مالیات مشاوره
5/5 - (2 امتیاز)
قرارداد مشاوره مالی را در ابتدا پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید تا اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

قرارداد مشاوره

قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد مشاوره ای است که بین طرفین بسته میشود. به این صورت که یک طرف قرارداد کارفرماست و طرف دیگر متخصص در حوزه کاری مد نظر. شایان ذکر است که قراردادهای مشاوره ای برای تمامی حوزه‌ها انجام می‌شود و محدودیتی ندارد. کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها با استفاده از دانش مشاوران در این حوزه، با آنها قرارداد می‌بندند.

طبق این قرارداد، کارفرما مختار است که قراردادها را به صورت روزانه، ماهانه و ساعتی مشاوره ها را زمینه کسب و کار خود به کار بگیرد. اما عموماً این قراردادها به 2 صورت پیمانکاری و ساعتی است. بدین صورت که مشاوران ساعتی مطابق تبصره 1 ماده 35 قانون کار مزدشان را مطابق کار و خدمات ارائه شده در زمان مشخصی است. همچنین قراردادهای ساعتی مشمول قوانین و مقررات اداره کاری هستند و از مزایایی همچون بیمه، مسکن و … برخوردار می‌شوند.

مالیات مشاوره

طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداخت کنندگان حقوق مکلف‌اند در زمان محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران مالیات، دستمزد آنها را که معادل 10% است نیز محاسبه و ارزیابی کنند. نوع پرداخت مالیات مشاوران نیز به صورت تکلیفی است که کارفرما باید از مبلغ قرارداد 10% را کسر کند و آن را به اداره امور مالیات بپردازد و فیش و رسید آن را در اختیار مشاور قرار دهد. به مفهومی ساده پرداخت کنندگان حقوق باید مالیات متعلق را مطابق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم محاسبه و کسر کنند. پس از محاسبه باید آن را تا پایان ماه بعد ضمن ارائه فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره مالیات محل پرداخت کنند.

مشاوره مالیاتی آنلاین را نیز می‌توانید برای تکمیل کردن اطلاعات خود مطالعه کنید.

شرایط قرارداد مشاوره ای

شرایط مهم قرارداد مشاوره ای

هنگام نوشتن قرارداد باید اصولی را رعایت کنید تا هنگام پردخت مالیات دچار مشکل نشوید!

مشخصات دقیق طرفین: مشخصات شناسنامه دو طرف قرارداد باید به طور کامل در قرارداد نوشته شود. همچنین مکان سکونت را هم بایستی در قرارداد ذکر کنید تا در مواقع ارسال اظهارنامه به مشکل برنخورید.

مدت زمان قرارداد: زمان شروع و پایان قراردادهای مشاوره باید به طور کامل شفاف و مشخص باشد. نکته ای مهم در نوشتن این نوع قرارداد است که حتماً باید به آن توجه داشته باشید.

ثبت تعهد دقیق: در قراداد می‌بایست وظایف هر کدام از طرفین به طور شفاف و دقیق به ثبت برسد. کلیه مسائل مرتبط با تعهدات مالی، تضمین تعهد شده را حتماً در قرارداد ذکر و ثبت کنید. همچنین عواقب کوتاهی به صورت عمدی و قطعی هم باید در متن قرارداد نوشته شود.

اطلاعات کاری به صورت محرمانه باشد: محرمانگی در متن قرارداد می‌تواند به صورت یک جانبه و یا دوجانبه باشد و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات هم باید در متن و یا در بخش ضمیمه‌های قرارداد ذکر شود. البته که اگر در پیوست قرارداد به مجارمانه بودن اطلاعات اشاره شده باشد بایستی در قرارداد با متن “این قرارداد حاوی پیوست محرمانه است” ثبت شود.

اقساط قرارداد مشاوره ای: در بعضی قراردادها سقف دقیقی برای قراردادها مشخص نشده است و مبلغ قرارداد در ابتدای کار معین می‌شود. در بعضی قراردادها هم قسمتی از درصد فروش به عنوان حق فروش به مشاور پرداخت خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر: مشاوره آنلاین مالیاتی

2 نکته مهم درباره مالیات قرارداد مشاوره

  1. مالیات قرارداد مشاوره نوعی مالیات بر حقوق است. به این صورت که پرداخت کننده اصلی حقوق محسوب نمی‌شود. یعنی اینکه مشاوران همانند دیگر کارکنان در استخدام کارفرما بوده و همان شرایط برای آنها اجرا خواهد شد.
  2. مالیات مشاوره اشخاص حقوقی و دیگر مشاوران، مشمول پرداخت مالیات 10% هستند.

مالیاتی حق مشاوره ساعتی

مالیات حق مشاوره ساعتی

همانطور که در ابتدا گفتیم قرارداد مشاوره به 2 صورت ساعتی و پیمانکاری است. مشاورانی که با کارفرمایان به صورت ساعتی همکاری دارند، برحسب میزان ساعتی که فعالیت دارند دستمزد و حقوق خودشان را از کارفرما دریافت می‌کنند.

تبصره 1 قانون کار: اگر که دستمزد با ساعتی که کاری انجام شده مربتط باشد، دستمزد ساعتی است. چنانچه براساس میزان انجام کار و محصولاتی که تولید شده باشد، کارمزد نام دارد و در صورتی که برحسب محصول تولید شده و میزان انجام کار در زمان میعن باشد، به آن کارمزد ساعتی میگویند. در نتیجه مالیات مشاوره ساعتی مشمول تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم هستند و مشمول پرداخت مالیات به نرخ 10% می‌شوند که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

مزایای قراردادهای ساعتی

مشاوران معمولاً مشمول قانون کار هستند و برخی حقوق مانند بیمه، حق مسکن، حق خوار و بار و دیگر مزایا نصیب آنها خواهد شد. البته که این میزان مزایا مرتبط با ساعات کاری آنها در طول یک ماه است.

بیشتر بخوانید: حق بیمه پیمانکاری

مالیات قراردادهای مشاوره بر عهده کیست؟

پرداخت مالیات به عهده کارفرمایان است که باید در پایان هر ماه مدارک و مستندات قانونی را به اداره امور مالیاتی ارسال کند و نسبت به پرداخت حق بیمه نیز اقدام کنند.

میزان مالیات قرارداد مشاوره؟

میزان مالیات قراردادهای مشاوره ای معادل 10 درصد این 10% از میزان کل مبلغ قرارداد باید به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

قرارداد مشاوره مالی را در ابتدا پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید تا اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

قرارداد مشاوره

قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد مشاوره ای است که بین طرفین بسته میشود. به این صورت که یک طرف قرارداد کارفرماست و طرف دیگر متخصص در حوزه کاری مد نظر. شایان ذکر است که قراردادهای مشاوره ای برای تمامی حوزه‌ها انجام می‌شود و محدودیتی ندارد. کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها با استفاده از دانش مشاوران در این حوزه، با آنها قرارداد می‌بندند.

طبق این قرارداد، کارفرما مختار است که قراردادها را به صورت روزانه، ماهانه و ساعتی مشاوره ها را زمینه کسب و کار خود به کار بگیرد. اما عموماً این قراردادها به 2 صورت پیمانکاری و ساعتی است. بدین صورت که مشاوران ساعتی مطابق تبصره 1 ماده 35 قانون کار مزدشان را مطابق کار و خدمات ارائه شده در زمان مشخصی است. همچنین قراردادهای ساعتی مشمول قوانین و مقررات اداره کاری هستند و از مزایایی همچون بیمه، مسکن و … برخوردار می‌شوند.

مالیات مشاوره

طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداخت کنندگان حقوق مکلف‌اند در زمان محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران مالیات، دستمزد آنها را که معادل 10% است نیز محاسبه و ارزیابی کنند. نوع پرداخت مالیات مشاوران نیز به صورت تکلیفی است که کارفرما باید از مبلغ قرارداد 10% را کسر کند و آن را به اداره امور مالیات بپردازد و فیش و رسید آن را در اختیار مشاور قرار دهد. به مفهومی ساده پرداخت کنندگان حقوق باید مالیات متعلق را مطابق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم محاسبه و کسر کنند. پس از محاسبه باید آن را تا پایان ماه بعد ضمن ارائه فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره مالیات محل پرداخت کنند.

مشاوره مالیاتی آنلاین را نیز می‌توانید برای تکمیل کردن اطلاعات خود مطالعه کنید.

شرایط قرارداد مشاوره ای

شرایط مهم قرارداد مشاوره ای

هنگام نوشتن قرارداد باید اصولی را رعایت کنید تا هنگام پردخت مالیات دچار مشکل نشوید!

مشخصات دقیق طرفین: مشخصات شناسنامه دو طرف قرارداد باید به طور کامل در قرارداد نوشته شود. همچنین مکان سکونت را هم بایستی در قرارداد ذکر کنید تا در مواقع ارسال اظهارنامه به مشکل برنخورید.

مدت زمان قرارداد: زمان شروع و پایان قراردادهای مشاوره باید به طور کامل شفاف و مشخص باشد. نکته ای مهم در نوشتن این نوع قرارداد است که حتماً باید به آن توجه داشته باشید.

ثبت تعهد دقیق: در قراداد می‌بایست وظایف هر کدام از طرفین به طور شفاف و دقیق به ثبت برسد. کلیه مسائل مرتبط با تعهدات مالی، تضمین تعهد شده را حتماً در قرارداد ذکر و ثبت کنید. همچنین عواقب کوتاهی به صورت عمدی و قطعی هم باید در متن قرارداد نوشته شود.

اطلاعات کاری به صورت محرمانه باشد: محرمانگی در متن قرارداد می‌تواند به صورت یک جانبه و یا دوجانبه باشد و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات هم باید در متن و یا در بخش ضمیمه‌های قرارداد ذکر شود. البته که اگر در پیوست قرارداد به مجارمانه بودن اطلاعات اشاره شده باشد بایستی در قرارداد با متن “این قرارداد حاوی پیوست محرمانه است” ثبت شود.

اقساط قرارداد مشاوره ای: در بعضی قراردادها سقف دقیقی برای قراردادها مشخص نشده است و مبلغ قرارداد در ابتدای کار معین می‌شود. در بعضی قراردادها هم قسمتی از درصد فروش به عنوان حق فروش به مشاور پرداخت خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر: مشاوره آنلاین مالیاتی

2 نکته مهم درباره مالیات قرارداد مشاوره

  1. مالیات قرارداد مشاوره نوعی مالیات بر حقوق است. به این صورت که پرداخت کننده اصلی حقوق محسوب نمی‌شود. یعنی اینکه مشاوران همانند دیگر کارکنان در استخدام کارفرما بوده و همان شرایط برای آنها اجرا خواهد شد.
  2. مالیات مشاوره اشخاص حقوقی و دیگر مشاوران، مشمول پرداخت مالیات 10% هستند.

مالیاتی حق مشاوره ساعتی

مالیات حق مشاوره ساعتی

همانطور که در ابتدا گفتیم قرارداد مشاوره به 2 صورت ساعتی و پیمانکاری است. مشاورانی که با کارفرمایان به صورت ساعتی همکاری دارند، برحسب میزان ساعتی که فعالیت دارند دستمزد و حقوق خودشان را از کارفرما دریافت می‌کنند.

تبصره 1 قانون کار: اگر که دستمزد با ساعتی که کاری انجام شده مربتط باشد، دستمزد ساعتی است. چنانچه براساس میزان انجام کار و محصولاتی که تولید شده باشد، کارمزد نام دارد و در صورتی که برحسب محصول تولید شده و میزان انجام کار در زمان میعن باشد، به آن کارمزد ساعتی میگویند. در نتیجه مالیات مشاوره ساعتی مشمول تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم هستند و مشمول پرداخت مالیات به نرخ 10% می‌شوند که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

مزایای قراردادهای ساعتی

مشاوران معمولاً مشمول قانون کار هستند و برخی حقوق مانند بیمه، حق مسکن، حق خوار و بار و دیگر مزایا نصیب آنها خواهد شد. البته که این میزان مزایا مرتبط با ساعات کاری آنها در طول یک ماه است.

بیشتر بخوانید: حق بیمه پیمانکاری

مالیات قراردادهای مشاوره بر عهده کیست؟

پرداخت مالیات به عهده کارفرمایان است که باید در پایان هر ماه مدارک و مستندات قانونی را به اداره امور مالیاتی ارسال کند و نسبت به پرداخت حق بیمه نیز اقدام کنند.

میزان مالیات قرارداد مشاوره؟

میزان مالیات قراردادهای مشاوره ای معادل 10 درصد این 10% از میزان کل مبلغ قرارداد باید به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی

5/5 - (4 امتیاز) تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل این نوع پرونده برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری و مالی حسابا با ارائه و خدمات مالیاتی ایجاد پرونده در این زمینه یاری رسان شما است. […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در واقع کارنامه ای از عملکرد سالانه مودیان اشخاص حقیقی است. مالیات بر عملکرد از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود و مودیان باید اظهارنامه خود را کامل و به طور دقیق برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. نحوه تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول و […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی 1401

5/5 - (1 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی 1401 گزارشی است برای یک سال مالی که اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر ساله در سامانه اداره امور مالیاتی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. در واقع می‌توان گفت شرحی از عملکرد سالانه است که افراد در آن از میزان سود و درآمد خود را […]

خدمات مالیاتی
چگونه مدیر مالی موفق باشیم

5/5 - (2 امتیاز) مدیر مالی موفق (Financial Manager) فردی است که کار و فعالیت برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ساماندهی امور مالی در شرکتها را به عهده دارد. مدیریت مالی یکی از سمت‌هایی است که در مشاغل و کسب و کارهای متعدد به شمار می‌رود. در ادامه به سراغ اصل مطلب می‌رویم و با مدیر […]

خدمات مالیاتی
مالیات مشاوره – قرارداد مشاوره

5/5 - (2 امتیاز)

خدمات مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) 02166127745📞 ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان […]

خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) خدمات مالیاتی 0 تا 100 توسط شرکت حسابداری حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد.   چگونه برای خدمات مالیاتی با […]

خدمات مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه […]

خدمات مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی چیست

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه حسابداری و مالی حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. خدمات مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام است. تنها […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

خدمات مالیاتی
محاسبه مالیات بر ارث

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوره مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو به رو شوید. اگر که با پرداخت مالیات بر […]

خدمات مالیاتی
انواع جرایم مالیاتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

خدمات مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی) یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

خدمات مالیاتی
مالیات عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

فرم ارسال نظرات کاربر