ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱ شرکت پیمانکاری / خدماتی

از آن‌جایی که پس‌از سال 1397 ضرایب علی‌الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردیده است؛ ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه مورخ  1402/05/24 بر مبنای اینتا کد جایگزین آن گردید. براین اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال 1401 می‌توان به محاسبه حدودی مالیات مشاغل و کسب‌وکارها دست پیدا کرد.

دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۱

بر مبنای سود فعالیت و سود ناویژه

شرکت پیمانکاری / خدماتی

مقدمه

از آن‌جایی که پس‌از سال ۱۳۹۷ ضرایب علی‌الراس مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر نگردیده است؛ ضریب مالیاتی به نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه مورخ  ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ بر مبنای اینتا کد جایگزین آن گردید.

براین اساس با دسترسی به دفترچه مالیاتی سال ۱۴۰۱ می‌توان به محاسبه حدودی مالیات مشاغل و کسب‌وکارها دست پیدا کرد.

اینتاکد در مقاله‌های پیشین به صورت کامل بیان شده است.

نسبت سود فعالیت و سود ناویژه بخش خدماتی- سال ۱۴۰۱

 

 

ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از درآمد ناشی ازعملیات بانکی،  واسطه گری
مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی  پس از کسر سودو
جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی
۳۰ از درآمد ناشی ازعملیات بانکی،  واسطه گری
مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی  پس از کسر سود
وجوایز پرداختی به صاحبان سپرده وهزینه وامهای
دریافتی
۲۰ بانکها ۳۰۱۰۰۱۰
از درآمد ناشی از عملیات مالی،  واسطه گری
مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی  پس از کسر سودو
جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی
۳۰ از درآمد ناشی از عملیات مالی،  واسطه گری
مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی  پس از کسر سود
وجوایز پرداختی به صاحبان سپرده وهزینه وامهای
دریافتی
۲۰  مؤسسات  مالی و
اعتباری غیربانکی
۳۰۱۰۰۲۰
از کارمزد و جریمه دریافتی ۱۲ از کارمزد و جریمه دریافتی ۸ موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه ۳۰۱۰۰۳۰
درصورت داشتن اطلا عات خریدو فروش ۸۳درصد مابه التفاوت خرید و  فروش  در غیر این صورت۰.۷۵ درصد مبلغ  فروش درصورت داشتن اطلاعات خریدو فروش  ۵۵درصدمابه التفاوت خریدو  فروش  درغیر این صورت۰.۵درصد مبلغ  فروش صرافیها و  اشخاص   دارای  مجوز خریدو  فروش   انواع  ارز(به استثناء  ارز دیجیتال) از بانک مرکزی ۳۰۱۰۰۴۰
درصورت داشتن اطلاعات
خریدو فروش ۸۳درصد
مابه التفاوت خرید و  فروش
در غیر این صورت۱.۵درصد
مبلغ  فروش
 درصورت داشتن
اطلاعات خرید و  فروش
۵۵درصد مابه التفاوت
خریدو فروش  درغیر
اینصورت۱درصدمبلغ
فروش
معاملات  انواع  ارزبه
غیر از ارز دیجیتال(به استثناء  صرافی ها و  اشخاص   دارای  مجوز )
۳۰۱۰۰۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ شرکت های لیزینگ (واسپاری) ۳۰۱۰۰۶۰
ازمابه التفاوت خرید و  فروش  و سایر درآمدها ۷۵ ازمابه التفاوت خرید و  فروش  و سایر درآمدها ۵۰ شرکت های سرمایه
گذاری
۳۰۱۰۰۷۰
۷۵ ۵۰ شرکت های تأمین سرمایه ۳۰۱۰۰۸۰
از درآمد ناشی از واسطه گری مالی ،سود(کارمزد)و
جرایم دریافتی  و سایر درآمدها وفق مقررات
۷۵ از درآمد ناشی از واسطه گری مالی ،سود(کارمزد)و
جرایم دریافتی  و سایر درآمدها وفق مقررات
۵۰ سایر واسطه گری
های مالی
۳۰۱۰۰۹۰
از کارمزد دریافتی ۷۵ از کارمزد دریافتی ۵۰ کارگزاران بورس  انواع  کاﻻ و اوراق بهادار سازمان  ها ۳۰۱۰۱۰۰
از کارمزد دریافتی ۷۵ از کارمزد دریافتی ۵۰ شرکت های بورس  انواع  کاﻻ ، اوراق بهادار و فرابورس ۳۰۱۰۱۱۰
از حق بیمه دریافتی  ( پس از کسر حق بیمه اتکایی
پرداختی)
۵۲.۵ از حق بیمه دریافتی  ( پس از کسر حق بیمه اتکایی
پرداختی)
۳۵ بیمه های مستقیم ۳۰۱۰۱۲۰
از حق بیمه دریافتی  ( پس از کسر حق بیمه اتکایی
پرداختی)
۵۲.۵ از حق بیمه دریافتی  ( پس از کسر حق بیمه اتکایی
پرداختی)
۳۵  بیمه های اتکایی ۳۰۱۰۱۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۰.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۷ کارگزاران رسمی بیمه (به استثناء  کارگزاران بیمه سازمان  تاًمین اجتماعی و صندوق کشاورزی) ۳۰۱۰۱۴۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۳۰ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۰  کارگزاران بیمه  سازمان  تأمین اجتماعی ۳۰۱۰۱۵۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۷ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۱۸ کارگزاران بیمه
صندوق کشاورزی
۳۰۱۰۱۶۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۳۷.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۵  نمایندگی بیمه (به  استثناء  بیمه صندوق کشاورزی) ۳۰۱۰۱۷۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۲۷ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۱۸  نمایندگی بیمه
صندوق کشاورزی
۳۰۱۰۱۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر:  بابت  سایر وصولی ها ۹۰ درصد ۲۲.۵ تذکر:  بابت  سایر وصولی ها ۶۵ درصد ۱۵ شعب و نمایندگی  مؤسسات  و شرکت های بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) صرفاً  بابت  حق بیمه نامه صادره در ایران ۳۰۱۰۱۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷۵ ۵۰ درآمد حاصل از  انواع
خسارت دیر کرد و تخلفات، جرائم، ضبط  انواع  سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل (به استثناء بانکها،  مؤسسات  مالی و اعتباری و صندوق ها
۳۰۱۰۲۰۰
۴۵ ۳۰ انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر  اشخاص  (به استثناء شرکت های لیزینگ  دارای  مجوز از بانک مرکزی) ۳۰۱۰۲۱۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۹۰ ۶۵  شعب و نمایندگی
مؤسسات  و شرکت های
بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره۵ ماده۱۰۹ ق.م.م)  بابت  سایر وصولی ها (به استثناء حق بیمه نامه های صادره درایران)
۳۰۱۰۲۲۰
۹۰ ۶۰ سامانه های فعال در زمینه مبادله ارز های دیجیتال ۳۰۱۰۲۳۰
درصورت داشتن اطلاعات
خریدو فروش ۸۳درصد
مابه التفاوت خرید و  فروش
در غیر این صورت۰.۷۵
درصد مبلغ  فروش
 درصورت داشتن
اطلاعات خرید و  فروش
۵۵درصد مابه التفاوت
خریدو فروش درغیر
اینصورت۰.۵درصدمبلغ
فروش
  اشخاص   دارای  مجوز خریدو  فروش   انواع  ارز دیجیتال از مراجع ذیصلاح ۳۰۱۰۲۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
درصورت داشتن اطلاعات
خریدو فروش ۸۳درصد
مابه التفاوت خرید و  فروش
در غیر این صورت۱.۵درصد
مبلغ  فروش
 درصورت داشتن
اطلاعات خرید و  فروش
۵۵درصد مابه التفاوت
خریدو فروش درغیر
اینصورت۱درصدمبلغ
فروش
معاملات  انواع  ارز
دیجیتال( به استثناء
اشخاص   دارای  مجوز )
۳۰۱۰۲۵۰
۹۹ ۹۵ سود سپرده بانکی ۳۰۱۰۲۶۰
۳۷.۵ ۲۵ موسسات ارزیاب
خسارت صنعت بیمه
۳۰۱۰۲۷۰
۹ ۶ بهره برداری از
نیروگاه های برق
(تولیدبرق)
۳۰۲۰۰۱۰
۷.۵ ۵  فروش  و انتقال برق توسط شرکت های برق منطقه ای ۳۰۲۰۰۲۰
۱۰.۵ ۷  فروش  برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکت های توزیع نیروی برق ۳۰۲۰۰۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۵ ۱۰ اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات توسط پیمانکار تأمین شود) ۳۰۲۰۰۴۰
۲۴ ۱۶ اصلاح و بهینه سازی،
توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های روستایی و عمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که مصالح، لوازم و تجهیزات توسط کارفرما  تأمین شود)
۳۰۲۰۰۵۰
از آب بها ۲۲.۵ از آب بها ۱۵ تصفیه و توزیع آب
(لوله کشی شده)
۳۰۲۰۰۶۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر: درمورد  فروش  آب تصفیه نشده توسط سازمان  آب منطقه ای و سایر شرکت ها و  مؤسسات  آب رسانی از این ردیف استفاده شود. ۱۵ تذکر: درمورد  فروش  آب تصفیه نشده توسط سازمان  آب منطقه ای و سایر شرکت ها و  مؤسسات  آب رسانی از این ردیف استفاده شود. ۱۰ تصفیه و توزیع آب برای مصارف غیر خانگی ۳۰۲۰۰۷۰
از آب بها ۲۱ از آب بها ۱۴ عملیات آبرسانی ۳۰۲۰۰۸۰
۴۵ ۳۰ ارائه خدمات تخلیه
چاه، لوله بازکنی، فاضلاب
۳۰۲۰۰۹۰
از وجوه دریافتی ۱۵ از وجوه دریافتی ۱۰ ارائه خدمات تصفیه و دفع فاضلاب ۳۰۲۰۱۰۰
۲۲.۵ ۱۵  فروش  انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات مربوط ۳۰۲۰۱۱۰
۲۲.۵ ۱۵ تولید،انتقال،توزیع و   فروش  گاز شهری ۳۰۲۰۱۲۰
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز ۳۰۲۰۱۳۰
۲۷ ۱۸  فروش  انشعاب برق ۳۰۲۰۱۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۸ ۱۲ لوله کشی آب و گاز
(داخل ساختمان): در
صورتی که کل
مصالح، لوازم و
تجهیزات موردنیاز و
هزینه های اجرای
پروژه توسط پیمانکار
تأمین شود.
۳۰۲۰۱۵۰
۳۰ ۲۰ لوله کشی آب و گاز
(داخل ساختمان): در
صورتی که  مصالح،
لوازم وتجهیزات
موردنیازتوسط
کارفرما  تأمین شود و
مابقی هزینه ها توسط
پیمانکار تأمین شود.
۳۰۲۰۱۶۰
از آب بها و سایر وجوه دریافتی  حاصل از ارائه  خدمات
به مشترکین و مشتریان
۱۲ از آب بها و سایر وجوه دریافتی  حاصل از ارائه
خدمات به مشترکین و مشتریان
۸ آب آشامیدنی تصفیه شده ( لوله کشی) ۳۰۲۰۱۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۴ ۱۶ درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم ازصدور قبض و یا صدور کارت های اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایرخدمات مربوط به  انواع  تلفن ثابت و همراه(به استثناء خدمات اطلاع رسانی اینترنت) ۳۰۳۰۰۱۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷ ۱۸ ارائه خدمات اطلاع
رسانی اینترنت و
سرویس های محلی
(اعم ازصدورکارت،
فروش  فضای اینترنتی
وغیره)
۳۰۳۰۰۲۰
۱۸ ۱۲  فروش  بسته های
پیامکی
۳۰۳۰۰۳۰
از کارمزد دریافتی ۳۰ از کارمزد دریافتی ۲۰ دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن(طرف قرارداد با شرکت مخابرات) ۳۰۳۰۰۴۰
 پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید
مرجع مذکور
۲۲.۵  پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تایید
مرجع مذکور
۱۵ دفاترخدمات انتظامی، اداری( پلیس+ ۱۰) ۳۰۳۰۰۵۰
۲۷ ۱۸ دفاترپیشخوان خدمات دولت ۳۰۳۰۰۶۰
۲۵.۵ ۱۷ دفاترخدمات الکترونیک شهر ۳۰۳۰۰۷۰
۲۸.۵ ۱۹ دفاترکفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی ۳۰۳۰۰۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۴ ۱۶ دفاترخدمات الکترونیکی قضایی ویژه ۳۰۳۰۰۹۰
۲۴ ۱۶ سایر دفاتر خدمات الکترونیک ۳۰۳۰۱۰۰
 پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات تذکر:
بابت   فروش  کارتن، پاکت و غیره از ضریب۱۵درصدو
بابت درآمداجارهصندوقهایپستیازضریب۳۷.۵
درصد استفاده شود.
۱۲  پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات تذکر:
بابت   فروش  کارتن، پاکت و غیره از ضریب۱۰درصد
و  بابت  درآمد اجاره صندوق های پستی از ضریب۲۵
درصد استفاده شود.
۸ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ( بابت  ارائه) خدمات پستی شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز و غیره اعم از داخلی و خارجی (به جزء  فروش  اوراق بهادار تمبر و کمکهای دریافتی  از دولت ) ۳۰۳۰۱۱۰
از وجوه دریافتی ۳۰ از وجوه دریافتی ۲۰  مؤسسات ی که محصولات و پاکات پستی حمل و توزیع می‌نمایند ( غیر از پست جمهوری اسلامی ایران) ۳۰۳۰۱۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کارمزد دریافتی ۳۰ از کارمزد دریافتی ۲۰ دفاتر پستی ارائه خدمات پستی ( طرف قرارداد با شرکت پست) ۳۰۳۰۱۳۰
۳۰ ۲۰ خدمات پشتیبانی امور
خودروئی وابسته به
راهنمائی و رانندگی
۳۰۳۰۱۴۰
۳۰ ۲۰ خدمات پیک موتوری و ماشینی ۳۰۳۰۱۵۰
۹۰ ۶۰ واگذاری  حق اﻻمتیاز
تلفن ثابت و همراه –
دست اول (توسط
شرکت های مخابراتی )
۳۰۳۰۱۶۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶۷.۵ ۴۵ درآمدارائه خدمات تلفن،تلگراف،تلکس شامل بهای مکالمات (اعم ازصدور قبض و یا صدورکارت های اعتباری تلفن همراه و عمومی)،کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی،بازسازی ونوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایرخدمات مربوط به  انواع  تلفن ثابت و همراه (به استثناء خدمات اطلاع رسانی اینترنت)صرفا درصورت کارمزدی بودن ۳۰۳۰۱۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۹۰ ۶۰ خدمات پیک موتوری و ماشینی -درصورت کارمزدی بودن ۳۰۳۰۱۸۰
۱۵ ۱۰ واگذاری  حق اﻻمتیاز
تلفن ثابت و همراه –
دست دوم و به بعد
۳۰۳۰۱۹۰
۹۰ ۶۰ اجاره تلفن ۳۰۳۰۲۰۰
۲۱ ۱۴ حمل و نقل و پیمانکاری حمل و  نقل درون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و  بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از قبیل تاکسیها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه باری و مسافری سبک و سنگین-)غیرکارمزدی ۳۰۴۰۰۱۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۱ ۱۴ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل درون مرزی ریلی
بار و مسافر اعم از
شهری و  بین شهری –
غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۲۰
از کارمزد دریافتی ۲۵.۵ از کارمزد دریافتی ۱۷ آژانس ها و تاکسی
تل فنی
۳۰۴۰۰۳۰
از کمیسیون دریافتی ۴۶.۵ از کمیسیون دریافتی ۳۱   مؤسسات  و شرکت های مجازی(اینترنتی)که در زمینه حمل بار و مسافر اشتغال دارند. ۳۰۴۰۰۴۰
۴۲ ۲۸ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل برون مرزی جاده
ای بار و مسافر-غیر کارمزدی
۳۰۴۰۰۵۰
۳۰ ۲۰ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقلبرون مرزی ریلی
بارومسافر-غیر
کارمزدی
۳۰۴۰۰۶۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۶.۵ ۱۱ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل درون و برون
مرزی دریایی بار و
مسافر-غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۷۰
۱۶.۵ ۱۱ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل درون و برون
مرزی هوایی با رو
مسافر-غیرکارمزدی
۳۰۴۰۰۸۰
۳۷.۵ ۲۵ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل بار ومسافردرون
وبرون مرزی (زمینی،
آبی و هوایی -) کارمزدی
۳۰۴۰۰۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از اجاره دریافتی ۲۸.۵ از اجاره دریافتی ۱۹ اجاره دهنده  انواع  وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و  نگهداری  و غیره به  عهده اجاره دهنده باشد) ۳۰۴۰۱۰۰
از اجاره دریافتی ۳۶ از اجاره دریافتی ۲۴ اجاره دهنده  انواع  وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و  نگهداری  و غیره به  عهده اجاره دهنده نباشد) ۳۰۴۰۱۱۰
از کارمزد دریافتی ۹۰ از کارمزد دریافتی ۶۰ اجاره دهندها نواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی -کارمزدی ۳۰۴۰۱۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از اجاره دریافتی ۳۷.۵ از اجاره دریافتی ۲۵ اجاره دهنده  انواع   ماشین آﻻت  صنعتی ، کشاورزی،راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره( در صورتی که پرداخت حقوق راننده،کارکنان، تعمیرو نگهداری  و  غیره به عهده اجاره دهنده باشد) ۳۰۴۰۱۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از اجاره دریافتی ۴۵ از اجاره دریافتی ۳۰ اجاره دهنده  انواع   ماشین آﻻت  صنعتی ، کشاورزی،راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره( در صورتی که پرداخت حقوق راننده،کارکنان، تعمیرو نگهداری  و  غیره به عهده اجاره دهنده باشد) ۳۰۴۰۱۴۰
از کارمزد دریافتی ۹۰ از کارمزد دریافتی ۶۰ اجاره دهنده  انواع   ماشین آﻻت  صنعتی ، کشاورزی،راهسازی و ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل و غیره -کارمزدی ۳۰۴۰۱۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ صاحبان ماشین آﻻت راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و …که شخصا به فعالیت اشتغال دارند ۳۰۴۰۱۶۰
از کارمزد دریافتی ۴۲ از کارمزد دریافتی ۲۸ دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار و مسافر (زمینی، آبی و هوایی) ۳۰۴۰۱۷۰
از کارمزد دریافتی ۴۲ از کارمزد دریافتی ۲۸ دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بار و مسافر (زمینی، آبی و هوایی) ۳۰۴۰۱۸۰
از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی ۹۰ از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی ۵۸  اشخاص ، شرکت ها و  مؤسسات ی که در اخذ ویزا فعالیت دارند. ۳۰۴۰۱۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۹.۵ ۱۳ سازمان  های توریستی،
مؤسسات  و دفاتر
خدمات ایرانگردی و
جهانگردی(سیاحتی
وزیارتی)
۳۰۴۰۲۰۰
۷۵ ۵۰ مدیران گروه حج و زیارت ۳۰۴۰۲۱۰
۳۷.۵ ۲۵ باسکول و قپاندار و خدمات توزین بار ۳۰۴۰۲۲۰
۳۰ ۲۰ بارانداز، تخلیه و  بارگیری  انواع  کاﻻ ۳۰۴۰۲۳۰
۳۰ ۲۰ انبارداری ۳۰۴۰۲۴۰
۳۳ ۲۲ سایر فعالیت های
پشتیبانی حمل و نقل
۳۰۴۰۲۵۰
۳۰ ۲۰ سرایداری ۳۰۴۰۲۶۰
۱۹.۵ ۱۳ سردخانه جهت
نگهداری موادغذایی
۳۰۴۰۲۷۰
۳۷.۵ ۲۵  مؤسسات  و اداره کنندگان  انواع  پارکینگ ۳۰۴۰۲۸۰
۴۵ ۳۰ اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیما ۳۰۴۰۲۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کارمزد دریافتی ۴۲ از کارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها و ترمینال های مسافربری و باربری زمینی ۳۰۴۰۳۰۰
از کارمزد دریافتی ۴۲ از کارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها و ترمینال های مسافربری و باربری هوایی ۳۰۴۰۳۱۰
از کارمزد دریافتی ۴۲ از کارمزد دریافتی ۲۸ پایانه ها و ترمینال های مسافربری و باربری دریایی ۳۰۴۰۳۲۰
ازعوارض دریافتی ۳۰ ازعوارض دریافتی ۲۰ عوارض دریافتی  از
آزادراهها و بزرگراهها
۳۰۴۰۳۳۰
۶۳ ۴۲ سازمان  های توریستی،
مؤسسات  و دفاتر
خدمات ایرانگردی و
جهانگردی-در
صورت کارمزدی
بودن
۳۰۴۰۳۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۸ ۱۲ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و
نقل درون مرزی جاده
ای بار و مسافر اعم از شهری و  بین شهری(در صورتی که مالک وسیله نقلیه نباشد-)غیرکارمزدی
۳۰۴۰۳۵۰
۲۲.۵ ۱۵ حمل ونقل و
پیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و مسافر اعم از شهری و  بین شهری(در صورتی که مالک وسیله نقلیه نباشد-)غیرکارمزدی
۳۰۴۰۳۶۰
 بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور  اضافه میگردد. ۲۲.۵  بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۱۵  انواع  هتل، هتل آپارتمان و هتل (پنج ستاره) ۳۰۵۰۰۱۰
 بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۱۸.۷۵  بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۱۲.۵  انواع  هتل، هتل آپارتمان و هتل چهار ستاره) ۳۰۵۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
 بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۱۵  بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۱۰  انواع  هتل، هتل آپارتمان و هتل سه ستاره) ۳۰۵۰۰۳۰
 بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن و مهمانی، یادبود و از این قبیل شش واحد به ضریب مزبور  اضافه میگردد. ۱۳.۵  بابت  برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، مراسم جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار واحد به ضریب مزبور اضافه میگردد. ۹  انواع  هتل، هتل آپارتمان و هتل دو ستاره) ۳۰۵۰۰۴۰
۱۳.۵ ۹ مجتمع های اقامتی ۳۰۵۰۰۵۰
۱۳.۵ ۹ مهمانسرا، مهمانپذیر مسافرخانه(درجه یک) ۳۰۵۰۰۶۰
۱۰.۵ ۷ مهمانسرا، مهمانپذیرو مسافرخانه(درجه دو) ۳۰۵۰۰۷۰
۲۱ ۱۴ زائرسراوپانسیون ۳۰۵۰۰۸۰
۲۷ ۱۸  انواع  خوابگاههای
وابسته به مراکز آموزش ی
۳۰۵۰۰۹۰
۲۷ ۱۸ موسسات دایرکننده خوابگاههای دانشجویی و سایر خوابگاههاو اردوگاهها ۳۰۵۰۱۰۰
۲۷ ۱۸ کافه قنادی(درجه۱) ۳۰۶۰۰۱۰
۴۹.۵ ۳۳ کافه تریا وکافه نان ۳۰۶۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۹.۵ ۳۳ کافی شاپ ۳۰۶۰۰۳۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۲.۵ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ قهوه خانه وچایخانه
(باسروغذا)
۳۰۶۰۰۴۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۱۵ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۰ قهوه خانه وچایخانه
(بدون سروغذا)
۳۰۶۰۰۵۰
۱۹.۵ ۱۳ بوفه داران ۳۰۶۰۰۶۰
۳۰ ۲۰ اغذیه   فروشی (شامل
انواع  ساندویچ،پیتزا،
مرغ و ماهی
سوخاری  فلافل  و
نظایر آن-)ممتاز
۳۰۶۰۰۷۰
۲۸.۵ ۱۹ اغذیه   فروشی (شامل
انواع  ساندویچ،پیتزا،
مرغ و ماهی
سوخاری فلافل  و
نظایر آن-)درجه یک
۳۰۶۰۰۸۰
۲۲.۵ ۱۵ اغذیه   فروشی (شامل
انواع  ساندویچ،پیتزا،
مرغ و ماهی
سوخاری فلافل  و
نظایر آن-)درجه دو
وسه
۳۰۶۰۰۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۷ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۸ تاﻻرها و  سالن  های
پذیرایی-ممتاز
۳۰۶۰۱۰۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۱ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۴ تاﻻرها و  سالن  های
پذیرایی-معمولی
۳۰۶۰۱۱۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۷ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۸ رستوران،کافه، رستوران و سلف سرویس-ممتاز ۳۰۶۰۱۲۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۱ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۴ رستوران،کافه، رستوران و سلف سرویس-معمولی ۳۰۶۰۱۳۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۳۰ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۲۰ سفره خانه های سنتی-
ممتاز
۳۰۶۰۱۴۰
تذکر:سروقلیان۷۵از وجوه دریافتی ۲۲.۵ تذکر:سروقلیان۵۰از وجوه دریافتی ۱۵ سفره خانه های سنتی-
معمولی
۳۰۶۰۱۵۰
۳۰ ۲۰ چلوکباب و
چلوخورش-ممتاز
۳۰۶۰۱۶۰
۲۷ ۱۸ چلوکباب و
چلوخورش-درجه
یک
۳۰۶۰۱۷۰
۲۲.۵ ۱۵ چلوکباب و
چلوخورش-درجه
دو و سه
۳۰۶۰۱۸۰
۲۷ ۱۸ جگرکی ۳۰۶۰۱۹۰
۲۷ ۱۸ طباخی ۳۰۶۰۲۰۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷ ۱۸ کبابی ۳۰۶۰۲۱۰
۲۷ ۱۸ حلیم،آش و غیره ۳۰۶۰۲۲۰
۳۳ ۲۲ تهیه و پخش غذای
آماده(بدون داشتن
سالن  پذیرایی -بیرون
بر-)ممتاز
۳۰۶۰۲۳۰
۱۸ ۱۲ تهیه و پخش غذای
آماده(بدون داشتن
سالن  پذیرایی -بیرون
بر-)معمولی
۳۰۶۰۲۴۰
۳۰ ۲۰ تهیه  انواع  غذا جهت
ادارات، مهمانیها و
مجالس مختلف
۳۰۶۰۲۵۰
۷۵ ۵۰  بابت  سرو قلیان در
قهوه خانه ،سفره خانه
و…
۳۰۶۰۲۶۰
۲۱ ۱۴ کافه قنادی (درجه دو) ۳۰۶۰۲۷۰
۳۷.۵ ۲۵ تهیه  انواع  غذا جهت
ادارات، مهمانیها و
مجالس مختلف (در
صورتی که مواداولیه
توسط کارفرما  تهیه
شود)
۳۰۶۰۲۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷ ۱۸ اغذیه   فروشی  زنجیره ای ۳۰۶۰۲۹۰
۳۷.۵ ۲۵ عدل بندی و بسته
بندی  انواع  کاﻻی
داخلی یا بین المللی
(حق الزحمه ای)
۳۰۷۰۰۱۰
تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده توزیع
کننده نباشد ۹۰درصد
۶۰ تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده
توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ پخش دارو، فرآورده های پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی عهده توزیع کننده باشد.)
(درصورتی که هزینه
توزیع یا پخش به
۳۰۷۰۰۲۰
تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده توزیع
کننده نباشد۹۰درصد
۶۰ تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده
توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ پخش مواد غذایی (درصورتی که هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد.) ۳۰۷۰۰۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
پخش سایرکاﻻهاو
تجهیزات
تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده توزیع
کننده نباشد ۹۰درصد
۶۰ تذکر:درصورتی که هزینه توزیع  یا پخش به عهده
توزیع کننده نباشد۶۵درصد
۴۰ (درصورتی که هزینه
توزیع یا پخش به
۳۰۷۰۰۴۰
عهده توزیع کننده
باشد).
عاملین و نمایندگی
 فروش   انواع
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۶۰ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۰ خودروهای سبک و ۳۰۷۰۰۵۰
سنگین و سایر وسایل
نقلیه موتوری داخلی
عاملین و نمایندگی
 فروش   انواع
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۷۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۵۰ خودروهای سبک و ۳۰۷۰۰۶۰
سنگین و سایر وسایل
نقلیه موتوری خارجی
عاملین و نمایندگی
های  فروش   انواع
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۶۷.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ کاﻻهای داخلی(به ۳۰۷۰۰۷۰
استثناء خودرو-)
(حق الزحمه ای)
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
عاملین و نمایندگی
های  فروش    انواع
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۸۲.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۵۵ کاﻻهای خارجی(به ۳۰۷۰۰۸۰
استثناء خودرو-)
(حق الزحمه ای)
ازحق العمل دریافتی ازحق العمل دریافتی حق العمل کاری  انواع
تذکر:معرفی صاحب اصلی کاﻻ توسط تذکر:معرفی صاحب اصلی کاﻻ توسط کاﻻ،خدمات و
حق العملکارواحراز آن توسط ۶۰ حق العملکارواحراز آن توسط ۴۰ امانتکارتجاری(به غیر ۳۰۷۰۰۹۰
مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف ازحق العملکار
ضروری می باشد. ضروری می باشد. گمرکی)
ازحق العمل دریافتی ازحق العمل دریافتی
تذکر:معرفی صاحب اصلی کاﻻ توسط تذکر:معرفی صاحب اصلی کاﻻ توسط حق العملکارگمرکی
حق العملکارواحراز آن توسط ۴۵ حق العملکارواحراز آن توسط ۳۰ برایاموروارداتو ۳۰۷۰۱۰۰
مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف صادرات
ضروری می باشد. ضروری می باشد.
از کارمزد یا حق العمل دریافتی از کارمزد یا حق العمل دریافتی
تذکر:درموردحق العملکار معرفی صاحب اصلی کاﻻ
توسط
حق العملکارواحراز آن توسط
مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف
۹۰ تذکر:درموردحق العملکار معرفی صاحب اصلی
کاﻻ توسط
حق العملکارواحراز آن توسط
مامور رسیدگی کننده درمورد فعالیت این ردیف
۷۰ دﻻلی حق العملکار
انواع  طلا و ارز (-حق
الزحمهای)
۳۰۷۰۱۱۰
ضروری می باشد ضروری می باشد
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۹.۵ ۳۳ مشاورین و دﻻﻻن
املاک (اعم از اجاره،
معاملات قطعی با
شرطی)
۳۰۷۰۱۲۰
۷۵ ۵۰ نمایشگاه  انواع
خودروهای سبک و
سنگین(-حق الزحمه
ای)
۳۰۷۰۱۳۰
۷۲ ۴۸ دﻻل اتومبیل ۳۰۷۰۱۴۰
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۷۲ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۸  واسطه گری سایر
انواع  کاﻻها و خدمات
۳۰۷۰۱۵۰
عاملین خریدو  فروش
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۵۲.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۳۵ کاﻻوخدمات مجاز
اینترنتی-کاﻻو
۳۰۷۰۱۶۰
خدمات داخلی
عاملین خریدو  فروش
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۶۷.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ کاﻻوخدمات مجاز
اینترنتی-کاﻻو
۳۰۷۰۱۷۰
خدمات خارجی
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
نمایندگی های
از کارمزد دریافتی ۳۳ از کارمزد دریافتی ۲۲  فروشگاههای
زنجیره ای(فرانچایز
۳۰۷۰۱۸۰
گیرنده-)کارمزدی
بازاریابی کاﻻهای
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۹۰ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۷۵ خارجی و یا کمیسیونر ۳۰۸۰۰۱۰
خارجی
بازاریابی  انواع  کاﻻ و
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۶۷.۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ خدمات داخلی (اعم ۳۰۸۰۰۲۰
ازحضوری و مجازی )
 مؤسسات  و آژانس های
۴۹.۵ ۳۳ تبلیغاتی و نمایندگی
های بخش  انواع
آگهی که به انجام
فعالیت های  رسانه ای
اعم از صوتی،
تصویری، محیطی،
چاپی و خدمات تبلیغ
شامل بازاریابی،
مشاوره،ساخت و
تولید تیزرهای
تبلیغاتی و…فعالیت
دارند.
۳۰۸۰۰۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۴۵ از کارمزد یا حق العمل دریافتی ۳۰ دفاترونمایندگی های
پذیرش آگهی روزنامه
۳۰۸۰۰۴۰
۹۰ ۷۰ درآمد اشخاص
حقیقی  ناشی از
همکاری در هرگونه
تبلیغات و آگهی
۳۰۸۰۰۵۰
۴۵ ۳۰  مؤسسات ی که به کار
نمایشی احراج
کاﻻهای دیگران
اشتغال دارند
۳۰۸۰۰۶۰
از اجاره دریافتی  تذکر:درمورد واگذاری  دست دوم ۴۸
درصدازتفاوت اجاره دریافتی  و پرداختی
۷۵ از اجاره دریافتی  تذکر:درمورد واگذاری  دست دوم
۳۲درصدازتفاوت اجاره دریافتی  و پرداختی
۵۰ واگذاری  غرفه های
نمایشگاهی(دست
اول)
۳۰۸۰۰۷۰
۳۷.۵ ۲۵ ارائه کارت های
تخفیفی در حوزه
خدماتی،رفاهی و
درمانی و …
۳۰۸۰۰۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
درآمد اشخاص
 حقیقی  از طریق
ازدرآمددریافتی ۹۰ ازدرآمددریافتی ۷۰ هرگونه تبلیغات و
آگهی در فضای
۳۰۸۰۰۹۰
مجازی،رسانه ای،
محیطی و  …
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۲۲.۵  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۵ مهد کودک  و پیش دبستانی ۳۰۹۰۰۱۰
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۸  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۲ آموزش  ابتدایی ۳۰۹۰۰۲۰
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۲۷  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۸ آموزش  متوسطه
(دوره های اول و دوم )
۳۰۹۰۰۳۰
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۲۷  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۸ هنرستانهای  فنی  و
حرفه ای و کار و
دانش
۳۰۹۰۰۴۰
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۲۷  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۸ دانشگاه ها و مراکز
آموزش  عالی
۳۰۹۰۰۵۰
۶ ۴  مؤسسات  آموزش  و
پرورش  افراد استثناء
۳۰۹۰۰۶۰
 پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۲۷  پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره امور
مالیاتی ذیربط
۱۸ آموزش گاه های
تدریس زبان خارجی
۳۰۹۰۰۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷ ۱۸  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
آرایشگری،گلدوزی
،خیاطی  و قالیبافی
۳۰۹۰۰۸۰
۲۷ ۱۸  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
آرایشگری
۳۰۹۰۰۹۰
۵۲.۵ ۳۵  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
آواز، موسیقی و
نقاشی و سایر فعالیت
های هنری
۳۰۹۰۱۰۰
۳۰ ۲۰  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
صنایع دستی
۳۰۹۰۱۱۰
۵۲.۵ ۳۵  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
بازیگری
۳۰۹۰۱۲۰
۵۲.۵ ۳۵  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
عکاسی و فیلمبرداری
۳۰۹۰۱۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
امور رایانه ای ،ماشین
نویسی،حسابداری،
مدیریت و امور اداری
۳۰۹۰۱۴۰
۲۷ ۱۸  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
نقشه  برداری و نقشه
کشی
۳۰۹۰۱۵۰
۲۷ ۱۸  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
امورمربوط به
الکترونیک،رادیو،
تلویزیون،تلفن های
ثابت،همراه و غیره
۳۰۹۰۱۶۰
۳۰ ۲۰ آموزش  رباتیک ۳۰۹۰۱۷۰
۴۵ ۳۰ آموزش گاه های تعلیم
ساخت طلا و جواهر
۳۰۹۰۱۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
 مؤسسات  و
 پس از کسر وجوه پرداختی به مربی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی مربوطه
۲۷  پس از کسر وجوه پرداختی به مربی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی مربوطه
۱۸ آموزش گاه های تعلیم
رانندگی( در صورتی
که وسیله نقلیه متعلق
۳۰۹۰۱۹۰
به آموزش گاه باشد )
۴۵  پس از کسر سهممربیووسیلهنقلیهبهشرطاعﻻمریز
مبالغپرداختیمذکوربهادارهامورمالیاتی ذیربط
توسط آموزش گاه( در غیر اینصورت ضریب آنان۱۵  از
کلوجوه دریافتی  بدونکسروجوهپرداختیمذکور)
۳۰  مؤسسات  و
آموزش گاه های تعلیم
رانندگی( در صورتی
که وسیله نقلیه متعلق
به آموزش گاه نباشد )
۳۰۹۰۲۰۰
 پس از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید فرودگاه
رسیده باشد
۱۵  پس از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید فرودگاه
رسیده باشد
۱۰ آموزش  خلبانی ۳۰۹۰۲۱۰
۳۰ ۲۰ سایرآموزش گاه های
علمی آزاد
۳۰۹۰۲۲۰
۷۵ ۵۰ خدمات اخذ پذیرش
تحصیلی و مشاوره و
راهنمایی در امور
تحصیلی
۳۰۹۰۲۳۰
 مؤسسات  و
 پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تائید یه مرجع
مذکور
۲۲.۵  پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با تائید یه مرجع
مذکور
۱۵ آموزش گاه های تعلیم
رانندگی(صرفا بابت
۳۰۹۰۲۴۰
آموزش  تئوری )
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۵.۵ ۱۷ موسسات فرهنگی
هنری  دارای  مجوز از
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی که در
امرآموزش
مهارت های زندگی،
پرورش استعدادو
خلاقیت و از این قبیل
آموزش  ها فعالیت
دارند.
۳۰۹۰۲۵۰
۳۰ ۲۰ کتابخانه ها و  سالن
های  مطالعه
۳۰۹۰۲۶۰
چاپخانه ممتاز شامل
 انواع  ماشین های چاپ
۲۴ ۱۶ (افست،یکرنگ،
چندرنگ،دیفتروک،
۳۱۰۰۰۱۰
هلیوگراور،روتاتیو،
فلکسو و  نظایر  آنها)
تذکر:چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه
بیش از۶۰%سطح کل ورق های آن را تشکیل داده باشد،
حسب مورد ازضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر
این صورت جزء چاپخانه مسطح محسوب می گردد.
۱۹.۵ تذکر:چنانچه سطح ورق ماشین های افستیک
چاپخانه بیش از ۶۰%سطح کل ورق های  آن را تشکیل
داده باشد، حسب مورد ازضریب این ردیف استفاده
گردد و در غیر این صورت جزء چاپخانه مسطح
محسوب می گردد.
۱۳ چاپخانه افست-
درجه یک( دارای
ماشین های بیش از ۱۲
ورق باشد)
۳۱۰۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر:چنانچه سطح ورق ماشین های افست یک چاپخانه
بیش از ۶۰%سطح کل ورق های  آن را تشکیل دادهباشد،
حسب مورد ازضریب این ردیف استفاده گردد و در غیر
اینصورت جزء چاپخانه مسطح محسوب می گردد.
۱۵ تذکر:چنانچه سطح ورق ماشین های افستیک
چاپخانه بیش از ۶۰%سطح کل ورق های  آن را تشکیل
داده باشد، حسب مورد ازضریب این ردیف استفاده
گرددودر غیر این صورت جزء چاپخانه مسطح
محسوب می گردد.
۱۰ چاپخانه افست-
درجه دو( دارای
ماشین های ۱۲ورقو
کمترباشد)
۳۱۰۰۰۳۰
تذکر:چاپخانه هایی که  دارای  ماشین آﻻت غیر
اتوماتیک می باشند نصف ضریب این ردیف
۱۵ تذکر:چاپخانه هایی که  دارای  ماشین آﻻت غیر
اتوماتیک می باشند نصف ضریب این ردیف
۱۰ چاپخانه مسطح ۳۱۰۰۰۴۰
۱۹.۵ ۱۳ چاپ روی کاغذ
نایلون و سلوفان،
محصوﻻتﻻستیکی
و پلاستیکی ،چوب و
غیره
۳۱۰۰۰۵۰
۱۵ ۱۰ صحافی  به صورت
سنتی
۳۱۰۰۰۶۰
۲۵.۵ ۱۷ صحافی به صورت
ماشینی
۳۱۰۰۰۷۰
۱۵ ۱۰ گراورسازیو
لیتوگرافی
۳۱۰۰۰۸۰
چاپخانه با دریافت
از دستمزد دریافتی ۴۵ از دستمزد دریافتی ۳۰ کاغذ و مقوا از
سفارش دهنده اقدام به
۳۱۰۰۰۹۰
چاپ می نماید
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ چاپ سیلک اسکرین ،
عکسبرگردانو
اوزالید
۳۱۰۰۱۰۰
۶۷.۵ ۴۵ مشاوره در امور
حقوقی
۳۱۱۰۰۱۰
۸۲.۵ ۵۵ امور وکالت ۳۱۱۰۰۲۰
۷۵ ۵۰ کارشناس رسمی
دادگستری
۳۱۱۰۰۳۰
۴۵درصد پس از کسر
پرداختی به دفتریار پاداش
کارکنان دفترخانه و پرداختی
به حساب کانون سردفتران و
دفتریاران  بابت  حق بیمه و
بازنشستگی،ازکارافتادگی
وامور رفاهی و درمانی
۳۰درصد پس از کسر
پرداختی به دفتریار پاداش
کارکنان دفترخانه و
پرداختی به حساب کانون
سر دفتران و دفتریاران  بابت
حق بیمه و بازنشستگی، از
کارافتادگی و امور رفاهی
ودرمانی
دفتراسنادرسمی ۳۱۱۰۰۴۰
۹۰ ۶۰ دفتریاراسنادرسمی ۳۱۱۰۰۵۰
۶۷.۵ ۴۵ دفتر ازدواج و طلاق ۳۱۱۰۰۶۰
از وجوه دریافتی   پس از کسر حقوق پرداختی به کادر
حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق تاییدیه اداره کل
امورمالیاتی ذیربط
۹۰ از وجوه دریافتی   پس از کسر حقوق پرداختی به کادر
حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق تاییدیه اداره کل
امورمالیاتی ذیربط
۶۰  مؤسسات  حسابداری
وحسابرسی
۳۱۱۰۰۷۰
از وجوه دریافتی ۶۰ از وجوه دریافتی ۴۰ حسابداروحسابرس ۳۱۱۰۰۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶۷.۵ ۴۵ مدیریت،مشاوره و
نظارت در امور بانکی،
مالی،مالیاتی
۳۱۱۰۰۹۰
۶۷.۵ ۴۵ مدیریت،مشاوره و
نظارت در امور  فنی ،
مدیریتیواداری
۳۱۱۰۱۰۰
۶۷.۵ ۴۵ خدمات مدیریت،
مشاوره و نظارت در
سایرامور
۳۱۱۰۱۱۰
۶۰ ۴۰ مطالعات  فنی ، مالی و
اقتصادی و تحلیل و
امکان سنجی طرح
تولید
۳۱۱۰۱۲۰
۷۵ ۵۰ امورکارشناسی(سایر
رشته ها )
۳۱۱۰۱۳۰
۳۳ ۲۲  تحقیقات  خاک
شناسی،کاوش،نمونه
برداری و آزمایش
خاک
۳۱۱۰۱۴۰
۳۷.۵ ۲۵ مراکز پژوهش و
تحقیقات  دارویی
۳۱۱۰۱۵۰
۳۷.۵ ۲۵ مراکزپژوهش و
تحقیقات کشاورزی
۳۱۱۰۱۶۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ مراکزپژوهش و
تحقیقات پزشکی
۳۱۱۰۱۷۰
۳۷.۵ ۲۵ مراکزپژوهش و
تحقیقات  صنعتی
۳۱۱۰۱۸۰
۳۷.۵ ۲۵ مراکزپژوهش و
تحقیقات علوم
اجتماعی
۳۱۱۰۱۹۰
۳۷.۵ ۲۵ سایرمراکز پژوهشی و
تحقیقاتی
۳۱۱۰۲۰۰
۳۷.۵ ۲۵ انتقال دانش  فنی ،
دارای یهای فکری،
تعلیمات و کمک های
فنی  مربوطه
۳۱۱۰۲۱۰
۶۷.۵ ۴۵ واگذاری  انواع حق
اﻻمتیاز،موافقت
اصولی،مجوزفعالیت
و پروانه بهره برداری
توسط دارنده به
غیر( به استثناء
واگذاری  حق اﻻمتیاز
دفاتراسنادرسمی-)
دست اول
۳۱۱۰۲۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ واگذاری  حق اﻻمتیاز
دفاتراسنادرسمی
۳۱۱۰۲۳۰
۱۸ ۱۲ خدمات فتوکپی،
پرینت،پرس انواع
کارت ها(شناسایی و
)… و امثال آن
۳۱۱۰۲۴۰
۷۵ ۵۰ تألیف،ترجمه،
تصنیف،نویسندگی
۳۱۱۰۲۵۰
کد فعالیت شماره ۳۱۱۰۲۶۰به کد  فعالیت شماره
۱۲۴۰۱۵۰تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد
۱۲۴۰۱۵۰ استفاده گردد.
کد فعالیت شماره ۳۱۱۰۲۶۰به کد  فعالیت شماره
۱۲۴۰۱۵۰تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد
۱۲۴۰۱۵۰ استفاده گردد.
انتشارکتاب ۳۱۱۰۲۶۰
کد فعالیت شماره ۳۱۱۰۲۷۰به کد  فعالیت شماره
۱۲۴۰۱۶۰تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد
۱۲۴۰۱۶۰استفاده گردد
کد فعالیت شماره ۳۱۱۰۲۷۰به کد  فعالیت شماره
۱۲۴۰۱۶۰تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد
۱۲۴۰۱۶۰استفاده گردد
انتشار انواع روزنامه،
مجله،نشریات و
ژورنال
۳۱۱۰۲۷۰
 بابت چاپ آگهی در
۳۰ ۲۰  انواع روزنامه،مجله، ۳۱۱۰۲۸۰
نشریات و ژورنال
۴۵ ۳۰ دارالترجمه اسناد و
مدارک(مترجمین
رسمی و غیر رسمی )
۳۱۱۰۲۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۴.۵ ۲۳ ارائه خدمات  رایانه ای
در محیط های نرم
افزاری ورد و فتوشاپ
نظیر تایپ، طراحی
آرم و تبدیل فرمتهای
مختلف صوتی و
تصویری به یکدیگر
۳۱۱۰۳۰۰
۳۰ ۲۰ ارائه خدمات  رایانه ای
نظیرمشاوره،تهیه
نقشه ، طرح و یا اجرا و
پشتیبانی سیستم های
رایانه ای
۳۱۱۰۳۱۰
۳۰ ۲۰ خدمات برنامه نویسی
و پردازش داده ها،
تولیدوصدورکارت
های مغناطیسی
۳۱۱۰۳۲۰
۳۰ ۲۰  طراحی و گرافیک
کتاب،پوستروغیره
۳۱۱۰۳۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۱ ۱۴ ارائه خدمات  رایانه ای
نظیر طراحی و ایجاد
محیط های اطلاعاتی بر
روی شبکه های
(تولیدداخل)و
جهانی(طراحی
صفحات وب )
۳۱۱۰۳۴۰
۲۷ ۱۸ کافینت و گیمنت ۳۱۱۰۳۵۰
واگذاری حق بهره
برداری ازمعادن از
از وجوه دریافتی ۹۰ از وجوه دریافتی ۸۰ قبیل دریافت اجاره
ماهیانه یا پورسانت از
۳۱۱۰۳۶۰
مواداستخراجی و یا از
طریق دیگر
از اجرت دریافتی ۷۵ از اجرت دریافتی ۵۰ متولی امور موقوفه ۳۱۱۰۳۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
واگذاری  انواع حق
اﻻمتیاز،موافقت
اصولی،مجوزفعالیت
 پس از کسر وجوهپرداختی بابت تحصیلحقاﻻمتیاز
مذکور
۶۷.۵  پس از کسر وجوهپرداختی بابت تحصیلحقاﻻمتیاز
مذکور
۴۵ و پروانه بهره برداری
توسط دارنده به
غیر( به استثناء
۳۱۱۰۳۸۰
واگذاری  حق اﻻمتیاز
دفاتراسنادرسمی-)
 دست دوم
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۱ ۱۴ شرکت های  مهندسین
مشاور دارای
صلاحیت و ضوابط
سازمان  مدیریت که
در امور  مطالعه  و تهیه
طرح راه و ساختمان،
تأسیسات،خاک
شناسی و مقاومت
مصالح،  نقشه  کشی،
نظارت(عالیه و
کارگاهی)،محاسبات
فنی و…فعالیت دارند
ودریافتی آنهابر
اساس فهرست بهایا
تعرفه سازمان مدیریت
محاسبه گردد
۳۱۲۰۰۱۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ سایر اشخاص ( حقیقی
وحقوقی) که در امور
مطالعه  و تهیه طرح راه
وساختمان،تأسیسات،
خاک شناسی و
مقاومت مصالح ، نقشه
کشی،نظارت(عالیه و
کارگاهی)،محاسبات
فنی و…فعالیت دارند
و مشمول ضوابط و
تعرفه های سازمان
مدیریت نمی باشند
۳۱۲۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵۴ ۳۶ شرکت های مهندسی
مشاور که بر عملیات
اجرایی پروژه نظارت
دارند( به استثناء
نظارت عالیه و
کارگاهی)ومطابقت
عملیات اجرایی را با
پروانه ، نقشه  ها،
محاسبات و
مشخصات فنی پروژه
گواهی نماید
۳۱۲۰۰۳۰
۳۰ ۲۰  اشخاص ( حقیقی  و
حقوقی)که در انجام
مطالعه ،تهیه طرح ،
نقشه  و سایر فعالیت
های  مرتبط  در بخش
کشاورزی فعالیت
دارند
۳۱۲۰۰۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
پیمانکاری امور راه و
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط سازمان
مدیریت می باشند و دریافتی  آنهابراساس فهرست بهایا
تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه
واحداز ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۱۸ تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط
سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آن ها براساس
فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد
حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر
گردد.
۱۲ ساختمان و تأسیسات
فنی وتأسیساتی(در
صورتی که کل
مصالح و لوازم مورد
نیاز و هزینه های
اجرای پروژه توسط
پیمانکار تأمین شود -)
۳۱۲۰۰۵۰
دست اول
پیمانکاری امور راه و
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط سازمان
مدیریت می باشند و دریافتی  آنهابراساس فهرست بهایا
تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه
واحداز ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۱۶.۵ تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط
سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آن ها براساس
فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد
حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر
گردد.
۱۱ ساختمان و تأسیسات
فنی وتأسیساتی(در
صورتی که کل
مصالح و لوازم مورد
نیاز و هزینه های
اجرای پروژه توسط
پیمانکار تأمین شود -)
۳۱۲۰۰۶۰
 دست دوم
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
پیمانکاری امور راه و
ساختمان و تأسیسات
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط سازمان
مدیریت می باشند و دریافتی  آنهابراساس فهرست بهایا
تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه
واحداز ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۳۰ تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط
سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آن ها براساس
فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد
حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر
گردد.
۲۰  فنی وتأسیساتی(در
صورتی که مصالح،
لوازم و تجهیزات
موردنیازتوسط
کارفرما  تأمین شود و
مابقی هزینه های
اجرای پروژه توسط
۳۱۲۰۰۷۰
پیمانکار تأمین شود -)
دست اول
پیمانکاری امور راه و
ساختمان و تأسیسات
تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط سازمان
مدیریت می باشند و دریافتی  آنهابراساس فهرست بهایا
تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد سه
واحداز ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۲۷ تذکر:جهت محاسبه درآمدمشمول مالیات پیمانکاران
موضوع این ردیف که  دارای   صلاحیت و ضوابط
سازمان مدیریت می باشند و دریافتی آن ها براساس
فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد
حسب مورد دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر
گردد.
۱۸  فنی وتأسیساتی(در
صورتی که مصالح،
لوازم و تجهیزات
موردنیازتوسط
کارفرما  تأمین شود و
مابقی هزینه های
اجرای پروژه توسط
۳۱۲۰۰۸۰
پیمانکار تأمین شود -)
 دست دوم
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
پیمانکاری امور راه و
ساختمان و تأسیسات
 فنی وتأسیساتی(در
صورتی که تأمین
مصالح، لوازم و
تجهیزات موردنیاز و
تذکر:جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات مجریان تذکر:جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات مجریان هزینه های اجرای
ذیصلاح که فعالیت موضوع این بند را انجام می دهند از ۴۸ ذیصلاح که فعالیت موضوع این بند را انجام می دهند ۳۲ پروژه توسط کارفرما ۳۱۲۰۰۹۰
نسبت سود اینبنداستفادهگردد از نسبت سود این بند استفاده گردد تأمین گردد و پیمانکار
صرفا بابت انجام
 مدیریت و سرپرستی
 فنی و اجرایی پروژه،
ازکارفرما  حق الزحمه
ویا دستمزد دریافت
نماید(پیمان مدیریت)
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۲.۵ ۱۵ پیمانکاری امور راه و
ساختمان و تأسیسات
فنی وتأسیساتیتوسط
پیمانکارانایرانیکه
درخارج از کشور
فعالیت دارند (در
صورتی که کل
مصالح، لوازم و
تجهیزات موردنیاز و
هزینهاجرایپروژه
توسطپیمانکارتأمین
شود)
۳۱۲۰۱۰۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۵.۵ ۱۷ پیمانکاری امور راه و
ساختمان و تأسیسات
فنی وتأسیساتیتوسط
پیمانکارانایرانیکه
درخارج از کشور
فعالیت دارند (در
صورتی که مصالح،
لوازم و تجهیزات
موردنیازتوسط
کارفرما  تأمین شود و
مابقی هزینه های
اجرای پروژه توسط
پیمانکار تأمین شود ).
۳۱۲۰۱۱۰
۲۷ ۱۸ معمار ساختمان که
فقطاجرتساخت
دریافتمیدارد.
۳۱۲۰۱۲۰
۲۷ ۱۸ ارائه خدمات  مرتبط با
فعالیت های آتشنشانی
وآموزش اطفاءحریق
۳۱۲۰۱۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ نقاشی،رنگآمیزی
انواع  ساختمان وکف
سابی انواع  ساختمان
۳۱۲۰۱۴۰
۳۷.۵ ۲۵ سیمکشیالکتریکی
وبرقکارساختمان
۳۱۲۰۱۵۰
۲۴ ۱۶ آسفالت کاریو
ایزوﻻسیون انواع
ساختمان و تأسیسات
۳۱۲۰۱۶۰
۱۸ ۱۲ تجهیز،نوسازیو
آماده سازی اراضی
شهری،کشاورزی و
روستایی( در صورتی
که کل مصالح و
لوازم موردنیازو
هزینه های اجرای
پروژه توسط پیمانکار
تأمین شود)
۳۱۲۰۱۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ تجهیز،نوسازی و
آماده سازی اراضی
شهری،کشاورزی و
روستایی( در صورتی
که مصالح،  لوازم و
تجهیزات موردنیاز
توسط کارفرما  تأمین
شود و مابقی هزینه
های اجرای پروژه
توسط پیمانکارتأمین
شود)
۳۱۲۰۱۸۰
۲۷ ۱۸ مبخکوبی، نقشه
کشی و خط کشی
جاده و خیابان، تعمیر،
بازسازی و نصب
علائم رانندگی و
گاردریل
۳۱۲۰۱۹۰
۴۵ ۳۰ تهیه طرح بهره برداری
از معادن و مشاوره  فنی
۳۱۲۰۲۰۰
۲۲.۵ ۱۵ حفاری،آتش باری و
انفجارمعدن
۳۱۲۰۲۱۰
از اجرت دریافتی ۱۸ از اجرت دریافتی ۱۲ حفر انواع  چاه و قنات ۳۱۲۰۲۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
ﻻیروبی قنات،
از اجرت دریافتی ۲۱ از اجرت دریافتی ۱۴ رودخانه،سدو نظایر ۳۱۲۰۲۳۰
آنها
۲۷ ۱۸ خدمات رادیوگرافی و
نشتیابی،تست
مخازن و تعمیرات
تأسیسات مختلف
نفتی وگازی
۳۱۲۰۲۴۰
۲۷ ۱۸ خدمات  نگهداری ،
راه اندازی ،راهبری و
حفاظت تأسیسات
مکانیکی ساختمان
۳۱۲۰۲۵۰
۲۷ ۱۸ خدمات  نگهداری ،
راه اندازی ،راهبری و
حفاظت تأسیسات
برقی و الکترونیکی ،
سمعی و بصری و
مخابراتی
۳۱۲۰۲۶۰
۲۷ ۱۸ خدمات  نگهداری ،
راه اندازی ،راهبری و
حفاظت تجهیزات
طبی،آزمایشگاهی و
بیمارستانی
۳۱۲۰۲۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۷ ۱۸ سایرخدمات مربوط
به نگهداری ،راه
اندازی،راهبری و
حفاظت تجهیزات و
تأسیسات
۳۱۲۰۲۸۰
تذکر۱:ساختمانهای درحال ساخت و ناتمام متناسب با
میزان پیشرفت عملیات ساختمان ودرآمد حاصله مشمول
نرخ این ردیف میشود.تذکر۲:نسبت سود ساخت و
فروش  ساختمانها  دربافتهای فرسوده معادل۶۰
درصدنسبت سود این ردیف محاسبه  میشود.
۱۵درصداز وجوه دریافتی
پس از کسر ارزش روز
عرصه در زمان  فروش  ملک
که در اجرای مقررات ماده
ق.م.م تعیین شده یا ۶۴
ارزش خرید عرصه، هر
کدام که بیشتر باشد
تذکر۱:ساختمانهای درحال ساخت و ناتمام متناسب
با میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله
مشمول نرخ این ردیف میشود .تذکر۲:نسبت سود
ساخت و  فروش  ساختمانها دربافتهای فرسوده
معادل۶۰درصدنسبت سود این ردیف محاسبه  می
شود.
۱۵درصداز وجوه دریافتی
پس از کسر ارزش روز
عرصه در زمان  فروش
ملک که  در اجرای
مقررات ماده۶۴ق.م.م
تعیین شده یا ارزش خرید
عرصه، هر کدام که بیشتر
باشد
ساخت و  فروش    انواع
ساختمانها
۳۱۲۰۲۹۰
۳۷.۵ ۲۵ قالب بندی ساختمان ۳۱۲۰۳۰۰
۳۷.۵ ۲۵ آسفالتکاری و
ایزوﻻسیون انواع
ساختمان و تأسیسات –
صرفا اجرت بگیر
۳۱۲۰۳۱۰
۲۴ ۱۶ حفاری و شمع ریزی
بادستگاههای
هیدرولیکی۱۸درصد
۳۱۲۰۳۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۵۴ ۳۶ مهندسین ناظری که بر
عملیات اجرایی پروژه
نظارت دارند(به
استثناءنظارت عالیه و
کارگاهی-) دارای
دفترکار
۳۱۲۰۳۳۰
۶۷.۵ ۴۵ مهندسین ناظری که بر
عملیات اجرایی پروژه
نظارت دارند(به
استثناءنظارت عالیه و
کارگاهی-)فاقددفتر
کار
۳۱۲۰۳۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰  اشخاص  حقیقی که
در امور  مطالعه  و تهیه
طرح راه و ساختمان،
تأسیسات،خاک
شناسی و مقاومت
مصالح،  نقشه  کشی،
نظارت(عالیه و
کارگاهی)،محاسبات
فنی و…فعالیت دارند
و مشمول ضوابط و
تعرفه های سازمان
مدیریت نمی باشند –
دارای دفترکار
۳۱۲۰۳۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵ ۳۰  اشخاص  حقیقی که
در امور  مطالعه  و تهیه
طرح راه و ساختمان،
تأسیسات،خاک
شناسی و مقاومت
مصالح،  نقشه  کشی،
نظارت(عالیه و
کارگاهی)،محاسبات
فنی و…فعالیت دارند
و مشمول ضوابط و
تعرفه های سازمان
مدیریت نمی باشند –
بدون دفتر کار
۳۱۲۰۳۶۰
۳۰ ۲۰  اشخاص  حقیقی که
درانجام مطالعه ،تهیه
طرح، نقشه وسایر
فعالیت های  مرتبط در
بخش کشاورزی
فعالیت دارند- دارای
دفترکار
۳۱۲۰۳۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵ ۳۰  اشخاص  حقیقی که
درانجام مطالعه ،تهیه
طرح، نقشه وسایر
فعالیت های  مرتبط در
بخش کشاورزی
فعالیت دارند-بدون
دفترکار
۳۱۲۰۳۸۰
۵۲.۵ ۳۵  مؤسسات کاریابیو
مشاوره در امور
کاریابی
۳۱۳۰۰۱۰
۱۵ ۱۰ شرکت های خدماتی
مستقردرشهرک های
صنعتی که در
چارچوب اساس نامه
(که به تصویب هیأت
مدیره سازمان  صنایع
کوچک و شهرک
های صنعتی ایران می رسد)فعالیت می نمایند
۳۱۳۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۱۳.۵ ۹ شرکت های تأمین
نیروی انسانی که
فعالیت آنها با مجوز از
مراجع ذیصلاح و
تحت نظارت انجمن
صنفی کارفرما یی
خدمات خانگی بوده
وبا رعایت  قوانین و
مقررات مربوطه
درخصوص بیمه و
دستمزد پرسنل شاغل
خود اقدام نمایند
۳۱۳۰۰۳۰
۱۹.۵ ۱۳ موسسات تأمین نیروی
کارخدماتی،
پشتیبانی،نگهبانی،
آشپزخانه،حمل و نقل
و…
۳۱۳۰۰۴۰
 مؤسساتی که
از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به
متخصصین  طبق تاییدیه اداره امورمالیاتی ذیربط
۷۵ از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی به
متخصصین  طبق تاییدیه اداره امورمالیاتی ذیربط
۵۰  متخصصین  فنی در
اختیارشرکت هاو
کارخانجات قرارمی
۳۱۳۰۰۵۰
دهند
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
برگزاری آزمون های
از وجوه دریافتی ۴۵ از وجوه دریافتی ۳۰ استخدامی،آزمایشی، ۳۱۳۰۰۶۰
آموزشی و نظایر آنها
موسسات تأمین نیروی
کارخدماتی،
۵۲.۵ ۳۵ پشتیبانی،نگهبانی،
آشپزخانه،حملونقل
۳۱۳۰۰۷۰
و-…درصورت
کارمزدی بودن
 پس از کسر عوارضشهرداری ۲۲.۵  پس از کسر عوارضشهرداری ۱۵ تئاتروتماشاخانه ۳۱۴۰۰۱۰
 پس از کسر عوارضشهرداری ۱۶.۵  پس از کسر عوارضشهرداری ۱۱ سینما-ممتاز ۳۱۴۰۰۲۰
 پس از کسر عوارضشهرداری ۱۳.۵  پس از کسر عوارضشهرداری ۹ سینما-درجه یک ۳۱۴۰۰۳۰
 پس از کسر عوارضشهرداری ۱۰.۵  پس از کسر عوارضشهرداری ۷ سینما-درجه دووسه ۳۱۴۰۰۴۰
۳۷.۵ ۲۵  انواع باشگاههای
ورزشی
۳۱۴۰۰۵۰
۳۷.۵ ۲۵  انواع استادیومهای
ورزشی
۳۱۴۰۰۶۰
۳۷.۵ ۲۵ موسسات وتیم های
ورزشی
۳۱۴۰۰۷۰
۶۷.۵ ۴۵ مربیان و کادر فنی
رشته فوتبال-داخلی
۳۱۴۰۰۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷۵ ۵۰ مربیان و کادر فنی
رشته فوتبال-خارجی
۳۱۴۰۰۹۰
۶۰ ۴۰ مربیان و کادر فنی
رشته ها یوالیبالو
بسکتبال-داخلی
۳۱۴۰۱۰۰
۶۷.۵ ۴۵ مربیان و کادر فنی
رشته ها یوالیبالو
بسکتبال-خارجی
۳۱۴۰۱۱۰
۵۲.۵ ۳۵ مربیان و کادر فنی
سایررشته ها ی
ورزشی-داخلی
۳۱۴۰۱۲۰
۶۰ ۴۰ مربیان و کادر فنی
سایررشته ها ی
ورزشی-خارجی
۳۱۴۰۱۳۰
۷۵ ۵۰  ورزشکاران رشته
فوتبال-داخلی
۳۱۴۰۱۴۰
۹۰ ۶۰  ورزشکاران رشته
فوتبال-خارجی
۳۱۴۰۱۵۰
۶۰ ۴۰  ورزشکاران رشته ها ی
والیبال و بسکتبال-
داخلی
۳۱۴۰۱۶۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷۵ ۵۰  ورزشکاران رشته ها ی
والیبالوبسکتبال-
خارجی
۳۱۴۰۱۷۰
۵۲.۵ ۳۵  ورزشکاران سایررشته
هایورزشی-داخلی
۳۱۴۰۱۸۰
۶۷.۵ ۴۵  ورزشکاران سایررشته
هایورزشی-خارجی
۳۱۴۰۱۹۰
۵۲.۵ ۳۵ استخر،سوناو
جکوزی وسایر
مجموعه های آبی-
درجه یک
۳۱۴۰۲۰۰
۳۷.۵ ۲۵ استخر،سوناو
جکوزی وسایر
مجموعه های آبی-
درجه دو
۳۱۴۰۲۱۰
۶۷.۵ ۴۵  انواع   سالن ماساژ
(برقی)
۳۱۴۰۲۲۰
۳۳ ۲۲  انواع   سالن ماساژ(غیر
برقی)
۳۱۴۰۲۳۰
از فروش  بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۶۰ از فروش  بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۰ تفرجگاه ها،اماکن
تفریحی و غارها
۳۱۴۰۲۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از فروش  بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۵ از فروش  بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۳۰ مجموعه بازی
کودکان وشهربازی
۳۱۴۰۲۵۰
از  فروش  بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۶۰ از  فروش  بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی داخل
مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۴۰ کلوپهای تفریحی(به
جزگیمنت)
۳۱۴۰۲۶۰
۴.۵ ۳ باغ وحش ۳۱۴۰۲۷۰
موزه ها و اماکن
از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۴۵ از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۳۰ تاریخی،مناطق
حفاظت شده و نظایر
۳۱۴۰۲۸۰
آنها
ازوجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۴۵ ازوجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی ۳۰ چشمه های آبگرم
ومعدنی
۳۱۴۰۲۹۰
۳۰ ۲۰ تلهکابین و امثال آن ۳۱۴۰۳۰۰
۹۰ ۶۰ سینما( بابت پخش
آگهی)
۳۱۴۰۳۱۰
۷۵ ۵۰ باشگاههای پاتیناژ،
بولینگ و نظایر آنها
۳۱۴۰۳۲۰
 اشخاصی که به
۱۵ ۱۰  نگهداری ونمایش ۳۱۴۰۳۳۰
حیوانات اشتغال دارند
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۷ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۱۸  متخصص  اطفال ۳۱۵۰۰۱۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۲ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۸ فوق تخصص قلب
کودکان
۳۱۵۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۹ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۶ فوق تخصص گوارش
واعصاب کودکان
۳۱۵۰۰۳۰
فوق تخصص
 کودکان شامل:
عفونی،ایمونولوژیو
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۶ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۴ آلرژی،نفرولوژی،
غددومتابولیسم،
هماتولوژی و
۳۱۵۰۰۴۰
آنکولوژی،ریه،
روماتولوژی و فوق
تخصص نوزادان
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۰  متخصص  داخلی،
عفونی و بیماریهای
گرمسیری
۳۱۵۰۰۵۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ فوق تخصص گوارش
وکبد
۳۱۵۰۰۶۰
فوق تخصص غدد
داخلیومتابولیسم،
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ هماتولوژیو
آنکولوژی،
۳۱۵۰۰۷۰
نفرولوژی،ریه،
روماتولوژی
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۲ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۸  متخصص   پوست و مو ۳۱۵۰۰۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ فلوشیپ های مربوط
بهپوستومو
۳۱۵۰۰۹۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۰.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۷  متخصص  مغزو
اعصاب و فلوشیپ ام
اس
۳۱۵۰۱۰۰
فوق تخصص مغزو
اعصاب،
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ الکترومیوگرافیو
هدایت عصبی محیطی
۳۱۵۰۱۱۰
وسایرفلوشیپهای
مربوط
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۷.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۵  متخصص  اعصاب و
روان(روانپزشک)
۳۱۵۰۱۲۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۰.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۷ فلوشیپوفوق
تخصصاعصابو
روان
۳۱۵۰۱۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۹ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۶  متخصص  قلبو
عروق و فلوشیپهای
مربوط
۳۱۵۰۱۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
 متخصص طب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۷.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۵ اورژانس،پزشکی
اجتماعی،طبکارو
۳۱۵۰۱۵۰
….
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۲ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۸  متخصص پزشکی
فیزیکیوتوانبخشی
۳۱۵۰۱۶۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۲ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۸  متخصص  بیهوشی ۳۱۵۰۱۷۰
فـلوشـیـپ درد،
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۹.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۳  مراقبت های ویـژه
(ICU)، بیهوشی قلب
و بیهوشی  جراحی مغز
۳۱۵۰۱۸۰
واعصاب
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۷.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۵ سایر متخصصین (غیر
جراح)
۳۱۵۰۱۹۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۰ سایرفوق تخصص ها
(غیرجراح)
۳۱۵۰۲۰۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۲ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۲۸  متخصص  جراحی
عمومی
۳۱۵۰۲۱۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۶۰ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۰ فوق تخصص  جراحی
پلاستیک،ترمیمی و
سوختگی
۳۱۵۰۲۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۹ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۲۶ فوق تخصص  جراحی
کودکان
۳۱۵۰۲۳۰
فوق تخصص های
 جراحی قلب و عروق،
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ پیونداعضاء،عروق و
تروما،توراکس(قفسه
۳۱۵۰۲۴۰
سینه)وفلوشیپهای
مربوط
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۸ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۲  متخصص گوش و
حلق و بینی و جراحی
سروگردن
۳۱۵۰۲۵۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ فوق تخصص و
فلوشیپ های مربوط
به گوش وحلق و بینی
۳۱۵۰۲۶۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۹.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۳  متخصص ارتوپدی ۳۱۵۰۲۷۰
فوق تخصص
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۴ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۶ ارتوپدیوفلوشیپ
هایزانو،ستون
۳۱۵۰۲۸۰
فقرات،دستو…
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۸ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۲  متخصص چشم ۳۱۵۰۲۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ فوق تخصص و
فلوشیپهایچشم
۳۱۵۰۳۰۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۱ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۴  متخصص  جراحی مغز
واعصاب
۳۱۵۰۳۱۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۹.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۳ فلوشیپ جراحی قائده
جمجمه،استریوتاکسی
۳۱۵۰۳۲۰
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۱ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۴  متخصص  جراحی
کلیه و مجاری ادراری
(ارولوژی)
۳۱۵۰۳۳۰
فوق تخصص و
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ فلوشیپ های مربوط
به کلیه و مجاری
۳۱۵۰۳۴۰
ادراری
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۰  متخصص زنان و
زایمان و نازایی
۳۱۵۰۳۵۰
فوق تخصص و
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ فلوشیپ های مربوط
بهزنانوزایمانو
۳۱۵۰۳۶۰
نازایی
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۴۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۰ سایر متخصصین
(جراح)
۳۱۵۰۳۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی وسایر
خدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۵۲.۵ از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت ،اعمال جراحی و
سایرخدمات پزشکی  مربوطه در مطب
۳۵ سایرفوق تخصص ها
(جراح)وفلوشیپها
۳۱۵۰۳۸۰
۹۰ ۶۰  انجام هرگونه عمل
جراحی زیبایی
(غیرترمیمی)وکاشت
مو و ابرو درمطب
۳۱۵۰۳۹۰
۳۷.۵ ۲۵ انجام کاشت مو و ابرو
درمراکزدرمانی
۳۱۵۰۴۰۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکینظیردرمانترکاعتیادو…درمطب
۲۲.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکینظیردرمانترکاعتیادو…درمطب
۱۵  پزشکان  عمومی ۳۱۵۰۴۱۰
از وجوه دریافتی ۲۲.۵ از وجوه دریافتی ۱۵  پزشکان  داروساز ۳۱۵۰۴۲۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۳۳ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۲ کایروپرکتیکر
(پزشک
کایروپراکتیک)
۳۱۵۰۴۳۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب تذکر: بابت  فروش  داروهای
گیاهی توسط پزشکان طب سنتی در مطب از نسبت سود
۲۱درصد استفاده شود.
۳۳ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب تذکر: بابت  فروش  داروهای
گیاهی توسط پزشکان طب سنتی در مطب از نسبت
سود۱۶درصد استفاده شود.
۲۲  پزشکان طب سنتی و
مکمل(طبس وزنی،
هومیوپاتیو)…
۳۱۵۰۴۴۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندانپزشکی درمطب
۳۷.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندانپزشکی درمطب
۲۵ دندانپزشکان عمومی ۳۱۵۰۴۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت
 متخصص بیماریهای
 انواع خدمات از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت و
دندان پزشکی در مطب
۴۰.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۲۷ دهان و تشخیص و
دندانپزشکی جامعه
نگر
 انواع خدمات از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت و
دندان پزشکی در مطب
۳۹ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۲۶  متخصص دندانپزشکی
اطفال
 متخصص درمان
 انواع خدمات از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت و
دندان پزشکی در مطب
۵۱ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۳۴ ریشه، متخصص
دندانپزشکی ترمیمی و
 جراحی لثه(پریو)
 انواع خدمات از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت و
دندان پزشکی در مطب
۵۴ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۳۶  متخصص ارتودنسی
 انواع خدمات از وجوه دریافتی   بابت حق ویزیت و
دندان پزشکی در مطب
۵۷ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۳۸  متخصص پروتزهای
دندانی
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۶۳ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع خدمات
دندان پزشکی در مطب
۴۲  متخصص  جراحی
دهان و فک و صورت
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶۷.۵ ۴۵ کارکرد پزشکان ،
دندان پزشکان  ،
پیرا پزشکان ،مشاوران
روانشناسی،روان
درمانی،تغذیه و رژیم
درمانی و …درمراکز
درمانی(اعم از
بیمارستان، درمانگاه  و
-)…درصورت ارائه
قراردادواسنادو
مدارک مثبته
درآمدی و عدم ارائه
اسنادومدارک هزینه
ها
۳۱۵۰۵۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷۵ ۵۰ کارکرد پزشکان ،
دندان پزشکان ،
پیرا پزشکان ، مشاوران
روانشناسی،روان
درمانی،تغذیه و رژیم
درمانی و …درمراکز
درمانی(اعم از
بیمارستان، درمانگاه  و
-)…درصورتعدم
ارائه قرارداد و اسناد و
مدارک مثبته
۳۱۵۰۵۳۰
۶۷.۵ ۴۵ سایراعمال زیبایی(به
غیرازکاشت مو)در
کلینیک یا مراکز
درمانی
۳۱۵۰۵۴۰
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد ۱۶.۵ العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی ۱۱ بیمارستان-درجه یک ۳۱۶۰۰۱۰
مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحدا فزایش به نسبت ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد
سوداین ردیف محاسبه گردد. افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد ۱۲.۷۵ العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی ۸.۵ بیمارستان-درجه دو ۳۱۶۰۰۲۰
مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحدا فزایش به نسبت ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد
سوداین ردیف محاسبه گردد. افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال سه واحدا فزایش به نسبت
۱۱.۲۵ وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی
ربط، درآمد مشمول مالیات آنان با اعمال دو واحد
۷.۵ بیمارستان-درجه سه
وچهار
۳۱۶۰۰۳۰
سوداین ردیف محاسبه گردد. افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
 درمانگاه خصوصی
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۵واحد افزایش به نسبت
سوداین ردیف محاسبه گردد.
۲۴ از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی
ربط،درآمدمشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد
افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
۱۶ (دی کلینیک و مراکز
جراحی محدود)که
دارای تخت
بیمارستانی،اورژانس،
بخش های
تخصصی، جراحی و
۳۱۶۰۰۴۰
پاراکلینیکی
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۵واحد افزایش به نسبت
سوداین ردیف محاسبه گردد.
۲۱ از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی
ربط،درآمدمشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد
افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
۱۴  درمانگاه خصوصی
(پلیکلینیک)در
صورتی که  دارای
اورژانس، بخش های
تخصصی وخدمات
پاراکلینیکیباشد.
۳۱۶۰۰۵۰
از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام وجوه
پرداختیبه پزشکان  بابت حق الزحمه وحق العلاجیه
تفکیک هر پزشک به اداره امورمالیاتی ذیربط ،درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۵واحد افزایش به نسبت
سوداین ردیف محاسبه گردد.
۱۸ از کل وجوه دریافتی تذکر: درصورت عدم اعلام
وجوه پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه وحق
العلاج به تفکیک هرپزشک به اداره امور مالیاتی ذی
ربط،درآمدمشمول مالیات آنان با اعمال سه واحد
افزایش به نسبت سود این ردیف محاسبه  گردد.
۱۲  درمانگاه خصوصی
(پلیکلینیک)در
صورتی که فاقد
اورژانس، بخش های
تخصصیوخدمات
پاراکلینیکیباشد.
۳۱۶۰۰۶۰
۳۰ ۲۰  درمانگاه چند
تخصصیمغزو
اعصابوروان
(خدماتتشخیصی،
مشاورهایودرمانی
سرپائی)
۳۱۶۰۰۷۰
۳۷.۵ ۲۵ کلینیکهای
دندانپزشکی
۳۱۶۰۰۸۰
به کد های۳۱۵۰۴۰۰ و
۳۱۵۰۵۴۰رجوع شود.
به کد های۳۱۵۰۴۰۰ و
۳۱۵۰۵۴۰رجوع شود.
کلینیک های پوست و مو ۳۱۶۰۰۹۰
۶۰ ۴۰ کلینیکهای چشم
پزشکی
۳۱۶۰۱۰۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۲۵.۵ ۱۷ مراکزخدماتدرمانی
ناباروری
۳۱۶۰۱۱۰
۱۹.۵ ۱۳ مراکزتصویربرداری
ارائه دهنده خدمات
رادیولوژی،
ماموگرافی،سیتی
اسکن و ام آرآی
۳۱۶۰۱۲۰
۳۰ ۲۰ سونوگرافی ۳۱۶۰۱۳۰
۲۱ ۱۴ مراکزرادیوتراپی،
شیمی درمانی،
پزشکی هسته ای و
سزیمتراپی
۳۱۶۰۱۴۰
۳۹ ۲۶ آندوسکوپی،سنگ
شکن
۳۱۶۰۱۵۰
۳۹ ۲۶ سایر فعالیت های
پاراکلینیکی نظیر
اکوکاردیوگرافی،
سنجشتراکم
استخوان،نوار
مغز،نوارقلب،تست
ورزشو…
۳۱۶۰۱۶۰
۱۸ ۱۲ آزمایشگاههای
تشخیص طبی
۳۱۶۰۱۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ رادیولوژی دندان
(پانورکس)
۳۱۶۰۱۸۰
۳۰ ۲۰ دام پزشکان ۳۱۷۰۰۱۰
۳۰ ۲۰ بیمارستانها،کلینیکها
و مؤسسات درمانی
دامپزشکی
۳۱۷۰۰۲۰
۵۲.۵ ۳۵ کلینیک حیوانات
خانگی
۳۱۷۰۰۳۰
۲۵.۵ ۱۷ فیزیوتراپی توانبخشی
اشخاصی(اعم از
۳۱۸۰۰۱۰
۳۰ ۲۰  حقیقی  و حقوقی)که
اداره بخش های
پاراکلینیکی،
آزمایشگاهی،
تخصصیو…رادر
مراکزاموردرمانبه
عهدهدارند(در
صورتی که پرداخت
هزینهپرسنل،خرید
دارو،موادمصرفی،
تعمیراتوسایل و
تجهیزات طبق قرارداد
به عهده اداره
کنندگان باشد)
۳۱۸۰۰۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۹۰ ۶۰  اشخاصی (اعم از
حقیقی  و حقوقی)که
اداره بخش های
پاراکلینیکی،
آزمایشگاهی،
تخصصیو…رادر
مراکزاموردرمانبه
عهدهدارند
(درصورتی که تأمین
هزینه های پرسنل،
خرید دارو مواد
مصرفی،تعمیرات
وسایل وتجهیزات به
عهده مراکز تشخیص
ودرمان بوده و اداره
کنندگان طبق قرارداد
ازاین بابت هزینه ای
پرداخت نکنند)
۳۱۸۰۰۳۰
۳۰ ۲۰ مراکزترک اعتیادو
بازتوانی معتادان
۳۱۸۰۰۴۰
۳۳ ۲۲ کمک دندانپزشک
تجربی
۳۱۸۰۰۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۲۲.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکی مربوطه در مطب
۱۵ مامایی ۳۱۸۰۰۶۰
۳۱.۵ ۲۱ ﻻبراتواردندانسازی و
دندانسازتجربی
۳۱۸۰۰۷۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکیمربوط
۲۷ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکیمربوط
۱۸ بیناییسنجی ۳۱۸۰۰۸۰
از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکیمربوط
۲۲.۵ از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر خدمات
پزشکیمربوط
۱۵ شنواییسنجی،کار
درمانی و گفتاردرمانی
۳۱۸۰۰۹۰
۳۹ ۲۶ مشاوره،روان درمانی،
روانشناسی
۳۱۸۰۱۰۰
۴۲ ۲۸ مشاوره تغذیه و رژیم
درمانی
۳۱۸۰۱۱۰
۱۵ ۱۰ مراکز نگهداری
معلولین و سالمندان و
خدمات مددکاری
اجتماعی
۳۱۸۰۱۲۰
۳۷.۵ ۲۵ مشاوره و ارائه کلیه
خدمات پرستاری،
پزشکی و توانبخشی
درمنزل
۳۱۸۰۱۳۰
۴۵ ۳۰ تزریقات و پانسمان و
واکسیناسیون
۳۱۸۰۱۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵ ۳۰ ارائه خدمات
آمبوﻻنس و فوریت های
پزشکی مربوط
۳۱۸۰۱۵۰
گیاه پزشکان ،
 مؤسسات  و
از وجوه دریافتی ۳۰ از وجوه دریافتی ۲۰ کلینیک های گیاه
پزشکی و سایرامور
۳۱۸۰۱۶۰
 مرتبط بامهندسی
کشاورزی
۱۵ ۱۰ پایگاههای سلامت
که وظیفه مراقبت های
اولیه سلامتی رابه
عهده دارند
۳۱۸۰۱۷۰
۴۲ ۲۸ کارگردان ۳۱۹۰۰۱۰
۴۵ ۳۰ مدیرتولیدفیلم،مدیر
تدارکات،مدیر
دوبلاژ ،مدیرفیلم
برداری، مدیر هنری،
مجری طرح ،دبیرو
مدیر اجرایی مراسم
سینمایی
۳۱۹۰۰۲۰
۴۵ ۳۰ بازیگرتئاتروسینما ۳۱۹۰۰۳۰
۳۰ ۲۰ فیلمنامه نویس ۳۱۹۰۰۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶۰ ۴۰ گویندگی،سخنرانی،
مداحی و نظایر آنها
۳۱۹۰۰۵۰
۳۷.۵ ۲۵ تصویربردار،
فیلمبردار،عکاس
صحنه و پشت صحنه
انواع فیلم و سریال
۳۱۹۰۰۶۰
۳۷.۵ ۲۵ صداگذاروصدابردار
انواع فیلم و سریال
۳۱۹۰۰۷۰
۳۷.۵ ۲۵ چهره پردازوگریمور
انواع فیلم و سریال
۳۱۹۰۰۸۰
۳۷.۵ ۲۵ نورپرداز و دکوراتور
(طراح صحنه و لباس،
فنی ومجری طرح
صحنه)
۳۱۹۰۰۹۰
۳۷.۵ ۲۵ بدلکار ۳۱۹۰۱۰۰
۳۷.۵ ۲۵ نوازنده و آهنگساز
انواع فیلم و سریال
۳۱۹۰۱۱۰
۳۷.۵ ۲۵ مجری جشنواره های
سینمایی وگوینده
(دوبلور) انواع فیلمو
سریال
۳۱۹۰۱۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ جلوه های ویژه
(بصری،کامپیوتری و
میدانی) انواع فیلمو
سریال
۳۱۹۰۱۳۰
۳۷.۵ ۲۵ منشی صحنه،تدوینگر
(مونتور)،انیماتور،
منتقد،تبلیغات انواع
فیلم و سریال
۳۱۹۰۱۴۰
۳۰ ۲۰ دستیاران تصویربردار،
فیلمبردار، صداگذار،
صدابردار،چهره
پرداز،نورپرداز،
دکوراتور،جلوه های
ویژه و…
۳۱۹۰۱۵۰
۱۸ ۱۲ تکثیروتوزیع نسخ
نمایش فیلم خانگی
(ویدئوخانگی)
۳۱۹۰۱۶۰
۱۸ ۱۲ توزیع کننده فیلم های
سینمایی(دفاترپخش)
۳۱۹۰۱۷۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵ ۳۰ فیلمبرداری،
صداگذاری،میکس و
مونتاژ انواع فیلماز
مجالس عمومی یا
خصوصی
۳۱۹۰۱۸۰
۶۰ ۴۰ اجرای نمایش،آواز،
حرکات موزون،
سیرک،شعبده بازی و
نظایر آنها
۳۱۹۰۱۹۰
۶۰ ۴۰ اجرای کنسرت
موسیقی
۳۱۹۰۲۰۰
۱۸ ۱۲ عکاسی-درجه یک ۳۱۹۰۲۱۰
۱۲ ۸ عکاسی-درجه دو ۳۱۹۰۲۲۰
۳۷.۵ ۲۵ چاپ وظهور انواع
عکس وفیلم
۳۱۹۰۲۳۰
۳۰ ۲۰ دستیاران مدیرتولید
فیلم،مدیرتدارکات،
مدیردوبلاژ ،مدیر
فیلم برداری، مدیر
هنری،مجری طرح ،
دبیرومدیر اجرایی
مراسم سینمایی
۳۱۹۰۲۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
انتشارآثاردیداری و
۲۲.۵ ۱۵ شنیداری درفضای ۳۱۹۰۲۵۰
مجازی
تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۷۵درصداز
وجوه دریافتی
۶۰ تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۵۰درصد
از وجوه دریافتی
۴۰ آرایشگاه مردانه –
ممتاز
۳۲۰۰۰۱۰
تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۷۵درصداز
وجوه دریافتی
۴۵ تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۵۰درصد
از وجوه دریافتی
۳۰ آرایشگاه مردانه –
درجه یک
۳۲۰۰۰۲۰
تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۷۵درصداز
وجوه دریافتی
۳۷.۵ تذکر: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۵۰درصد
از وجوه دریافتی
۲۵ آرایشگاه مردانه –
درجه دووغیره
۳۲۰۰۰۳۰
تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون،کاشت ناخن، تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون، کاشت ناخن،
اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)، اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)،
پاکسازیپوستو نظایر آن۸۳درصداز وجوه دریافتی ۶۷.۵ پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵درصد از وجوه ۴۵ آرایشگاه  زنانه -ممتاز ۳۲۰۰۰۴۰
تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۹۰ دریافتی  تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی از
درصداز وجوه دریافتی آرایشگران۶۰درصداز وجوه دریافتی
تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون،کاشت ناخن، تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون،کاشت ناخن،
اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)،
پاکسازیپوستو نظایر آن۸۳درصداز وجوه دریافتی
تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۹۰
۵۲.۵ اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)،
پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵درصد از وجوه
دریافتی  تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی از
۳۵ آرایشگاه  زنانه –
درجه یک
۳۲۰۰۰۵۰
درصداز وجوه دریافتی آرایشگران۶۰درصداز وجوه دریافتی
تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون،کاشت ناخن، تدکر۱: بابت انجام خدمات اپیلاسیون،کاشت ناخن،
اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)،
پاکسازیپوستو نظایر آن۸۳درصداز وجوه دریافتی
تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی ازآرایشگران۹۰
۳۷.۵ اکستنشن مو و مژه (اضافه کردن مو و مژه مصنوعی)،
پاکسازی پوست و نظایر آن۵۵درصد از وجوه
دریافتی  تذکر۲: بابت پورسانت دریافتی از
۲۵ آرایشگاه  زنانه –
درجه دووغیره
۳۲۰۰۰۶۰
درصداز وجوه دریافتی آرایشگران۶۰درصداز وجوه دریافتی
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت
۴.۵ ۳ گرمابه
۱۹.۵ ۱۳ لباسشویی،خشک
شویی و اتوشویی،
سفیدشویی وآب
شویی،مبل شویی،
پرده شویی
۳۰ ۲۰ قالیشویی
تنظیم و میزان فرمان،
باﻻنس چرخ،کمک
از  فروش  لوازم و از اجرت دریافتی  و۱۲.۳درصد
قطعات مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۹.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ فنرسازی،جلوبندی و
تعمیرومکانیک انواع
خودرو و نیزتعمیرو
تعویض لوازم و
قطعات مربوطه
از  فروش  لوازم و از اجرت دریافتی  و۱۲.۳درصد
قطعات مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۹.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ گازسوز نمودن انواع
خودرو
آهنگری،تراشکاری،
از  فروش  لوازم و از اجرت دریافتی  و۱۲.۳درصد
قطعات مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۹.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ جوشکاری،
صافکاری،قیرپاشیو
نقاشی قسمتهای
مختلف انواع خودرو
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
از اجرت دریافتی  و بابت  فروش   انواع  ﻻستیک تولید
داخل،وارداتی و مستعمل به ترتیب ازضریب۶درصد،
۸.۷درصدو۳.۱درصدو بابت  فروش  سایرلوازمو
قطعات مصرفی از ضریب۱۲.۳درصد استفاده شود.
۳۳ از اجرت دریافتی  و بابت  فروش   انواع  ﻻستیک تولید
داخل،وارداتی و مستعمل به ترتیب ازضریب۴.۶
درصد،۶.۷درصدو۲.۴درصدو بابت  فروش  سایر
لوازم و قطعات مصرفی ازضریب۹.۵درصداستفاده
شود.
۲۲ تعویض روغن وفیلتر،
تنظیم بادوپنچرگیری
وسایرخدمات مشابه
انواع وسائط نقلیه
۳۲۱۰۰۴۰
از اجرت دریافتی  و بابت  فروش   انواع  باتریتولیدداخل،
وارداتیومستعملبهترتیبازضریب۱۰.۴درصد،
۲۲.۸درصدو۷.۸درصدو بابت  فروش  سایرلوازمو
قطعات مصرفی از ضریب۹.۵درصد استفاده شود.
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و بابت  فروش   انواع  باتریتولید
داخل،وارداتی و مستعمل به ترتیب ازضریب۸
درصد،۱۷.۶درصدو۶درصدو بابت  فروش  سایر
لوازم و قطعات مصرفی ازضریب۹.۵درصداستفاده
شود.
۲۵ خدمات تعمیرونصب
وتعویض انواع باتری،
دینام وبرق اتومبیل و
ماشین آﻻت
۳۲۱۰۰۵۰
از اجرت دریافتی  و ۱۳.۹درصد از  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۱۰.۷درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ خدمات مربوط به
نصبوتعمیررادیو
پخش،دزدگیروغیره
۳۲۱۰۰۶۰
از اجرت دریافتی  و ۱۷.۶درصد از  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۰ از اجرت دریافتی  و۱۳.۶درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۰ تشک دوزی و
تودوزی انواع خودرو
۳۲۱۰۰۷۰
تعمیر انواع دوچرخه و
از اجرت دریافتی  و۱۱درصداز  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۴.۵ از اجرت دریافتی  و۸.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۳ سه چرخه(اعم از
موتوری وغیر
۳۲۱۰۰۸۰
موتوری)
از اجرت دریافتی  و۱۱درصداز  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۸.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ تعمیروسرویس انواع
ماشین آﻻت
کشاورزی
۳۲۱۰۰۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت
از اجرت دریافتی  و۱۱درصداز  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۸.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ تعمیروسرویس انواع
ماشین آﻻت راهسازی
وساختمانی
از اجرت دریافتی  و۱۱درصداز  فروش  لوازم و قطعات
مربوطه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی  و۸.۵درصداز  فروش  لوازم و
قطعات مربوطه
۲۵ تعمیروسرویس انواع
ماشین آﻻت  صنعتی ،
نساجی،چاپ وغیره
از اجرت دریافتی  و بابت  فروش لوازم وقطعات مربوطه از اجرت دریافتی  و بابت  فروش لوازم وقطعات مربوطه تعمیرگاه های مجاز
تذکر:نسبت به آن قسمت از اجناسی ۱۲.۳درصد ۹.۵درصد تذکر:نسبت به آن قسمت از  انواع خودروهای
که ازشرکت های طرف قرارداد طبق مقررات مربوط ۳۳ اجناسی که ازشرکت های طرف قرارداد طبق مقررات ۲۲ سبک و سنگین
دریافت و توزیع میگردد ۷۵از کارمزد، سود یا تخفیف مربوط دریافت و توزیع میگردد ۵۰از کارمزد، سود (خودروهای تولیدو
دریافتی یا تخفیف دریافتی مونتاژداخل)
از اجرت دریافتی  و بابت  فروش لوازم وقطعات مربوطه
۱۲.۳درصد تذکر:نسبت به آن قسمت از اجناسی
که ازشرکت های طرف قرارداد طبق مقررات مربوط
دریافت و توزیع میگردد ۷۵درصد از کارمزد، سود یا
تخفیفدریافتی
۴۲ از اجرت دریافتی  و بابت  فروش لوازم وقطعات مربوطه
۹.۵درصد تذکر:نسبت به آن قسمت از
اجناسی که ازشرکت های طرف قرارداد طبق مقررات
مربوط دریافت و توزیع میگردد ۵۰از کارمزد، سود
یا تخفیف دریافتی
۲۸ تعمیرگاه های مجاز
انواع خودروهای
سبک و سنگین
(خودروهای وارداتی)
۳۴.۵ ۲۳ اتوکارواش و
شستشوی اتومبیل
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۶۰ ۴۰ تعمیرگاه های  انواع
وسایل نقلیه و ماشین
آﻻت که از واحدهای
داخلی خود پورسانت
دریافت می کنند
۳۲۱۰۱۵۰
سایرخدمات تعمیر،
سرویس،بازسازی،
۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ نصبوراه اندازی ۳۲۱۰۱۶۰
(غیر مذکور در این
مجموعه)
نصب،راه اندازی ،
تعمیر و نگهداری ،
۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ سرویسوارائه
خدماتپشتیبانی انواع
۳۲۱۰۱۷۰
رایانهوماشین های
اداری
تعمیر،سرویسوارائه
۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ خدماتپشتیبانی انواع ۳۲۱۰۱۸۰
تلفنهمراه
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تعمیر،سرویسوارائه
۳۳ از اجرت دریافتی ۲۲ خدمات پشتیبانی انواع ۳۲۱۰۱۹۰
آسانسوروپله برقی
۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیرکننده،مخراج
کار،مرصعکارو
قلمزن انواع طلا و
۳۲۱۰۲۰۰
جواهر
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۰ ۲۰ تعمیروسرویس انواع
لوازم خانگی برقی
نظیریخچال،
فریزر،آب
سردکن،ماشین لباس
شویی و
ظرفشویی،بخاری و
شومینه،اجاق
گاز،آب
گرمکن، انواع کولر،
انواع تلوزیون،رادیو و
ضبط و سایردستگاه
های صوتی و
تصویری،جاروبرقی،
اتو، انواع لوازم
آرایشی برقی،چرخ
گوشت،مخلوط کن،
سماور و پنکه و از این
قبیل و قطعات و لوازم
یدکی مربوط
۳۲۱۰۲۱۰
۲۴ ۱۶ تعمیرکار انواع کیف
وکفش
۳۲۱۰۲۲۰
۳۷.۵ ۲۵ تعمیرکننده عینک ۳۲۱۰۲۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ نصاب انواع کاغذ
دیواری
۳۲۱۰۲۴۰
۳۷.۵ ۲۵ نصاب انواع شیشه ۳۲۱۰۲۵۰
۳۷.۵ ۲۵ نصاب انواع کابینت
(چوبی،امدیاف،و
)…
۳۲۱۰۲۶۰
۲۱ ۱۴ تعمیروبازسازی انواع
سیلندروکپسول گاز،
رگلاتوروشیرسیلندر
۳۲۱۰۲۷۰
۳۰ ۲۰ تعمیرکننده انواع
کپسول آتشنشانی و
تجهیزات ولوازم
مربوطه
۳۲۱۰۲۸۰
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۳.۴درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۱۰.۳درصد ۲۵ تعمیرکننده انواع
کشتی و لنج
۳۲۱۰۲۹۰
تعمیرکننده انواع قایق
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۳.۴درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۱۰.۳درصد ۲۵ (اعم از تفریحی، ۳۲۱۰۳۰۰
ورزشی وغیره)
تعمیرکننده انواع
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۱درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۸.۵درصد ۲۵ قطار،لوکوموتیو، ۳۲۱۰۳۱۰
واگن،تراموا
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۱درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۸.۵درصد ۲۵ تعمیرکننده انواع
هواپیماوهلیکوپتر
۳۲۱۰۳۲۰
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۱درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۸.۵درصد ۲۵ تعمیرکننده انواع
گلایدر،کایتوبالون
۳۲۱۰۳۳۰
تعمیرکننده انواع
دستگاه هاوتجهیزات
تذکر: بابت  فروش لوازم۱۳درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش لوازم۱۰درصد ۲۵ باﻻبرنده وجابجا ۳۲۱۰۳۴۰
کننده،جک،
جرثقیل،نقاله
از اجرت دریافتی ۳۶ از اجرت دریافتی ۲۴ شارژکننده انواع
ریبون،تونروکارتریج
۳۲۱۰۳۵۰
تعمیرکننده انواع
تذکر: بابت  فروش قطعاتولوازممربوطه۱۲درصد ۳۷.۵ تذکر: بابت  فروش قطعاتولوازممربوطه۸درصد ۲۵ ژنراتوروموتورهای
مولدبرق،
۳۲۱۰۳۶۰
ترانسفورماتور
تعمیرونصب انواع
دزدگیر،سیستمهای
از اجرت دریافتی ۳۳ از اجرت دریافتی ۲۲ حفاظتی و هشدار
دهنده و مجموعه
۳۲۱۰۳۷۰
کامل درب بازکن
الکتریکی
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
تعمیر انواع دستگاهها
از اجرت دریافتی ۴۲ از اجرت دریافتی ۲۸ وتجهیزات مخابراتی،
انواع گوشی تلفن(به
۳۲۱۰۳۸۰
غیرازتلفن همراه)
از اجرت دریافتی ۳۰ از اجرت دریافتی ۲۰ تعمیروسرویس
کننده انواع  ساعت
۳۲۱۰۳۹۰
نصب،راه اندازی ،
تعمیرو نگهداری و
سرویس کننده انواع
دستگاه های تهویه،
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ هواساز،چیلر،برج
خنک کننده،هیتر،
۳۲۱۰۴۰۰
یونیت،سیستمهای
حرارت مرکزی،
شوفاژ،فنکویل،
پکیج
نصب،راه اندازی ،
تعمیرو نگهداری و
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ سرویس کننده انواع
پمپ،الکتروموتور،
۳۲۱۰۴۱۰
کمپرسور،دیگ و
ماشین بخار
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
نصب،راه اندازی و
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیر انواع دستگاه ۳۲۱۰۴۲۰
تصفیه آب
تعمیرکنندها دوات و
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ وسایل موسیقی و ۳۲۱۰۴۳۰
موزیک
از اجرت دریافتی ۳۷.۵ از اجرت دریافتی ۲۵ تعمیرکننده انواع چتر
وعصا
۳۲۱۰۴۴۰
۳۷.۵ ۲۵ نصب کننده قطعات
سوله،انبار،اسکلت
فلزی ساختمانی،پلو
دکل
۳۲۱۰۴۵۰
۳۷.۵ ۲۵ تعمیرکننده ونصاب
انواع دستگاه های
استخراج رمز دارای ی
(ماینر)
۳۲۱۰۴۶۰
۳۷.۵ ۲۵ پرکنی،شستشوو
خشک کردن پر
۳۲۲۰۰۱۰
۴.۵ ۳ جمع آوری شیر
(کارمزدی)
۳۲۲۰۰۲۰
۹ ۶ کارخانجات وکارگاه
های ذرت خشک
کنی،برنج و شالی
کوبی
۳۲۲۰۰۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷.۵ ۵ پرکننده سیلندرو
کپسولهای گازمایع
۳۲۲۰۰۴۰
تذکر: بابت فروش انواع مکمل ها،روغن،ضدیخ و غیرهاز
ضریب۱۲.۳از وجوه دریافتی  استفاده شود
۲۲.۵ تذکر: بابت فروش انواع مکمل ها،روغن،ضدیخ و غیره
ازضریب۹.۵از وجوه دریافتی  استفاده شود
۱۵ جایگاه های
سوختگیری فرآورده
های نفتی
۳۲۲۰۰۵۰
تذکر: بابت فروش انواع مکمل ها،روغن،ضدیخ و غیرهاز
ضریب۱۲.۳از وجوه دریافتی  استفاده شود
۲۲.۵ تذکر: بابت فروش انواع مکمل ها،روغن،ضدیخ و غیره
ازضریب۹.۵از وجوه دریافتی  استفاده شود
۱۵ جایگاه سوختگیری
گازیو CNG
(کارمزدی)
۳۲۲۰۰۶۰
۶ ۴ سوخترسانیبه
انواع کشتی،قطارو
هواپیما
۳۲۲۰۰۷۰
۲۱ ۱۴ پرکننده بالک
گلیسیرین،استون و
غیره
۳۲۲۰۰۸۰
۱۸ ۱۲ پرکننده کپسول آتش
نشانی
۳۲۲۰۰۹۰
خیاط   زنانه  وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۴۸ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۳۲ جانبی مربوطه(صرفا ۳۲۲۰۱۰۰
اجرت بگیر-)ممتاز
خیاط  زنانه وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۳۳ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۲۲ جانبی مربوطه(صرفا
اجرت بگیر-)درجه
۳۲۲۰۱۱۰
یک
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
خیاط  زنانه وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۲۸.۵ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۱۹ جانبی مربوطه(صرفا
اجرت بگیر-)درجه
۳۲۲۰۱۲۰
دووغیره
خیاط مردانه وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۴۰.۵ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۲۷ جانبی مربوطه(صرفا ۳۲۲۰۱۳۰
اجرت بگیر-)ممتاز
خیاط مردانه وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۲۱ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۱۴ جانبی مربوطه(صرفا
اجرت بگیر-)درجه
۳۲۲۰۱۴۰
یک
خیاط مردانه وامور
تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۸درصد ۱۶.۵ تذکر: بابت تعمیرات لباس۱۲درصد ۱۱ جانبی مربوطه(صرفا
اجرت بگیر-)درجه
۳۲۲۰۱۵۰
دووغیره
از اجرت دریافتی ۳۰ از اجرت دریافتی ۲۰ لحافدوزی ۳۲۲۰۱۶۰
دارکشی،رفوگری،
از اجرت دریافتی ۲۲.۵ از اجرت دریافتی ۱۵ ورکارگریو ۳۲۲۰۱۷۰
پرداختقالی
۳۴.۵ ۲۳ ارائه خدمات نرم
افزاری پس از فروش ،
خدمات پشتیبانی و
مشاوره
۳۲۲۰۱۸۰
۳۰ ۲۰ خاکشویانطﻻ ۳۲۲۰۱۹۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت
۷۵ ۵۰ تعیین کننده عیار طلا
(ریگیر)،جواهرو
نقره
۲۱ ۱۴ کلیدساز
از اجرت دریافتی ۳۰ از اجرت دریافتی ۲۰ تابلونویسی و پرده
نویسی
۴۵ ۳۰ و کرایه دهنده انواع
لوازم خانگی،منزل
ظروف
۲۲.۵ ۱۵ عملیات غواصی و
کمک و نجات
۲۴ ۱۶ انجام خدمات شهری
نظیرجمعآوریزباله،
نماشویی،شستن
معابر،ساختمانهاو
جداولسطحشهرو
سایرخدماتمشابه
۲۱ ۱۴ انجام خدمات فضای
سبزنظیر چمن
کاری،درختکاری،
بذر،سموکودپاشی
وسایرخدماتمشابه
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵ ۳۰ خدمات مربوط به
برگزاری سمینار،
همایش،کنفرانس،
جشنواره،تدفین،
مراسم تشییع جنازه و
یادبود،مراسم جشن و
مهمانی،قرعه کشی و
نظایر آنها( در
صورتی که هزینه ها
برعهده برگزارکننده
باشد)
۳۲۲۰۲۷۰
۹۰ ۶۵ خدمات مربوط به
برگزاری سمینار،
همایش،کنفرانس،
جشنواره،تدفین،
مراسم تشییع جنازه و
یادبود،مراسم جشن و
مهمانی،قرعه کشی و
نظایر آنها( در
صورتی که هزینه ها
توسط کارفرما  تأمین
شود)
۳۲۲۰۲۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۲ ۲۸ معاینه وبازرسی فنی و
کنترل کیفی
تجهیزات،ماشین
آﻻت و سایر  انواع
کاﻻ
۳۲۲۰۲۹۰
۳۰ ۲۰ مراکزمعاینه فنی و
بازرسی انواع خودرو
های سبک،سنگین و
موتورسیکلتها
۳۲۲۰۳۰۰
۳۳ ۲۲ امورکارشناسی
خودروشامل
تشخیص رنگ،
کارکردو…وبازرسی
فنی وکنترل کیفیت
قطعات خودرو
۳۲۲۰۳۱۰
۴۲ ۲۸ بازرسی کمی و
بارشماری انواع کاﻻ
۳۲۲۰۳۲۰
۲۷ ۱۸ پرکنندهوتکثیرکننده
انواع نوارکاست،
ویدئو،سیدی و
نظایر  آن( پر شده)
۳۲۲۰۳۳۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۰.۵ ۲۷ طراحی واجرای
دکوراسیون منازل،
فروشگاهها،ادارات و
۳۲۲۰۳۴۰
۱۸ ۱۲ چاپ وتکمیل انواع
پارچه-غیرکارمزدی
۳۲۲۰۳۵۰
۳۷.۵ ۲۵ چاپ وتکمیل انواع
پارچه-کارمزدی
۳۲۲۰۳۶۰
۳۷.۵ ۲۵ کشتار انواع احشام،
دام وطیور(کارمزدی)
۳۲۲۰۳۷۰
۳۷.۵ ۲۵ خدمات قطعاشجار
(کارمزدی)
۳۲۲۰۳۸۰
۳۰ ۲۰ نقاشی،خطاطی،
تابلونویسیوپرده
نویسی(کارمزدی)
۳۲۲۰۳۹۰
۹۰ ۶۵ کرایه دهنده انواع
لباس عروس
۳۲۲۰۴۰۰
۳۷.۵ ۲۵ پیراهن دوزاجرت
بگیر-تکی دوز
۳۲۲۰۴۱۰
۲۲.۵ ۱۵ پیراهن دوزاجرت
بگیر-سری دوز
۳۲۲۰۴۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ نصاب انواع کف پوشو
پارکت چوبی
۳۲۲۰۴۳۰
۴۵ ۳۰ اجاره لوازم و
تجهیزات پزشکی
۳۲۲۰۴۴۰
۶۰ ۴۰ کرایه دهنده لوازم
ورزشی
۳۲۲۰۴۵۰
۱۵ ۱۰ برش انواع کاغذو
مقوا
۳۲۲۰۴۶۰
۹۰ ۶۰ دﻻل انواع عتیقه ۳۲۲۰۴۷۰
۳۷.۵ ۲۵ نصب واجاره
داربست فلزی
۳۲۲۰۴۸۰
۳۷.۵ ۲۵ آهنگروآلومنیوم ساز ۳۲۲۰۴۹۰
۳۳ ۲۲ حلبی سازاجرت بگیر ۳۲۲۰۵۰۰
۳۰ ۲۰ قلمزن صنایع دستی و
مصنوعات تزئینی
۳۲۲۰۵۱۰
تذکر:درصورتی که مالک نباشد۹۰درصدازتفاوت
اجاره دریافتی وپرداختی
۵۲.۵ تذکر:درصورتی که مالک نباشد۸۰درصدازتفاوت
اجاره دریافتی وپرداختی
۳۵ کرایه واجاره دهنده
انواع کاست،سیدی
و…فیلم و سریال
۳۲۲۰۵۲۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۳۷.۵ ۲۵ تولیدکنندگان اجرت
بگیرغیرمذکوردر
این مجموعه(تولید
کاﻻی متعلق به
دیگری و سپس
تحویل آن به مالک
اصلی درصورتی که
مواد،لوازم وقطعات
اساسی تولیدتوسط
مالک اصلی کاﻻ
تأمین شود و سایر
هزینه های تولید
توسط تولیدکننده
تأمین شود)
۳۲۲۰۵۳۰
۳۷.۵ ۲۵ اجاره دهنده وکرایه
دهنده سایر انواع کاﻻ
که در این مجموعه
قیدنگردیده است
۳۲۲۰۵۴۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۴۵درصدازحق عضویت
وجوه دریافتی  به موجب
قانون از درآمد یا حق
الزحمه اعضا،کمک هاو
هدایای دریافتی نقدی وغیر
نقدی و نظایر آن(درصورت
استفاده ازنسبت سود فعالیت
جهت تعیین درآمدمشمول
مالیات طبق مقررات آیین
نامه اجرایی موضوع ماده
)ق.م.م۲۱۹
۳۰درصدازحق عضویت
وجوه دریافتی  به موجب
قانون از درآمد یا حق
الزحمه اعضا،کمک هاو
هدایای دریافتی نقدی و
غیرنقدی و نظایر آن(در
صورتاستفاده ازنسبت
سودفعالیت جهت تعیین
درآمدمشمول مالیات طبق
مقررات آیین نامه اجرایی
)موضوع ماده۲۱۹ق.م.م
اتحادیه ها،تشکل های
غیردولتی،مجامع
حرفه ای،احزاب،
کانون هاو…
۳۲۲۰۵۵۰
۳۷.۵ ۲۵ تعمیرونصب انواع
پرده
۳۲۲۰۵۶۰
۴۵ ۳۰ کرایه دهنده انواع
چادر، سایبان، خیمه
اقامت،پشه بندو
کیسه خواب
۳۲۲۰۵۷۰
۶۷.۵ ۴۵ کرایه دهنده حجله،
خنچه وسایرلوازم
مورداستفاده در
مراسم عقدوعروسی
۳۲۲۰۵۸۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
۷.۵ ۵  فروشنده شالی ۳۲۲۰۵۹۰
۶۰ ۴۰ سایر فعالیت های
خدماتی غیرمذکور
دراین سامانه
۳۲۲۰۶۰۰
۵۲.۵ ۳۵ انجام خدمات شهری
نظیرجمعآوریزباله،
نماشویی،شستن
معابر،ساختمانهاو
جداول سطح شهرو
سایرخدمات مشابه-
کارمزدی
۳۲۲۰۶۱۰
۳۷.۵ ۲۵ پرکننده وتکثیرکننده
انواع نوارکاست،
ویدئو،سیدی و
نظایر آن-اجرت بگیر
۳۲۲۰۶۲۰
۳۷.۵ ۲۵ برش انواع کاغذو
مقوا-اجرت بگیر
۳۲۲۰۶۳۰
۳۷.۵ ۲۵ نصب واجاره
داربست فلزی در
بخش صنعت
۳۲۲۰۶۴۰
هیات های مذهبی،
دارالقرآن و…
۳۲۲۰۶۵۰
ملاحظات سود ناویژه نسبت
سود ناویژه
ملاحظات سود فعالیت سود فعالیت
۱۴۰۱
شرح فعالیت کد یونیک
مساجد،حسینیه هاو
تکایا
۳۲۲۰۶۶۰
آستان های مقدس و
بقاع متبرکه
۳۲۲۰۶۷۰
دفاترمراجع برای
دریافت وجوه شرعی
۳۲۲۰۶۸۰
جمع آوری شارژ
ساختمآن توسط
اشخاص  حقیقی که
مالک یامستاجرهستند
۳۲۲۰۶۹۰
مساجدوهیأت های
مذهبی(که در قالب
شخص حقوقی و
بدون داشتن درآمد
فعالیت میکنند) بابت
برگزاری مراسم های
مذهبی
۳۲۲۰۷۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب