱
۲.۵ ۱.۹ ریختهگری-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۲۲
۳.۰ ۲.۳ قطعاتآهنی،فوﻻدیوچدنیحاصلاز ریختهگری-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۲۳
۳.۵ ۲.۷ قطعاتآهنی،فوﻻدیوچدنیحاصلاز ریختهگری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۲۴
۱.۸ ۱.۴ قطعاتآهنی،فوﻻدیوچدنیحاصلاز ریختهگری-صادرات ۲۱۹۰۰۲۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ قطعاتآهنی،فوﻻدیوچدنیحاصلاز ریختهگری-واردات ۲۱۹۰۰۲۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۱ ۱.۶ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۳۱
۳.۰ ۲.۳ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۳۲
۵.۲ ۴.۰ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۳۳
۶.۰ ۴.۶ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۳۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۱ ۱.۶ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-صادرات
۲۱۹۰۰۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  محصوﻻت فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طﻻ، نقره و پﻻتین )شامل انواع
شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله،
میلهیا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل( غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی،
پروفیل،تیر،ریل،تراورسوپو درفلزات مزبور-واردات
۲۱۹۰۰۳۶
۲.۱ ۱.۶ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۴۱
۳.۱ ۲.۴ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۴۲
۵.۳ ۴.۱ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۴۳
۶.۲ ۴.۸ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۴۴
۲.۳ ۱.۸ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-صادرات ۲۱۹۰۰۴۵
۲۱.۸ ۱۶.۸ قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-واردات ۲۱۹۰۰۴۶
۵.۱ ۳.۹ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۰۵۲
۲۶.۹ ۲۰.۷ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۵۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-خرده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-صادرات ۲۱۹۰۰۵۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع  زیورآﻻت و جواهرات بدلی-واردات ۲۱۹۰۰۵۶
۳.۱ ۲.۴ انواع داربست فلزی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع داربست فلزی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۶۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۱.۲ ۸.۶ انواع داربست فلزی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع داربست فلزی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۶۴
۳.۴ ۲.۶ انواع داربست فلزی-صادرات ۲۱۹۰۰۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع داربست فلزی-واردات ۲۱۹۰۰۶۶
۳.۱ ۲.۴ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۰۷۱
۴.۹ ۳.۸ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۰۷۲
۵.۳ ۴.۱ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۷۳
۶.۲ ۴.۸ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۷۴
۳.۴ ۲.۶ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-صادرات ۲۱۹۰۰۷۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-واردات ۲۱۹۰۰۷۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۰۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۰۸۲
۷.۴ ۵.۷ انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۰۸۳
۸.۸ ۶.۸ انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۰۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته-صادرات ۲۱۹۰۰۸۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع کانکس،کانتینر،کاروان،کیوسک و خانه پیش ساخته-واردات ۲۱۹۰۰۸۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره-)
عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره-)
عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۹۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۰۹۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره-)
خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۰۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره-)
صادرات
۲۱۹۰۰۹۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره-)
واردات
۲۱۹۰۰۹۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۱۰۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)خرده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۱۰۴
۳.۰ ۲.۳ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)صادرات ۲۱۹۰۱۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  شیرآﻻت و اتصاﻻت( فلزی-)واردات ۲۱۹۰۱۰۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)عمده
فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۱۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۱۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)خرده
فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)صادرات ۲۱۹۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی-)واردات ۲۱۹۰۱۱۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۰ ۲.۳ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۲۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۲۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…صادرات
۲۱۹۰۱۲۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  ابزار ویراق آﻻت( قفل و لوﻻ، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست وگیره، سیم خاردار،
زنجیر،فنرو-)…واردات
۲۱۹۰۱۲۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۳۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۳۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)صادرات
۲۱۹۰۱۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایرآنها (غیر
الکتریکی-)واردات
۲۱۹۰۱۳۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۰ ۲.۳ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۴۱
۴.۹ ۳.۸ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۴۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۴۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۴۴
۳.۴ ۲.۶ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-صادرات ۲۱۹۰۱۴۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-واردات ۲۱۹۰۱۴۶
۳.۰ ۲.۳ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۵۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۱۵۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۱۵۴
۳.۴ ۲.۶ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)صادرات
۲۱۹۰۱۵۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع میز،مبل،صندلی،کمد،ویترین،کابینت،فایل،قفسه،جالباسی،تختخواب،گهواره
و نظایر آنها(فلزی-)واردات
۲۱۹۰۱۵۶
۳.۹ ۳.۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۶۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۶۳
۲۴.۷ ۱۹.۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۶۴
۴.۶ ۳.۵ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-صادرات ۲۱۹۰۱۶۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیربرقی)-واردات ۲۱۹۰۱۶۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۰ ۳.۱ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۷۱
۶.۵ ۵.۰ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۷۲
۱۲.۳ ۹.۵ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۷۳
۲۴.۷ ۱۹.۰ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۷۴
۴.۶ ۳.۵ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)صادرات ۲۱۹۰۱۷۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی-)واردات ۲۱۹۰۱۷۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۱۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۱۸۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۸۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-صادرات ۲۱۹۰۱۸۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-واردات ۲۱۹۰۱۸۶
۳.۰ ۲.۳ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۹۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۱۹۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۱۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-صادرات ۲۱۹۰۱۹۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع کپسول آتشنشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-واردات ۲۱۹۰۱۹۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی-)عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۱۹۰۲۰۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۲۰۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع تانکر،مخزن،جعبه،بشکه،قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۱۹۰۲۰۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع تانکر،مخزن،جعبه،بشکه،قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۰۴
۳.۴ ۲.۶ انواع تانکر،مخزن،جعبه،بشکه،قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-صادرات ۲۱۹۰۲۰۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع تانکر،مخزن،جعبه،بشکه،قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-واردات ۲۱۹۰۲۰۶
۴.۰ ۳.۱ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۱۲
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۱۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-صادرات ۲۱۹۰۲۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع گاو صندوق و کشوهای ایمنی-واردات ۲۱۹۰۲۱۶
۳.۰ ۲.۳ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی( فلزی-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۲۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی( فلزی-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۲۲۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-صادرات ۲۱۹۰۲۲۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-واردات ۲۱۹۰۲۲۶
۴.۲ ۳.۲ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۳۲
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۳۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات ۲۱۹۰۲۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-واردات ۲۱۹۰۲۳۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۱ ۳.۹ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۲۴۱
۸.۱ ۶.۲ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
عمده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۲۴۲
۱۹.۵ ۱۵.۰ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۱۹۰۲۴۳
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۱۹۰۲۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
صادرات
۲۱۹۰۲۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع لوازم و تجهیزات صید،شکار،انواع اسلحهشکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-
واردات
۲۱۹۰۲۴۶
۳.۰ ۲.۳ انواع کلیدخام-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کلیدخام-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۵۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع کلیدخام-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع کلیدخام-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۵۴
۳.۴ ۲.۶ انواع کلیدخام-صادرات ۲۱۹۰۲۵۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع کلیدخام-واردات ۲۱۹۰۲۵۶
۳.۰ ۲.۳ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۶۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۶۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۶۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-صادرات ۲۱۹۰۲۶۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع تابلو،گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-واردات ۲۱۹۰۲۶۶
۳.۱ ۲.۴ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۷۱
۴.۹ ۳.۸ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۷۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۷۴
۳.۴ ۲.۶ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-صادرات ۲۱۹۰۲۷۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع بلبرینگ و چرخه ای ثابت و متحرک-واردات ۲۱۹۰۲۷۶
۳.۱ ۲.۴ انواع  وزنه( به استثناء وزنه ورزشی-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۲۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  وزنه( به استثناء وزنه ورزشی-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۲۸۲
۱۴.۸ ۱۱.۴ انواع  وزنه( به استثناء وزنه ورزشی-)خرده فروشی( تولید داخل) ۲۱۹۰۲۸۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  وزنه( به استثناء وزنه ورزشی-)خرده فروشی( وارداتی) ۲۱۹۰۲۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  وزنه ( به استثناء وزنه ورزشی-)صادرات ۲۱۹۰۲۸۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  وزنه( به استثناء وزنه ورزشی-)واردات ۲۱۹۰۲۸۶
۲.۱ ۱.۶ ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۹۱
۳.۳ ۲.۵ ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۹۲
۱۱.۲ ۸.۶ ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۲۹۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۲۹۴
۲.۳ ۱.۸ ضایعات و قراضه انواع فلزات-صادرات ۲۱۹۰۲۹۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات و قراضه انواع فلزات-واردات ۲۱۹۰۲۹۶
۳.۱ ۲.۴ سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۳۰۱
۴.۹ ۳.۸ سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۳۰۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۱۹۰۳۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۱۹۰۳۰۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ سایر مصنوعات فلزی-صادرات ۲۱۹۰۳۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر مصنوعات فلزی-واردات ۲۱۹۰۳۰۶
۱۴.۶ ۱۱.۲ واردکننده شمش آهن ۲۱۹۰۳۱۶
۱۸.۶ ۱۴.۳ فروشنده انواع  قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان( شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و
غیره-)صرفامستعمل
۲۱۹۰۳۲۳
۲.۷ ۲.۱ شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۰۰۰۱۱
۴.۰ ۳.۱ شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۰۰۰۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ شمش نقره و سایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۰۰۰۱۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ شمش نقره و سایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۰۰۰۱۴
۳.۱ ۲.۴ شمش نقره و سایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره-صادرات ۲۲۰۰۰۱۵
۱۲.۵ ۹.۶ شمش نقره و سایرمصنوعات ساخته شده ازجنس نقره-واردات ۲۲۰۰۰۱۶
۰.۷ ۰.۵ شمش طلا و پلاتین-عمده فروشی ۲۲۰۰۰۲۱
۲.۳ ۱.۸ شمش طلا و پلاتین-خرده فروشی ۲۲۰۰۰۲۳
۱.۰ ۰.۸ شمش طلا و پلاتین-صادرات ۲۲۰۰۰۲۵
۶.۵ ۵.۰ شمش طلا و پلاتین-واردات ۲۲۰۰۰۲۶
۱.۲ ۰.۹ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۰۰۰۳۱
۱.۶ ۱.۲ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۰۰۰۳۲
۹.۱ ۷.۰ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۰۰۰۳۳
۱۲.۵ ۹.۶ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۰۰۰۳۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱.۶ ۱.۲ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
صادرات
۲۲۰۰۰۳۵
۸.۳ ۶.۴ سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا وپلاتین (به استثناء انواع سکه و زیور آﻻت-)
واردات
۲۲۰۰۰۳۶
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۷۳درصد
مابهالتفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۶
درصد مبلغفروش
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۵۶درصدمابه
التفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۲درصد
مبلغفروش
معاملات سکه توسط اشخاص( حقیقی و حقوقی)که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع
ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-عمده فروشی
۲۲۰۰۰۴۱
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۷۳درصد
مابهالتفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۶
درصد مبلغفروش
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۵۶درصدمابه
التفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۲درصد
مبلغفروش
معاملات سکه توسط اشخاص( حقیقی و حقوقی)که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع
ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-خرده فروشی
۲۲۰۰۰۴۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۷۳درصد
مابهالتفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۲.۱
درصد مبلغفروش
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۵۶درصدمابه
التفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۶درصد
مبلغفروش
معاملات سکه توسط سایر اشخاص-عمده فروشی ۲۲۰۰۰۵۱
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۷۳درصد
مابهالتفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۲.۱
درصد مبلغفروش
درصورتداشتن
اطﻻعاتخریدو
فروش۵۶درصدمابه
التفاوتخریدو
فروشدرغیر
اینصورت۱.۶درصد
مبلغفروش
معاملات سکه توسط سایر اشخاص-خرده فروشی ۲۲۰۰۰۵۳
۰.۷ ۰.۵ معاملات انواع طلای آبشده -عمده فروشی ۲۲۰۰۰۶۱
۰.۸ ۰.۶ معاملات انواع طلای آب شده- خرده فروشی ۲۲۰۰۰۶۳
۱.۸ ۱.۴ انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین، سنگهای
قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۰۰۰۷۱
۳.۱ ۲.۴ انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین، سنگهای
قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۰۰۰۷۲
۶.۵ ۵.۰ انواع  طلا و پلاتین(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین-)خرده فروشی( تولید
داخل)
۲۲۰۰۰۷۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع  طلا و پلاتین(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین-)خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۰۰۰۷۴
۲.۳ ۱.۸ انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین، سنگهای
قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-صادرات
۲۲۰۰۰۷۵
۱۱.۴ ۸.۸ انواع  طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع  زیورآﻻت از جنس طلا و پلاتین، سنگهای
قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-واردات
۲۲۰۰۰۷۶
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع جواهر و سنگهای قیمتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۰۰۰۸۳
۱۶.۹ ۱۳.۰ انواع جواهر و سنگهای قیمتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۰۰۰۸۴
۲.۶ ۲.۰ انواع  الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۲۱۰۰۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآوردههای جنگلی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۱۰۰۱۲
۹.۶ ۷.۴ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآوردههای جنگلی-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۱۰۰۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآوردههای جنگلی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۱۰۰۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآوردههای جنگلی-صادرات ۲۲۱۰۰۱۵
۱۰.۴ ۸.۰ انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآوردههای جنگلی-واردات ۲۲۱۰۰۱۶
۲.۶ ۲.۰ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۱۰۰۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۲۱۰۰۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۱۰۰۲۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۲۱۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-صادرات ۲۲۱۰۰۲۵
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع تخته سهﻻیی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف،فرمی کاور و کش چوبی-واردات ۲۲۱۰۰۲۶
۳.۳ ۲.۵ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۱۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۱۰۰۳۲
۱۵.۰ ۱۱.۵ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۱۰۰۳۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۱۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…صادرات
۲۲۱۰۰۳۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع میزوصندلی،مبلمان وانواع کتابخانه،سرویس خواب،کمد،ویترین،قفسه،فایلو
نظایرآنها(چوبی،ام دی اف و-)…واردات
۲۲۱۰۰۳۶
۴.۴ ۳.۴ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۴۲
۱۹.۹ ۱۵.۳ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۴۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…صادرات ۲۲۱۰۰۴۵
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع کابینت(چوبی،ام دی اف و-)…واردات ۲۲۱۰۰۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۴ ۳.۴ انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۵۱
۸.۳ ۶.۴ انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۵۲
۱۵.۱ ۱۱.۶ انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۵۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۵۴
۵.۷ ۴.۴ انواع کفپوش و پارکت چوبی-صادرات ۲۲۱۰۰۵۵
۲۸.۱ ۲۱.۶ انواع کفپوش و پارکت چوبی-واردات ۲۲۱۰۰۵۶
۴.۴ ۳.۴ انواع  درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۱۰۰۶۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۱۰۰۶۲
۱۵.۱ ۱۱.۶ انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۶۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۶۴
۵.۷ ۴.۴ انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-صادرات ۲۲۱۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-واردات ۲۲۱۰۰۶۶
۴.۳ ۳.۳ انواع  ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۱۰۰۷۱
۸.۳ ۶.۴ انواع  ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۱۰۰۷۲
۱۶.۸ ۱۲.۹ انواع ظروف چوبی،صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۷۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع ظروف چوبی،صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۷۴
۵.۷ ۴.۴ انواع ظروف چوبی،صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-صادرات ۲۲۱۰۰۷۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع ظروف چوبی،صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-واردات ۲۲۱۰۰۷۶
۲.۶ ۲.۰ انواع پوشال کولر-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۸۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع پوشال کولر-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۸۲
۱۱.۲ ۸.۶ انواع پوشال کولر-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع پوشال کولر-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۸۴
۳.۴ ۲.۶ انواع پوشال کولر-صادرات ۲۲۱۰۰۸۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ انواع پوشال کولر-واردات ۲۲۱۰۰۸۶
۲.۶ ۲.۰ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۹۱
۴.۹ ۳.۸ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۹۲
۱۳.۵ ۱۰.۴ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۰۹۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۰۹۴
۳.۴ ۲.۶ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-صادرات ۲۲۱۰۰۹۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-واردات ۲۲۱۰۰۹۶
۲.۶ ۲.۰ هیزم و زغال چوب-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۰۱
۴.۹ ۳.۸ هیزم و زغال چوب-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۰۲
۱۱.۲ ۸.۶ هیزم و زغال چوب-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۰۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ هیزم و زغال چوب-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۰۴
۳.۴ ۲.۶ هیزم و زغال چوب-صادرات ۲۲۱۰۱۰۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ هیزم و زغال چوب-واردات ۲۲۱۰۱۰۶
۲.۶ ۲.۰ ضایعات انواع  چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۱۰۱۱۱
۴.۹ ۳.۸ ضایعات انواع  چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۱۰۱۱۲
۹.۵ ۷.۳ ضایعات انواع چوب و فرآوردههای چوبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع چوب و فرآوردههای چوبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۱۴
۳.۴ ۲.۶ ضایعات انواع چوب و فرآوردههای چوبی-صادرات ۲۲۱۰۱۱۵
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع چوب و فرآوردههای چوبی-واردات ۲۲۱۰۱۱۶
۲.۶ ۲.۰ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۲۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۲۲
۱۱.۲ ۸.۶ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-صادرات ۲۲۱۰۱۲۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-واردات ۲۲۱۰۱۲۶
۲.۶ ۲.۰ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی( تولید داخل)
۲۲۱۰۱۳۱
۴.۹ ۳.۸ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی( وارداتی)
۲۲۱۰۱۳۲
۱۱.۲ ۸.۶ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی، دوکوماسورهچوبی-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۱۰۱۳۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی، دوک و ماسوره چوبی-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۱۰۱۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی، دوک و ماسوره چوبی-صادرات
۲۲۱۰۱۳۵
۲۱.۸ ۱۶.۸ انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره،خلال دندان،چوبپنبه،چوب
بستنی،دوکوماسورهچوبی-واردات
۲۲۱۰۱۳۶
۲.۶ ۲.۰ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی( چوبی-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۱۰۱۴۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی( چوبی-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۱۰۱۴۲
۱۲.۷ ۹.۸ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(چوبی)-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۴۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(چوبی)-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۴۴
۳.۴ ۲.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(چوبی)-صادرات ۲۲۱۰۱۴۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(چوبی)-واردات ۲۲۱۰۱۴۶
۲.۶ ۲.۰ سایرمصنوعات چوبی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۵۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ سایرمصنوعات چوبی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۵۲
۱۱.۲ ۸.۶ سایرمصنوعات چوبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۱۰۱۵۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ سایرمصنوعات چوبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۱۰۱۵۴
۳.۴ ۲.۶ سایرمصنوعات چوبی-صادرات ۲۲۱۰۱۵۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ سایرمصنوعات چوبی-واردات ۲۲۱۰۱۵۶
۲.۹ ۲.۲ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۱۱
۴.۹ ۳.۸ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۱۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-صادرات ۲۲۲۰۰۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-واردات ۲۲۲۰۰۱۶
۲.۹ ۲.۲ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۲۰۰۲۱
۴.۹ ۳.۸ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۲۰۰۲۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۲۰۰۲۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۲۰۰۲۴
۳.۴ ۲.۶ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
صادرات
۲۲۲۰۰۲۵
۲۳.۹ ۱۸.۴ انواع شیشه جام،تخت،خم وایمنی (نسوز،نشکن،دوجداره،سکوریت و سند بلاست و…)-
واردات
۲۲۲۰۰۲۶
۲.۹ ۲.۲ شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۳۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۹ ۳.۸ شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۳۲
۱۰.۴ ۸.۰ شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۳۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۳۴
۳.۴ ۲.۶ شیشه انواع وسائط نقلیه-صادرات ۲۲۲۰۰۳۵
۲۳.۹ ۱۸.۴ شیشه انواع وسائط نقلیه-واردات ۲۲۲۰۰۳۶
۳.۸ ۲.۹ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۲۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۲۰۰۴۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۲۲۰۰۴۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۲۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-صادرات ۲۲۲۰۰۴۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع بطری و شیشه های نگهداری وبسته بندی موادغذایی و دارویی-واردات ۲۲۲۰۰۴۶
۲.۹ ۲.۲ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۰۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۰۵۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۰۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۰۵۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-صادرات ۲۲۲۰۰۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  آینه و تابلوهای آینه ای( به غیر از آینه و شمعدان)-واردات ۲۲۲۰۰۵۶
۳.۸ ۲.۹ انواع  ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۰۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۰۶۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع ظروف شیشه ای،بلوریوکریستال-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۶۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷.۰ ۲۰.۸ انواع ظروف شیشه ای،بلوریوکریستال-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۶۴
۴.۶ ۳.۵ انواع ظروف شیشه ای،بلوریوکریستال-صادرات ۲۲۲۰۰۶۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ انواع ظروف شیشه ای،بلوریوکریستال-واردات ۲۲۲۰۰۶۶
۳.۸ ۲.۹ حباب لوستر و ﻻمپ-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ حباب لوستر و ﻻمپ-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۷۲
۱۹.۵ ۱۵.۰ حباب لوستر و ﻻمپ-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۷۳
۲۴.۷ ۱۹.۰ حباب لوستر و ﻻمپ-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ حباب لوستر و ﻻمپ-صادرات ۲۲۲۰۰۷۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ حباب لوستر و ﻻمپ-واردات ۲۲۲۰۰۷۶
۳.۸ ۲.۹ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۲۲۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۲۰۰۸۲
۱۹.۵ ۱۵.۰ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۲۰۰۸۳
۲۴.۷ ۱۹.۰ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۲۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-صادرات ۲۲۲۰۰۸۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ سایر انواع  مصنوعات و حجم های تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-واردات ۲۲۲۰۰۸۶
۳.۸ ۲.۹ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۹۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۰۹۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۰۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-صادرات ۲۲۲۰۰۹۵
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-واردات ۲۲۲۰۰۹۶
۴.۷ ۳.۶ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۱۰۱
۸.۳ ۶.۴ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۱۰۲
۲۲.۱ ۱۷.۰ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۱۰۳
۲۹.۱ ۲۲.۴ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۱۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-صادرات ۲۲۲۰۱۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع آکواریوم وقطعات و تجهیزات جانبی-واردات ۲۲۲۰۱۰۶
۲.۹ ۲.۲ سایر محصوﻻت شیشه ای-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۱۱۱
۴.۹ ۳.۸ سایر محصوﻻت شیشه ای-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۱۱۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ سایر محصوﻻت شیشه ای-خرده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۱۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ سایر محصوﻻت شیشه ای-خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۱۱۴
۳.۴ ۲.۶ سایر محصوﻻت شیشه ای-صادرات ۲۲۲۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر محصوﻻت شیشه ای-واردات ۲۲۲۰۱۱۶
۳.۸ ۲.۹ انواع  ضایعات شیشه ای-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۲۰۱۲۱
۴.۷ ۳.۶ انواع  ضایعات شیشه ای-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۲۰۱۲۲
۹.۵ ۷.۳ انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۲۰۱۲۳
۱۱.۴ ۸.۸ انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۲۰۱۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع ضایعات شیشه ای-صادرات ۲۲۲۰۱۲۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع ضایعات شیشه ای-واردات ۲۲۲۰۱۲۶
۱۰.۴ ۸.۰ فروشنده انواع بطری و شیشه مستعمل ۲۲۲۰۱۳۳
۱.۳ ۱.۰ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۳۰۰۱۱
۲.۳ ۱.۸ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۳۰۰۱۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۱۴
۱.۷ ۱.۳ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-صادرات ۲۲۳۰۰۱۵
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع  گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-واردات ۲۲۳۰۰۱۶
۳.۸ ۲.۹ انواع کائوچو(خام-)عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع کائوچو(خام-)عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۲۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع کائوچو(خام-)خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۲۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع کائوچو(خام-)خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کائوچو(خام-)صادرات ۲۲۳۰۰۲۵
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع کائوچو(خام-)واردات ۲۲۳۰۰۲۶
۳.۸ ۲.۹ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۳۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-صادرات ۲۲۳۰۰۳۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع مصنوعات ازجنس کائوچو-واردات ۲۲۳۰۰۳۶
۳.۸ ۲.۹ انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۴۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۰۴۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع فوم و ابر و اسفنج-صادرات ۲۲۳۰۰۴۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع فوم و ابر و اسفنج-واردات ۲۲۳۰۰۴۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۸ ۲.۹ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۵۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۵۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۵۴
۴.۴ ۳.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-صادرات
۲۲۳۰۰۵۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس پلاستیک-واردات
۲۲۳۰۰۵۶
۳.۸ ۲.۹ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۶۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۶۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۶۴
۴.۴ ۳.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-صادرات
۲۲۳۰۰۶۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنس فایبرگلاس-واردات
۲۲۳۰۰۶۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۸ ۲.۹ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۷۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۷۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۷۴
۴.۴ ۳.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-صادرات
۲۲۳۰۰۷۵
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از
جنسﻻستیک-واردات
۲۲۳۰۰۷۶
۳.۸ ۲.۹ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۸۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۸۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۸۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴.۴ ۳.۴ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-صادرات
۲۲۳۰۰۸۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره،پارکت،کفپوش،پانل،سایر
قطعات پیش ساخته ساختمان،کیوسک و محل اسکان موقت ازجنس پلاستیک-واردات
۲۲۳۰۰۸۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۹۲
۱۰.۴ ۸.۰ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۰۹۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۰۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-صادرات
۲۲۳۰۰۹۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  لوله و شیرآﻻت و اتصاﻻت پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع  لوازم بهداشتی
پلاستیکی ساختمان-واردات
۲۲۳۰۰۹۶
۳.۸ ۲.۹ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۰۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۰۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-صادرات ۲۲۳۰۱۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوله و اتصاﻻت از جنس پلی اتیلن-واردات ۲۲۳۰۱۰۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۸ ۲.۹ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۱۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۱۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۱۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۱۴
۴.۶ ۳.۵ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-صادرات
۲۲۳۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
پلاستیک-واردات
۲۲۳۰۱۱۶
۳.۸ ۲.۹ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۲۱
۶.۵ ۵.۰ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۲۲
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۲۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-صادرات
۲۲۳۰۱۲۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع مبلمان،میز،نیمکت و صندلی،کمد،جالباسی،فایل،قفسه،ویترین نظایر آنها از جنس
فایبرگلاس و پلکسی گلاس-واردات
۲۲۳۰۱۲۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲.۹ ۲.۲ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۳۱
۴.۹ ۳.۸ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۳۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۱۳۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۱۳۴
۳.۴ ۲.۶ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-صادرات
۲۲۳۰۱۳۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع ظروف،جعبه،مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،ملامین،فایبرگلاس و
پلکسی گلاس ونظایر آنها-واردات
۲۲۳۰۱۳۶
۲.۹ ۲.۲ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۴۱
۴.۹ ۳.۸ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۴۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۴۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۴۴
۳.۴ ۲.۶ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-صادرات ۲۲۳۰۱۴۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع ظروف یک بارمصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-واردات ۲۲۳۰۱۴۶
۳.۸ ۲.۹ انواع ظروفﻻستیکی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۵۱
۶.۵ ۵.۰ انواع ظروفﻻستیکی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۵۲
۱۳.۹ ۱۰.۷ انواع ظروفﻻستیکی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۵۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع ظروفﻻستیکی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۵۴
۴.۶ ۳.۵ انواع ظروفﻻستیکی-صادرات ۲۲۳۰۱۵۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع ظروفﻻستیکی-واردات ۲۲۳۰۱۵۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۸ ۲.۹ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۶۲
۱۴.۷ ۱۱.۳ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۶۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۶۴
۴.۶ ۳.۵ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-صادرات ۲۲۳۰۱۶۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع شیلنگ ﻻستیکی و پلاستیکی-واردات ۲۲۳۰۱۶۶
۲.۹ ۲.۲ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۳۰۱۷۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۳۰۱۷۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۷۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۷۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-صادرات ۲۲۳۰۱۷۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع  قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-واردات ۲۲۳۰۱۷۶
۲.۹ ۲.۲ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۸۱
۴.۹ ۳.۸ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۸۲
۱۲.۱ ۹.۳ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۸۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۸۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۴ ۲.۶ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-صادرات ۲۲۳۰۱۸۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس ﻻستیک و پلاستیک-واردات ۲۲۳۰۱۸۶
۳.۸ ۲.۹ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۹۱
۶.۵ ۵.۰ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۹۲
۱۰.۴ ۸.۰ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۳۰۱۹۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۱۹۴
۴.۶ ۳.۵ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-صادرات ۲۲۳۰۱۹۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات انواع ﻻستیک، پلاستیک و نایلون-واردات ۲۲۳۰۱۹۶
۳.۸ ۲.۹ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۳۰۲۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۲۰۲
۱۹.۹ ۱۵.۳ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۳۰۲۰۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۳۰۲۰۴
۴.۶ ۳.۵ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-صادرات ۲۲۳۰۲۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع شبرنگ،روزرنگ،استیکر،برچسبهای دکوری و موارد مشابه-واردات ۲۲۳۰۲۰۶
۳.۸ ۲.۹ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-عمده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۲۱۱
۶.۵ ۵.۰ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-عمده
فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۲۱۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-خرده
فروشی(تولیدداخل)
۲۲۳۰۲۱۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۷.۷ ۱۳.۶ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-خرده
فروشی(وارداتی)
۲۲۳۰۲۱۴
۴.۶ ۳.۵ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-
صادرات
۲۲۳۰۲۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبرگلاس و پلکسی گلاس-
واردات
۲۲۳۰۲۱۶
۳.۸ ۲.۹ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۲۳۰۲۲۱
۶.۵ ۵.۰ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۳۰۲۲۲
۱۳.۸ ۱۰.۶ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۲۳۰۲۲۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۳۰۲۲۴
۴.۶ ۳.۵ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-صادرات ۲۲۳۰۲۲۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ سایر انواع  محصوﻻت ساخته شده از جنسﻻستیک-واردات ۲۲۳۰۲۲۶
۳.۶ ۲.۸ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۱۱
۶.۵ ۵.۰ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۱۲
۹.۹ ۷.۶ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۱۳
۱۲.۵ ۹.۶ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۱۴
۴.۶ ۳.۵ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-صادرات ۲۲۴۰۰۱۵
۱۷.۷ ۱۳.۶ مواداولیه انواع کاغذ و مقوا-واردات ۲۲۴۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۲۱
۳.۹ ۳.۰ انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۲۲
۹.۱ ۷.۰ انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۲۳
۱۰.۴ ۸.۰ انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۲۴
۴.۶ ۳.۵ انواع کاغذ و مقوا-صادرات ۲۲۴۰۰۲۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع کاغذ و مقوا-واردات ۲۲۴۰۰۲۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۶ ۲.۸ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۴۰۰۳۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۴۰۰۳۲
۹.۱ ۷.۰ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۳۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۳۴
۴.۶ ۳.۵ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-صادرات ۲۲۴۰۰۳۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-واردات ۲۲۴۰۰۳۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۴۰۰۴۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۴۰۰۴۲
۱۱.۶ ۸.۹ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۴۰۰۴۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۴۰۰۴۴
۴.۶ ۳.۵ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-صادرات
۲۲۴۰۰۴۵
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر،دفترچه،تقویم،سررسید،مداد،خودکار،
خودنویس،ماژیک،پوشه،کلاسور،زونکن و نظایر آنها-واردات
۲۲۴۰۰۴۶
۲.۵ ۱.۹ انواع کتاب-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۵۱
۴.۹ ۳.۸ انواع کتاب-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۵۲
۴.۹ ۳.۸ انواع کتاب-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۵۳
۷.۴ ۵.۷ انواع کتاب-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۵۴
۳.۱ ۲.۴ انواع کتاب-صادرات ۲۲۴۰۰۵۵
۱۲.۵ ۹.۶ انواع کتاب-واردات ۲۲۴۰۰۵۶
۳.۳ ۲.۵ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۴۰۰۶۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۴۰۰۶۲
۸.۳ ۶.۴ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۶۳
۱۲.۵ ۹.۶ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۶۴
۴.۲ ۳.۲ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها-صادرات ۲۲۴۰۰۶۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع  مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها-واردات ۲۲۴۰۰۶۶
۳.۶ ۲.۸ انواع لوازم مهندسی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۷۱
۶.۵ ۵.۰ انواع لوازم مهندسی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۷۲
۱۱.۶ ۸.۹ انواع لوازم مهندسی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع لوازم مهندسی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۷۴
۴.۶ ۳.۵ انواع لوازم مهندسی-صادرات ۲۲۴۰۰۷۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع لوازم مهندسی-واردات ۲۲۴۰۰۷۶
۳.۶ ۲.۸ انواع  پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-عمده فروشی( تولید
داخل)
۲۲۴۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع پوستر،کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۴۰۰۸۲
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۶.۵ ۱۲.۷ انواع پوستر،کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۴۰۰۸۳
۲۱.۸ ۱۶.۸ انواع پوستر،کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۴۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پوستر،کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-صادرات ۲۲۴۰۰۸۵
۲۷.۰ ۲۰.۸ انواع پوستر،کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-واردات ۲۲۴۰۰۸۶
۳.۶ ۲.۸ انواع آلبوم-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۹۱
۶.۵ ۵.۰ انواع آلبوم-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۹۲
۱۱.۶ ۸.۹ انواع آلبوم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۰۹۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع آلبوم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۰۹۴
۴.۶ ۳.۵ انواع آلبوم-صادرات ۲۲۴۰۰۹۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع آلبوم-واردات ۲۲۴۰۰۹۶
۳.۳ ۲.۵ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۰۱
۶.۵ ۵.۰ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۰۲
۱۶.۵ ۱۲.۷ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۰۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۰۴
۴.۲ ۳.۲ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-صادرات ۲۲۴۰۱۰۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-واردات ۲۲۴۰۱۰۶
۳.۶ ۲.۸ کاغذ دیواری-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۱۱
۶.۵ ۵.۰ کاغذ دیواری-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۱۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ کاغذ دیواری-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ کاغذ دیواری-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۱۴
۴.۶ ۳.۵ کاغذ دیواری-صادرات ۲۲۴۰۱۱۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ کاغذ دیواری-واردات ۲۲۴۰۱۱۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳.۶ ۲.۸ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۲۱
۶.۵ ۵.۰ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۲۲
۹.۹ ۷.۶ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۲۳
۱۲.۵ ۹.۶ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۲۴
۴.۶ ۳.۵ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-صادرات ۲۲۴۰۱۲۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ ضایعات انواع کاغذ و مقوا-واردات ۲۲۴۰۱۲۶
۳.۶ ۲.۸ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۳۱
۶.۵ ۵.۰ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۳۲
۱۳.۳ ۱۰.۲ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۴۰۱۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۴۰۱۳۴
۴.۶ ۳.۵ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-صادرات ۲۲۴۰۱۳۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-واردات ۲۲۴۰۱۳۶
۵.۷ ۴.۴ انواع توتون و تنباکو-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۵۰۰۱۱
۸.۳ ۶.۴ انواع توتون و تنباکو-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۵۰۰۱۲
۱۶.۶ ۱۲.۸ انواع توتون و تنباکو-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۵۰۰۱۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع توتون و تنباکو-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۵۰۰۱۴
۵.۷ ۴.۴ انواع توتون و تنباکو-صادرات ۲۲۵۰۰۱۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع توتون و تنباکو-واردات ۲۲۵۰۰۱۶
۱.۶ ۱.۲ انواع سیگار-عمده فروشی(-تولیدداخل)توزیع کننده کشوری ۲۲۵۰۰۲۱
۲.۶ ۲.۰ انواع سیگار-عمده فروشی(-تولیدداخل)توزیع کننده استانی ۲۲۵۰۰۲۲
۱۱.۷ ۹.۰ انواع سیگار-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۵۰۰۲۳
۱۱.۷ ۹.۰ انواع سیگار-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۵۰۰۲۴
۲.۶ ۲.۰ انواع سیگار-صادرات ۲۲۵۰۰۲۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع سیگار-واردات ۲۲۵۰۰۲۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
کدفعالیتشماره۲۲۵۰۰۲۷
بهکدفعالیتشماره
۲۲۵۰۰۴۱و۲۲۵۰۰۴۲تغییر
یافتلذاازنسبتهای
انواع سیگار-عمده فروشی(-وارداتی)توزیع کننده کشوری ۲۲۵۰۰۲۷
مندرجدرکدهایمربوطه
استفادهگردد.
۵.۷ ۴.۴ سایرانواع محصوﻻت دخانی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۵۰۰۳۱
۸.۱ ۶.۲ سایرانواع محصوﻻت دخانی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۵۰۰۳۲
۱۶.۶ ۱۲.۸ سایرانواع محصوﻻت دخانی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۵۰۰۳۳
۱۷.۷ ۱۳.۶ سایرانواع محصوﻻت دخانی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۵۰۰۳۴
۵.۷ ۴.۴ سایرانواع محصوﻻت دخانی-صادرات ۲۲۵۰۰۳۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ سایرانواع محصوﻻت دخانی-واردات ۲۲۵۰۰۳۶
۲.۱ ۱.۶ انواع سیگارخارجی عمده فروشی توزیع کننده کشوری ۲۲۵۰۰۴۱
۳.۴ ۲.۶ انواع سیگارخارجی عمده فروشی توزیع کننده استانی ۲۲۵۰۰۴۲
۳.۳ ۲.۵ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۶۰۰۱۱
۵.۲ ۴.۰ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۰۱۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)خرده فروشی( تولید داخل) ۲۲۶۰۰۱۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۰۱۴
۳.۴ ۲.۶ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)صادرات ۲۲۶۰۰۱۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع  نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن( پر شده-)واردات ۲۲۶۰۰۱۶
۳.۳ ۲.۵ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۲۶۰۰۲۱
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۸.۳ ۶.۴ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۶۰۰۲۲
۱۲.۴ ۹.۵ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۲۶۰۰۲۳
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۶۰۰۲۴
۵.۷ ۴.۴ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-صادرات ۲۲۶۰۰۲۵
۳۴.۳ ۲۶.۴ انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-واردات ۲۲۶۰۰۲۶
۳.۹ ۳.۰ سیسمونی کودک-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۳۱
۵.۲ ۴.۰ سیسمونی کودک-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۳۲
۲۳.۴ ۱۸.۰ سیسمونی کودک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۳۳
۲۴.۷ ۱۹.۰ سیسمونی کودک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۳۴
۳.۹ ۳.۰ سیسمونی کودک-صادرات ۲۲۶۰۰۳۵
۱۵.۶ ۱۲.۰ سیسمونی کودک-واردات ۲۲۶۰۰۳۶
۵.۷ ۴.۴ انواع گل و میوه مصنوعی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۴۱
۸.۳ ۶.۴ انواع گل و میوه مصنوعی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۴۲
۲۹.۱ ۲۲.۴ انواع گل و میوه مصنوعی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۴۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ انواع گل و میوه مصنوعی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۴۴
۵.۷ ۴.۴ انواع گل و میوه مصنوعی-صادرات ۲۲۶۰۰۴۵
۳۲.۲ ۲۴.۸ انواع گل و میوه مصنوعی-واردات ۲۲۶۰۰۴۶
۶.۹ ۵.۳ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۵۱
۱۰.۴ ۸.۰ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۵۲
۳۵.۴ ۲۷.۲ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۵۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۵۴
۶.۹ ۵.۳ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-صادرات ۲۲۶۰۰۵۵
۳۷.۴ ۲۸.۸ انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-واردات ۲۲۶۰۰۵۶
۳.۴ ۲.۶ انواع  تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۶۰۰۶۱
۴.۹ ۳.۸ انواع  تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۰۶۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۶۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۶۴
۳.۴ ۲.۶ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-صادرات ۲۲۶۰۰۶۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-واردات ۲۲۶۰۰۶۶
۳.۴ ۲.۶ انواع چتر و عصا-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۷۱
۴.۹ ۳.۸ انواع چتر و عصا-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۷۲
۱۴.۶ ۱۱.۲ انواع چتر و عصا-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۷۳
۱۵.۶ ۱۲.۰ انواع چتر و عصا-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۷۴
۳.۴ ۲.۶ انواع چتر و عصا-صادرات ۲۲۶۰۰۷۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع چتر و عصا-واردات ۲۲۶۰۰۷۶
۴.۶ ۳.۵ انواع  پلاک، کلیشه و مهر و آرم-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۶۰۰۸۱
۶.۵ ۵.۰ انواع  پلاک، کلیشه و مهر و آرم-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۰۸۲
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع پلاک،کلیشه و مهر و آرم-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۸۳
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع پلاک،کلیشه و مهر و آرم-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۸۴
۴.۶ ۳.۵ انواع پلاک،کلیشه و مهر و آرم-صادرات ۲۲۶۰۰۸۵
۲۵.۰ ۱۹.۲ انواع پلاک،کلیشه و مهر و آرم-واردات ۲۲۶۰۰۸۶
۵.۷ ۴.۴ قلیان و لوازم جانبی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۹۱
۸.۳ ۶.۴ قلیان و لوازم جانبی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۹۲
۲۹.۱ ۲۲.۴ قلیان و لوازم جانبی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۰۹۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۱.۲ ۲۴.۰ قلیان و لوازم جانبی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۰۹۴
۵.۷ ۴.۴ قلیان و لوازم جانبی-صادرات ۲۲۶۰۰۹۵
۲۶.۰ ۲۰.۰ قلیان و لوازم جانبی-واردات ۲۲۶۰۰۹۶
۶.۹ ۵.۳ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۶۰۱۰۱
۱۰.۴ ۸.۰ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۶۰۱۰۲
۲۳.۹ ۱۸.۴ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۶۰۱۰۳
۲۵.۰ ۱۹.۲ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۶۰۱۰۴
۶.۹ ۵.۳ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)صادرات
۲۲۶۰۱۰۵
۲۲.۹ ۱۷.۶ سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره( به غیر از جواهرات و سنگهای
قیمتی-)واردات
۲۲۶۰۱۰۶
۵.۷ ۴.۴ ظروف و سایر انواع  محصوﻻت چینی، سفالی و سرامیک-عمده فروشی( تولید داخل) ۲۲۶۰۱۱۱
۸.۳ ۶.۴ ظروف و سایر انواع  محصوﻻت چینی، سفالی و سرامیک-عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۱۱۲
۱۴.۳ ۱۱.۰ ظروف و سایر انواع محصوﻻت چینی،سفالی و سرامیک-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۱۳
۱۶.۶ ۱۲.۸ ظروف و سایر انواع محصوﻻت چینی،سفالی و سرامیک-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۱۴
۵.۷ ۴.۴ ظروف و سایر انواع محصوﻻت چینی،سفالی و سرامیک-صادرات ۲۲۶۰۱۱۵
۲۴.۷ ۱۹.۰ ظروف و سایر انواع محصوﻻت چینی،سفالی و سرامیک-واردات ۲۲۶۰۱۱۶
۵.۷ ۴.۴ فروشنده انواع خواربار و موادغذایی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۲۱
۷.۵ ۵.۸ فروشنده انواع خواربار و موادغذایی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۲۲
۱۳.۰ ۱۰.۰ فروشنده انواع خواربار و موادغذایی-خرده فروشی ۲۲۶۰۱۲۳
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
فروشانواع گوشتدرسوپر
مارکتها۱۰درصد
۱۳.۰ ۱۰.۰ سوپرمارکت ۲۲۶۰۱۳۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ فروشگاههای زنجیرهای و چندمنظوره-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۴۳
۱۳.۰ ۱۰.۰ فروشگاههای زنجیرهای و چندمنظوره-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۴۴
۴۱.۶ ۳۲.۰ اشیاءقدیمی نفیس و عتیقه جات-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۵۳
۴۳.۷ ۳۳.۶ اشیاءقدیمی نفیس و عتیقه جات-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۵۴
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع لوازم خانگی و منزل مستعمل(سمساری)-خرده فروشی ۲۲۶۰۱۶۳
۴.۶ ۳.۵ کسب وکارهای مجازی فروش انواع کاﻻ به صورت اینترنتی-عمده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۷۱
۶.۵ ۵.۰ کسب وکارهای مجازی فروش انواع کاﻻ به صورت اینترنتی-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۷۲
۴.۸ ۳.۷ کسب وکارهای مجازی فروش انواع کاﻻ به صورت اینترنتی-خرده فروشی(تولیدداخل) ۲۲۶۰۱۷۳
۴.۹ ۳.۸ کسب وکارهای مجازی فروش انواع کاﻻ به صورت اینترنتی-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۱۷۴
۳.۴ ۲.۶ شرکتهای تعاونی مصرف محلی-خرده فروشی ۲۲۶۰۱۸۳
۲.۵ ۱.۹ اتحادیه شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنفی-عمده فروشی
(تولیدداخل)
۲۲۶۰۱۹۱
۴.۷ ۳.۶ اتحادیه شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنفی-عمده فروشی
(وارداتی)
۲۲۶۰۱۹۲
۴.۳ ۳.۳ اتحادیه شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنفی-خرده فروشی
(تولیدداخل)
۲۲۶۰۱۹۳
۵.۷ ۴.۴ اتحادیه شرکتهای تعاونی و شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنفی-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۲۶۰۱۹۴
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱.۳ ۱.۰ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی( صرفاجهتتوزیعبیناعضاء)
-عمده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۶۰۲۰۱
۲.۳ ۱.۸ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی( صرفاجهتتوزیعبیناعضاء)
-عمده فروشی(وارداتی)
۲۲۶۰۲۰۲
۲.۶ ۲.۰ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی( صرفاجهتتوزیعبیناعضاء)
-خرده فروشی(تولیدداخل)
۲۲۶۰۲۰۳
۳.۴ ۲.۶ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی( صرفاجهتتوزیعبیناعضاء)
-خرده فروشی(وارداتی)
۲۲۶۰۲۰۴
۵.۷ ۴.۴ عرضه انواع  آبمیوه، بستنی، فالوده،شیرموز و( … غیر شرکتی-)عمده فروشی ۲۲۶۰۲۱۱
۲۳.۹ ۱۸.۴ عرضه انواع  آبمیوه، بستنی، فالوده،شیرموز و( … غیر شرکتی-)خرده فروشی ۲۲۶۰۲۱۳
۳۱.۲ ۲۴.۰ بار فروشی که معاملات سلف( انواع  میوه، صیفی، مرکبات، سبزیجات، قارچ وگیاهان ریشه
ای خوراکی) انجام میدهد
۲۲۶۰۲۲۷
۵.۲ ۴.۰ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت- عمده فروشی( تولیدداخل) ۲۲۶۰۲۳۱
۶.۲ ۴.۸ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت- عمده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۲۳۲
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت- خرده فروشی( تولیدداخل) ۲۲۶۰۲۳۳
۲۲.۹ ۱۷.۶ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت- خرده فروشی( وارداتی) ۲۲۶۰۲۳۴
۵.۲ ۴.۰ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت – صادرات ۲۲۶۰۲۳۵
۲۰.۸ ۱۶.۰ انواع  جعبه جواهر و زیورآﻻت-  واردات ۲۲۶۰۲۳۶
۶۴درصدپساز
کسرماندهمستهلک
نشدهازفروش
فروش انواع  دارایی های ثابت( به استثناء ساختمان) ۲۲۶۰۲۳۷
۳.۱ ۲.۴ توزیع کنندگان اجناس مصرفی با کاﻻبرگ یارانه ای ۲۲۶۰۲۴۳
۱۴.۶ ۱۱.۲ واردکننده انواع فیلم و سریال تلویزیونی،سینمایی،
آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویانمایی)، مستندوغیره
۲۲۶۰۲۵۶
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵.۹ ۴.۵ طاقه فروش(پارچه) ۲۲۶۰۲۶۷
نسبتسودفعالیت نسبتسودفعالیت
غرفهدارانباکاهش غرفهدارانباکاهش
دوواحدازنسبت دوواحدازنسبت
سودفعالیتمربوط سودفعالیتمربوط غرفه داران( صاحبان مشاغل غرفه ها) ۲۲۶۰۲۷۷
مندرجدراین مندرجدراین
مجموعهمحاسبه مجموعهمحاسبه
گردد. گردد.
۱۲.۵ ۹.۶ فروش کاﻻهای مختلف که به صورت مزایده از مؤسسات خریداری شده است ۲۲۶۰۲۸۷
۱۰.۴ ۸.۰ لبنیات فروشی(خرده فروشی) ۲۲۶۰۲۹۳
۵.۷ ۴.۴ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۶۰۳۰۱
۸.۳ ۶.۴ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-عمده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۳۰۲
۱۷.۷ ۱۳.۶ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-خرده فروشی(تولید
داخل)
۲۲۶۰۳۰۳
۱۸.۷ ۱۴.۴ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-خرده فروشی(وارداتی) ۲۲۶۰۳۰۴
۵.۷ ۴.۴ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-صادرات ۲۲۶۰۳۰۵
۱۹.۸ ۱۵.۲ انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه،شوکر،باتوم و…-واردات ۲۲۶۰۳۰۶
۳۱.۲ ۲۴.۰ معاملات امانی انواع لوازم خانگی و منزل مستعمل(سمساری) ۲۲۶۰۳۰۷
۵۲.۰ ۴۰.۰ شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی( صرفا جهت توزیع بین اعضاء)
-صرفادرصورت کارمزدی بودن
۲۲۶۰۳۱۷
ملاحظات سود ناویژه نسبت سود
ناویژه
سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۶.۰ ۲۰.۰ طاقه پیچ-اجرت بگیر (پارچه) ۲۲۶۰۳۲۷
۱۰.۴ ۸.۰ فروشنده انواع فیلم و سریال تلویزیونی،سینمایی،آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویانمایی)،
مستند و غیره-عمده فروشی
۲۲۶۰۳۳۱
۱۰.۴ ۸.۰ فروشنده انواع فیلم و سریال تلویزیونی،سینمایی،آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویانمایی)،
مستند و غیره-خرده فروشی
۲۲۶۰۳۳۳
۶.۲ ۴.۸ کارت اعتباری تلفن عمومی-عمده فروشی ۲۲۶۰۳۴۱
۱۶.۶ ۱۲.۸ کارت اعتباری تلفن عمومی-خرده فروشی ۲۲۶۰۳۴۳
۰.۵ ۰.۴ کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه-عمده فروشی ۲۲۶۰۳۵۱
۶.۲ ۴.۸ کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه-خرده فروشی ۲۲۶۰۳۵۳
۶.۲ ۴.۸ کارت اینترنت-عمده فروشی ۲۲۶۰۳۶۱
۱۶.۶ ۱۲.۸ کارت اینترنت-خرده فروشی ۲۲۶۰۳۶۳
۳.۹ ۳.۰ انواع سیم کارت تلفن همراه-عمده فروشی ۲۲۶۰۳۷۱
۱۳.۰ ۱۰.۰ انواع سیم کارت تلفن همراه-خرده فروشی ۲۲۶۰۳۷۳
۳.۹ ۳.۰ سایر فعالیتهای عمده فروشی غیر مذکور در این سامانه ۲۲۶۰۳۸۱
۱۳.۰ ۱۰.۰ سایرفعالیتهای خرده فروشی غیر مذکور در این سامانه ۲۲۶۰۳۸۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب