تهیه گزارش حسابرسی شرکت

تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

گزارش حسابرسی شرکت ها جهت دسترسی برای صاحبان سهام به گزارشات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی کشور ایران، گزارشات تفسیری، اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی شرکت ها و همچنین تصمیمات مجمع سالیانه ایجاد می‌شوند.

صورت حساب مالی از مهمترین قسمت‌هایی است که در فرآیند گزارش مالی ایجاد می‌شوند. این نوع گزارشات شامل صورتهای مالی تلفیق شده شرکت حاوی ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت وجوه نقد هستند و طبق نظر حسابرسان با استانداردهای حسابرسی تنظیم و تهیه خواهند شد.

گزارشات مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارشات تحلیلی مدیران با گزارش حسابرسی مستقل و صورت مالی (گزارش سالانه مالی) از جمله موارد تشکیل دهنده گزارشات حسابرسی است. وارسی و ارزیابی دقیق و صحیح کلیه حساب های مالی که مرتبط به یک سازمان توسط افراد خبره هستند را گزارش حسابرسی می‌نامند. یعنی گزارشی که توسط یک فرد خبره راجع به صورت مالی و حسابرسی شرکت ها انجام و ارائه شود را گزارش حسابرسی می‌نامند.

چه زمانی برای تهیه گزارش حسابرسی مناسب می‌باشد؟

در ابتدا باید بدانید که گزارشات حسابرسی در زمان مقرر باید تهیه و ارائه شوند. در صورتی که ارائه گزارشات مالی و حسابرسی دیرکرد داشته باشند، شرکتها بایستی جریمه ای به عنوان تاخیر پرداخت کنند. این جریمه هم یک مالیات ۲۰% است. مطابق قانون ۲۷۲ مالیات‌های مستقیم، شرکتهایی که شرایط موجود در این قانون را داشته باشند؛ وظیفه دارند صورت حساب مالی حسابرسی شده را که توسط موسسات حسابرسی رسمی ایران تهیه کرده اند را ظرف مدت ۳ ماه پس از زمان تعیین شده را همراه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

اهداف تهیه گزارش حسابرسی

اهداف تهیه گزارش حسابرسی شرکت ها

با ارائه گزارشات حسابرسی از رخ دادن هر نوع خطا و تقلب در ارائه حساب های مالی شرکتها جلوگیری خواهد شد. بنابراین افراد خبره و متخصص موظف‌اند که حساب شرکتها را با دقت بررسی کنند تا از رخ دادن چنین اتفاقاتی جلوگیری و پیشگیری کنند. بنابراین انجام حسابرسی و تهیه گزارشات و اسناد مربوط به آنها برای سهامداران و هیئت مدیره شرکتها امری ضروری محسوب می‌شود. به مفهوم ساده هدف از تهیه و تنظیم گزارشات حسابرسی، ارائه اطلاعات دسته بندی شده راجع به وضعیت مالی شرکت‌هاست. همچنین مالکان از این نوع اطلاعات برای تصمیم گیری‌های مهم اقتصادی بهترین استفاده ها را می‌کنند.

گزارشات حسابرسی بر اساس استانداردهای خاصی دسته بندی می‌شوند

 • عنوان گزارش در ابتدا حتما ذکر شود
 • مقدمه ای حاوی اطلاعات مختصری راجع به گزارش ذکر گردد
 • درباره مسئولیت های هیات مدیره راجع به صورت مالی به صورت کلی صحبت بفرمایید
 • شرح مسئولیت های حسابرسی
 • مبانی اظهار نظر درباره نظرات مشروط و …
 • صحبت درباره دیگر قسمت‌های توضیحی گزارش
 • ارائه گزارش درباره دیگر مقررات و الزامات قانونی
 • دیگر وظایف بازرس قانونی را در گزارش ذکر کنید
 • دربره دیگر مقررات حسابرسی و مسئولیت های قانونی گزارشی را ارائه کنید
 • تاریخ حسابرسی را در انتهای گزارش بنویسید
 • امضای کلیه شرکا در گزارش حسابرسی به ثبت برسانید

گزارش‌ حسابرسی شرکت‌ها برای چه کسانی تهیه و تنظیم می‌شوند؟

 • سهامداران
 • هیات مدیره بانکها برای ارائه وام و دریافت اعتبارات ویژه
 • مدیران شرکتها

گزارش حسابرسی شامل موارد زیر هستند:

 • صورت گردش نقدی
 • ترازنامه
 • صورت درآمد
 • صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

انواع گزارشات حسابرسی

انواع گزارشات حسابرسی

گزارش حسابرسی مشروط

هنگامی که مستندات لازم به اندازه کافی موجود نباشد، از گزارش های حسابرسی مشروط استفاده می‌کنند. در حسابرسی مشروط، حسابرسی‌ها در قابل بندی توضیحی و جملات شرطی ارائه خواهند شد.

گزارش حسابرس مردود

زمانی که اصول حسابرسی و حسابداری ارائه شده در گزارشات مالی به دست آمده رعایت نشده باشند، گزار‌ش‌های حسابرسی مردود اعلام می‌شود.

گزارش حسابرسی مستقل

در واقع گزارشی است که به واسطه یک حسابرسی مستقل و طبق استاندارد حسابداری تهیه می‌شود و می‌توان توسط آنها درستی صورتهای مالی شرکتها را بررسی کرد.

گزارش‌های حسابرسی عدم اظهارنظر

حسابرس برای ارائه گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر با محدودیت هایی مواجه می‌شود. چنانچه این اتفاقات رخ دهند، دیگر درباره حساب مالی نمی‌توان اظهارنظر کرد.

گزارش حسابرسی استاندارد

گزارشی است که با داشتن استانداردهای لازم، مورد تایید اصول حسابداری هستند. این استانداردها شامل استاندارد حسابرسی عمومی، استاندارد حسابرسی میدانی، استاندارد حسابرسی گزارش گیری می‌شوند.

شرکتهایی که باید گزارش حسابرسی مالی تهیه کنند

 • شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار و شرکت تابعه و وابسته به آنها پذیرفته شده اند باید گزارش حسابرسی مالی را ارائه کنند
 • شرکت سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته آن‌ها
 • شرکت های موضوع بند لف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی
 • دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌هی مصوب ۱۳۷۶ که در ایران به ثبت رسیده باشند
 • نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته آن ها
 • دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل شرکتهای سهامی خاص و موسسات انتفاعی غیرتجاری طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد آنها که بیشتر از ۸ میلیارد ریال و یا جمع دارایی آنها بیشتر از ۱۶ میلیارد ریال است

چگونه یک گزارش حسابرسی ارائه کنیم؟

گزارش حسابرسی شرکت‌ها مطابق یک سری اصول و قواعد حسابرسی ارائه خواهند شد. صورت های مالی مبنی بر استفاده از اصول حسابداری تهیه و تنظیم می‌شوند. پس از آن پیروی از حسابها از اصول و قواعد حسابداری پذیرفته و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس اطلاعات به طور دقیق و اندازه کافی و معین در اختیار حسابرس قرار داده می شود. در آخر حسابرس نظرت کارشناسی را در رابطه با میزان شفافیت صورت مالی را ارائه می کند. اگر که اطلاعاتی که ذکر شده در صورتهای مالی سازمان با حقیقت مغایرت داشته باشد، حسابرس باید تخلف را گزارش کند.

نحوه ارائه گزارش حسابرسی

انواع حسابرسان در تهیه گزارشات حسابرسی

حسابرسی خارجی مستقل

حسابرس خارجی یا حسابرس مستقل افرادی هستند که تخصص بسیاری در زمینه حسابرسی دارند و حیطه فعالیت آنها خارج از موسسه و یا شرکت‌هاست. این اشخاص مبهر عموماً به شکل موسسات حسابرسی یا مشاوره مالیاتی خدماتی را ارائه می کنند.

حسابرس داخلی

این نوع افراد از بین پرسنل و کارمندان شرکت انتخاب می‌شوند و وابسته به شرکت می‌باشند. گزارشات مالی شرکتها را این افراد بررسی می‌کنند و گزارش حسابرسی کاملی به سهامداران و مدیران ارائه می کنند. همچنین وظیفه دارند گردش مالی شرکتها همانند میزان بدهکاری، میزان بستانکاری، خرید و فروش و … را بررسی کنند و فعالیت های بیمه ای و مالیاتی شرکت را زیر نظر داشته باشند.

چه عواملی منجر به ارائه گزارش حسابرسی تعدیل شده می‌شوند؟

 • وجود ابهام در صورت مالی و اسناد مالی
 • تحریف در تهیه صورتهای مالی که حسابرس آنها را دیده باشد
 • در صورتی که حسابرسی شواهد کافی و مناسب دارای محدودیت را کشف کند

برای مطالعه بیشتر مقاله مشاوره مالی تلفنی را پیشنهاد می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب