حسابا
مالیات مشاوره

مالیات مشاوره – قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره مالی را در ابتدا پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید تا اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

قرارداد مشاوره

قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد مشاوره ای است که بین طرفین بسته میشود. به این صورت که یک طرف قرارداد کارفرماست و طرف دیگر متخصص در حوزه کاری مد نظر. شایان ذکر است که قراردادهای مشاوره ای برای تمامی حوزه‌ها انجام می‌شود و محدودیتی ندارد. کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها با استفاده از دانش مشاوران در این حوزه، با آنها قرارداد می‌بندند.

طبق این قرارداد، کارفرما مختار است که قراردادها را به صورت روزانه، ماهانه و ساعتی مشاوره ها را زمینه کسب و کار خود به کار بگیرد. اما عموماً این قراردادها به ۲ صورت پیمانکاری و ساعتی است. بدین صورت که مشاوران ساعتی مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون کار مزدشان را مطابق کار و خدمات ارائه شده در زمان مشخصی است. همچنین قراردادهای ساعتی مشمول قوانین و مقررات اداره کاری هستند و از مزایایی همچون بیمه، مسکن و … برخوردار می‌شوند.

مالیات مشاوره

طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداخت کنندگان حقوق مکلف‌اند در زمان محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران مالیات، دستمزد آنها را که معادل ۱۰% است نیز محاسبه و ارزیابی کنند. نوع پرداخت مالیات مشاوران نیز به صورت تکلیفی است که کارفرما باید از مبلغ قرارداد ۱۰% را کسر کند و آن را به اداره امور مالیات بپردازد و فیش و رسید آن را در اختیار مشاور قرار دهد. به مفهومی ساده پرداخت کنندگان حقوق باید مالیات متعلق را مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و کسر کنند. پس از محاسبه باید آن را تا پایان ماه بعد ضمن ارائه فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره مالیات محل پرداخت کنند.

مشاوره مالیاتی آنلاین را نیز می‌توانید برای تکمیل کردن اطلاعات خود مطالعه کنید.

شرایط قرارداد مشاوره ای

شرایط مهم قرارداد مشاوره ای

هنگام نوشتن قرارداد باید اصولی را رعایت کنید تا هنگام پردخت مالیات دچار مشکل نشوید!

مشخصات دقیق طرفین: مشخصات شناسنامه دو طرف قرارداد باید به طور کامل در قرارداد نوشته شود. همچنین مکان سکونت را هم بایستی در قرارداد ذکر کنید تا در مواقع ارسال اظهارنامه به مشکل برنخورید.

مدت زمان قرارداد: زمان شروع و پایان قراردادهای مشاوره باید به طور کامل شفاف و مشخص باشد. نکته ای مهم در نوشتن این نوع قرارداد است که حتماً باید به آن توجه داشته باشید.

ثبت تعهد دقیق: در قراداد می‌بایست وظایف هر کدام از طرفین به طور شفاف و دقیق به ثبت برسد. کلیه مسائل مرتبط با تعهدات مالی، تضمین تعهد شده را حتماً در قرارداد ذکر و ثبت کنید. همچنین عواقب کوتاهی به صورت عمدی و قطعی هم باید در متن قرارداد نوشته شود.

اطلاعات کاری به صورت محرمانه باشد: محرمانگی در متن قرارداد می‌تواند به صورت یک جانبه و یا دوجانبه باشد و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات هم باید در متن و یا در بخش ضمیمه‌های قرارداد ذکر شود. البته که اگر در پیوست قرارداد به مجارمانه بودن اطلاعات اشاره شده باشد بایستی در قرارداد با متن “این قرارداد حاوی پیوست محرمانه است” ثبت شود.

اقساط قرارداد مشاوره ای: در بعضی قراردادها سقف دقیقی برای قراردادها مشخص نشده است و مبلغ قرارداد در ابتدای کار معین می‌شود. در بعضی قراردادها هم قسمتی از درصد فروش به عنوان حق فروش به مشاور پرداخت خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر: مشاوره آنلاین مالیاتی

۲ نکته مهم درباره مالیات قرارداد مشاوره

  1. مالیات قرارداد مشاوره نوعی مالیات بر حقوق است. به این صورت که پرداخت کننده اصلی حقوق محسوب نمی‌شود. یعنی اینکه مشاوران همانند دیگر کارکنان در استخدام کارفرما بوده و همان شرایط برای آنها اجرا خواهد شد.
  2. مالیات مشاوره اشخاص حقوقی و دیگر مشاوران، مشمول پرداخت مالیات ۱۰% هستند.

مالیاتی حق مشاوره ساعتی

مالیات حق مشاوره ساعتی

همانطور که در ابتدا گفتیم قرارداد مشاوره به ۲ صورت ساعتی و پیمانکاری است. مشاورانی که با کارفرمایان به صورت ساعتی همکاری دارند، برحسب میزان ساعتی که فعالیت دارند دستمزد و حقوق خودشان را از کارفرما دریافت می‌کنند.

تبصره ۱ قانون کار: اگر که دستمزد با ساعتی که کاری انجام شده مربتط باشد، دستمزد ساعتی است. چنانچه براساس میزان انجام کار و محصولاتی که تولید شده باشد، کارمزد نام دارد و در صورتی که برحسب محصول تولید شده و میزان انجام کار در زمان میعن باشد، به آن کارمزد ساعتی میگویند. در نتیجه مالیات مشاوره ساعتی مشمول تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم هستند و مشمول پرداخت مالیات به نرخ ۱۰% می‌شوند که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

مزایای قراردادهای ساعتی

مشاوران معمولاً مشمول قانون کار هستند و برخی حقوق مانند بیمه، حق مسکن، حق خوار و بار و دیگر مزایا نصیب آنها خواهد شد. البته که این میزان مزایا مرتبط با ساعات کاری آنها در طول یک ماه است.

بیشتر بخوانید: حق بیمه پیمانکاری

مالیات قراردادهای مشاوره بر عهده کیست؟

پرداخت مالیات به عهده کارفرمایان است که باید در پایان هر ماه مدارک و مستندات قانونی را به اداره امور مالیاتی ارسال کند و نسبت به پرداخت حق بیمه نیز اقدام کنند.

میزان مالیات قرارداد مشاوره؟

میزان مالیات قراردادهای مشاوره ای معادل ۱۰ درصد این ۱۰% از میزان کل مبلغ قرارداد باید به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

قرارداد مشاوره مالی را در ابتدا پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید تا اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

قرارداد مشاوره

قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد مشاوره ای است که بین طرفین بسته میشود. به این صورت که یک طرف قرارداد کارفرماست و طرف دیگر متخصص در حوزه کاری مد نظر. شایان ذکر است که قراردادهای مشاوره ای برای تمامی حوزه‌ها انجام می‌شود و محدودیتی ندارد. کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها با استفاده از دانش مشاوران در این حوزه، با آنها قرارداد می‌بندند.

طبق این قرارداد، کارفرما مختار است که قراردادها را به صورت روزانه، ماهانه و ساعتی مشاوره ها را زمینه کسب و کار خود به کار بگیرد. اما عموماً این قراردادها به ۲ صورت پیمانکاری و ساعتی است. بدین صورت که مشاوران ساعتی مطابق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون کار مزدشان را مطابق کار و خدمات ارائه شده در زمان مشخصی است. همچنین قراردادهای ساعتی مشمول قوانین و مقررات اداره کاری هستند و از مزایایی همچون بیمه، مسکن و … برخوردار می‌شوند.

مالیات مشاوره

طبق قوانین سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداخت کنندگان حقوق مکلف‌اند در زمان محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مشاوران مالیات، دستمزد آنها را که معادل ۱۰% است نیز محاسبه و ارزیابی کنند. نوع پرداخت مالیات مشاوران نیز به صورت تکلیفی است که کارفرما باید از مبلغ قرارداد ۱۰% را کسر کند و آن را به اداره امور مالیات بپردازد و فیش و رسید آن را در اختیار مشاور قرار دهد. به مفهومی ساده پرداخت کنندگان حقوق باید مالیات متعلق را مطابق ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و کسر کنند. پس از محاسبه باید آن را تا پایان ماه بعد ضمن ارائه فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به اداره مالیات محل پرداخت کنند.

مشاوره مالیاتی آنلاین را نیز می‌توانید برای تکمیل کردن اطلاعات خود مطالعه کنید.

شرایط قرارداد مشاوره ای

شرایط مهم قرارداد مشاوره ای

هنگام نوشتن قرارداد باید اصولی را رعایت کنید تا هنگام پردخت مالیات دچار مشکل نشوید!

مشخصات دقیق طرفین: مشخصات شناسنامه دو طرف قرارداد باید به طور کامل در قرارداد نوشته شود. همچنین مکان سکونت را هم بایستی در قرارداد ذکر کنید تا در مواقع ارسال اظهارنامه به مشکل برنخورید.

مدت زمان قرارداد: زمان شروع و پایان قراردادهای مشاوره باید به طور کامل شفاف و مشخص باشد. نکته ای مهم در نوشتن این نوع قرارداد است که حتماً باید به آن توجه داشته باشید.

ثبت تعهد دقیق: در قراداد می‌بایست وظایف هر کدام از طرفین به طور شفاف و دقیق به ثبت برسد. کلیه مسائل مرتبط با تعهدات مالی، تضمین تعهد شده را حتماً در قرارداد ذکر و ثبت کنید. همچنین عواقب کوتاهی به صورت عمدی و قطعی هم باید در متن قرارداد نوشته شود.

اطلاعات کاری به صورت محرمانه باشد: محرمانگی در متن قرارداد می‌تواند به صورت یک جانبه و یا دوجانبه باشد و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات هم باید در متن و یا در بخش ضمیمه‌های قرارداد ذکر شود. البته که اگر در پیوست قرارداد به مجارمانه بودن اطلاعات اشاره شده باشد بایستی در قرارداد با متن “این قرارداد حاوی پیوست محرمانه است” ثبت شود.

اقساط قرارداد مشاوره ای: در بعضی قراردادها سقف دقیقی برای قراردادها مشخص نشده است و مبلغ قرارداد در ابتدای کار معین می‌شود. در بعضی قراردادها هم قسمتی از درصد فروش به عنوان حق فروش به مشاور پرداخت خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر: مشاوره آنلاین مالیاتی

۲ نکته مهم درباره مالیات قرارداد مشاوره

  1. مالیات قرارداد مشاوره نوعی مالیات بر حقوق است. به این صورت که پرداخت کننده اصلی حقوق محسوب نمی‌شود. یعنی اینکه مشاوران همانند دیگر کارکنان در استخدام کارفرما بوده و همان شرایط برای آنها اجرا خواهد شد.
  2. مالیات مشاوره اشخاص حقوقی و دیگر مشاوران، مشمول پرداخت مالیات ۱۰% هستند.

مالیاتی حق مشاوره ساعتی

مالیات حق مشاوره ساعتی

همانطور که در ابتدا گفتیم قرارداد مشاوره به ۲ صورت ساعتی و پیمانکاری است. مشاورانی که با کارفرمایان به صورت ساعتی همکاری دارند، برحسب میزان ساعتی که فعالیت دارند دستمزد و حقوق خودشان را از کارفرما دریافت می‌کنند.

تبصره ۱ قانون کار: اگر که دستمزد با ساعتی که کاری انجام شده مربتط باشد، دستمزد ساعتی است. چنانچه براساس میزان انجام کار و محصولاتی که تولید شده باشد، کارمزد نام دارد و در صورتی که برحسب محصول تولید شده و میزان انجام کار در زمان میعن باشد، به آن کارمزد ساعتی میگویند. در نتیجه مالیات مشاوره ساعتی مشمول تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم هستند و مشمول پرداخت مالیات به نرخ ۱۰% می‌شوند که توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

مزایای قراردادهای ساعتی

مشاوران معمولاً مشمول قانون کار هستند و برخی حقوق مانند بیمه، حق مسکن، حق خوار و بار و دیگر مزایا نصیب آنها خواهد شد. البته که این میزان مزایا مرتبط با ساعات کاری آنها در طول یک ماه است.

بیشتر بخوانید: حق بیمه پیمانکاری

مالیات قراردادهای مشاوره بر عهده کیست؟

پرداخت مالیات به عهده کارفرمایان است که باید در پایان هر ماه مدارک و مستندات قانونی را به اداره امور مالیاتی ارسال کند و نسبت به پرداخت حق بیمه نیز اقدام کنند.

میزان مالیات قرارداد مشاوره؟

میزان مالیات قراردادهای مشاوره ای معادل ۱۰ درصد این ۱۰% از میزان کل مبلغ قرارداد باید به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب