چگونگی اقدام اطلاعات ریز حساب های متصل به دستگاه پوز

چگونگی اقدام اطلاعات ریز حساب های متصل به دستگاه پوز

چگونگی اقدام اطلاعات ریز حساب های متصل به دستگاه پوز و اطلاعات سر جمع تراکنش بانکی عملکرد ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل، عنوان بخشنامه سازمان امور مالیاتی است.

طبق آیین نامه ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ برای اجرای دقیق مقررات و قوانین ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و فحوای ماده ۴۱ بخشنامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ این قانون، در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل و فرستادن اطلاعات واریزی به حساب از طریق درگاه های پوز یا همان درگاه پرداخت بانکی و داده های سرجمع حساب بانکی دریافتی در اجرای قوانین ماده ۱۶۹ پیاپی و مکرر قانون مالیات های مستقیم برای رعایت حقوق مودیان و تمرکز در رسیدگی و معین کردن درآمد مشمول مالیات عملکرد در  سال ۱۳۹۹ و سنوات پیشین مقرر داشته است:

با توجه به نبود اطلاع و آگاهی مودیان و استفاده غیر تجاری از حساب بانکی متصل به درگاه های پرداخت پوز به قصد انتصاب درآمد مشمول مالیات، مالیت قطعی، رعایت حقوق مودیان، در شرایطی که مودیان هنگام واریز به حساب متصل به درگاه های پرداخت الکترونیکی جهت فعالیت غیر شغلی خود، ادعایی داشته باشند، در چنین شرایطی در صورتی که اصل رسیدگی انجام شده تقاضای مودیان در اداره امور مالیاتی مورد قبول واقع شود، هزینه های واریز شده از این راه در ارزیابی درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته نمی شود.

اگر که اصل رسیدگی به کار آمده میزان مالیات معین شده مودیان نسبت به سال پیشین بیش از ۳ برابر افزایش یابد. و یا اینکه از هزینه ۱۰ میلیارد ریال باشد، باید گزارشی تحت عنوان رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مربوطه تایید گردد و در نهایت نسبت به صدور برگ تشخیص عمل کند.

برای پیشگیری و جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیاتی که غیر واقعی است و آسان نمودن فرآیند حتمی کردن مالیات و رعایت حق و حقوق مودیان، در مواردی که اصل رسیدگی های به عمل آمده میزان مالیات تعیین شده بیشتر از ۳ برابر سال پیش اضافه شده باشد و اگر مودیان در تفویض اظهارنامه خود اختلاف بامنعی داشته باشد، اداره امور مالیاتی وظیفه دارد علاوه بر توجه به مدارک مودیان در تعیین درآمد مشمول مالیات حقیقی، اگر که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات طبق اسناد مهیا نباشد، با اعتنا به مقررات و قضاوت حرفه ای درمیزان سودآوری فعالیت مودیان نسبت به انتصاب درآمد مشمول مالیات مبادرت کنند.

جمع گردش حساب دریافت شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی تنها تایید کننده درآمد و همچنین فروش مودیان نخواهد بود. نمی شود که مستقیماً اساس مطالبه مالیات قرار بگیرد. اگر که اصل رسیدگی های به عمل آمده و حکم حسابرسان، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی برای دریافت صورتحاسب بانکی مودیان باشد. اداره امور مالیاتی وظیفه دارد، مراحل را از مودیان تقاضا داشته باشند. در شرایطی که امکان عرضه صورتحساب بانکی مودیان برقرار نباشد، باید نسبت به آگاهی و استعلام از سامانه اطلاعات تراکنش بانکی اقدام کنند.

در صورتی که بعد از تهذیب و رسیدگی به تراکنش های مودیان با رعایت فحوای آیین نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ آشکار شود که مودیان اطلاعات درآمدی خودشان را پنهان کرده اند و مالیات آن مطالبه نشده باشد. اداه امور مالیاتی مکلف است نسبت به مطالبه و بازخواست مالیات بر درآمد پنهان شده با رعایت ماده های ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون ذکر شده در فوق عمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب