حسابا
معافیت دو هفتم مالیات حقوق

بررسی معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق از جمله معافیت های مالیات حقوق می باشد. این معافیت ها توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و ذکر شده است. این بخشنامه در رابطه با حق بیمه پرداختی حقوق بگیران راجع به بیمه درمانی و بیمه عمر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارمندان می بایست ابتدا محاسبه گردد. و سپس به همراه دیگر موارد معاف از حقوق و مزایا فرد کم شود تا بتوان حقوق و مزایای مشمول مالیات را به دست آورد.

بهتر است پیش از هر چیزی با ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم آشنا شویم.

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

هزینه درمانی پرداختی هر پرداخت کننده بابت درمان خودشان یا همسرشان، بچه هایشان، پدر و مادر، خواهر و برادر زیر تعهد در یک سال مالی به قرار اینکه چنانچه دریافت کننده موسسه درمان یا پزشک ساکن ایران باشد دریافت پول را تایید می کند. و اگر به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم امکانات لازم درمان در خارج از کشورمان صورت گرفته است، پرداخت هزینه های نامبرده به گواهی مقام های رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در محل درمان یا وزارت بهداشت، آموزش و همچنین درمان پزشکی رسیده باشد.

همچنین حق بیمه های پرداختی هر فرد حقیقی به موسسه های بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد فراگیر مالیات پرداخت کننده کم می شود . درباره ی معلول ها و بیمارهای خاص و درمان ناپذیر علاوه برهزینه های ذکر شده هزینه های مراقبت و کمکی آن ها قایل کم شدن از درآمد فراگیر مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که مسئولیت آن را برعهده داشته باشد .

متن بند ۲ بخشنامه ذکر شده سازمان امور مالیاتی در رابطه با معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند تنها با کسر دو هفتم سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و همچنین کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و دیگر موسسات بیمه گر ایرانی می توانند با کسر تمامی سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آن ها و با قید میزان آن در لیست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مرتبط به مالیات متعلق را محاسبه کنند.

نکات مهم:
  1. معافیت دو هفتم مالیات حقوق به این شکل است که حق بیمه سهم کارگر که معادل ۷% حقوق و مزایا کارگر در دو هفتم ضرب می شود. و حاصل به دست آمده همراه دیگر موارد معافی از حقوق و مزایای فرد کسر می شود. تا بتوان حقوق و مزایای مشمول مالیات را به دست آورد.
  2. محاسبه معافیت دو هفتم بیمه تنها برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشد.
  3. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و دیگر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می توانند از معافیت استفاده نمایند.
  4. شرط استفاده از این معافیت، بیان شدن آن در فهرست و یا لیست مالیات حقوق ارسالی است.

شرکت حسابداری حسابا مطالعه مقاله ثبت سند حسابداری را به شما پیشنهاد می کند.

معافیت مالیاتی حق بیمه

معافیت مالیاتی حق بیمه کارگران تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی اعمال می شود

برخلاف صدور رای دیوان و تاکید اعمل معافیت مالیاتی هفت هفتم حق بیمه برای مشمولین سازمان تامین اجتماعی، برخی از ادارات باز هم معافیت مالیاتی را فقط برای دو هفتم حق بیمه اعمال می کنند. چرا که رای صادر شده و دستورالعمل های اجرایی آن به صورت رسمی با بخشنامه داخل سازمان به ادارات مالیاتی تسلیم نشده است. به همین علت پایه عمل در اکثر ادارات مالیاتی پذیرش معافیت مالیاتی دو هفتم حق بیمه سهم کارگران می باشد.

محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر. برای فردی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است در دو حالت وجود دارد:

حالت اول: معافیت دو هفتم مربوط به شخص بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می باشد.

حالت دوم: معافیت مرتبط با فرد بیمه شده سازمان خدمت درمانی و دیگر موسسات بیمه گر ایرانی می باشد. که در حالت دوم لزومی برای محاسبه سهم دو هفتم بیمه وجود ندارد. کارفرما بایستی تمام سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیت های مالیات حقوق از حقوق و مزایای او کسر کند. و پس از آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام نماید.

بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ را توصیه می‌کنیم بخوانید.

الغا بخشنامه سازمان مالیاتی در رابطه با هزینه بیمه خدمات درمانی به صورت زیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۱۴۱۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع الغا و ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در رابطه با هزینه های بیمه خدمات درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم فرمان داده است.

بر اساس این رای جمله “کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند تنها با کسر سهم حق بیمه درمان…” از بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴، ۱۳۸۹/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور باطل شد. به استناد بند ۱ ماده ۱۳ و همچنین ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پذیرش حق بیمه مختص حق بیمه درمان نمی باشد.

با توجه به موارد ذکر شده، معافیت دو هفتم حق بیمه تامین اجتماعی لغو گردیده است. و تمام هفت هفتم حق بیمه سهم کارگر قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران می باشد. شایان ذکر است که رای دیوان در حکم رای دادگاه می باشد. و مطابق قانون چنانچه سازمانی مانند سازمان امور مالیاتی از رای دیوان امتناع کند، تخلف محسوب می شود.

مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر

محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر، برای فردی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است در دو حالت وجود دارد

حالت اول: معافیت دو هفتم مربوط به شخص بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می باشد.

حالت دوم: معافیت مرتبط با فرد بیمه شده سازمان خدمت درمانی و دیگر موسسات بیمه گر ایرانی می باشد. که در حالت دوم لزومی برای محاسبه سهم دو هفتم بیمه وجود ندارد. کارفرما بایستی تمام سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیت های مالیات حقوق از حقوق و مزایای او کسر کند. و پس از آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام نماید.

جمع بندی کلی…

همانطور که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی گفته شده، به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی تنها ۹ بخش از ۳۰ بخش مبلغ پرداختی به سازمان تامین اجتماعی که حاصل جمع ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم بیمه شده می باشد که مربوط به قسمت درمان است و ۲۱ بخش از ۳۰ بخش آن هم مربوط به بخش درمان نخواهد بود.

در نتیجه می توان گفت نه سی ام از ۷% سهم بیمه حقوق بگیر مرتبط به بخش درمانی می باشد. که علاوه بر معافیت های ماده ۸۴ و ۹۱ و ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر کسر  می شود. در نتیجه می توان گفت معافیت دو هفتم حق بیمه تامین اجتماعی لغو گردیده است. و تمام ۷% یا همان هفت هفتم حق بیمه سهم کارگران قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب