معافیت‌های مالیاتی طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم